نام پژوهشگر:

محمدعلی احمدیان

مدلسازی و حل مسئله مکانیابی رقابتی با در نظر گرفتن عکس العمل رقیب با قیمت گذاری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده فنی 1393
    محمدعلی احمدیان     عزیزاله جعفری

این رساله یک مسئله مکانیابی را در حالتی در نظر می¬گیرد که یک موسسه بازرگانی برای احداث شعبه فروش وارد یک بازار جدیدی می¬شود که یک رقیب از قبل در این بازار حضور دارد. هدف این موسسه احداث شعبه یا شعبه¬ها و تعیین سطح جذابیت شعبه¬ها به منظور حداکثر کردن سود خود می¬باشد. رقیبی که در بازار وجود دارد، می تواند به وسیله تغییر در سطح جذابیت، تغییر در سطح قیمت عرضه و تعطیل کردن برخی از شعبه¬های خود، عکس¬العمل نشان دهد. هدف رقیب از عکس¬العمل، حداکثر کردن سود می¬باشد. تقاضا در نقاط ثابت و معلوم فرض شده¬اند و نقاط کاندیدای موسسه بازرگانی جدید برای احداث شعبه از قبل معلوم است. نوع رفتار مشتری از قانون جاذبه پیروی می¬کند به معنای آنکه مطلوبیت یک مرکز خرید برای یک مشتری با سطح جذابیت مرکز عرضه نسبت مستقیم و با فاصله تا مرکز عرضه نسبت عکس دارد. ما یک مدل عدد صحیح مختلط غیر¬خطی تعریف کردیم بطوریکه موسسه بازرگانی که وارد بازار می¬شود نقش رهبر و رقیب موجود نقش پیرو را دارد. ما می¬توانیم با در نظر گرفتن حالت تعادل نش برای بازیکنان به یک روش حل دقیق برای مسئله برسیم. در مقاله مبنا به روش یک الگوریتم ابتکاری به¬نام gmin-abb شده است که از نواقص کار، پیچیده بودن حل این الگوریتم است. نوآوری این رساله ارائه یک روش حل دقیق برای حل این مدل دوسطحی می¬باشد.

مدیریت ساماندهی حاشیه شهرها نمونه موردی کوی نه دره شهر مشهد
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1388
    محمد محمدیان     محمدعلی احمدیان

شهر مشهد با 2/5 میلیون نفر جمعیت به عنوان دومین کلانشهر کشور بدلیل مشکلات ساختاری مدیریت شهری منبعث از ساختار کلان مدیریت شهری و مسائل و مشکلات منطقه ای، در حال حاضر میزبان 820 هزار نفر حاشیه نشین است که در 60 هسته جمعیتی به وسعت 3200 هکتار بصورت غیرمجاز زندگی می کنند و بر پایه سرشماری 1385 جمعیت آنها از جمعیت 4 استان کشور بیشتر است. کوی نه دره به عنوان محدوده مورد مطالعه از جمله این سکونتگاههای غیررسمی است که با 27 هزار نفر جمعیت و وسعت 80 هکتار در محدوده منطقه 9 شهرداری مشهد قرار گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که بیشترین دوره رشد و گسترش آن مربوط به بعد از انقلاب بخصوص دهه 65-55 است که جمعیت آن 39 برابر شده است. این رساله در صدد تبیین موانع و مشکلات پیش روی فرایند ساماندهی حاشیه شهر مشهد بویژه کوی نه دره و چاره جویی برون رفت از وضع موجود می باشد. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و با طراحی دو نمونه پرسشنامه(ساکنین محله، مدیران و صاحبنظران شهری)، سپس تکمیل پرسشنامه ها، کدبندی متغیرها، اطلاعات با استفاده از برنامه های نرم افزاری رایانه ای spss و minitab تجزیه و تحلیل گردید. ضمناً برای تهیه نقشه ها جهت تبیین بهتر مطالب از نرم افزارهای arcgis، arcview و autocad استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی مشهد بخصوص کوی نه دره با موانع و مشکلات متعددی از جمله نداشتن متولی مشخص، تعدد مدیریتی و عدم هماهنگی بین دستگاهی، نگرشهای نادرست مدیران به اسکان غیررسمی و فقدان یک مدیریت واحد مواجه می باشد و شهرداری و شورای شهر به عنوان مرجع اصلی مدیریت شهری بدلیل نداشتن اختیارات کافی و ناهماهنگی-های سایر دستگاههای مدیریتی و اقدامات موازی آنها در حاشیه شهر مشهد، قادر به مهار و ساماندهی اسکان غیررسمی نمی باشنداز سوی دیگر، بدلیل فقدان یک ارتباط تعریف شده سازمانی و هماهنگ بین شهرداری مشهد و سایر سازمانهای تاثیرگذار در مدیریت شهریضرورت یک مدیریت واحد شهری در حاشیه کوی نه دره احساس می گردد.

نقش صنایع دستی در توسعه روستایی (نمونه موردی دهستان قهستان)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1376
    مفید شاطری     محمدعلی احمدیان

در مجموعه حاضر هدف بر این بوده تا ضمن بررسی یکی از صنایع دستی (قالیبافی) نقش و اثر آن در توسعه روستایی بصورت موردی در یکی از دهستانها نشان داده شود. در این رساله ابتدا با بررسی ویژگیهای طبیعی، انسانی و اقتصادی دهستان، توان تولید در هر بخش مشخص و سپس با محاسبه سهم درآمدی هر کدام جایگاه اقتصادیشان در دهستان تبیین گردیده است . در ادامه با بررسی مباحث توسعه و نقش صنایع دستی در توسعه روستایی، نقش صنعت فرش و جایگاه اقتصادی آن در دهستان مورد مطالعه قرار گرفته است در فصل آخر با توجه به مجموعه مباحث مطرح شده راهبردهایی در جهت بهبود وضعیت قالیبافی در سطح ناحیه ای و محلی مطرح گردیده و در نهایت راهبردهایی برای بخشهای مختلف در سطح دهستان ارائه گردیده است .

مسکن و نقش آن در توسعه روستایی شهرستان شاهین دژ
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1376
    اسد نبردی     محمدعلی احمدیان

مسکن در هر جامعه و برای هر طبقه و گروه با هر گونه سطح فرهنگ و معیشت یکی از نیازهای اساسی انسان بوده که تامین و وجود آن برای هر خانوار ضروری و حیاتی است . در جامعه روستایی کشور و از جمله ناحیه مورد مطالعه بعلل پیچیده ای که بسیاری ریشه در محرومیت دوره های گذشته دارد، مقوله مذکور علی رغم تاثیرات پنهان و آشکاری که در توسعه روستایی می تواند داشته باشد، چنانکه شایسته است مورد توجه برنامه ریزان مملکتی قرار نگرفته است . لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن داشته که از زوایای مختلف مسئله مورد کنکاش قرار گیرد. بدین نحو، علاوه بر تبیین تاثیر عوامل طبیعی در مساکن روستایی، شاخص های کمی شامل تراکم فرد در واحد مسکونی، تراکم نفر در اتاق، تعداد اتاق در واحد مسکونی و شاخص های کیفی مانند کیفیت آبنیه بر مبنای مصالح ساختمانی (بادوام، کم دوام، بی دوام)، عمر واحد مسکونی، سرانه زیربنا و شاخص های بهداشتی و رفاهی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین با توجه به بینش سیستمی مورد لزوم ورود و ظهور امکاناتی مانند مصالح ساختمانی غیربومی (آهن، آجر، سیمان، گچ، آهک ، آلومینوم، شیشه، کاشی، موزائیک ، سنگهای بهداشتی و تزئینی و ...)، برق، آب لوله کشی، حمام خانگی با توجه به تغییر و تحولاتی که در مسکن روستایی ایجاد کرده اند، مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت به این نتیجه رسیده است که تمایل به برخورداری از امکانات رفاهی و مسکونی بهتر در نقاط روستایی افزایش یافته است و این امر با برنامه ریزی خاص خود می تواند در ثبات ، دوام و جاذبه های روستایی مطابق با معیارهای مطلوب در یک توسعه پایدار مثمرثمر واقع شود.

بررسی روابط شهر و روستا با تکیه بر رابطه تجاری محصولات کشاورزی در شهرستان ارومیه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1376
    باقر قسمتی     محمدعلی احمدیان

این رساله از سه بخش تشکیل شده است که بخش اول آن به بررسی کلیات موضوع می پردازد و بخش دوم، در سه فصل به بررسی زیرساختهای طبیعی، انسانی، اقتصادی می پردازد. و بخش سوم نیز از چهار فصل که به بررسی دیدگاهها و نظریات و سیر تحول روابط شهر و روستا در ایران و حوزه نفوذ شهر و روابط شهر و روستا در این شهرستان پرداخته است .

جغرافیای مسکن در سه روستای سن سن - بیدک - میان دره
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1335
    محمدعلی احمدیان

چکیده ندارد.