منبع درسی برگرفته یا بومی شده زبان انگلیسی: کاوشی در نمود جنسیت در کتب درسی ایرانی و غیر ایرانی

پایان نامه
چکیده

موضوع جنسیت چنان در زندگی روزمره عادی شده است که به ندرت مورد توجه قرار می گیرد. از سال های 1970، زبان شناسان به رابطه زبان و جنسیت علاقه مند شده اند. مقالات و تحقیقات انجام شده نشان می دهند که جنسیت یکی از متغیرهای اجتماعی است که تاثیر بسزایی در روند تدریس و یادگیری زبان دارد. جنسیت در تمام زوایای کلاس های آموزش زبان وجود دارد و از آنجایی که کتابهای درسی از جایگاه مهمی در آموزش زبان برخوردارند، چگونگی نمود جنسیت در کتاب های درسی حتی مهم تر به نظر می رسد. تحقیقات بسیاری در مورد نمود جنسیت در کتب زبان های خارجی انجام شده است، گرچه تعداد بسیار کمی به موضوع نمود جنسیت در مکالمه های موجود در کتب درسی زبان خارجی پرداخته اند. تحقیقات نشان می دهند که اکثر کتابها از نظر نحوه پرداختن به موضوع جنسیت ، چه از نظر نقش های داده شده به شخصیت ها و چه از نظر کمی به ضرر جنس مونث هستند. در کشور ایران فقط تعداد انگشت شماری تحقیق از این دست وجود دارد که بیشتر آنها مطالعات خود را بر روی کتب درسی دوره های راهنمایی یا دبیرستان انجام داده اند. در سایه نیاز مبرم به چنین تحقیقی در فضای آموزشی ایران، این مطالعه نگاهی تحلیلی به نمود جنسیت در مکالمات دو سری کتاب درسی efl مورد استفاده در ایران دارد. سری interchange, third edition به عنوان نمونه ای از کتب درسی برگرفته و سری چاپ شده توسط کانون زبان ایران به عنوان نمونه ای از کتب درسی بومی شده. نتایج بدست آمده پس از مطالعات آماری، سطح قابل قبولی از برابری نمود جنسیت در هر دو سری کتاب و در مقایسه با یکدیگر نشان می دهد. در ضمن، این تحقیق چگونگی برداشت مدرسین از نمود جنسیت در کتب درسی را به صورت یک تحقیق kap ( مطالعه آگاهی، نگرش و عملکرد مدرسین) مورد مطالعه قرار داده است. نتایج نشان می دهد که مدرسین مونث امتیاز بیشتری در سوالات مربوط به آگاهی کسب کرده اند و همچنین عملکرد کلی مدرسین در کلاس درس با بینش آنها همبستگی بیشتری دارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر قصه‌های بومی ایرانی- اسلامی در محتوای درسی زبان انگلیسی دانشگاهی

هدف: ارائۀ الگوی تعلیمی مناسب، با تهیه، تدوین و ترجمۀ انگلیسی متون فاخر و غنی ادبی- اسلامی به ویژه ترجمۀ داستانهای مثنوی مولوی، منطق‌الطیر و الهی‌نامۀ عطار و شاهنامۀ فردوسی و استفاده از این قصه‌های بومی ایرانی- اسلامیبه عنوان جایگزینی برای محتوای کتاب‌های رایج وارداتی در کلاسهای عمومی زبان انگلیسی. روش: این پژوهش کیفی و معلم- پژوهنده، سه ترم تحصیلی به طول انجامید. شرکت‌کنندگان، شش گروه 50-30 نف...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تاثیر مواد غیر درسی شنیداری بر انگیزش و توانایی درک شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر منابع و مواد غیردرسی در توسعه انگیزش و بهبود توانایی درک شنیداری زبان آموزان است. تاکید تحقیق حاضر، استفاده از مواد غیردرسی شنیداری و تجربه موقعیت های زندگی واقعی در کلاس درس، به عنوان یک روش ارتباطی است. در این تحقیق ، نمرات پس آزمون و پیش آزمون درک مهارت شنیداریِ IELTS با هم مقایسه شده اند. علاوه بر این جامعه آماری مورد مطالعه، پرسشنامهِ ی انگیزش را ، که مقیاس انگی...

متن کامل

رابطۀ منبع کنترل، اضطراب امتحان و جنسیت با عمل‏کرد شنیداری در دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی

    رابطۀ منبع کنترل، اضطراب امتحان و جنسیت با عمل‏کرد شنیداری در دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی     الهه ستوده‏نما [1]   سیده سمیه حسینی اطاقسرایی [2]     تاریخ دریافت: 1/4/1390   تاریخ تصویب: 10/2/1391     چکیده   در پژوهش حاضر، رابطۀ منبع کنترل، اضطراب امتحان، و جنسیت را با عمل‏کرد شنیداری دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی بررسی کرده‏ایم. شرکت‏کنندگان در این تحقیق، 96 نفر از دانشجویان زبان انگلیس...

متن کامل

بررسی تأثیر قصه های بومی ایرانی- اسلامی در محتوای درسی زبان انگلیسی دانشگاهی

هدف: ارائۀ الگوی تعلیمی مناسب، با تهیه، تدوین و ترجمۀ انگلیسی متون فاخر و غنی ادبی- اسلامی به ویژه ترجمۀ داستانهای مثنوی مولوی، منطق الطیر و الهی نامۀ عطار و شاهنامۀ فردوسی و استفاده از این قصه های بومی ایرانی- اسلامیبه عنوان جایگزینی برای محتوای کتاب های رایج وارداتی در کلاسهای عمومی زبان انگلیسی. روش: این پژوهش کیفی و معلم- پژوهنده، سه ترم تحصیلی به طول انجامید. شرکت کنندگان، شش گروه 50-30 نف...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022