× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

learners’ attitudes toward the effectiveness of mobile-assisted language learning (mall) in vocabulary acquisition in the iranian efl context: the case of word lists, audiobooks and dictionary use

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

دانشجو : هژار محمدی نکو

استاد راهنما : سوسن مرندی فهیمه معرفت

سال انتشار:1389

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : کتب صوتی- لیست وژاِگان-

چکیده

رشد انفجاری تکنولوژی فرصت های آموزشی مهیج و جدیدی را پیش روی فراگیران و آموزش دهندگان گذاشته است. امروزه معلمان برای اینکه در امر آموزش زبان بروز باشند باید روش هایی را اتخاذ نمایند که درآن ها از تکنولوژی جهت کمک در یادگیری زبان دوم و چندم استفاده شده باشد. با در نظر گرفتن تحولاتی که رشته ی آموزش زبان در حال رخ دادن است هم اکنون زمان مناسبی برای ارزشیابی نگرش های موجود نسبت به تکنولوژی های جدید می باشد. شاید بیان پرنسکی(2005) واضحتر باشد هنگامی که می گوید" ما در اشتباه خواهیم بود مادامیکه تعلیم دهنده گان استفاده از ابزارهای محاسباتی و ارتباطی که هم اکنون در جیب فراگیران است را در نظر نگیرند. این تحقیق دیدگاه فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه در ایران را به آموزش زبان به کمک تلفن همراه به ویژه سه کاربرد آن یعنی استفاده از فرهنگ لغت های الکترونیکی تحت تلفن همراه، لیست واژگان و کتاب های صوتی مورد بررسی قرار داده است. محقق همچنین تاثیر این سه روش را برروی دانش واژگانی شرکت کننده گان تحقیق بررسی کرده است. بداین منظور سی و یک پرسشنامه هفت صفحه ای بین شرکت کننده گان توضیع و پس از پاسخ گویی جمع آوری شد. برای بررسی هرچه بیشتر مسایل با سیزده نفر از شرکت کننده گان محاصبه انجام شد. نتایج نشان داد که گروهی که از طریق تلفن همراه آموزش دیده اند در آزمون واژگان از گروه دیگر بهتر عمل می کنند. نتایج پرسشنامه و محاصبه ها حاکی از تمایل شرکت کننده گان نسبت به این روش است. هرچند که آنها به موانعی نیز اشاره کردند. فقدان آموزش حرفه ای و یک بانک فعالیت ها و نرم افزارهای مربوط به آموزش زبان به کمک تلفن همراه از جمله موانع اظهار شده توسط شرکت کننده گان این تحقیق می باشد. این موانع همراه با پیشنهادهایی برای غلبه بر آنها بحث شده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

Cooperative learning has been found to affect different aspects of language learning by many researchers (e.g., Kagan, 1995; Kagan, 1999; Kessler, 1992; McGroarty, 1993). Likewise, mobile assisted language learning (MALL) has revealed significant impacts on the improvement of different language skills and components (e.g., Comas-Quinn et al. 2009; Divitini & Chabert, 2009; Motallebzadeh & Ganja...

this research study aimed at examining the use of vocabulary learning strategies of iranian male and female intermediate efl learners and the relationship between gender and the use of these strategies at shokouh language institue in iran. 80 efl learners who were at intermediate level participated in this study. this study used kudo’s (1999) classification of vocabulary learning strategies inc...

This review surveys research on second language vocabulary teaching and learning since1999. It first considers the distinction between incidental and intentional vocabulary learning.Although learners certainly acquire word knowledge incidentally while engaged in variouslanguage learning activities, more direct and systematic study of vocabulary is also required.There is a discussion of how word...

framed in a cognitive approach to task-supported l2 vocabulary learning, the present study used a pedagogical approach to investigate the relative effectiveness of tasks with different involvement loads on the vocabulary knowledge of iranian efl learners. the goal was to investigate the way that the construct of involvement load is related to the input hypothesis (krashen, 1985) and the output ...

There have been some observed studies and developed applications (apps), with a concentration on Mobile Assisted Language Learning (MALL), and no consideration of communicative needs of the learners; besides, these studies focused on either the theoretical aspects or the utilization of the available apps in the market (Burston & Athanasiou, 2020). Hence, Vocabulary Guru (VG), a custom-made mobi...