× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

azerbaijans political development after the collapse of soviet union and implication on relation with the islamic republic of iran

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی

دانشجو : حمیده قاسمی

استاد راهنما : عبدالرضا فرجی راد رضا افقی

سال انتشار:1389

کلمات کلیدی : اذربایجان- ایران- روسیه- تحولات سیاسی- استقلال اذربایجان-

چکیده

در فصل اول این پایاین نامه در خصوص تاریخ کشور اذربایجان قبل و بعد از جدایی این کشور از ایران مورد بررسی قرار گرفته است ودر فصل دوم تحولات سیاسی این کشور بعد از 1991 و در واقع بعد از فروپاشی شوروی و دولتهایی که روی کار امدند در از جمله دولت ابولفضل ایلچی بیگ،دولت حیدر علی اف وبعد از او پسرش الهام علی اف و نگرش هرکدام از این دولتها به سیاسیت خارجی اذربایجان مورد اشاره قرار گرفته است.در ودر فصل سوم به جنگ قره باغ بین اذربایجان و ارمنستان اشاره شده است.و همچنین موضع قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای در خصوصه این جنگ مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در فصل چهارم به روابط خارجی کشور اذربایجان با کشورهای روسیه،ترکیه،ایالات متحده،اروپاو اسراییل و تاثیر این بر روابط برایجاد رابطه با ایران اشاره شده است و در نهایت در فصل پنجم نیز به بررسی عوامل موثر بر رابطه بین ایران و اذربایجان و تحلیل این عوامل پرداخته شده است.و به صورت موردی رابطه این دو کشور در زمان حکومتهای ایلچی بیگ،حیدر علی اف و الهام علی اف مورد بررسی قرار گرفته است.

منابع مشابه

iran has the longest political relations with russia among other great powers. this relation is resulted from neighborhood, trade, and cultural and racial factors between iran's people with some of the russia’s independent republics. purchasing of weapons by iran and participations of the soviet :union: in economic projects of iran helped the strengthening of the relations between the two ...

the caspian basin in its old geopolitical situation under the soviet :union: was located in the buffer zone between two spheres of influence of the two superpowers. after the fall of the soviet :union: followed by the rise of new structures and three new states in the region, new relations, however, prevailed among the areas of geography, power and politics in the region. these new relations in...

kazakhstan was the last soviet republic to declare independence. but after the soviet collapse, the country seeks to rebuild its national identity and make economic reforms. changing political and economic structures in these countries due to its high dependence on moscow was not easy. in the early years of independence due to the asian financial crisis the country was faced with severe economi...

india and zionist regime relationships have had many ups and downs over the past six decades. indians have been among the supporters of arabs for a long time and had been backing the palestinian issue long before the partition plan of palestine. india had proved no tendency to improve its relationship with israel regardless of jews and the occupier government‘s massive efforts over four decades...

the geopolitically important basin of the mazandaran sea found its new identity after the collapse of the soviet :union: as an active region with specific functions. the power vacuum arising from the collapse of the soviet :union: and presence of huge energy resources attracted the attention of trans-regional powers and flow of big investment companies to the region. regional developments are a...