جغرافیای مسکن در سه روستای سن سن - بیدک - میان دره

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران
  • نویسنده محمدعلی احمدیان
  • استاد راهنما
  • سال انتشار 1335
چکیده

چکیده ندارد.

منابع مشابه

ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفیت محیطی مسکن روستایی مطالعه موردی: مقایسه دو بافت قدیم و جدید روستای حاجت آقا در شهرستان لنجان

سنجش و ارزیابی میزان رضایتمندی از ساکنان هر محیطی به عوامل بسیاری وابسته است. با توجه به اینکه نظرات فردی در این امر دخالت دارد، بنابراین متغیّرهای متعددی تعیین‌کننده سطح رضایتمندی است و درنتیجه نوع مطالعه پیچیده‌تر می‌گردد. این پژوهش به‌منظور ارزیابی رضایتمندی ساکنین از کیفیت محیطی مسکن روستایی در بین ساکنان روستای حاجت آقا صورت پذیرفته است. برای دستیابی به این هدف، رابطه رضایتمندی ساکنین از کی...

متن کامل

معماری بومی در سکونتگاه های دره طالقان؛ نگاهی به مسکن روستایی طالقان

معماری روستایی ایران با توجه به قدمت چندهزار ساله آن مجموعه‌ای همگن و متناسب را تشکیل می‌دهد که در آن ارتباطات و کارکردها و نقش چندعملکردی فضاها در مسکن همواره به نحوی بوده است که به‌وضوح، نظام اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی روستا را به همراه مقتضیات جغرافیایی دربرگرفته است. گونه‌های موجود مسکن روستایی، از جمله ناحیة انتخاب‌شده در این پژوهش، از مصادیق بارز این ویژگی محسوب می‌شوند. در این مقاله، معم...

متن کامل

بازنمایی هویت مکانی روستاهای حومه‌ای در طرح‌های توسعه روستایی (مطالعه موردی: روستای دره مرادبیگ شهرستان همدان)

بررسی هویت از زبان ساکنان محلی به مبنای نظری بازنمایی اجتماعی مربوط است. در این ارتباط باید به گفتمان‌های محلی اشاره کرد. روستای حومه‌ای دره مرادبیگ در فاصله سه کیلومتری از مرکز شهر همدان بر اثر جریان‌های شهرگریزی و تکامل روستا با استفاده از امکانات شهری تغییر هویت داده‌ است. دره مرادبیگ از قدیم برای مردم همدان مکانی تفریحی با هویت ویلانشینی و گذراندن اوقات فراغت بوده است. با توجه به طرح توسعه ...

متن کامل

معماری بومی در سکونتگاه های دره طالقان؛ نگاهی به مسکن روستایی طالقان

معماری روستایی ایران با توجه به قدمت چندهزار ساله آن مجموعه ای همگن و متناسب را تشکیل می دهد که در آن ارتباطات و کارکردها و نقش چندعملکردی فضاها در مسکن همواره به نحوی بوده است که به وضوح، نظام اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی روستا را به همراه مقتضیات جغرافیایی دربرگرفته است. گونه های موجود مسکن روستایی، از جمله ناحیة انتخاب شده در این پژوهش، از مصادیق بارز این ویژگی محسوب می شوند. در این مقاله، معم...

متن کامل

تبیین زمینه های توسعه معیشت پایدار با تأکید بر سرمایه اجتماعی درنواحی روستایی مطالعه موردی: دهستان زرین دشت، شهرستان دره شهر

سوال اساسی تحقیق، سرمایه اجتماعی تا چه اندازه ای در پایداری معیشت خانوارهای روستایی نقش دارد؟ هدف تحقیق حاضر بررسی میزان نقش سرمایه اجتماعی در معیشت پایدار روستائیان می باشد. پژوهش حاضر از نظر نوع کاربردی، روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده، روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) صورت گرفته، و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنب...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}