نتایج جستجو برای: tanacetum balsamita

تعداد نتایج: 558  

Journal: :Chromosome Botany 2012
A b d o l k a r i m C h e h r e g a n i - R a d F a r i b a M o h s e n z a d e h F a h i m e h M o a z e n

حسین شاکر سمانه عاکف, علیرضا قاسم پور فرانسواز برنارد,

هدف این تحقیق بررسی ریزازدیادی و انتقال به خاک گیاه Tanacetum partheniumL. بود که به بابونه گاو چشم معروف است. به این منظور بذر گیاه در محیط MS/4 با کل ویتامین ها کشت شده و قطعات ساقه ای گیاهچه های حاصل به دو صورت دارای جوانه انتهایی و بدون جوانه انتهایی، روی محیط MS با هورمونهای (µM 0.54 ) NAA  و (µM 4.44 ) BAP  کشت داده شد. صد در صد قطعات دارای جوانه انتهایی و فقط 44% قطعات فاقد جوانه انتهایی...

Journal: :Revista Brasileira de Farmacognosia 2008
J u l i a n a S i q u e i r a C h a v e s F e r n a n d o B a t i s t a D a C o s t a

Journal: :International Research Journal of Pharmacy 2020
D e e p t h i Y a d a T S i v a k k u m a r N i m m a g a d d a S r i n i v a s

Journal: :Journal of Horticultural Research 2017
M o h a m m a d A l i A l i z a d e h A l i A s h r a f J a f a r i S a y e d E s m a i e l S a y e d i a n

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید