نتایج جستجو برای: Anxiety

تعداد نتایج: 92472  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391

abstract prediction of death anxiety on the basis of demographic characteristics and sp پیش بینی اضطراب مرگ براساس ویژگی های دموگرافیک و مولفه های معنویت در سالمندان به کوشش الهام حسن زهی معنویت از جمله مفاهیمی است که سالیان متمادی در حوزه روان شناسی جایگاه خود را یافته است پیشینه پژوهش نشان داده است که با متغیرهای فراوانی در روانشناسی در ارتباط بوده است. هدف از پژوهش حاضر این اس...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391

anxiety is one common disorder during childhood. in curing anxiety disorders, there are different types of psychological remedies, pharmotherapy, family therapy, and music therapy that can improve the individual’s anxiety, but we need some other remedies to improve social and emotional relationship and interactions. considering the importance of curing the anxiety disorders, the effect of sand ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اراک - دانشکده علوم انسانی 1389

abstract this study examines the relationship between reading anxiety and difficulty of texts as well as the relationship between reading anxiety and students perceived difficulty of the texts. since difficulty is a relative concept, i limited its definition by sticking to the readability formula. we also took students perceived difficulty levels into account. therefore, in the present study, ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ایلام 1388

the present study was an attempt to determine the types of motivation and levels of foreign language learning anxiety among efl students studying at azad and state universities in kermanshah and to determine the relationship between these two factors and language proficiency and gender. to this end, the foreign language learning motivation scale, by deci and ryan )1985(, were administered to 12...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393

this study aimed at examining the effects of iranian efl learners’ anxiety, ambiguity tolerance, and gender on their preferences for corrective feedback (cf, henceforth). the effects were sought with regard to the necessity, frequency, and timing of cf, types of errors that need to be treated, types of cf, and choice of correctors. seventy-five iranian efl students, twenty-eight males and forty...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1387

this study was designed to investigate the impacts of teachers self-disclosure on students foreign language classroom anxiety, attitude to english language learning and their achievement scores at the end of the term. there were 48 female learners of intermediate level. they were not randomly selected. there were one experimental group with 21 students and one control group with 27 students.the...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

with the introduction of communicative language teaching, a large number of studies have concerned with students’ oral participation in language classrooms. although the importance of classroom participation is evident, some language learners are unwilling to engage in oral activities. this passivity and unwillingness to participate in language classroom discussions is known as “reticence”. rev...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

چکیده این تحقیق سعی دربررسی ارتباط بین دونوع اضطراب به نام های اضطراب امتحانی نوشتن1 و اضطراب پایین نوشتن2 و مهارت نوشتاری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی دارد. بدین منظورازبین 75 دانشجوی زبان انگلیسی که درتست تافل شرکت کردند، 27 نفرانتخاب شده اند. انها دانشجویان ادبیات و مترجمی انگلیسی بودند. ابزارجمع اوری داده ها بدین قرار بودند: الف) پرسشنامه اضطراب نوشتن زبان دوم(چنگ3، 2004 ) ب)پرسشنامه باز و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - دانشکده علوم پزشکی 1392

فوبیای اجتماعی (social phobia) یکی از مشکلات مهم هیجانی است و باعث مشکلات زیادی در کارکرد می شود. اضطراب اجتماعی (social anxiety disorder)‏ یا هراس اجتماعی نوعی اضطراب است که با ترس و اضطراب شدید در موقعیتهای اجتماعی شناخته می شود و حداقل بخشی از فعالیتهای روزمره شخص را مختل می کند. هدف از این مطالعه تعیین اثر درمانی تنظیم هیجانی بر نمره اضطراب بیمار در حوزه تعاملات اجتماعی، تعیین اثر درمانی تن...

Introduction: Anxiety is an emotional state that helps healthy people defend themselves against threats. Dental anxiety is referred to a patient's specific response to stressful dental practices. The prevalence of dental anxiety is estimated to be between 3-43%. The relation between dental caries and dental anxiety is well understood, which happen as the result...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید