× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the effect of metacognitive strategy instruction on efl learners reading comprehension performance and metacognitive awareness

پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی

دانشجو : فاطمه تکلو

استاد راهنما : محمدرضا عطایی -

سال انتشار:1386

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : درک- comprehension- ارزیابی عملکرد- performance evaluation- نظام های مبتنی بر آگاهی-

چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

the purpose of this study was to probe the effect of metacognitive strategy instruction through dialogic interaction on the reading comprehension performance and metacognitive awareness of iranian efl learners. the data were collected through the survey of reading strategies (sors) and a reading test to examine changes in metacognitive awareness and reading performance before and after the inte...

The purpose of this study was to probe the effect of metacognitive strategy instruction through dialogic interaction on the reading comprehension performance and metacognitive awareness of Iranian EFL learners. The data were collected through the Survey of Reading Strategies (SORS) and a reading test to examine changes in metacognitive awareness and reading performance before and after the inte...

The purpose of this study was to probe the effect of metacognitive strategy instruction through dialogic interaction on the reading comprehension performance and metacognitive awareness of Iranian EFL learners. The data were collected through the Survey of Reading Strategies (SORS) and a reading test to examine changes in metacognitive awareness and reading performance before and after the inte...

the present study seeks to determine the effect of explicit instruction of metacognitive strategies on iranian high school students’ reading comprehension ability. it also attempts to investigate the relationship between the learners reading comprehension and metacognitive strategies. furthermore, the study investigates whether iranian efl female high school students are high, medium, or low me...

The present study was an attempt to investigate the effect of meta-cognitive strategy (planning, self-monitoring) awareness raising instruction on reading comprehension of Iranian ESP learners. Participants of three groups each comprising of 21 Iranian male students studying “Civil Engineering” in “Islamic Azad University of Buin Zahra” were selected and assigned to three groups: two experiment...