نتایج جستجو برای: Rat

تعداد نتایج: 275489  

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زیست شناسی 1393

امروزه برهم کنش میان سیستم های گلوتاماتی و کانابینوئیدی در برخی از نواحی مغزی مرتبط با حافظه به اثبات رسیده است. بنظر می رسد که هسته آکومبنس با داشتن جایگاهی در مرکز مدارهای نورونی سیستم لیمبیک نقش یکپارچه سازی و تثبیت اطلاعات ورودی از سایر بخش های مغز را برعهده دارد. در این مطالعه، اثرات ناشی از تزریق آگونیست و آنتاگونیست رسپتورهای کانابینوئیدی (cb1) و گلوتاماتی (nmda) به ناحیه پوسته آکومبنس د...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران - دانشکده علوم 1379

با توجه به این نکته که سیستم نیکوتینی استیل کولین در فرایندهای یادگیری و عملکردهای حافظه نقش مهمی دارند. لذا در این مطالعه اثرات محیطی و مرکزی نیکوتین و تداخل عمل آن با سیستم آلفا ا-آدرنرژیک در تثبیت حافظه بررسی شد. تزریق درون صفاتی (i. p) نیکوتین (mg/kg 1/5، 1، 0/5) سبب افزایش تثبیت حافظه در حیوانات شد. همچنین تزریق درون بطنی نیکوتین (i. c. v) (mg/rat 1، 0/1، 0/01) نیز سبب افزایش تثبیت حافظه د...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم 1390

از لحاظ آناتومیکی سپتوم و هیپوکمپ ارتباطات وسیعی با هم دارند.سپتوم حاوی نورون های کولینرژیک و گاباارژیک می باشد.این نورون ها انشعاباتی به هیپوکمپ دارند. هیپوکمپ انشعابات گاباارژیک به سپتوم میانی و انشعابات گلوتاماترژیک به سپتوم جانبی می فرستد.هیپوکمپ پشتی حاوی رسپتورهای اوپیوئیدی می باشد که در تنظیم اضطراب دخیل می باشند.تحریک این رسپتور ها با کاهش آزادسازی سروتونین سبب کاهش اضطراب می گردد. تست...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم 1390

هدف مطالعه حاضر بررسی دخالت گیرنده های دوپامینی هسته نوکلئوس اکامبنس در اثرات شبه اضطرابی ناشی از تزریق نیکوتین درون آمیگدال مرکزی می باشد. موش های نر نژاد ویستار مورد استفاده قرار گرفتند. حیوانات در محدوده آمیگدال مرکزی می باشد. موش های نر نژاد ویستار مورد استفاده قرار گرفتند. حیوانات در محدوده ی وزنی 280-220 گرم بوده و تحت سیکل نوری 12:12 نور/تاریکی در دمای 23 درجه سانتی گراد نگهداری شدند و آ...

پایان نامه :دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم 1389

اضطراب یک علامت هشدار دهنده است که موجود را برای مقابله با تهدید آماده می سازد. مهمترین بخشی از مغز که در این فرایند درگیر می باشد سیستم لیمبیک بوده که از سه بخش مهم هیپوکامپ آمیگدال و سپتوم تشکیل شده است. از طرفی مقادیر بالای هیستامین در هیپوکامپ یافت شده است و سیستم هیستامینرژیک مرکزی در فرایندهای رفتاری شامل رفتاهاری شبه اضطرابی در انسان و جانوران دخالت دارد. سیسستم سیتوهیپوکامپ نیز تاثیر مه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - پژوهشکده علوم 1392

مطالعات قبل نشان داده اند که اسید آسکوربیک به عنوان یک ویتامین و نورومدولاتور در سیستم عصبی، در بعضی رفتار ها نقش اساسی دارد ، این ویتامین و گیرنده های d2 در منطقه اینفرالیمبیک دیده می شوند، از طرفی این منطقه در رفتار های حرکتی و اضطراب نقش دارد ،لذا هدف این پژوهش بررسی نقش تزریق اسید آسکوربیک، بروموکریپتین و نیز اثر تزریق توأم آنها در ناحیه اینفرالیمبیک بر حرکت و اضطراب موش های صحرایی است. در...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان 1390

آسکوربیک اسید به عنوان یک ویتامین و نورومدولاتور در بیشتر نواحی مغز پستانداران به خصوص هسته اکومبنس که یکی از مناطق مهم در کنترل تغذیه بشمار می رودیافت می شود. . در مطالعات قبلی ما مشخص گردید که تزریق اسید اسکوربیک در هسته اکومبنس باعث کاهش تغذیه شده است لذا در تحقیق حاضر به بررسی نقش تزریق اسکوربات اکسیداز در پوسته هسته اکومبنس بر اثرات تغذیه ای گیرنده های d2 دوپامینی می پردازیم. در این مطال...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران - دانشکده علوم 1379

در این پژوهش ، واکنش متقابل مرفین با عوامل آدرنوسپتوری بر روند تثبیت حافظه به روش (احترازی غیرفعال) در rat های نر مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت و نتیجه گیری شد که هیچگونه واکنش متقابلی بین مکانیسمهای آلفا- آدرنوسپتور و مکانیسمهای رسپتوراپیوئیدی بر روی تثبیت حافظه در rat ها وجود ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 0

یکی از وسیعترین کاربردهای درمانی نمکهای لیتیم در بیماری مانیک -دپرسیو می باشد. شواهدی در دست است که نشان می دهد، لیتیم می تواند پاسخهای ایجاد شده توسط پیامبرهای ثانویه مسیر فسفواینوزیتاید را تحت تاثیر قرار دهد. از طرفی آمینوگلیکوزیدها نیز می توانند در کنار اثرات ضد میکروبی خود، در متابولیسم پلی فسفواینوزیتایدها تداخل نمایند. بدین تریب که از فعال شدن فسفولیپاز سلولی ممانعت نموده و تشکیل dag, ip3...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم 1389

در این مطالعه، اثرات سیستم کانابینوئیدی و سیستم گابائرژیک و نیز تداخل این دو سیستم در ناحیه قشر جلوی پیشانی رت ها در مدل رفتاری اضطراب (elevated plus-maze) ارزیابی گردید. تزریق یک طرفه دوزهای مختلف آگونیست اختصاصی گیرنده cb1 win55212-2,( µg/rat4 ،2، 5/0) در ناحیه قشر پیش پیشانی، درصد زمان ورود به بازوی باز ( (%oatو دفعات ورود به بازوی باز %oae)) را کاهش داد که نشان دهنده افزایش رفتار های شبه اض...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید