نتایج جستجو برای: tanacetum balsamita

تعداد نتایج: 564  

Journal: :Natural Product Communications 2007
C h a n d a n S . C h a n o t i y a C h a n d r a S . M a t h e l a

Journal: :HortScience 2010
M o h a m m a d M a j d i G h a s e m K a r i m z a d e h M o h a m m a d A . M a l b o o b i R e z a O m i d b a i g i G h a d e r M i r z a g h a d e r i

Journal: :Research Journal of Soil Biology 2012
M . K a z e m i E . M o u s a v i N . B a n d r e z

Journal: :Vìsnik farmacìï 2018
K . R . H o r d i e i T . M . G o n t o v a M . Y . Z o l o t a i k i n a

Journal: :BMC Genomics 2017
S a n a K h a n S w a t i U p a d h y a y F e r o z K h a n S u d e e p T a n d o n R a k e s h K u m a r S h u k l a S u m i t G h o s h V i k r a n t G u p t a S u c h i t r a B a n e r j e e L a i q u r R a h m a n

Journal: :Toxicology Reports 2017
Y a v a r M a h m o o d z a d e h M o h a m m a d M a z a n i L o t f o l l a h R e z a g h o l i z a d e h

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید