بررسی اثر اجزاء روغن سویا در رشد saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Bacteriophages of Saccharopolyspora erythraea.

Five bacteriophages infecting only Saccharopolyspora erythraea (formerly Streptomyces erythreus) among 43 Streptomyces spp. tested were classified into two groups by phage-host relationships, restriction enzyme mapping, cohesive-end determinations, and Southern hybridizations. phi SE6, the most frequently isolated phage, produced clear plaques on all hosts tested, while phi SE45, phi SE57, phi ...

متن کامل

Genome Sequence of Saccharopolyspora erythraea D, a Hyperproducer of Erythromycin

Saccharopolyspora erythraea is a Gram-positive bacterium that can produce antibiotics. However, this microorganism must often be genetically improved for higher production before it can be used in an industrial setting. Here, we report the whole-genome sequence of the industrial hyperproducer strong mutator Saccharopolyspora erythraea strain D.

متن کامل

Synthesis of Erythrochelin: A Hydroxamate-Type Siderophore from Saccharopolyspora erythraea

Abstract Erythrochelin, a hydroxamate-type siderophore produced by Saccharopolyspora erythraea, is synthesized for the first time. A key building block of erythrochelin containing the 2,5-diketopiperazine ring is prepared by intramolecular cyclization of the corresponding dipeptide precursor derived from two kinds of protected δ-N-hydroxy-L-ornithines. Consecutive condensation of the building b...

متن کامل

Sonication-dependent electroporation of the erythromycin-producing bacterium Saccharopolyspora erythraea.

We report the development of an electrotransformation method applicable to all strains of Saccharopolyspora erythraea examined to date. Vegetatively grown mycelia were rendered electrocompetent by subjecting mycelial suspensions to ultrasound pulses. The protocol provides an alternative route for the introduction of DNA into filamentous microorganisms otherwise recalcitrant to transformation te...

متن کامل

Organization of a cluster of erythromycin genes in Saccharopolyspora erythraea.

We used a series of gene disruptions and gene replacements to mutagenically characterize 30 kilobases of DNA in the erythromycin resistance gene (ermE) region of the Saccharopolyspora erythraea chromosome. Five previously undiscovered loci involved in the biosynthesis of erythromycin were found, eryBI, eryBII, eryCI, eryCII, and eryH; and three known loci, eryAI, eryG, and ermE, were further ch...

متن کامل

استفاده از منبع نیتروژنی بومی (پودر آب پنیر) در تولید اریترومایسین به روش فرمانتاسیون میکروبی توسط باکتری saccharopolyspora erythraea

تولید متابولیت های میکروبی با فرمانتاسیون ارتباط تنگاتنگی دارد. در این پژوهش، اثر جایگزینی منبع نیتروژنی پودر آب پنیر، به جای کُنجاله سویا و اثر غلظت های مختلف هر دو منبع نیتروژنی در محیط کشت تخمیر، بر روی تولید آنتی بیوتیک اریترومایسین بررسی شده است. برای تولید اریترومایسین از باکتری رشته ای saccharopolyspora erythraea استفاده شده است. سوسپانسیون اسپوری به فلاسک های حاوی محیط کشت بذردهی تلقیح...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023