× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

مطالعه توان عملی دانش آموزان دوره راهنمایی تحصیلی (مقطع سوم راهنمایی) در بکارگیری ریاضیات تدریس شده

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشگاه پیام نور مرکز تهران - دانشکده علوم تربیتی

دانشجو : مهتاب رخشا

استاد راهنما : محمدحسن بیژن زاده عیسی ابراهیم زاده

سال انتشار:1385

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : دانش آموز- students- مدرسه راهنمایی- junior high schools- ریاضی- mathematics- کتاب درسی- textbooks- تدریس- teaching- توانایی- ability- برنامه درسی-

چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر پرورش مهارت طرح مسئله بر توانایی حل مسئلهریاضی دانش آموزان سوم راهنمایی می باشد. در این مطالعه، دانش آموزان دو کلاس از یکی از مدارس منطقه کهریزک که در سال تحصیلی 92-91 در پایه سوم راهنمایی بودند، به عنوان نمونه در دسترس به صورت هدفمند انتخاب شدند. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر طرح، شبه آزمایشی از نوع گروه ناهمسان با پیش آزمون و پس آزمون می باشد. به منظو...

در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش روش کاوشگری و مهارت های کاوشگری به معلمان بر کیفیت یادگیری و مهارتی دانش آموزان سال سوم راهنمایی در درس علوم تجربی در ناحیه دو کرج در سال تحصیلی 91-90 پرداخته شده است. در این راستا در آموزش و پرورش ناحیه دو کرج 20 ساعت دوره ضمن خدمت با عنوان مهارت های کاوشگری با همکاری گروههای آموزشی برای معلمان علوم تجربی برگزار گردید. 42 نفر از معلمان علوم تجربی در این دوره ش...

چکیده پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر روش تدریس استقرایی و قیاسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم راهنمائی در سال تحصیلی 91-1390 در ناحیه دو شیراز صورت گرفته است. از میان مدارس راهنمائی ناحیه دو شیراز، یک مدرسه پسرانه و یک مدرسه دخترانه به صورت تصادفی انتخاب شدند و در هر مدرسه دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید. در هر مدرسه یک کلاس به عنوان گروه کنترل و یک کلاس به عنوان گروه آزمایش به صور...

چکیده: هدف : هدف اصلی در این مطالعه تاثیر متغیر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع سوم راهنمایی شهرستان رباط کریم می باشد. روش: روش تحقیق این پژوهش، آزمایشی و ابزار گرد آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته جهت استخراج نمرات دانش آموزان در دروس مورد نظر در مقطع راهنمایی جهت مقایسه میزان پیشرفت تحصیلی است. نمونه مورد مطالعه 254 نفر از دانش آموزان پسر مقطع سوم راهنم...

یکی از درس هایی که دانش آموزان در آن ضعف دارند و منجر به افت تحصیلی آنها می شود، درس ریاضیات است. با توجه به اهمیت این درس، هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه بین استنباط دانش آموزان از نگرش والدین به ریاضیات و متغیرهای فردی (انگیزه ریاضی، اضطراب ریاضیات و اعتماد به نفس) با پیشرفت تحصیلی درس ریاضیات در دانش آموزان سوم راهنمایی بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه مورد مطالعه، دانش آم...