نتایج جستجو برای: Probability

تعداد نتایج: 218755  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده ریاضی 1390

the main objective in sampling is to select a sample from a population in order to estimate some unknown population parameter, usually a total or a mean of some interesting variable. a simple way to take a sample of size n is to let all the possible samples have the same probability of being selected. this is called simple random sampling and then all units have the same probability of being ch...

Journal: :Journal of Statistical Planning and Inference 2007

Journal: :SSRN Electronic Journal 2004

Journal: :Revista De La Real Academia De Ciencias Exactas Fisicas Y Naturales Serie A-matematicas 2023

Abstract The conditional probability formula is supposed to reflect the correct updating of assignments when new information incorporated. Starting from a non-atomic measure, it proved that provides only transformed measure satisfying “minimum requirement” relational assumption. This result applies standard Bayesian parametric model.

ژورنال: اندیشه آماری 2010
Alamatsaz, M.H, Yavarizadeh, B,

This article has no abstract.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد 1389

در این پایان نامه نشان داده ایم که چگونه می توان مدل ریسک بیمه ای اسپیرر اندرسون را به کمک زنجیره های مارکوف تعریف کرد. سپس به کمک روش های آنالیز ماتریسی احتمال برشکستگی ، میزان مازاد در هنگام برشکستگی و میزان کسری بودجه در زمان وقوع برشکستگی را محاسبه کرده ایم. هدف ما در این پایان نامه بسیار محاسباتی و کاربردی تر از روش های است که در گذشته برای محاسبه این احتمال ارائه شده است. در ابتدا ما نشا...

Journal: :Nature 1950

Journal: :Games and Economic Behavior 2010
Joseph Y. Halpern

The relationship between Popper spaces (conditional probability spaces that satisfy some regularity conditions), lexicographic probability systems (LPS’s) [Blume, Brandenburger, and Dekel 1991a; Blume, Brandenburger, and Dekel 1991b], and nonstandard probability spaces (NPS’s) is considered. If countable additivity is assumed, Popper spaces and a subclass of LPS’s are equivalent; without the as...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید