بررسی تنوع ژنتیکی باکتری xanthomonas citri subsp. citri، عامل شانکر باکتریایی مرکبات با روش rep-pcr در استان های کرمان و هرمزگان

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی
  • نویسنده علی برزگر
  • استاد راهنما حشمت الله رحیمیان
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1387
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی xanthomonas citri subsp. citri عامل بیماری شانکر باکتریایی مرکبات در ایران

مرکبات یکی از مهمترین محصولات باغی در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر جهان به شمار می آید. صنایع بسیاری در ایران به عنوان یکی از کشورهای تولید کننده مرکبات، وابسته به این محصول می-باشند. شانکر باکتریایی مرکبات ناشی از xanthomonas citri subsp. citri یکی از مهمترین بیماری-های این محصول است که سالانه خسارت زیادی را به انواع ارقام تجاری مرکبات در سراسر دنیا وارد می سازد. سه استرین aw, a* و a در زیرگونه ...

15 صفحه اول

جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، Xanthomonas citri subsp.citri

بیماری باکتریایی شانکر مرکبات یکی از مخرب ترین بیماری های مرکبات می باشد و ازجمله بیماری های قرنطینه ای است که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات در ایران وارد ساخته است. باکتری عامل این بیماریXanthomonas citri subsp.citri(xcici) می باشد. علی رغم وجود این بیماری در کشور ایران، تاکنون مطالعه ی دقیقی در جهت کنترل بیولوژیک آن انجام نگرفته است. پپتیدهای آنتی میکروبیال تولید شده توسط موجودات مختلف، برای ای...

متن کامل

تنوع ژنتیکی استرین های xanthomonas smithii subsp citri عامل شانکر باکتریایی مرکبات استان های لرستان و ایلام بر پایه الگوی box و eric و توالی 16s rdna

بیماری شانکر آسیایی یکی از مهم ترین بیماری های مرکبات در دنیا و عامل این بیماری xanthomonas smithii subsp. citri در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان یک پاتوژن قرنطینه ای است. از آنجا که مهمترین شرط لازم برای مدیریت یک بیماری گیاهی پس از شناسایی، پی بردن به تنوع ژنتیکی آن است این تحقیق به منظور شناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی استرین های زانتوموناس عامل شانکر باکتریایی مرکبات در استان های لرستان و ایل...

15 صفحه اول

Antibacterial activity of alkyl gallates against Xanthomonas citri subsp. citri.

The plant-pathogenic bacterium Xanthomonas citri subsp. citri is the causal agent of Asiatic citrus canker, a serious disease that affects all the cultivars of citrus in subtropical citrus-producing areas worldwide. There is no curative treatment for citrus canker; thus, the eradication of infected plants constitutes the only effective control of the spread of X. citri subsp. citri. Since the e...

متن کامل

Molecular characterization of copper resistance genes from Xanthomonas citri subsp. citri and Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis.

Copper sprays have been widely used for control of endemic citrus canker caused by Xanthomonas citri subsp. citri in citrus-growing areas for more than 2 decades. Xanthomonas alfalfae subsp. citrumelonis populations were also exposed to frequent sprays of copper for several years as a protective measure against citrus bacterial spot (CBS) in Florida citrus nurseries. Long-term use of these bact...

متن کامل

جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، xanthomonas citri subsp.citri

بیماری باکتریایی شانکر مرکبات یکی از مخرب ترین بیماری های مرکبات می باشد و ازجمله بیماری های قرنطینه ای است که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات در ایران وارد ساخته است. باکتری عامل این بیماریxanthomonas citri subsp.citri(xcici) می باشد. علی رغم وجود این بیماری در کشور ایران، تاکنون مطالعه ی دقیقی در جهت کنترل بیولوژیک آن انجام نگرفته است. پپتیدهای آنتی میکروبیال تولید شده توسط موجودات مختلف، برای ای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023