تأثیر ژنوتیپ بر آندروژنز گیاه جو (hordeum vulgare l.)

پایان نامه
چکیده

تولید آزمایشگاهی گیاهان هاپلوئید و هاپلوئید مضاعف، روشی است که جهت تسریع برنامه های اصلاحی به صورت عملی بکار گرفته می شود. روش های معمول تولید گیاهان هاپلویید در جو شامل کشت بساک، کشت میکروسپور و حذف کروموزوم می باشد. در این مطالعه به منظور تولید گیاهان هاپلویید جو از روش کشت بساک استفاده شد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر ژنوتیپ بر روی نرزایی جو در شرایط آزمایشگاهی می باشد. بدین منظور پاسخ به کشت بساک دوازده ژنوتیپ جو دیپلوئید پائیزه ایرانی بر روی محیط کشت القاء جنین جامد fhg حاوی g/l90 ساکارز،2 mg/l 2,4-d و mg/l 1/0 کینتین بررسی شد. گیاهان مادری در یک آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تکرار در گلخانه ای با فتوپریود 16/ 8 ساعت (روشنایی/تاریکی) و درجه حرارت c? 25/ c? 15 (روز/ شب) کشت شدند. هر تکرار شامل یک گلدان با 3 گیاه بود. سنبله های این گیاهان بمدت 14 روز در دمای 4 درجه سانتیگراد پیش تیمار سرمایی شدند. تمام ژنوتیپ های مورد بررسی تولید جنین و گیاه سبز نمودند. بر اساس نتایج این مطالعه مشخص گردید که ژنوتیپ، تأثیر معنی داری بر روی تمامی صفات مورد مطالعه تشکیل جنین، باززایی کل (گیاهان سبز+ آلبینوز)، باززایی گیاه سبز و باززایی گیاه آلبینوز دارد. ژنوتیپ شماره 9 بیشترین فراوانی جنین زایی، باززایی گیاه سبز و باززایی کل را دارا بود (792/74% جنین زایی، 29/17% باززایی کل، 293/7% باززایی گیاهچه سبز). متفاوت بودن توانایی آندروژنیک و باززایی گیاه در ژنوتیپ های مطالعه شده در این آزمایش، وابستگی شدید ژنتیکی صفات آندروژنیک را تأیید نمود. نتایج، همبستگی مثبت و بسیار معنی داری (971/0) را بین درصد تشکیل جنین و باززایی گیاه سبز نشان داد. تجزیه کلاستر برای صفات درصد تشکیل جنین و باززایی گیاه سبز ژنوتیپ ها را در دو گروه قرار داد. در گروه اول ژنوتیپ شماره 4، 7 و 9 که پاسخ خوبی به آندروژنز نشان دادند. در گروه دوم ژنوتیپ شماره 1، 11، 6، 5، 12، 8، 2، 10 و 3 قرار گرفتند که به آندروژنز پاسخ ضعیفی داشتند. نتایج تجزیه تابع تشخیص این گروه بندی را به طور کامل تأیید نمود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Lysine Catabolism in Barley (Hordeum vulgare L.).

Lysine catabolism in seedlings of barley (Hordeum vulgare L. var. Emir) was studied by direct injection of the following tracers into the endosperm of the seedlings: aspartic acid-3-(14)C, 2-aminoadipic acid-1-(14)C, saccharopine-(14)C, 2,6-diaminopimelic acid-1-(7)-(14)C, and lysine-1-(14)C. Labeled saccharopine was formed only after the administration of either labeled 2,6-diaminopimelic acid...

متن کامل

Allelopathic Plants. 19. Barley (Hordeum vulgare L)

Barley is integrated with other crops to inhibit weed growth, through allelopathic interactions. Effects of barley on growth of other crops, weeds and autotoxicity among cultivars result primarily from allelopathy mediated by allelochemicals released from plant components and/or exuded from living roots. A limited number of allelochemicals are identified that contributes to allelopathic effecti...

متن کامل

بررسی کاریوتیپی برخی از ژنوتیپ های جو بدون پوشینه(Hordeum vulgare L.)

در این مطالعه، برای بررسی کاریوتیپ تعداد بیست ژنوتیپ جو بدون پوشینه از تکنیک اسکواش و رنگ آمیزی با استو کارمن 2% استفاده شد . پارامترهای کروموزومی از جمله طول بازوی بل ند، طول بازوی کوتاه طول کروموزوم، نسبت بازوها، نسبت طول بازوی کوتاه به بلند، درصد شکل کروموزوم، درصد شکل کلی کاریوتیپ، طول کل کروماتین و تعداد ماهواره ها برای هر ژنوتیپ مورد مطالعه قرار گرفتند . برای بررسی تنوع پارامترهای سیتوژنت...

متن کامل

آنالیز رشد دانه و تغییرات فنولوژی در ژنوتیپ های جو (.Hordeum vulgare L)

به منظور تعیین تنوع ژنتیکی برای سرعت و دوام پر شدن دانه و روابط بین آنها و عملکرد، 10 ژنوتیپ جو به نامهای ایذه، بومی، صحرا، سیاه، ترکمن، 1- یکنواخت، 14G، 5G، 11G و</span...

متن کامل

بررسی قابلیت آندروژنز جمعیت های F3 حاصل از آمیزش بین ارقام متحمل به تنش ها در جو (.Hordeum vulgare L)

قابلیت آندروژنز میکروسپورهای جمعیت های F3 حاصل از آمیزش های ارقام متحمل به سرما × گرما (Boyer/ Rojo)، شوری × گرما (Afzal/ Torkman // Kavir)، شوری × بیماری (Ashar/ Hebe)، شوری × گرما (Arigashar/ Matico) و رقم ایگری به عنوان شاهد پس از تیمار با مانیتول 0.3 مولار با استفاده از محیط کشت مایع القای L1 تغییر یافته به همراه 3 میلی گرم در لیتر فنیل استیک اسید (PAA) و یک میلی گرم در لیتر بنزیل آمینوپوری...

متن کامل

شناسایی ژنوتیپ های جو (Hordeum vulgare L.) متحمل به خشکی با استفاده از شاخص‌های تحمل تنش

تنش خشکی انتهای فصل از مهم‌ترین عوامل محدودکننده تولید محصولات کشاورزی است. به‌منظور شناسایی ارقام متحمل به خشکی جو از بین 79 رقم خارجی و یک رقم شاهد ایرانی و نیز تعیین ارتباط بین اجزای عملکرد با شاخص‌های تحمل به تنش، آزمایشی تحت شرایط آبیاری نرمال و تنش آبی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز انجام شد. از بین شاخص‌های مختلف تحمل به خشکی،MP، HMP، GMPو  STIبیشترین همبستگی مثبت و معنی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم کشاورزی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023