نتایج جستجو برای: in vitro fertilization

تعداد نتایج: 16982298  

Journal: :Cuadernos de bioetica : revista oficial de la Asociacion Espanola de Bioetica y Etica Medica 2009
Eduardo Corral García

This research try to analyse the juridical statute of the human embryos in accordance with two recent laws which contain ordesr what affects him: the new Law of assisted reproduction technology -Law 14/2006, of 26 may (LRA)-, and the law of biomedical investigation -Law 14/2007, of 3 july (LIB)-, because the embryos in vitro is considered devoid of the quality what give the human dignity, why i...

Journal: :international journal of reproductive biomedicine 0
reza mahmoudi aligholi subhani mozhdeh salehnia farideh etesam parichehr pasbakhsh farid abolhasani

background: in vitro maturation (ivm) of oocytes is a promising technique to reduce the costs and avert the side-effects of gonadotropin stimulation for in vitro fertilization (ivf). the pregnancy rates from oocytes matured in vitro are much lower than those of in vivo stimulation cycles, indicating that optimization of ivm remains a challenge. objective: in this study, we investigated the effe...

Objective Background and Objectives: Paraquat (PQ) is a herbicide and is genotoxic and cytotoxic poison for male germ cells. Therefore, in this study, the protective role of Crocin (Cr) against the destructive effects of Paraquat on sperm quality and in-vitro fertilization results Paraquat was investigated. MaterialsAndMethods Materials and Methods: Twenty-eight male mice (20-25g) were used in ...

Minimal stimulation in vitro fertilization (mini-IVF) consists of a gentle controlled ovarian stimulation that aims to produce a maximum of five to six oocytes. There is a misbelief that mini-IVF severely compromises pregnancy and live birth rates. An appraisal of the literature pertaining to studies on mini-IVF protocols was performed. The advantages of minimal stimulation protocols are report...

A Hekmatdoost A Mirahi F Alaeddini M Tansaz SH Tork Zahrani

Background Despite the progress and development of diagnostic procedures and treatment of infertility in recent years, the success of advanced therapies, like IVF, is around 30-40 percent, even in the best medical centers. The aim of this study is to review the role of drinking customs in the success of IVF from the standpoint of Iranian Traditional Medicine. MaterialsAndMethods To achieve this...

A Shalizar Jalali GR Najafi H Soleimani, M Behfar

Background Auto-immunization was proposed as the mechanism of contralateral testicular damage following unilateral vas deferens injuries. The objective of this experimental in vitro study was to elucidate the effect of tacrolimus (TS) as a powerful immunosuppressant on contralateral epididymal sperm fertilizing capacity following unilateral vas deferens obstruction (UVO) in mice. MaterialsAndMe...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - پژوهشکده رویان 1389

روشهای شیمی درمانی و رادیوتراپی رایج در درمان بیماری سرطان اغلب باعث از دست رفتن قدرت باروری وآسیبهای جدی به بافت تخمدان می شود.ازجمله اقدامات بالینی دردرمان بیماران سرطانی (سرطان تخمدان ، سینه یا رحم)،و بیمارانی که دچار مشکل تولیدمثلی می باشند پیوند بافت تخمدان درون عضله یا قسمتی از کپسول کلیه و یا زیر صفاق،برای بازگشت باروری آنها می باشد. از بحثهای بسیار مهم و اساسی مطرح در این روش،ایســکمی ا...

Journal: :Journal of Biological & Scientific Opinion 2013

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده کشاورزی 1393

هدف از آزمایش اول بررسی اثر سطوح مختلف سریسین [0 (control), 0.1, 0.5, 1.0, 2.5 %] افزوده شده به محیط , ivm بر cumulus cell expansion، بلوغ هسته و توسعه متوالی جنین، در گوسفندان نژاد سنجابی در فصل تولید مثلی می باشد. از سرگیری میوز به وسیله خارج شدن اولین پولار بادی اندازه گیری و هم چنین درصد رسیدن جنین های دو سلولی به مرحله کلیواژ و بلاستوسیت نیز به عنوان نشانه ای از میزان شایستگی توسعه اولیه ج...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید