× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ساختارهای بندی ترکیبی و درونه ای در متون خبری سیاسی و اقتصادی ترجمه شده و ترجمه ناشده

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشجو : مرضیه ایجی

استاد راهنما : کامبیز محمودزاده غلامرضا تجویدی

سال انتشار:1388

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : ساخت بند جمله- بدل (ادبیات)- همپایه- بند (نحو)- درونه گیری- ترجمه- ساختار دستوری- ترکیب (زبان شناسی)- اخبار-

چکیده

پژوهش حاضر درچهارچوب نظری دستور زبان نقشگرای نظاممند (systemic functional linguistics, sfl) که از سوی زبانشناس معروف هلیدی در سال1994مطرح شده است، به بررسی ساختارهای بندی، بدلها و نقل قولهای کوتاه میان متنی در متون خبری ترجمه شده و ترجمه نشده میپردازد. اصطلاح نظاممند بر پایه نگرشی است که زبان را شبکه ای از نظامها و یا گزینه های به هم مرتبط برای ساخت معنی میداند. اصطلاح کاربردی نیز به نگرش این شیو? زبانشناسی به معنا و مفهوم اشاره دارد. پژوهش حاضر به سه پرسش اساسی پاسخ میدهد: 1- توزیع ساختارهای بندی ترکیبی در متون سیاسی و اقتصادی ترجمه شده و ترجمه نشده به چه ترتیب است؟ 2- توزیع ساختارهای بندی درونه ای درمتون سیاسی واقتصادی ترجمه شده و ترجمه نشده به چه ترتیب است؟ 3- توزیع عطف بیان ونقل قولهای کوتاه میان متنی در متون سیاسی و اقتصادی ترجمه شده و ترجمه نشده به چه ترتیب است؟ پیکره مورد استفاده در این تحقیق پیکره ای یک زبانه (انگلیسی) و شامل مجموعاً 120/000 واژه است که از این میزان 60/000واژه به متون خبری ترجمه شده (شامل 30/000 واژه در هر یک از دو زیرپیکره سیاسی و اقتصادی) و60/000 واژه به متون خبری ترجمه نشده (شامل30/000 واژه در هر یک از دو زیرپیکره سیاسی و اقتصادی) تعلق دارد. تحلیل دقیق هریک از 19 ساختار بررسی شده دراین پژوهش در هر یک از متون خبری سیاسی و اقتصادی نشان داد که به جز 5 ساختار (hc/pr, pc/pr, nfpc, nfinfc, ecn)، 14ساختاردیگر همگی درمتون خبری ترجمه نشده بیشتر به کار میروند. شایان ذکراست که در برخی موارد نتایج تناقض آمیزی از مقایسه دو به دو زیرپیکره های سیاسی و اقتصادی در هر یک از پیکره های ترجمه شده و ترجمه نشده حاصل شد که در چنین مواردی بررسی کلی میزان هر یک از 19ساختار در کل پیکره های ترجمه شده و ترجمه نشده صرف نظر از تعلق آنها به هر یک از دو زیرپیکره سیاسی و اقتصادی به محقق کمک کرد تا نتایجی یکدست از میزان بسامد هر یک از ساختارها در متون بومی و غیربومی خبری به دست آورد. بسامد بیشتر اکثر این ساختارهای دستوری در متون خبری ترجمه نشده نشانگر پیچیدگی دستوری (syntactic complexity) بیشتر در متون خبری نوشته شده توسط انگلیسی زبانان است که با نتایج تحقیق کریب (cribb) در سال 2004 در پژوهشی که به بررسی بندهای ترکیبی در مکالمات گویندگان غیرانگلیسی زبان پرداخته و آن را با مکالمات گویندگان انگلیسیزبان مقایسه کرده است، مطابقت دارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): موضوع مطالع? حاضر باهم آیی در متون خبری سیاسی ترجمه شده است. با توجه به اینکه باهم آیی ها نقش بسیار مهمی در ترجمه ایفا می کنند و با در نظر گرفتن این نکته که تعداد منابع آموزشی مناسب برای فراگیری باهم آیی ها در ترجمه ی متون خبری سیاسی اندک است، محقق تصمیم گرفت از طریق گرد آوری پربسامدترین باهم آیی های قاموسی در متون خبری سیاسی ترجمه شده از فارسی به ا...

ترجمه تیترهای خبری کاری بس دشوار است زیرا دارای جملاتی ناقص می باشند و به طور معمول ازکوته-نوشت ها، کلمات اختصاری اسامی خاص در آن ها استفاده می شود. مشکل دیگر این است که بدین دلیل که تیتیرخبری در بالای متن خبر می آید، اطلاعات متنی مفیدی برای درک درست معنای واژگان و تعیین ترجمه آن ها (واژ? مقصد) در دسترس نمی باشد. مترجمان نقش مهمی را در انتقال معنا میان طرفین اخبار در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی ا...

ترجمه حقوقی حوزه ای از مطالعات ترجمه است که با زبان، حقوق و سایر حوزه ها ارتباط تنگاتنگی دارد. ماهیت زبان قانون سبک آن، و کلمات تخصصی اش روند ترجمه این متون را متفاوت می کند. در حوزه ترجمه حقوقی مترجمین با متون متفاوتی سرو کار دارند. به دلیل ویژگی های خاص ترجمه حقوقی و تفاوت هایی که این نوع ترجمه با سایر ترجمه ها دارد، مترجمین با چالش های متفاوتی در روند ترجمه متون حقوقی روبه رو می شوند. قوانین...

هدف این مطالعه بررسی هنجارهای اجتماعی فرهنگی ای است که در ترجمه کنایه از زبان انگلیسی به فارسی استفاده میشوند و به طور اخص به اهمیت و ارتباط این هنجارهای اجتماعی فرهنگی در انتقال کنایه و به دنبال آن مضمون و شخصیت های یک رمان سیاسی بپردازد .به این منظور دو رمان سیاسی از جورج اورول : قلعه حیوانات و 1984 بررسی شدند.جملات کنایه دار این رمان ها جمع آوری و بر اساس طبقه بندی بارب (1995) به دو دسته کنا...

نتایج تحقیق حاکی از آن است که متون غیرترجمه ای بیش از هر سبک دیگر به سبک «هرم وارونه» تمایل دارند. در این دسته از متون، فاصله میان «هرم وارونه» و سایر سبکها بسیار زیاد و چشمگیر است. در حالی که در متون ترجمه ای اگرچه «هرم وارونه» کماکان سبک غالب است اما فاصله آن با سایر سبکها کاهش یافته و سبک «ساعت شنی» حضور قابل توجهی دارد.