learners’ attitudes toward the effectiveness of mobile-assisted language learning (mall) in vocabulary acquisition in the iranian efl context: the case of word lists, audiobooks and dictionary use

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
  • نویسنده هژار محمدی نکو
  • استاد راهنما سوسن مرندی فهیمه معرفت
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

رشد انفجاری تکنولوژی فرصت های آموزشی مهیج و جدیدی را پیش روی فراگیران و آموزش دهندگان گذاشته است. امروزه معلمان برای اینکه در امر آموزش زبان بروز باشند باید روش هایی را اتخاذ نمایند که درآن ها از تکنولوژی جهت کمک در یادگیری زبان دوم و چندم استفاده شده باشد. با در نظر گرفتن تحولاتی که رشته ی آموزش زبان در حال رخ دادن است هم اکنون زمان مناسبی برای ارزشیابی نگرش های موجود نسبت به تکنولوژی های جدید می باشد. شاید بیان پرنسکی(2005) واضحتر باشد هنگامی که می گوید" ما در اشتباه خواهیم بود مادامیکه تعلیم دهنده گان استفاده از ابزارهای محاسباتی و ارتباطی که هم اکنون در جیب فراگیران است را در نظر نگیرند. این تحقیق دیدگاه فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه در ایران را به آموزش زبان به کمک تلفن همراه به ویژه سه کاربرد آن یعنی استفاده از فرهنگ لغت های الکترونیکی تحت تلفن همراه، لیست واژگان و کتاب های صوتی مورد بررسی قرار داده است. محقق همچنین تاثیر این سه روش را برروی دانش واژگانی شرکت کننده گان تحقیق بررسی کرده است. بداین منظور سی و یک پرسشنامه هفت صفحه ای بین شرکت کننده گان توضیع و پس از پاسخ گویی جمع آوری شد. برای بررسی هرچه بیشتر مسایل با سیزده نفر از شرکت کننده گان محاصبه انجام شد. نتایج نشان داد که گروهی که از طریق تلفن همراه آموزش دیده اند در آزمون واژگان از گروه دیگر بهتر عمل می کنند. نتایج پرسشنامه و محاصبه ها حاکی از تمایل شرکت کننده گان نسبت به این روش است. هرچند که آنها به موانعی نیز اشاره کردند. فقدان آموزش حرفه ای و یک بانک فعالیت ها و نرم افزارهای مربوط به آموزش زبان به کمک تلفن همراه از جمله موانع اظهار شده توسط شرکت کننده گان این تحقیق می باشد. این موانع همراه با پیشنهادهایی برای غلبه بر آنها بحث شده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the role of vocabulary learning strategies on vocabulary retention and on language proficiency in iranian efl students

آموزش زبان دوم طی سالهای اخیر بدنبال روشهای بهتری برای تحقق بخشیدن به اهداف معلمین و دانش آموزان بوده است . در مورد معلمین این امر منجر به تحقیقاتی در مورد ساختار زبانی، محاوره ای و تعاملی گردیده است . در مورد دانش آموزان این امر به مطالعاتی درباره نگرش دانش آموزان نسبت به فراگیری در داخل کلاس و بیرون از آن و همچنین انواع مختلف روشهای پردازش ذهنی منجر شده است . هدف از این تحقیق یافتن روشهائی اس...

15 صفحه اول

the effect of learning strategies on the speaking ability of iranian students in the context of language institutes

the effect of learning strategies on the speaking ability of iranian students in the context of language institutes abstract language learning strategies are of the most important factors that help language learners to learn a foreign language and how they can deal with the four language skills specifically speaking skill effectively. acknowledging the great impact of learning strategies...

the relationship between iranian efl learners beliefs about rote learning, their use of vocabulary learning strategies and their success in vocabulary learning: a think-aloud protocol study

the purpose of this study was to investigate iranian efl learners’ beliefs about the role of rote learning (rl) in vocabulary learning strategies; besides, the study examined if english proficiency would influence learners’ vocabulary learning strategy use. this study addresses the need for a clear understanding of the role of rl in efl vocabulary learning by looking at iranian efl learners’ ow...

15 صفحه اول

language learning strategies and vocabulary size of iranian efl learners

learning a second or foreign language requires the manipulation of four main skills, namely, listening, reading, speaking, and writing which lead to effective communication. it is obvious that vocabulary is an indispensible part of any communication, so without a vocabulary, no meaningful communication can take place and meaningful communication relies heavily on vocabulary. one fundamental fac...

the effects of keyword and context methods on pronunciation and receptive/ productive vocabulary of low-intermediate iranian efl learners: short-term and long-term memory in focus

از گذشته تا کنون، تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که همگی به گونه ای بر مثمر ثمر بودن استفاده از استراتژی های یادگیری لغت در یک زبان بیگانه اذعان داشته اند. این تحقیق به بررسی تاثیر دو روش مختلف آموزش واژگان انگلیسی (کلیدی و بافتی) بر تلفظ و دانش لغوی فراگیران ایرانی زیر متوسط زبان انگلیسی و بر ماندگاری آن در حافظه می پردازد. به این منظور، تعداد شصت نفر از زبان آموزان ایرانی هشت تا چهارده ساله با...

15 صفحه اول

the effect of subtitling on vocabulary learning of iranian intermediate efl learners

this study was an attempt to investigate the effect of subtitling on vocabulary learning among iranian intermediate students. to find the homogeneity of the groups, tofel test was administered to student in kish mehr institute in garmsar. after analyzing the data, 60 participants (female students) who scored within the range of one standard deviation above and below the mean, were selected as h...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022