نتایج جستجو برای: family stress

تعداد نتایج: 840908  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم کشاورزی 1392

طی بررسی تاکسونومیک کنه های پارازیتنگونای خشکی زی انگل بندپایان استان گیلان در سال های 1391-1389، 25 گونه لاروی متعلق به 20 جنس، 14 زیرخانواده، شش خانواده و چهار بالاخانواده از نمونه های خاک و از روی میزبان ها جداسازی و شناسایی شد که در بین آنها 12 گونه جدید برای دنیا، یک خانواده، شش گونه و پنج جنس به عنوان گزارش جدید برای ایران و چهار گونه گزارش جدید برای استان گیلان می باشند که به ترتیب با عل...

ژورنال: روانشناسی معاصر 2018

Objectives Pervasive disorders are a group of neuropsychiatric disorders that accompany social, communicative, and cognitive development of the individual with certain delays. When a family member is diagnosed with a chronic disease, the whole family function may be affected. This study aimed to investigate modeling of family adaptability and cohesion in the family of autistic children based on...

The workplace and family, as the mainstay of life in the current decade, have become Coveid 19 and have been affected by many factors such as conflict, adjustment, stress, and so on. This study aimed to predict work-family conflict based on job stress, self-compassion, and marital adjustment among female teachers in Coveid 19 conditions. The research was descriptive with a correlational design....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1388

جهت شناسایی و بررسی بیو سیستماتیکی فون جوندگان غرب استان گلستان از زمستان سال 1386 تا شهریور سال 1388 در اکوسیستم های مختلف استان اعم از جنگلی، استپی، کوهستانی و مناطق پست و هموار مرز ایران و ترکمنستان و مناطق شهری و روستایی با استفاده از تله زنده گیر مرده گیر نمونه برداری انجام شد و تعداد 134 نمونه از 13 گونه و پنج خانواده شامل: family hystricidae, hystrix indic family dipodidae, allactaga el...

Journal: :iranian red crescent medical journal 0
narges soltani department of midwifery, school of nursing and midwifery, mashhad university of medical sciences, mashhad, ir iran; department of midwifery, school of nursing and midwifery, birjand university of medical sciences, birjand, ir iran zahra abedian department of midwifery, evidence-based care research centre, school of nursing and midwifery, mashhad university of medical sciences, mashhad, ir iran; department of midwifery, evidence-based care research centre, school of nursing and midwifery, mashhad university of medical sciences, mashhad, ir iran. tel: +98-5138591511, fax: +98-5138597313 naghmeh mokhber department of psychiatry, school of medicine, mashhad university of medical sciences, mashhad, ir iran habibollah esmaily department of biostatistics and epidemiology, school of health, mashhad university of medical sciences, mashhad, ir iran

conclusions the more support in weeks 2 and 6 postpartum, the less ptsd occurs. therefore, it is suggested to health care providers who face mothers after delivery to evaluate the support received by mothers and help those with inadequate or inappropriate support. results a reverse significant association was found between family support in weeks 2 and 6 (92.6 ± 22.6, 83.7 ± 21.6, respectively)...

Journal: :پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره 0
حمیدرضا عریضی سید میثم دیباجی میثم صادقی

the primary aim of current study research was to investigate the relationship of work-family conflict with perceived organizational support, job stress and self-mastery in expatriate personnel in distriction of gaz transition operation station . 75 people was selected by stratified random sampling. 66 questionnaire were filled out and were returned to the researchers.(return rate=82%). the resu...

حقانی زمیدانی, مجتبی, درگاهی, شهریار, قلاوند, مصطفی, قمری کیوی, حسین,

Due to the great importance that the nurses health and job engagement have in the health of their, colleagues and patients, this study aimed to investigate the the relationship between work-family conflict and work ethics with mediating role of job stress in nurses. The design of this study was descriptive and correlation cross-sectional design. The study population included all male and female...

Introduction: The importance of the Air Forcechr('39')s ability to protect and defend any country is obvious. The well-performed air force depends on the capabilities, mental and physical health of staff. Family as an environmental factor plays a significant role in the development and maintenance of mental health disorders. Objective: This study aimed to investigate the relationship between fa...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده علوم 1392

جهت شناسایی و بررسی بیوسیستماتیکی فون جوندگان شهرستان های جیرفت و عنبرآباد از شهریور 1391 تا شهریور 1392 در مناطق مختلف اعم از مناطق پست و هموار و کوهستانی با استفاده از تله های زنده گیر و مرده گیر نمونه برداری انجام شد و تعداد 62 نمونه از 10 گونه و 3 خانواده شامل: family muridae, golunda ellioti, acomys dimidiatus, tatera indica, merines persicus, mus musculus, nesokia indica, rattus rattus, ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه کردستان - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1390

در این بررسی فون کنه های پارازیت و شکارگر حشرات راسته جوربالان شهرستان سنندج طی سالهای 1389 و 1390 مورد مطالعه قرار گرفت. در مجموع 15 گونه از 9 جنس و 3 خانواده جمع-آوری گردید، که یک گونه جدید برای دنیا***، یک گونه جدید برای ایران** و 8 گونه از آنها برای شهرستان سنندج* و استان کردستان اولین گزارش بوده است. لیست گونه ها به شرح زیر می-باشد: family erythraeidae erythraeus (erythraeus) garmsaircus...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید