نتایج جستجو برای: bisphenol s

تعداد نتایج: 695295  

Journal: :Journal of Environmental Chemistry 1997
T o s h i k a z u K A M I U R A Y u k o T A J I M A T a k e t o s h i N A K A H A R A

Journal: :Environmental Health and Preventive Medicine 2021
H i z b U l l a h F a i z a n U l l a h O w a i s R e h m a n S a r w a t J a h a n T a y y a b a A f s a r D a r a A l - D i s i A l i A l m a j w a l S u h a i l R a z a k

2016
Fabio Stossi Radhika D. Dandekar Michael J. Bolt Justin Y. Newberg Maureen G. Mancini Akash K. Kaushik Vasanta Putluri Arun Sreekumar Michael A. Mancini

Prostate cancer remains a deadly disease especially when patients become resistant to drugs that target the Androgen Receptor (AR) ligand binding domain. At this stage, patients develop recurring castrate-resistant prostate cancers (CRPCs). Interestingly, CRPC tumors maintain dependency on AR for growth; moreover, in CRPCs, constitutively active AR splice variants (e.g., AR-V7) begin to be expr...

Journal: :Endocrinology 2016
K i m b e r l y H . C o x

Journal: :Expert Review of Obstetrics & Gynecology 2013
D a v i d E C a n t o n w i n e R u s s H a u s e r J o h n D M e e k e r

Journal: :Journal of Polymer Science Part A-1: Polymer Chemistry 1967
A r t h u r M . R e a d e r R i c h a r d N . R u l i s o n

Journal: :Bioethics 2014
D a v i d B . R e s n i k K e v i n C . E l l i o t t

Journal: :Environmental Science and Ecotechnology 2020
J i n g D i n g L i n g j u n B u B i n g x i n C u i G u a n s h u Z h a o Q i n g w e i G a o L i a n g l i a n g W e i Q i n g l i a n g Z h a o D i o n y s i o s D . D i o n y s i o u

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید