بررسی تاثیر عدالت سازمانی و ویژگیهای شغلی بر دلبستگی شغلی در سازمان مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده مدیریت و حسابداری
  • نویسنده حمید عزیزی
  • استاد راهنما رضا رسولی محمد علی سرلک
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

دلبستگی شغلی به معنای تعیین هویت روانی کارکنان با شغل جاری خود است. برخی محققان معتقدند که دلبستگی شغلی عمدتاً تحت تأثیر عوامل درونی و شخصی است. در مقابل، عده ای بر این باورند که دلبستگی شغلی می تواند از عوامل بیرونی- سازمانی نیز تأثیر بپذیرد. در تحقیق حاضر با مرور ادبیات نظری، دو متغیر عدالت سازمانی و ویژگیهای شغلی بعنوان عوامل سازمانی دلبستگی شغلی انتخاب شدند. عدالت سازمانی در قالب ابعاد توزیعی، رویه ای، و مرواده ای؛ و ویژگیهای شغلی در قالب تنوع مهارتها، هویت در وظائف، اهمیت وظائف، استقلال عمل، و کسب بازخورد مفهوم سازی شدند. سوال این است که آیا ابعاد عدالت سازمانی و ابعاد مدل ویژگیهای شغلی می توانند سطح دلبستگی شغلی کارکنان را تبیین کنند؟ با انتخاب نمونه 140 نفری از سازمان مرکزی گمرک ج.ا.ا به روش تصادفی منظم، پرسشنامه ای در اختیار آنها قرار گرفت تا به روش خود اظهاری، نگرش خود نسبت به شاخصهای متغیرها را ابراز کنند. اجرای تکنیک مدلسازی معادله ساختاری در نرم افزار لیزرل نشان داد که عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، تنوع در وظائف، هویت در وظائف، استقلال عمل، . کسب بازخورد، تأثیر معنادار مثبتی را بر دلبستگی شغلی کارکنان داشته؛ ولی تأثیر عدالت مراوده ای و اهمیت وظائف معنادار نیست. در پایان، پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی مأخوذ از نتایج تحقیق ارائه شده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی بود. 140 نفر به روش تصادفی ساده، به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامة اطلاعات فردی، پرسشنامة عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و پرسشنامة دلبستگی شغلی کاتونگو (1983) استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (...

متن کامل

ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی در کارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی بود. 140 نفر به روش تصادفی ساده، به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامة اطلاعات فردی، پرسشنامة عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و پرسشنامة دلبستگی شغلی کاتونگو (1983) استفاده شد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین عدالت سازمانی با دلبستگی شغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد (...

متن کامل

ارتباط تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی درکارشناسان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط تعهد سازمانی با دلبستگی شغلی کارشناسان سازمان تربیت بدنی بود. براساس جدول مورگان 140 نفر به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. جهت جمع آوری  اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه تعهدسازمانی میر وآلن (1990) و پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو (1983) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. نتایج  آزمون تی ...

متن کامل

بررسی رابطه میان عدالت سازمانی و سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران

این مقاله به بررسی رابطه میان عدالت سازمانی در سه بعد عدالت توزیعی، رویه ایو تعاملی با سلامت اداری در گمرک ج.ا. ایران می پردازد. جامعه آماری پژوهش ٦٥٧نفر از کارکنان گمرک ج.ا. ایران می باشند. برای سنجش عدالت سازمانی و سلامتاداری از پرسشنامه استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفى و مدلمعادلات ساختاری صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان دهنده رابطه قوی میانابعاد گوناگون عدالت سا...

متن کامل

طراحی الگوی دو سطحی ارتقای شغلی مدیران بر مبنای عدالت سازمانی در سازمان های دولتی جمهوری اسلامی ایران

از آن جا که سازمان ها شامل مجموعه ای از انسان ها هستند، نیاز به توجه به مفاهیمی چون معنویت و دیگر مفاهیم وابسته به آن، در سازمان ها نیز رو به افزایش است. از جمله ی این مفاهیم، عدالت و به طور خاص، عدالت سازمانی، است که لازم است تا درباره آن بررسی بیشتری صورت گیرد. در این مقاله، با تاکید بر محور قرار دادن عدالت سازمانی، به عنوان یکی از ارکان پویایی، رشد، نفوذ و هوشمندیِ سازمان های دولتی در جامعه و...

متن کامل

سازمان جهانی گمرک با رویکرد بررسی موانع پیش روی گمرک جمهوری اسلامی ایران در این سازمان

چکیده سازمان جهانی گمرک در سال 1947، در ابتدا با تأسیس کمیته گمرکی حاصل از موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) شروع به کار و در سال 1952 به نام شورای گمرکی و در نهایت در سال 1994 به نام سازمان جهانی گمرک به یک نهاد بین المللی و جهانی تبدیل شد. این سازمان در حال حاضر 162 عضو دارد و تنها مرجع ذیصلاح مسائل و امور گمرکی در جهان است. ایران در سال 1373 عضو رسمی این سازمان گردید که همواره با توجه به...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022