نام پژوهشگر: علی برزگر

مقایسه تاثیر ساختار تاج پوشش روی تبخیر بارش در توده های جوان ومسن بلوط لوه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان - دانشکده جنگلداری و مهندسی چوب و کاغذ 1389
  علی برزگر   رامین رحمانی

بارندگی، ورودی چرخه آب در هر منطقه است. بنابراین از مهم ترین عواملی است که در بررسی چرخه آب باید مورد اندازه گیری و مطالعه قرار گیرد. بارانی که بر روی تاج پوشش جنگل می بارد، ابتدا تاج درختان را کاملا خیس می کند و پس از آنکه ظرفیت نگهداری آب تاج تکمیل و تاج اشباع شد، تحت تاثیر نیروی جاذبه زمین به صورت ریزش های تاجی که تاج بارش نامیده می شود، بر روی زمین می ریزد. بخش دیگری از باران که ساقاب نامیده می شود، بعد از جاری شدن بر روی شاخه ها وتنه، به سطح زمین می رسد. آن بخش از بارش را که توسط تاج وتنه نگهداری شده، حین و بعد از بارندگی تبخیر و از دسترس گیاهان خارج می شود، اتلاف تاجی می نامند. این پژوهش در دو پارسل مسن(شاهد) و جوان جنگل بلوط لوه انجام شد. به منظور تعیین مقادیر بارش کل، تاج بارش و اتلاف تاجی، طی مدت یکسال مقادیر بارش و اجزاء آن در کلیه بارش های رخ داده اندازه گیری شد. همچنین مشخصه های آلومتریک درختان دو پارسل(شاخص سطح برگ، مساحت تاج پوشش، ضخامت تاج پوشش و فضای باز تاج پوشش) برای بررسی تاثیر این مشخصه ها بر اجزاء بارش مورد اندازه گیری قرار گرفتند. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی، ارتفاع بارش سالانه در منطقه 519 میلیمتر بود. سهم اتلاف تاجی در دو پارسل جوان و مسن به ترتیب 54/33 و 32/35 درصد و سهم تاج بارش در دو پارسل جوان و مسن 46/64 و 68/62 درصد برآورد شد. میزان ساقاب در دو پارسل 2 درصد بارندگی کل در نظر گرفته شد. با استفاده از مشخصه های آلومتریک درختان دو پارسل و نیز مقدار بارش، مناسب ترین مدل های پیش بینی کننده مقادیر اتلاف تاجی و تاج بارش در دو پارسل تهیه شدند. کلمات کلیدی: بارش، تاج بارش، اتلاف تاجی، مشخصه های آلومتریک، مدل سازی

بررسی تاکسونومیکی تعدادی از جدایه های غیر عادی pseudomonas syringae در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی 1389
  پژمان خدایگان   حشمت الله رحیمیان

به منظور بررسی موقعیت تاکسونومیکی سه گروه از جدایه های این گونه که عامل بیماری لکه برگی خاکشیر تلخ، نوار قرمز نیشکر و لکه زاویه ای ختمی خواب آلود هستند، 96 جدایه باکتری بدست آمده از گیاهان آلوده با 30 جدایه از چهار میزبان مختلف و 17 جدایه مرجع مقایسه گردید. در این مطالعه، بررسی پلی فازی با استفاده از مجموعه ای از روش های مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی، بررسی نقوش پروتئین های سلولی، تعیین مقدماتی دامنه میزبانی، تهیه و مقایسه پروفیل اسیدهای چرب سلولی، ردیابی تولید زهرابه های نیمه اختصاصی، انگشت نگاری dnaی ژنومی، همسانه سازی و تعیین توالی بخشی از اپران ریبوزومی، مقایسه توالی چند ژنی و بررسی میزان همولوژی dna، انجام شد. براساس یافته های این تحقیق، جدایه های عامل بیماری لکه برگی خاکشیر تلخ به عنوان یک پاتووار جدید و متعلق به گونه ژنومی سه معرفی گردید. همچنین باکتری های جداسازی شده از نیشکر و ختمی خواب آلود از نظر فنوتیپی بسیار شبیه به پاتووار p. s. pv. syringae بوده اما از نظر ژنتیکی و میزان قرابت فیلوژنتیکی شباهتی به گروه های قبلی نشان ندادند. همچنین بر مبنی ویژگی های متفاوت ژنوتیپی و بخصوص تفاوت در دامنه میزبانی می توان جدایه های بیماری زا در نیشکر و ختمی خواب آلود را به عنوان پاتووار جدید نامگذاری نمود، گرچه به نظر می رسد این باکتری ها به گونه های جدید و توصیف نشده ای متعلق هستند. نتایج بررسی های مختلف نشان داد که مقایسه چند ژنی برای درک موقعیت تاکسونومیکی جدایه های مذکور کارآمد ترین روش بود، اما اطلاعات آن به تنهایی در تفکیک پاتووارهای منتسب به p. s. pv. syringae، کافی نیست. به نظر می رسد تا تکمیل اطلاعات مربوط به مقایسه چند ژنی، به منظور درک روابط تاکسونومیکی این گروه، بررسی میزان همولوژی dna ضروری است.

تعیین گونه ها و تنوع ریزوبیوم(اگروباکتریوم)عامل گال طوقه درتاکستان های استان آذربایجان شرقی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1390
  کیومرث روح رضی   حشمت اله رحیمیان

تاک یا انگور (vinifera vitis) گونه ای از خانواده انگورسانان (vitaceae) است. در این خانواده ?? جنس و بیش از ??? گونه وجود دارد که مهم ترین جنس این خانواده جنس انگور(vitis) است. میوه انگور به نوع دانه دار و بی دانه تقسیم می شود. هر یک از این دو نوع در رنگ های سرخ ، سیاه ، زرد و سبز دیده می شوند. این میوه در مناطقی که حداکثر دمای ان بیش از ?? درجه سلسیوس و حداقل آن کمتر از ?? درجه زیر صفر نباشد بهتر رشد می کند (2). انگور یکی از مهمترین میوه هایی است که از زمانهای بسیار قدیم مورد استفاده بشر قرار گرفته است و دارای ویتامینهای a , b ، c و مقداری منیزیم ،کلسیم، آهن ، فسفر پتاسیم و آلبومین می باشد. به دلیل خواص ضد عفونی کنندگی انگور به عنوان یکی از میوه های ضد سرطان شناحته می شود(30). 1-1- سطح کشت، میزان تولید و عملکرد انگور کشور سطح کشت: سطح زیر کشت تاکستانهای کشور در سال 1387 با احتساب درختان پراکنده انگور حدود 302 هزارهکتار بوده که 1/92 درصد آن درختان بارور مو می باشند. استان فارس با سهم 8/20 درصد از سطح بارور تاکستانهای کشور در جایگاه نخست قرار دارد. استانهای خراسان رضوی، قزوین، آذربایجان غربی، زنجان، همدان و آذربایجان شرقی به ترتیب با 2/12، 2/11، 4/7 ، 7 ، 1/6 و 9/5 درصد در سطح بارورتاکستان های کشور در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در مجموع 5/70 درصد سطح بارور انگور کشور در این هفت استان می باشد (3). میزان تولید: تولید انگورکشور حدود 7/1 میلیون تن بوده که 9/91 درصد آن از کشت آبی حاصل می شود. استان قزوین با قرار گرفتن در رتبه سوم از نظر سطح بارور با تولید 5/14 درصد محصول انگور کشور، در جایگاه نخست تولید محصول قرار دارد و استان آذربایجان شرقی علیرغم قرار گرفتن در رتبه هفتم از نظرسطح تاکستان های بارور، با تولید 3/13 درصد در جایگاه دوم تولید محصول انگور قرار می گیرد. استان های فارس، زنجان و همدان به ترتیب با 12، 7/9 و 5/8 درصد از تولید انگور کشور در مقام سوم تا پنجم قرار دارند. پنج استان مذکور جمعاً بیش از نیمی ( 9/57 درصد) از انگور کشور را تولید نموده اند (3). متوسط میزان تولید انگور آبی کشور 7960 کیلوگرم در هکتار می باشد ، کهگیلویه و بویراحمد بالاترین عملکرد در هکتار (30636 کیلوگرم) و استان خراسان شمالی کمترین عملکرد (2/3329 کیلوگرم) را دارا می باشد. متوسط عملکرد انگور دیم کشور 2/1832 کیلوگرم در هکتار اعلام گردیده که بیشترین و کمترین عملکردآن به ترتیب با 5/12195 و 7/346 کیلوگرم در هکتار به استانهای گیلان و خراسان رضوی تعلق دارد

اصول و مبانی تصویرسازی جهت ساخت پوستر های نمایشی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده هنر و معماری 1391
  علی برزگر   علی پویان

پوسترها دریچه ای هستند به دنیای یک نمایش. ونقش بارزی در روند یک اثر نمایشی دارد. هر پوستر تصویری از کل داستان و حال و هوای نمایشی را که تبلیغ می کند، ارائه می دهد.پوستر های نمایش با بقیه پوستر ها متفاوتند،زیرا هنر نمایش هنری میرا بشمار می رود و پوستر نمایش بخشی از نماد و فرهنگ اثر به شمار می رود. طراحی پوستر های تئاتر در ایران و جهان سابقه ای طولانی دارد. این رساله پژوهشی است که با تعریف تصویرسازی و سیر تکوین پوستر با تاکید بر پوسترهای نمایش آغاز شده است و اهمیت پوستر های تئاتر را به عنوان پل ارتباطی مخاطب و اثر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. این رساله در بر دارنده نگاهی به دیدگاه بزرگان طراحی پوستر نمایش در ایران و همچنین آثار برخی از طراحان مشهور در ایران و جهان است.

تعیین موقعیت تاکسونومیکی عامل لکه برگی باکتریایی پامچال در استان مازندران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده کشاورزی 1390
  معصومه آقاسی نژاد   مسعود توحید فر

در بهار سال 1390 از برگ های پامچال وحشی(primula vulgaris) دارای علائم لکه برگی از چند منطقه جنگلی استان مازندران نمونه برداری شد. ازکشت نمونه های پامچال دارای علائم لکه برگی ،جدایه هایی با کلنی های محدب زرد رنگ ولعابدار روی محیط آگار غذایی حاوی سوکروز(nas) به دست آمد. واکنش فوق حساسیت پس از تزریق سوسپانسیون باکتری به برگهای شمعدانی ((pelargonium x hortorum بعد از 48 ساعت و بیماری زایی روی برگهای پامچال پس از 7 تا 14 روز به اثبات رسید. همه جدایه ها گرم و اکسیداز منفی ، هوازی اجباری، اوره آز منفی، کاتالاز مثبت و قادر به تولید h2s از سیستئین بودند. نقوش الکتروفورزی پروتئینهای سلولی جدایه ها تفاوت کمی با هم داشت. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه ها، dna‎ ژنومی آنها استخراج و با بکارگیری آغازگرهای gyrb، reca و rpod قطعاتی از این سه ژن در واکنش زنجیره ای پلیمراز (pcr) تکثیر و محصول به دست آمده با آنزیم های محدودگر هضم گردید. محصول های هضم آنزیمی با الکتروفورز در ژل پلی اکریل آمید و رنگ آمیزی با نیترات نقره مقایسه شد. از ضریب تشابه جاکارد برای تعیین تشابه جدایه ها و از روش upgamaو نرم افزار ntsys برای آنالیز خوشه ای استفاده شد. به منظور تعیین ارتباط فیلوژنتیکی و کمک به تشخیص دقیق گونه، قطعه هایی از ژن های gyrb ، reca ، rpod ، dnak و fyua با pcr تکثیر و تعیین توالی گردیدند. توالی نوکلئوتیدی به دست آمده، پس از همردیف سازی چندگانه (multiple sequence alignment) با برنامه mega4 با سایر توالی های مربوط به این ناحیه در گونه های مختلف xanthomonas موجود در genbank (ncbi) مقایسه شدند. جدایه ها در سطح تشابه 99-98% به گونه xanthomonas hortorum به ویژه پاتوار x.hortorum pv.hederae شباهت داشته و احتمالا جدایه های عامل لکه برگی پامچال به پاتوار گزارش نشده ای از این گونه تعلق دارند.

بررسی موقعیت تاکسونومیکی عوامل بیماری بلاست مرکبات و ارزیابی قابلیت کنترل بیولوژیکی بیماری به وسیله مخمرهای رورست مرکبات
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی 1391
  فرید بیکی فیروزجاهی   حشمت الله رحیمیان

بیماری بلاست مرکبات یکی از مهمترین بیماری های مرکبات در استان های شمالی کشور می باشد که به وسیله باکتری سودوموناس (pseudomonas spp.) ایجاد می شود و در شرائط اقلیمی مساعد، خسارت های قابل توجهی را به باغات مرکبات، وارد می سازد. به منظور بررسی پراکنش گونه های عامل یا همراه بیماری در مناطق مختلف استان مازندران و مناطقی از استان های گیلان و گلستان و نیز بررسی تنوع فنوتیپی و ژنوتیپی، جدایه های بیمارگر در سال های89-1387 از درختان آلوده جمع آوری شدند. پس از جدا و خالص سازی و اثبات بیماری زائی روی برگ های نارنج (citrus aurantium)، 115 جدایه بیماری زا به دست آمد. بر اساس خصوصیات بیوشیمیائی و فیزیولوژیکی، جدایه ها در 16 گروه مجزا قرار گرفتند. جدایه ها در تولید لوان، لهانیدن برش های سیب زمینی و آرژی نین دی هیدرولاز متغیر، در ایجاد فوق حساسیت در توتون مثبت و در آزمون تولید اکسیداز منفی بودند. اعضای تعدادی از گروه ها علی رغم داشتن توانائی لهانیدن برش سیب زمینی، شباهت چندانی با p. viridiflava نداشتند. بر پایه ویژگی های بیوشیمیائی، جدایه های گروه های vi الی xi (حدود 39% کل جدایه ها)، به عنوان جدایه های p. syringae، و جدایه های گروه xii (حدود 3% کل جدایه ها)، به عنوان جدایه های p.viridiflava، شناسائی شدند. برای بررسی تکمیلی با روش های مولکولی، قسمتی از دو ژن خانه دار rpod و gyrb همراه با 16s rdna برای جدایه های مورد بررسی تعیین ترادف گردید. در درخت فیلوژنی ترسیمی، جدایه ها در 17 گروه مجزا قرار گرفتند. گروه های i-v و xiv، vi-xiii و xv-xvii به ترتیب در شاخه های p. fluorescens، p. syringae و p.putida قرار داشتند. تنوع جدایه های مورد بررسی بر پایه انگشت نگاری ژنتیکی حاصل از box-pcr و eric-pcr و نیز تلفیق داده های آن دو نشان داد که جدایه ها به ترتیب در سطح شباهت 31، 33 و 41 درصد، در 16، 15 و 19 گروه مجزا قرار می گیرند. نتایج انگشت نگاری ژنتیکی نشان می دهد که این آزمون قادر است جدایه ها را در سطح گونه و پایین تر از یکدیگر تفکیک نماید. برای بررسی امکان کنترل بیمارگر با کمک مخمرها، از باغات مرکبات شمال کشور، مخمرهائی جداسازی شدند و ارزیابی توان بیوکنترلی آن ها در شرایط گلخانه با مایه زنی یک جدایه p. syringae بر روی رقم نارنج صورت گرفت. پاشش مخمر سه بار و به فواصل دو روزه انجام شد و پس از آن، مایه زنی بیمارگر صورت گرفت. تجزیه واریانس آزمایش براساس طرح بلوک های کامل تصادفی و مقایسه میانگین ها به روش دانکن اجرا شد. برای شناسائی جدایه های برتر، ناحیه its آن ها با به کارگیری پرایمرهای its1 و its4 تکثیر و تعیین ترادف شد. با مقایسه نتایج در پایگاه اینترنتی ncbi، مخمرهای برتر به عنوان sporobolomyces ruberrimus ، cryptococcus albidus ، c. magnus و rhodotorula sp.. شناسائی شدند. s. ruberrimus بیماری را بهتر از سایر گونه ها کنترل کرد.

بررسی تغییر و تحول کاربری اراضی در توسعه فرایند شهری نمونه موردی: (شهر ملارد)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  علی برزگر   رحمت اله منشی زاده

چکیده: با توجه به رشد شتابان شهرها، امروزه یکی از مهمترین موضوعات پیش روی پژوهشگران فرآیند توسعه ی شهری است. توسعه فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمام مردم است. شهرسازی امروزه نوعی از الگوهای توسعه ی شهری را بکار برده که نه تنها ناپایداری را در شهرها پدید آورده، بلکه ناپایداری مناطق اطراف را نیز به دنبال داشته است. افزایش جمعیت شهری و گسترش محدوده شهرها سبب مشکلات زیست محیطی و ترافیکی زیادی در شهرها گشته و به نابودی زمین های اطراف یا مراکز قدیمی شهر منجر شده که این امر ضرورت برنامه ریزی کاربری اراضی و تغییرات کاربریها در سطح کلان را ضروری می داند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری در واقع، مجموعه فعالیت هایی است که محیط انسان را مطابق خواسته ها و نیازهای جامعه ی بشری سامان می بخشید و هسته ی اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد. بنابراین برای ارتقاء کیفی شهرنشینی، ساماندهی کاربری اراضی شهرها از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در راستای همین هدف به بررسی عوامل مهم در زمینه کاربری اراضی و تغییر کاربری ها پرداخته شد و سعی شد با شناسایی برخی عوامل مهم، مسئولین شهری را برای تقویت آنها تشویق نماید. در این راستا ابتدا با استفاده از روش های اسنادی، کتابخانه ای، مراجعه به سازمان ها و ادارات و مراکز مرتبط داده ها و آمارهای مورد نیاز گرد آوری و سپس با مطالعات میدانی و استفاده از مدل swot اقدام به تجزیه و تحلیل داده ها به عمل آمد. با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدیدهای موجود در منطقه مورد مطالعه برای هر کاربری استراتژی مناسب و بهترین راهکار ارائه شد. نتیجتاً باتوجه به مطالب گفته شده در کل می توان گفت که برای توسعه شهر ملارد دانستن بیشتر درباره نتایج محیطی تغییرات کاربری زمین ابزار لازم برای تصمیم گیری را به دست برنامه ریزان داده و به آنان کمک می کند روابط پیچیده بین مکانیسم الگوهای کاربری و زمینه های توسعه شهر و اثرات آن را درک کنند و نتایج این تغییرات برای ارائه برنامه های جامع تر در جهت توسعه شهر حائز اهمیت خواهد بود. واژگان کلیدی: توسعه، برنامه ریزی کاربری اراضی، تغییرات کاربری اراضی شهری، استراتژی، swot

بررسی گرفتگی قطره چکان ها تحت اثر تیمارهای مختلف آب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1391
  علی برزگر   محمد علی غلامی

سیستم های آبیاری قطره ای تا به امروز در اثر تجربه کاری دراز مدت سازندگان لوازم، طراحان و مجریان این سیستم ها به سطح بالایی از تکنولوژی رسیده اند ولی اغلب به دلایل مختلف قادر نیستند که فوائد بالقوه و اسمی خود را ارائه کنند بنابراین با ارزیابی میدانی هر چند وقت یک بار این سیستم ها و پایش وضعیت آنها می توان پی به نقاط ضعف و قوت آن ها برده و زمینه بهره برداری بهتر از آن ها را با اصلاح و اتخاذ شیوه های جدید مدیریتی فراهم نمود. گرفتگی قطره چکان ها می تواند روی هزینه تمام شده، راندمان کاربرد آب، توزیع یکنواختی و شرایط کاری سیستم تاثیر گذار باشد. در این مطالعه به منظور مشخص شدن وضعیت سیستم پارامترهای نرخ کاهش آبدهی و یکنواختی آماری ارزیابی گردید. به منظور مقایسه گرفتگی 5 نوع قطره چکان (نتافیم، کرونا، میکرفلاپر، تنظیمی و طولانی مسیر) در چهار تیمار (زیر واحد) مختلف: آبیاری با آب معمولی (1s)، اسیدشویی (2s)، اسیدشویی-کودآبیای (3s) و کودآبیاری (4s) یک سیستم آزمایشی اجرا گردید. هر زیر واحد شامل 10 خط لاترال به قطر 16 میلی متر و طول 13 متر، هر لاترال شامل 25 قطره چکان هر کدام به فاصله 5/0 متر بود. ساعت کارکرد سیستم هر سه روز یک بار 8 ساعت بود و اندازه گیری مربوط به دبی هر سه هفته یک بار انجام گرفت. ضریب تغییرات ساخت و مقادیر ضرایب دبی و توان معادله دبی برای هر 5 قطره چکان در مزرعه تعیین شد. آزمایشات کیفیت آب نشان داد که امکان رسوب کربنات و سولفات کلسیم در تمام طول دوره وجود ندارد. اسیدیته، سختی و مقدار املاح خارج از حد استاندارد بوده و می تواند مشکل زا باشد. غلظت آهن و منگنز نیز بیشتر از حد استاندارد بود. نتایج نشان داد که در هر چهار تیمار روند کاهشی در متوسط دبی، درصد کاهش دبی، ضریب یکنواختی آماری به دلیل گرفتگی قطره چکان ها وجود دارد و برای قطره چکان های مختلف، متفاوت است. یافته های پژوهش نشان داد که قطره چکان نتافیم با آبدهی 8 لیتر در ساعت کمترین کاهش نرخ آبدهی و قطره چکان میکروفلاپر با آبدهی 2 لیتر در ساعت بیشترین کاهش نرخ آبدهی را در بین قطره چکان های مورد آزمایش دارا می باشد. همچنین تیمار اسیدشویی (2s) کمترین کاهش نرخ آبدهی را به خود اختصاص داد. یافته ها نشان داد که برای قطره چکان های تولیدی یک سازنده، میزان کاهش نرخ آبدهی با افزایش آبدهی قطره چکان، کاهش می یابد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها نشان می دهد که تاثیر عامل مدیریت آبیاری و عامل قطره چکان در تغییر آبدهی بسیار معنی دار بوده ولی اثر متقابل این دو عامل معنی دار نبود. بررسی ضریب تغییرات آبدهی و تغییرات ضریب یکنواختی در طی مدت پژوهش نشان می دهد که اسیدشویی یک راه کار مدیریتی و کارا در کنترل گرفتگی قطره چکان ها و حفظ یکنواختی بالا در سیستم های آبیاری قطره ای می باشد.

بررسی موتاسیون های ژن های سرکوبگر سرطان در بافت های سرطانی بیماران منطقه شمال ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده علوم 1391
  محمد کاظم حیدری شیخ   علی برزگر

در جهان، سرطان معده دومین سرطان شایع بعد از سرطان ریه می باشد. سرطان معده در ایران نیز همانند سایر نقاط دنیا دومین سرطان از نظر شیوع می باشد. ولی در دهه های اخیر در اکثر نقاط کشور به اولین نوع سرطان از نظر میزان شیوع تبدیل شده است. سرطان معده در قسمت شمالی کشور و بخصوص استان اردبیل در میان مردان از سرطان های رایج می باشد. در دنیا ژن p53 بعنوان یک مهار کننده سرطان، بخوبی شناخته شده است، بطوری که از نقش ژن p53 ناقص و جهش یافته در ایجاد سرطان نمی توان براحتی گذشت. بدین منظور در این تحقیق به بررسی پلی مورفیسم ژن p53 در بیماران مبتلا به سرطان معده در منطقه شمال ایران پرداخته شده است. ابتدا در این تحقیق تعداد 30 نمونه از بیوپسی آندوسکوپی بیماران مراجعه کننده به کلینیک گوارش و کبد ارس در بیمارستان امام خمینی شهرستان اردبیل و 16 نمونه بیوپسی آندوسکوپی از بیمارستان های شهید بهشتی، آیت الله روحانی و بابل کلنیک شهرستان بابل جمع آوری گردید. تکثیر اگزون های 8-5 مربوط به این ژن که بیشترین جهش ها در این مناطق ظهور می کند، انجام یافت. نمونه های تکثیری حاصل با روش sscp و تعیین توالی، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به یافته های این تحقیق و تاثیر شرایط مختلف انجام sscp برروی الگوی باندی حاصل، در صورت استفاده از این تکنیک باید بهترین شرایط را مهیا نمود تا از بروز پاسخ های کاذب جلوگیری شود. نتایج حاصل از آنالیز داده ها پس از sscp و تعیین توالی، حاکی از هموزیگوت بودن همه نمونه ها در اگزون های مورد مطالعه بود. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که جهش در ژن p53، کمترین تاثیر را در بروزسرطان معده در این منطقه از کشور دارد و بهتر است از مارکرهای دیگری بدین منظور استفاده نمود.

بررسی چند شکلی جایگاه c>a 938 - ژن bcl2 و میزان بیان آن در افراد مبتلا به سرطان معده در مازندران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده علوم پایه 1392
  سیده حبیبه میرمجیدی   علی برزگر

سرطان معده از شایع ترین سرطان های دستگاه گوارش می باشد که منجر به متاستاز در اکثر بیماران می شود. آپاپتوزیس مکانیسمی برای جلوگیری از رشد و تقسیم غیر قابل کنترل سلول می باشد و از طریق دو مسیر، مسیر گیرنده ی مرگ و مسیر میتوکندریایی صورت می گیرد. خانواده ی پروتئینی bcl2 بهترین تنظیم کننده در مسیر میتوکندریایی بوده که شامل پروتئین های آنتی آپاپتوزیس و پروآپاپتوزیس می باشد. محصولات پروتئینی آنتی آپاپتوزیس و پروآپاپتوزیس bcl2 باعث توقف سیکل سلولی در مرحله یg0 می شود. ژن bcl2 دارای سه اگزون و دو پروموتر بنام p1 و p2 بوده و عملکرد پروموترp2، تنظیمات منفی پروموتر p1 می باشد. هم چنین عملکرد چند شکلی تک نوکلئوتیدی (ناحیه ی 938c>a- ) در مهار پروموتر p2 شناسایی شده و نیز نقش مهمی در گسترش سرطان پستان و پروستات دارد. bcl2 یک پروتئین آنکوژن می باشد که ارتباط بین بیان آن و بقای بیماران در هر بافت ویژه به نظر می رسد. هدف از این مطالعه بررسی توزیع فراوانی ژنوتیپ در ناحیه ی 938c>a- پروموتر p2 واقع در ژنbcl2 و بررسی میزان بیان آن در افراد مبتلا به سرطان معده در استان مازندران می باشد. در این مطالعه هشتاد و هفت بیمار مبتلا به سرطان معده که بین سالهای 1392-1390 که در برخی از بیمارستان های استان مازندران تحت عمل جراحی قرار گرفتند به همراه پنجاه و دو فرد داوطلب سالم به عنوان گروه کنترل استفاده شد. بخشی از بافت توموری و بافت غیر توموری در اطراف بافت سرطانی در حین جراحی جدا شد. همچنین پنج میلی لیتر از خون محیطی از هر دو گروه بیمار و کنترل جمع آوری و در 20- درجه سانتی گراد ذخیره شد. سپس استخراج دی ان ای از نمونه های خون به وسیله ی روش نمکی بهینه یافته انجام گرفت. تکثیر قطعه ی 253 جفت بازی در پروموتر p2 با استفاده از پرایمرهای ویژه انجام گرفت. غلظت قطعات تکثیر شده به وسیله ی اسپکتوفتومتری مورد اندازه گیری شد و سپس مقدار مساوی از آن برای تشخیص نوع الل به وسیله ی آنالیز sscp مورد استفاده قرار گرفت. یک نماینده از هر یک از مشخصات برای تشخیص ژنوتیپ در موقعیت -938 تعیین توالی شدند. فراوانی ژنوتیپ در بین افراد بیمار 7/13% ژنوتیپ aa))، 11/70% ژنوتیپ (ac) و 09/16%ژنوتیپ (cc) را نشان دادند. در نمونه های سالم 38/15% برای ژنوتیپ(aa) ،54/61 % ژنوتیپ (ac) و 07/23 % ژنوتیپ ccداشتند. نتایج نشان داد که ژنوتیپ ac باعث خطر ابتلا به به سرطان معده نسبت به ژنوتیپ ترکیبی aa+cc می شود. این ممکن است که مزیت هتروزیگوت ناحیه ی -938 در پروموتر p2 واقع در ژن bcl2 را توضیح دهد. rna کل با استفاده از کیت انجام گرفت و به دنبال آن سنتز cdna به وسیله ی هگزامر تصادفی و آنزیم رونویسی معکوس انجام گرفت. سپس رونوشت bcl2 به وسیله ی پرایمرهای ویژه تکثیر شد. بررسی میزان بیان ژن bcl2 در نمونه های بافتی با روش real-time برای سه گروه سالم- سالم، سالم- سرطانی و سرطانی- سرطانی انجام گرفت. افزایش بیان ژن bcl2 در نمونه های سالم- سالم و کمترین بیان درگروه سرطانی- سرطانی مشاهده شد.

مطالعه ی برخی از خصوصیات مولکولی سویه های قابل انتقال با شته ی ویروس تریستزای مرکبات (citrus tristeza virus) در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده علوم پایه 1393
  سعیده پورحامدی   علی برزگر

ویروس تریستزای مرکبات (citrus tristeza virus, ctv) برای اولین بار در سال 1960 با وارد کردن نارنگی انشو (citrus unshiu (macf.) marc.) روی پایه ی پونسیروس(poncirus trifoliata (l.) raf.) از ژاپن به باغ مهدشت ساری واقع در استان مازندران به ایران وارد گردید. پس از سه دهه محدود بودن ویروس به درختان انشوی کانون اولیه، گسترش طبیعی ctv آغاز گردیده و نقش شته ی سبز پنبه (aphis gossypii glov) به عنوان یک ناقل مهم در این مناطق اثبات شد. در این تحقیق، به منظور مطالعه ی گلوگاه ژنتیکی محتمل و تعیین خصوصیت سویه های در حال انتقال ctv، تنوع ژنتیکی ژن پروتئین پوششی جدایه های ctv درختان انشوی آلوده ی کانون اولیه (باغات مهدشت) با جدایه های ctv انتقال یافته با شته از درختان مرکباتی که به طور طبیعی آلوده شده¬اند، با یکدیگر مقایسه گردید. شش جدایه از هر منطقه جمعآوری و تکثیر ژن پروتئین پوششی با استفاده از آغازگرهای اختصاصی با روش rt-pcr انجام شد. الگوی sscp ژن پروتئین پوششی همه ی جدایه¬های انتقال یافته با شته یکسان و از الگوی جدایه های کانون اولیه کاملا متمایز بود. با این حال هر یک از جدایه¬های کانون اولیه دارای الگوی sscp متفاوتی بود که حداقل دارای 6 قطعه بودند که ناهمگنی ژنتیکی میان آن ها را نشان می دهد. متعاقبا، توالی نوکئوتیدی ژن پروتئین پوششی جدایه های b5 و b6 متعلق به باغات مهدشت و توالی نوکئوتیدی ژن پروتئین پوششی جدایه های bf3 و at از بهارستان فجر بررسی گردید. نتایج تنوع ژنتیکی (9/99-92 درصد) را در بین جدایه های کانون اولیه و یکسانی بالای 98 درصد را در بین جدایه های انتقال یافته با شته نشان داد. این نتایج نشان می دهد که یک ژنوتیپ مشخص به وسیله¬ی شته ی سبز پنبه منتقل شده است. به عبارت دیگر، انتقال با شته به عنوان یک گلوگاه ژنتیکی عمل کرده و تنوع را در بین جدایه های ctv کاهش داده است. با مقایسه ی خصوصیات بیولوژیکی و توالی ژن پروتئین پوششی یک جدایه¬ی انتقال یافته با شته به عنوان نماینده با جدایه های دیگر موجود در بانک ژن با منشاء جغرافیائی وخصوصیات بیماریزائی مشخص، این جدایه به عنوان سویه ی زردی گیاهچه اثبات گردید. جهت ردیابی اختصاصی جدایه ی انتقال یافته با شته ی ویروس ctv در شمال ایران، تولید آنتی بادی پلی کلونال مختص سویه ی زردی گیاهچه ضروری است. بیان پروتئین پوششی یک مرحله ی اساسی در تولید آنتی بادی پلی¬کلونال اختصاصی این سویه می باشد. بدین منظور، ژن پروتئین پوششی جدایه ی bf3 بوسیله¬ی آغازگرهای اختصاصی تکثیر شد و درون ناقل بیانی pet28a همسانه سازی گردید. سلول¬های مستعد e. coli سویه ی bl21 با پلاسمید نوترکیب تراریخت و غربالگری در محیط کشت حاوی آنتی¬بیوتیک کانامایسین و روش colony pcr انجام شد. پس از القای بیان با استفاده از iptg و الکتروفورز پروتئین استخراج شده در ژل sds-page، قطعه ی 25 کیلودالتونی مربوط به پروتئین پوششی cp25 در ژل مشاهده گردید. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان دهنده ی تولید غلظت مناسبی از پروتئین نوترکیب در سلول e. coli بود.

بررسی تنوع ژنتیکی باکتری xanthomonas citri subsp. citri، عامل شانکر باکتریایی مرکبات با روش rep-pcr در استان های کرمان و هرمزگان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده کشاورزی 1387
  علی برزگر   حشمت الله رحیمیان

چکیده ندارد.

بررسی مقابر دوره اسلامی شهر ری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1380
  علی برزگر   الیاس صفاران

همراه با بسط و گسترش قلمرو اسلام و فتوحات مسلمین در اقصی نقاط ایران ، تا مدتها هنر معماری این سرزمین بر عناصر گذشته خود متکی بود. از آن پس هنرمندان مسلمان ایران با تکیه بر عناصر هنری گذشته خود بویژه هنر عصر ساسانی و با الهام از فرهنگ اسلامی معماری ایران را رونق بخشیدند. در ایران دوره اسلامی ، بناهای آرامگاهی بعد از مساجد در شمار پرتعدادترین آثار معماری قرار دارند. ساخت این بناها از سده چهارم هجری قمری به بعد ، با پدید آمدن سلسله های مختلف محلی در شرق و شمال ایران که همزمان با تضعیف خلافت عباسی بود، رواج یافت . بخصوص در زمان حکومت شیعه مذهب آل بویه و به دلیل قدرت سیاسی آنها ساخت این نوع بناها بصورت گسترده ای انجام پذیرفت . بناهای آرامگاهی بطور کلی به دو گروه بناهای مذهبی و غیرمذهبی تقسیم می شوند. تقسیم بندی دیگر بناهای آرامگاهی از لحاظ فرم و ریخت شناسی می باشد، که از این نظر به دو گروه بناهای برجی شکل و غیر برجی شکل تقسیم می شوند. در این راستا منطقه شهر ری در شش کیلومتری جنوب و جنوب شرقی استان تهران از جمله مناطقی است که بناهای آرامگاهی نسبتا زیادی را در خود داده است. این بناها از لحاظ فرم و ریخت شناسی در شمار مقابر برجی شکل و مقابر غیربرجی شکل قرار دارند. بناهای آرامگاهی مذهبی در شهر ری مجموعه ناهمگونی را تشکیل می دهند که به سبکهای مختلفی ساخته شده اند و از لحاظ زمانی متعلق به دوره های مختلفی از دوره آل بویه تا زمان قاجار را شامل می شوند. بعضی از این بناها در سالهای اخیر به دلایل مختلفی مانند گذشت زمان و یا توسط سازمان اوقات تخریب گردیده و بناهای نوسازی بجای آنها احداث شده است .