نتایج جستجو برای: viability of the system

تعداد نتایج: 23970328  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده علوم انسانی 1389

نشان می دهیم که هر اشتقاق لی روی یک c^*-جبر به شکل استاندارد است، یعنی می تواند به طور یکتا به مجموع یک اشتقاق لی و یک اثر مرکز مقدار تجزیه شود. کلمات کلیدی: اشتقاق، اشتقاق لی، c^*-جبر.

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه رازی - دانشکده علوم 1390

در این مطالعه، عملکرد دو سیستم اکسیداسیون شیمیایی پیشرفته و یک سیستم بیولوژیکی برای حذف آموکسی سیلین در فاضلاب های سنتزیدر غلظت های مشابه با موارد صنعتی مورد بررسی قرار گرفته شدند. مطالعه انجام شده دارای سه بخش متفاوت اکسیداسیون با ازن و اشعه uv، اکسیداسیون با استفاده از نانو فتوکاتالیست tio2 و استفاده از بیوراکتور هوازی لجن فعال با جداکننده های فیزیکی می باشد. در هر بخش، متغیر های متفاوتی متنا...

Journal: :British Journal of Anaesthesia 1991
P.M.MURPHY, R.B.FITZGEORGE, R.F.BARRETT,

Journal: :Journal of Agricultural Science 2018
Josilda de FrançaXavier, Carlos Alberto Vieira deAzevedo, Marcia Rejane de Q. A.Azevedo, Antônio Fernandes MonteiraFilho, Carisa Rocha daSilva,

Journal: :European Journal of Engineering Research and Science 2019
ChristopherUdoka, BarinyimaNkoi, Felix E.Oparadike,

Journal: :Environmental science & technology 2009
Jeremy R Gregory, Marie-Claude Nadeau, Randolph E Kirchain,

This paper presents an analysis of the material recovery system for leaded glass from cathode ray tubes (CRTs) using a dynamic material flow analysis. In particular, the global mass flow of primary and secondary CRT glass and the theoretical capacities for using secondary CRT glass to make new CRT glass are analyzed. The global mass flow analysis indicates that the amount of new glass required ...

Journal: :The Journal of Physiology 1955
G. V. R.Born, G. S.Dawes, Joan C.Mott,

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1389

the poor orientation of the restaurants toward the information technology has yet many unsolved issues in regards to the customers. one of these problems which lead the appeal list of later, and have a negative impact on the prestige of the restaurant is the case when the later does not respond on time to the customers’ needs, and which causes their dissatisfaction. this issue is really sensiti...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید