× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

سوسن مرندی

تأثیر تدریس مستقیم و غیر مستقیم در رشد خود ارزیابی ، آگاهی و کاربرد تعارف و پاسخ تعارف نوشتاری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    مهدیه فاعلی     اسماعیل فقیه تبریزی

در این تحقیق تلاش بر این است که تأثیر تدریس مستقیم و غیر مستقیم در رشد خود ارزیابی ، آگاهی و کاربرد تعارف و پاسخ تعارف نوشتاری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ، پیگیری شود . 75 شرکت کننده دراین تحقیق که در موسسه کیش ایر تهران کتاب inside out میخواندند به سه گروه 25 نفری تقسیم شدند : 1- گروه کنترل 2- گروه آزمایشی مستقیم 3- گروه آزمایشی غیر مستقیم . گروه کنترل هیچ نوع آموزشی در زمینه تعارف و پاسخ دریافت نکرده و هم چنان سیستم سنتی موسسه را دنبال کرده یعنی به بادگیری کتاب inside out می پرداختند . داده های مورد نیاز برای تحلیل آماری از منابع زیر بدست آمده اند: 1- تست زبان انگلیسی ( ت ز)، 2- پرسشنامه خود ارزیابی ( پ اف م ) ، 3- پرسشنامه تکمیلی کلام نوشتاری ( پ ت ک ن ) ، 4 – پرسشنامه ارزیابی منظور شناختی ( پ اف م ). هر 3 گروه قبل از تدریس ( جلسه اول ) و بعد از تدریس ( جلسه آخر ) ، پرسشنامه ها را پاسخ دادند . علاوه بر این یک گروه " مشابه سخن گویان بومی " هم در این تحقیق وجود داشته که به ما کمک کردند به توافق در زمینه معیار درست پاسخ پرسش نامه ها ، دست یابیم . تحلیل آماری ثابت کرد که تفاوت معنی داری بین تدریس مستقیم و غیر مستقیم در رشد خود ارزیابی ، آگاهی و کاربرد تعارف و پاسخ تعارف نوشتاری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی وجود دارد. همچنین نتیجه گیری شد که بین دو گروه آزمایشی غیر مستقیم و مستقیم ،گروه مستقیم عملکرد بهتری داشتند.

رابطه سطح مهارت زبانی و جنسیت با باورهای زبان آموزان در مورد یادگیری زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    مریم حیدری     الهه ستوده نما

هدف از این مطالعه این بود که ببینیم آیا رابطه ای بین باورهای دانش آموزان در مورد یادگیری زبان با جنسیت و سطح مهارت زبانی آنها وجود دارد یا نه. علاوه بر این در این تحقیق تلاش بر این بود که ببینیم آیا تعاملی بین دو فاکتور جنسیت و سطح مهارت زبانی در شکل گیری باورهای زبان آموزان در مورد یادگیری زبان وجود دارد یا نه. همچنین، تحقیق حاضر از طریق انجام مصاحبه مفید بودن پرسشنامه balli را برای موقعیت زبان آموزان ایرانی بررسی کرد. مجموع 150 دانش آموز ایرانی که در موسسه سفیر مشغول یادگیری زبان بودند در این تحقیق شرکت کردند. این دانش آموزان در یک تست تافل شرکت کردند و یک پرسشنامه به نام balli پر کردند. دانش آموزان بر اساس نمره تافلشان به دو گروه دارای مهارت زبانی بالا و پایین تقسیم شدند. سپس، هر گروه به دو زیر گروه مذکر و مونث تقسیم شد. سی و دو نفر از دانش آموزان جهت انجام مصاحبه به طور تصادفی از گروههای مختلف انتخاب شدند. نتایج بررسی داده ها نشان داد که تفاوت معناداری در باورهای دانش آموزان در باره یاد گیری زبان در سطوح مختلف مهارت زبانی وجود دارد اما در باورهای زبان آموزان مذکر و مونث تفاوت معنا داری مشاهده نشد. همچنین، این تحقیق نشان داد که تعاملی بین دو فاکتور جنسیت و سطح مهارت زبانی در شکل گیری باورهای زبان آموزان در مورد یادگیری زبان وجود ندارد. نتایج مصاحبه نشان داد که پرسشنامه balli می تواند ابزار سودمندی برای موقعیت حاضر باشد به جز در سه مورد که به خاطر دامنه وسیع آنها نتایج متضادی با مصاحبه داشتند. این تحقیق تلاش کرد راهکارهایی برای فعالیتهای جاری آموزش زبان انگلیسی فراهم کند. کاربردهای آموزشی نیز بر اساس یافته های این تحقیق پیشنهاد شد.

احتمال انتقال آگاهی فرازبان شناختی زبان دوم بر روی عملکرد نوشتاری زبان اول. زبان آموزان ایرانی: فواید دوزبانگی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    سمانه عابدی فیروزجایی     سوسن مرندی

هدف این تحقیق این بودتا بررسی کند که آیا زبان آموزان ایرانی که در رشته ی زبان انگلیسی تحصیل می کنند، دانش فرازبان شناختی از فرایندهای نوشتاری را که ازطریق آموزش زبان انگلیسی فراگرفته اند رابه تکلیف نوشتاری فارسی خود می توانند انتقال دهند. همچنین این تحقیق سعی بر آن داشت تا ارتباط بین انتقال فرایندهای نوشتاری را از زبان دوم به زبان اول و سطح تبحر زبان آموزان ایرانی بررسی کند. علاوه براین، جنبه ی دیگر که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بود این است که آیا انتقال آموزش نوشتاری زبان دوم منجر به عملکرد بهتری برروی فعالیت نوشتاری زبان اول زبان آموزان ایرانی می گردد. در جهت تحقق بخشیدن اهداف این تحقیق،60 دانشجو از دو کلاس که متشکل از 80 دانشجو در رشته ی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر بودند براساس نتایج پاسخ نامه ی مبتنی برگذشته ی زبان اول انتخاب شدند. سپس، براساس نمره ی دانشجویان از آزمون نلسون، آنها به سه گروه تبحر (مبتدی، متوسط، پیشرفته) تقسیم شدند. همچنین باید خاطر نشان کرد در حالی که این تحقیق با 60 زبان آموز که به عنوان شرکت کننده های این تحقیق در پیش آزمون شرکت کردند نیز شروع شد، اما تنها 49 نفر از آن ها در پس آزمون شرکت کردند. بنابراین ،اطلاعات گردآوری شده از آن 49 نفر شرکت کننده برای تحلیل دراین تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که زبان آموزان فرایندهای نوشتاری زبان دوم شان رابه عملکرد نوشتاری شان در زبان اول انتقال داده اند. به عبارت دیگر، بسیاری از دانشجویان بر روی انتقال وکاربرد فرایند های نوشتاری از زبان دوم به زبان اول موافق بودند. نتایج دیگر این تحقیق نشان داده است که عملکرد شرکت کننده ها در سه سطح تبحر به طور چشمگیری متفاوت از یک دیگر نبوده است. بنابراین، به نظر می رسد که تبحر زبانی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در انتقال فرایند های نوشتاری از زبان دوم به زبان اول نبوده است. علاوه براین، نتایج این تحقیق نشان داده است که شرکت کننده ها عملکرد بهتری رابرروی پس آزمون شان در تکلیف های نوشتاری زبان اول خود داشتند، این بیانگر این است که انتقال رویکرد فرایندی درمهارت نوشتن از زبان دوم به زبان اول منجر به عملکرد بهتری از سوی زبان آزموان شده است.

بررسی تاثیر نرم افزار خواندن acereader بر درک مطلب تافل و نگرش زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه 0 1388
    حمیده دهقان     الهه ستوده نما

هدف از این تحقیق ارزیابی فواید آموزش زبان به کمک کامپیوتر از طریق نرم افزار acereader بر روی درک مطلب تافل زبان آموزان ایرانی و مقایسه آن با آموزش کتابی و نیز بررسی هرگونه تفاوت معنادار در درک مطلب تافل زبان آموزان سطح مبتدی و پیشرفته بعد از آموزش به کمک کامپیوتر است. این تحقیق همچنین نگرش زبان آموزان گروهها ی آزمایشی را نسبت به تکنولوژی اطلاعات در قبل و بعد از آموزش بررسی کرده و هرگونه تفاوت معنادار بین زبان آموزان سطح مبتدی و پیشرفته را در نگرششان به تکنولوژی اطلاعات مورد برسی قرار داده است. همچنین این تحقیق سعی برآن داشت تا مفیدترین قابلیتهای نرم افزار را که توسط زبان آموزان سطح مبتدی و پیشرفته انتخاب شده بودند شناسایی کند. شرکت کنندکان این تحقیق 123 نفر زن بودند که 60 نفر از آنها زبان آموزان سطح پیشرفته و 63 نفر آنها زبان آموزان سطح مبتدی بودند. این زبان آموزان به 4 گروه تقسیم شدند: دو گروه آزمایشی و دو گروه مقایسه ای. نتایج این تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری در درک مطلب تافل زبان آموزانی که به کمک کامپیوترآموزش دیده اند با زبان آموزانی که آموزش کتابی دیده اند وجود دارد. به علاوه، تفاوت معناداری در درک مطلب تافل زبان آموزان سطح پیشرفته و سطح مبتدی بعد از آموزش به کمک کامپیوتر وجود داشت. نتایج همچنین نشان داد که در حالی که نگرش زبان آموزان سطح پیشرفته نسبت به تکنولوژی اطلاعات بعد از آموزش بهبود یافته است، نگرش زبان آموزان مبتدی تغیر معناداری نیافت. بر اساس نتایج این تحقیق، در حالی که تنظیم رنگ و فونت، پشتیبانی سریع و تنظیم نحوه ی نمایش متن، سه قابلیت اولی بودند که زبان آموزان سطح پیشرفته انتخاب کرده بودند، تنظیم نحوه ی نمایش متن، پشتیبانی سریع، تنظیم فونت و رنگ به ترتیب برای زبان آموزان سطح مبتدی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند.

وبلاگ نویسی به زبان انگلیسی: تحلیل فرا گفتمان بین فرهنگی وبلاگ های نوشته شده توسط فارسی زبانان و انگلیسی زبانان به عنوان ابزارهای ارتباط به واسطه رایانه در آموزش زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم انسانی 1388
    زهره خضری     رضا غفارثمر

امروزه بسیاری از متخصصین زبان از موقعیت های ارتباط جمعی که بواسطه اینترنت برای آنها فراهم شده است استقبال می نمایند. برخی از ابزارهای ارتباطی به واسطه کامپیوتر مانند پست الکترونیکی، چت و فورم های گفتگو برای معلمان زبان انگلیسی آشنا هستند. نوآوری های اخیر مانند وبلاگ، و یکی و آر اس اس فید ممکن است نامأنوس تر باشند، با این حال این ابزارها می توانند هم برای متخصصین و هم زبان آموزان فرصت های غنی ای برای تعامل و مشارکت اینترنتی فراهم نمایند. وبلاگ به صورت یکی از پویاترین ابزارهای ارتباط اینترنتی درآمده که در آن کاربران هرگونه اطلاعاتی که فکر می کنند ممکن است توجه کاربران دیگر را برانگیزد، در آن درج می کنند. بدین صورت وبلاگ راه ساده ای برای انتشار عقاید خود به صورت آنلاین و فراهم کردن امکان نظر دهی برای دیگران می باشد. با اینکه در اصل وبلاگ ها برای استفاده فردی طراحی شده اند، در عمل به نظر می رسد که آنها تعامل بین کاربران را بسیار تسهیل بخشیده اند. برای ایجاد یک گفتمان موثر ، زبان آموز در حین استفاده از یک زبان با انتخاب های متعددی که تحت تأثیر محدودیتهای فرهنگی اجتماعی زبان مادری و زبان مرجع می باشند و همچنین تأثیر احتمالی سخن آنها به عنوان عواملی موثر در برقراری ارتباط موثر – درست مثل استفاده صحیح از دستور زبان – مواجه می شود. هایلند (1999) معتقد است که خصیصه های گفتمان وابسته به مخاطب و هدف اجتماعی بوده و موثربودن تلاشهای نویسنده در جهت برقراری ارتباط به موفقیت آنها در تحلیل و برآوردن نیازهای خوانندگان بستگی دارد. در نظر داشتن ارتباط نویسنده و خواننده در یک متن به سطح بالاتری از تحلیل گفتمان (تحلیل فراگفتمان) منجر می شود. براساس هایلند (1999)، فراگفتان، وسیله ظهور زبانی نویسنده در متن و ابزار مهم بلاغت برای نویسندگان است که دو عملکرد دارد. عملکرد متنی و عملکرد بین فردی . برخی دانشمندان زبان از تحلیل گفتمان متون فراتر می روند تا در سطح فراگفتمانی، اطلاعاتی درباره تفاوت های زبانی کسانی که از یک زبان به عنوان زبان مادری استفاده می کنند و سایرین یعنی افرادی که از آن زبان به عنوان زبان دوم استفاده می نمایند، بدست آورند. هدف اصلی این گونه مطالعات، شناسایی عوامل که باعث اختلال در ارتباط و عدم موفقیت در درک منظور مخاطب می گردند، می باشد. این موضوع در مورد ابزارهای ارتباط به واسطه کامپیوتر از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. زیرا هرگونه اختلال یا عدم درک صحیح در این گونه ارتباطات، به علت انتشار در سرتاسر دنیا از طریق اینترنت، می تواند منبع بسیاری از مشکلات شود. هدف از این پژوهش فراهم کردن دیدی کلی از جایگاه وبلاگ نویسی در حال حاضر، در میان کاربران ایرانی و آمریکایی بود، به عبارت دیگر تلاشی در جهت تحقیق وجود و چگونگی تأثیر زبان اول و فرهنگ بر روند استفاده مردم از تکنولوژی های جدید. هدف دیگر این مطالعه کمک به ایجاد درکی نظری از تأثیرات بالقوه ای بود که تفاوت های زبان اول و فرهنگ بر استفاده وبلاگ نویسان از نشانه های فراگفتمان متنی و بین فردی دارد. برای جمع آوری داده دو دسته نمونه وبلاگ به صورت تصادفی از وب سایت لایو ژورنال جمع آوری شد. اولین نمونه شامل 100 وبلاگ انگلیسی نوشته شده توسط وبلاگ نویسان ایرانی و دومین نمونه شامل 100 وبلاگ انگلیسی نوشته توسط وبلاگ نویسان بومی آمریکایی بود. در مرحله اول مطالعه، خصوصیات وبلاگ نویسی شامل خصوصیات وبلاگ نویسان، ساختاری ظاهری و بلاگ، مقیاس های زمانی به روزرسانی و غیره در هر نمونه توصیف و سپس با هم مقایسه شدند. در مرحله دوم، 30 وبلاگ از هر نمونه براساس معیارهای مشخصی انتخاب شده و تحلیل فراگفتمانی آنها براساس طبقه بندی دافوز مایلن (2003) صورت گرفت. در آخر، خصوصیات ویژه وبلاگ که با خصوصیات فراگفتانی در رابطه نزدیکی است، براساس طبقه بندی خصوصیات مشترک نوشتار دیجیتالی دانت (2001) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج توصیفی مطالعه روند استفاده از وبلاگ و همچنین خصوصیات ویژه نوشتار دیجیتالی آنها شباهت ها و تفاوت هایی را در مورد وبلاگ نویسان در دو گروه ایرانی و آمریکایی نشان داد. همچنین در مرحله دوم نتایج حاصله در مورد فراوانی و نوع استفاده از نشانه های فراگفتمان از طریق تعدادی آزمون خی دو با یکدیگر مقایسه شد. نتایج حاکی از این بود که دو گروه از انواع فراگفتمان ها – به یک اندازه استفاده نکرده بودند، به این معنا که میزان استفاده آنها از ترتیب دهندگان از )فراگفتمان متنی)، تصیف کننده ها، منسوبی ها، نشانه های شخصیتی و خطاب کننده ها) از فراگفتمان بین فردی) متفاوت بود.نتایج حاصل از این پژوهش در آموزش زبان انگلیسی (بالاخص آموزش نگارش انگلیسی)، ارتباطات بین فرهنگی، پژوهش های گفتمان و فراگفتمانی، طراحی برنامه درسی و روانشناسی آموزش کاربرد دارد.

مقایسه بلاغی چکیده مقالات پژ‍وهشی ایرانی و بین المللی به زبان انگلیسی در دو رشته دانشگاهی: زبان شناسی کاربردی و پزشکی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    فاطمه مرتضوی صفت     اعظم سازور

امروزه پژوهش در حوزه مقایسه بلاغی بر روی قسمت های مختلف مقالات پژوهشی بسیار رایج شده است. با این وجود تحقیقات کمی روی قسمت چکیده انجام شده است. چکیده نوشتاری کوتاه است و به همین خاطر نوشتن آن ساده به نظر می رسد. ولی باید در نظر داشت نوشتن چکیده به طوری که تمام الزامات ویراستاری را رعایت کند، کاری دشوار حتی برای سخنگویان زبان اول است. این پژوهش درصدد است ویژگی های بلاغی چکیده را مورد بررسی قرار دهد. به این منظور تفاوت های بلاغی بین چکیده های ایرانی و بین المللی مربوط به دو رشته زبان شناسی کاربردی و پزشکی مورد بررسی قرار گرفت؛ به این ترتیب که 80چکیده مقاله پژوهشی - نوشته شده به زبان انگلیسی- به طور تصادفی از 6 مجله علمی پژوهشی ایرانی و بین المللی مربوط به 2 رشته فوق به طور تصادفی انتخاب شدند. حرکات و قدم های بلاغی چکیده ها بر طبق مدل imrd و مدل پیشنهادی (1990swales (، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل آماری داده های بدست آمده نشان داد که چکیده های پزشکی و زبان شناسی از چندین منظر با هم متفاوتند ولی چکیده های ایرانی و بین المللی شباهت هایی با هم دارند. می توان نتیجه گرفت که رشته تحصیلی تاثیر مهمی در شکل دهی خصوصیات بلاغی چکیده های مقالات علمی پژوهشی دارد.

learners’ attitudes toward the effectiveness of mobile-assisted language learning (mall) in vocabulary acquisition in the iranian efl context: the case of word lists, audiobooks and dictionary use
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389
    هژار محمدی نکو     سوسن مرندی

رشد انفجاری تکنولوژی فرصت های آموزشی مهیج و جدیدی را پیش روی فراگیران و آموزش دهندگان گذاشته است. امروزه معلمان برای اینکه در امر آموزش زبان بروز باشند باید روش هایی را اتخاذ نمایند که درآن ها از تکنولوژی جهت کمک در یادگیری زبان دوم و چندم استفاده شده باشد. با در نظر گرفتن تحولاتی که رشته ی آموزش زبان در حال رخ دادن است هم اکنون زمان مناسبی برای ارزشیابی نگرش های موجود نسبت به تکنولوژی های جدید می باشد. شاید بیان پرنسکی(2005) واضحتر باشد هنگامی که می گوید" ما در اشتباه خواهیم بود مادامیکه تعلیم دهنده گان استفاده از ابزارهای محاسباتی و ارتباطی که هم اکنون در جیب فراگیران است را در نظر نگیرند. این تحقیق دیدگاه فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه در ایران را به آموزش زبان به کمک تلفن همراه به ویژه سه کاربرد آن یعنی استفاده از فرهنگ لغت های الکترونیکی تحت تلفن همراه، لیست واژگان و کتاب های صوتی مورد بررسی قرار داده است. محقق همچنین تاثیر این سه روش را برروی دانش واژگانی شرکت کننده گان تحقیق بررسی کرده است. بداین منظور سی و یک پرسشنامه هفت صفحه ای بین شرکت کننده گان توضیع و پس از پاسخ گویی جمع آوری شد. برای بررسی هرچه بیشتر مسایل با سیزده نفر از شرکت کننده گان محاصبه انجام شد. نتایج نشان داد که گروهی که از طریق تلفن همراه آموزش دیده اند در آزمون واژگان از گروه دیگر بهتر عمل می کنند. نتایج پرسشنامه و محاصبه ها حاکی از تمایل شرکت کننده گان نسبت به این روش است. هرچند که آنها به موانعی نیز اشاره کردند. فقدان آموزش حرفه ای و یک بانک فعالیت ها و نرم افزارهای مربوط به آموزش زبان به کمک تلفن همراه از جمله موانع اظهار شده توسط شرکت کننده گان این تحقیق می باشد. این موانع همراه با پیشنهادهایی برای غلبه بر آنها بحث شده است.

نقش هوش هیجانی و بسندگی زبان انگلیسی بر فرهنگ زدایی در میان زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
    زهرا شاهی     سوسن مرندی

هدف اصلی این تحقیق بررسی نقش هوش هیجانی و بسندگی زبان انگلیسی بر فرهنگ زدایی در میان زبان اموزان ایرانی است. شرکت کنندگان در این تحقیق 190 دانشجو از چهار دانشگاه بودند. از انها خواسته شد به امتحان تافل، و پرسشنامه های هوش هیجانی بار-ان و وابستگی به فرهنگ پاسخ دهند. نتایج نشان داد که بسندگی زبان انگلیسی، هوش هیجانی و زیر مجموعه های آن به جز تطبیق رابطه ای با فرهنگ زدایی زبان آموزان ایرانی ندارند.نتایج رگراسیون نشان داد که بسندگی زبان انگلیسی، هوش هیجانی و زیر مجموعه های نمی توانند به خوبی فرهنگ زدایی زبان آموزان ایرانی را پیش بینی کنند.

تاثیر آموزش واژگان از طریق ریشه شناسی و ارائه لغات مترادف بر یادگیریدانش واژگانی دانشجویان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1391
    فرزانه سلگی     الهه ستوده نما

ناتوانی در یادآوری لغات آموخته شده، یکی از معمولترین مشکلات زبان آموزان است. از آنجا که واژگان، یکی از عناصر مهم سطح مهارتزبانی است و بدون آن، ارتباط عمیق رخ نمیدهد، روند یادگیری واژگان باید تسهیل گردد. روشهای معمول بسیاری برای تقویت واژگان وجود دارد. برخی محققان بر این باورند که اگر زبان آموزان،ریشه شناسی واژه ها،که همان اصول شکل گیری لغات است و "شامل معانی ریشه ها و وندهای لاتین و یونانی است" (تهینه، 2010، ص 25)، را بدانند، میتوانند معانی لغاتی که از آن ریشه ها ساخته شده اند را به آسانی حدس بزنند. از سویی دیگر، عده ای معتقدند که دانستن لغات مترادف، پدیده ای که در آن دو یا چند لغت معانی یکسان یا شبیه به هم دارند(پاپاساناسو،2008)، به افزایش دانش واژگانی آنها کمک میکند. بنابراین، مسئله ی مهمی که این تحقیق در پی آن است، ارزیابی نقش تدریس ریشه شناسی در مقایسه با ارائه ی لغات مترادف در یادگیری لغات کتابهای انگلیسی می باشد و اینکه کدام روش، نقش مهمتری در سطوح متفاوت مهارت زبانی (سطح بالا و سطح پایین) دارد. شرکت کنندگان، 120 زبان آموز در دانشگا ه الزهرا (س)بودند. به یک گروه، ریشه شناسی لغات و به گروه دیگر مترادف آنها داده شد. نتایج آزمون و آزمون تاخیری نشان دهنده ی تاثیر ارائه ی ریشه شناسی در سطح بالای مهارت زبانی است.

تاثیر استفاده از اسلایدهای پاورپوینت بر یادگیری لغت و گرامر و نگرش دانش آموزان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    شیما فرهش     فهیمه معرفت

در عصر فن آوری، همواره نیاز آشکار به بررسی تاثیر ابزار های جدید در آموزش و پرورش وجود داشته است. در این تحقیق سعی شده اثر استفاده از اسلاید پاورپوینت و فلش در اکتساب واژگان و گرامر در زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی مورد مطالعه قرار بگیرد. نگرش زبان آموزان در زمینه ی استفاده از این تکنولوژی نیز مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان در این مطالعه، 34 زبان آموز در رده سنی20 تا35 سال بودند.آنها زبان انگلیسی را در مرحله ابتدایی مطالعه میکردند.این شرکت کنندگان به دو گروه 17 نفره به نامهای آزمایش و کنترل تقسیم شدند.این زبان آموزان، بر اساس آزمون تعیین سطح آکسفورد و آزمون نگارش که توسط استاد در اولین جلسه برگزار شد، در یک رده ی علمی بودند. سوالهای مقیاس دانش لغت و آزمون گرامر به عنوان پیش آزمون به زبان آموزان در جلسه ی اول داده شد. جلسات آموزش دو ماه به طول انجامید که در آن زبان آموزان گروه آزمایش با استفاده از کتاب، کتاب کار،سی دی صوتی و تصویری واسلایدها با دروس جدید آشنا می شدند. البته زبان آموزان گروه کنترل با تمام موارد پیش غیر از اسلایدها مورد آموزش قرار میگرفتند. نمونه ی اصلاح شده ی آزمون گرامر و لغت جلسه ی اول،در جلسه ی نهایی به عنوان پس آزمون برگزار شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، آمار توصیفی، آزمون مستقل تی و آنالیز واریانس استفاده شد. یادگیری از طریق اسلایدها کمکی برای عملکرد بهتر زبان آموزان گروه آزمایش در زمینه یادگیری لغت نبود. در زمینه ی گرامر، دانش آموزان گروه اسلایدهای پاورپوینت عملکرد بهتری داشتند. در گروه آزمایش، نتایج به دست آمده از پرسشنامه نگرش نشان داد که زبان آموزان اهمیت استفاده از اسلاید در آموزش را درک کرده و به شدت از روند یادگیری زبان لذت بردند.

اثر انواع یادداشت های اصلاحی معلمان بر ترجیحات و بازنگری های دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی در دیدگاه نگارش فرایند محور
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
    مریم مولوی     الهه ستوده نما

بسیاری از محققان ( به عنوان مثال هَمودا، 2011؛ اَشول، 2000؛ فِریس،1994؛و کِه، 1990)ارائه بازخورد موثر بر نگارش فراگیرانرا به عنوان یک روش کارآمد برای تشویق آنان به بازنگری و بهبود کیفیت نوشته های خود معرفی کرده اند. این مطالعه جهت بررسی تأثیر نظرات اصلاحی معلمان در خصوص نگارش و ترجیحات فراگیران نسبت به آن در کشور ایران طراحی شده است. برای این منظور، 60 نفر از بین 82 فراگیر سطح متوسط موسسه ای در سه گروه 20 نفره شرکت نموده، و هر گروه یک نوع از نظرات اصلاحی معلم (نوع دستوری، بیانی، و پرسشی) را دریافت کردند.از آنجا که بسیاری از محققان (از جمله امرهین و نساجی، 2010؛ اَشول، 2000؛ پاشازاده و معرفت، 2010) معتقدند هنوز اتفاق نظری راجع به موضوع بهترین نوع نظرات اصلاحی وجود ندارد، بررسی اثر این سه نوع یادداشت اصلاحی برتوانایینگارش شرکت کنندگان به عنوان اولین هدف این مطالعه تعیین گردید:از شرکت- کنندگان خواسته شد تا چهارسری پیش نویسدرمورد دو موضوع انتخاب شده از آزمون آیلتس در طول ترم بنویسند، وسپس تحلیل واریانس بین تفاوت نمرات سه گروه ازاولین تا آخرین پیش نویس انجام شد.آنچه نتایج اولین سوال مورد بررسی در این تحقیق نشان می دهد این است که انواعمختلفبازخوردمی تواند آثار متفاوتی بربهبودنگارش داشته باشد، ونوع بازخورد بیانی موثرترین نظر اصلاحی برای زمینه مورد مطالعه این پژوهش است. علاوه بر این، به دلیل آنکه برخی محققان (مانند مایلز، 2002؛ هَمودا، 2011) توصیه کرده اند که ترجیحات فراگیران در هنگام بررسی اثر بازخورد مورد توجه قرار گیرد، بررسی ترجیحات شرکت کنندگان به عنوان دومین هدف این پژوهش انتخاب شد. این فرایند با استفاده از یک پرسشنامه (برگرفته از پرسشنامه های هَمودا، 2011؛ و بیومونت و همکاران،2008 ) انجام شد. شرکت کنندگانِ هر سه گروه پرسشنامه ها را بر اساس نوع بازخوردی که درطول ترم دریافت کرده بودند پاسخ دادند. سپس، یک تحلیل واریانس یک سویه بین این سه مجموعه نمرات انجام شد، و بازخورد بیانی به عنوان ارجح ترین بازخورد گزارش گردید.در نهایت، به دلیل اینکه موثر بودن یادداشت اصلاحی معلمان و ترجیحات فراگیران دو عامل در هم آمیخته هستند و هر یک می تواند روی دیگری تاثیر بگذارد (شولتز، 2001؛ مایلز، 2002)، بررسی رابطه آن ها به عنوان سومین هدف این مطالعه انتخاب شد و از طریق انجام همبستگی پیرسون بین نوع بازخورد (بر اساس نتایج حاصل از اولین سوال تحقیق) و ترجیح فراگیران راجع به این بازخورد ها (بر اساس نتایج حاصل از سوال دوم پژوهش) محاسبه گردید. همبستگی پیرسون نشان داد که بیشترین ارتباط میان موثرترین نوع بازخورد (بازخورد بیانی) و ارجح ترین بازخورد (بازخورد بیانی) موجود است.

تاثیر جمله نویسی متراکم/پراکنده به عنوان تکالیف پس توجه دهنده بر دانش تولیدی واژگانی و نقطه¬نظر فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
    فتانه ملکی جبلی     الهه ستوده نما

این تحقیق تلاشی در فعال¬کردن دانش لغوی غیرفعال از¬طریق توجه¬دهندگی و بررسی تأثیر جمله¬نویسی به عنوان فعالیت پس¬توجه¬دهنده بر تقویت تأثیر توجه¬دهندگی است. چهل¬و¬دو دانشجوی زبان انگلیسی سطح متوسط به¬بالای بزرگسال خانم ایرانی از 2 کلاس موجود، در دو گروه هم¬سطح در دانشگاه الزهرا انتخاب¬شدند. آنها در تحقیقی شرکت¬کردند که در آن توجه¬دهندگی کلماتی که تولید آنها به¬آسانی فهمیدن آنها نبود، از¬طریق علامت¬زدن آن کلمات در یک متن خواندن انجام¬¬شد. سپس، شرکت¬کنندگان در یک فرآیند 4 هفتگی جمله-نویسی متراکم/پراکنده شرکت¬کردند. به¬عبارت¬دیگر، هر هفته در طول 4 روز پی¬در¬پی، شرکت کنندگان یک گروه در هر روز، یک جمله با یکی از 16 لغت توجه¬شده نوشتند و گروه دیگر این فرآیند را یک¬بار در هفته تجربه¬کردند، به¬گونه¬ای که آنها بدون هیچ وقفه¬زمانی، 4 جمله با 4 کلمه توجه¬شده ¬نوشتند. همان¬طور که نتایج 2 پس¬آزمون نشان¬داد، ارائه فعالیت پس¬توجه¬دهنده بر ارتقاء دانش لغوی تولیدی هر دو گروه به¬طور¬چشمگیری تأثیرگذار بود. همچنین تعامل بین عامل زمان و روش¬های یادگیری چشمگیر بود. علاوه¬براین در٢ پس¬آزمون، گروه پراکنده بهتر از گروه متراکم عمل¬کرد، اگرچه که این تفاوت چشمگیر¬نبود. همچنین، تفاوت میانگین بین دو گروه متراکم/پراکنده در طولانی¬مدت بیش از تفاوت میانگین همین دو گروه در کوتاه¬مدت بود، بنابراین به-خاطرسپاری بیشتری در گروه پراکنده نسبت به گروه متراکم در طولانی¬مدت رخ¬داد. شایان¬ذکر¬است که نتایج کمّی با یافته¬های کیفی نیز مورد مقایسه قرار¬گرفت. نتایج بخش کیفی قسمتی از نتایج بخش کمّی را مورد¬تائید قرار¬داد، ولی جنبه¬های دیگر که در بخش کمّی قابل¬مشاهده نبودند نیز آشکار¬شد.

تاثیر ارسال پیامک بر یادگیری گرامر زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
    مونا حجازی موغاری     سوسن مرندی

این تحقیق به منظور بررسی نقش تلفن همراه به ویژه سیستم پیام کوتاه بر یادگیری نکته های گرامری زبان انگلیسی دانش آموزان سوم راهنمایی انجام گرفته است. بدین منظور 60 نفر از دانش آموزان دوره سوم راهنمایی مدرسه فرزانگان دراستان تهران انتخاب شدند. این دانش آموزان به دو گروه تجربی و گواه تقسیم شدند. دانش آموزان در گروه اول علاوه بر نکته های گرامری مربوط به درس های کتاب زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی که در کلاس آموزش می دیدند، پیامک هایی شامل تمرین های گرامری مربوط به همان نکته های کار شده در کلاس دریافت می کردند. دانش آموزان گروه دوم پیامک هایی شامل لغت های جدید مربوط به درس های کتاب شان دریافت می کردند. نتیجه های بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t با نمونه مستقل نشان داد که بین دانش آموزانی که گرامر را از طریق پیام کوتاه تمرین می کردند و آن دسته از دانش آموزانی که گرامر را به شیوه قدیمی، با استفاده از مداد و کاغذ تمرین می کردند تفاوت معنی داری وجود دارد. به منظور آشنایی با دیدگاه ها و مشکل های تمرین کردن گرامر به کمک تلفن همراه و سیستم پیام کوتاه پژوهشگر مصاحبه هایی با دانش آموزان، خانواده، معلم و مدیر آنها انجام داد. نتیجه این مصاحبه ها نشان داد که دانش آموزان، والدین شان و مدیر مدرسه موافق یادگیری گرامر زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه و سیستم پیام کوتاه بوده اند. از طرف دیگر، دبیر زبان شرکت کننده گان در این طرح موافق آموزش و یادگیری نکته های گرامری با کمک تلفن همراه و سیستم پیام کوتاه نبودند. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق به دبیرهای زبان انگلیسی پیشنهاد داده می شود تا از تلفن همراه و سیستم پیام کوتاه برای آموزش نکته های گرامری استفاده کنند.

بررسی تاثیر تمرین مهارت نوشتاری به صورت کنترل شده بر روی مهارت شفاهی و نگرش دانش آموزان زبان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    سمیه فتحعلی     الهه ستوده نما

مهارت نوشتاری و شفاهی هر دو از مهارت های تولیدی زبان می باشند و به علت وجود یک سری اجزاء مشترک ، بسیار مرتبط به یکدیگر می باشند، اما با این وجود تلاش بسیار کمی در جهت شناخت تأثیر این دو مهارت بر یکدیگر، خصوصاً تأثیر مهارت نوشتاری بر روی مهارت گفتاری صورت گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تمرین مهارت نوشتاری به صورت کنترل شده بر روی مهارت شفاهی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی پرداخته است. به این منظور پنجاه و دو نفر از زبان آموزان سطح مقدماتی در چهار کلاس در یکی از موسسات زبان تهران، در دو گروه متشکل از بیست و شش زبان آموز مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اطمینان از همگن بودن دو گروه، زبان آموزان گروه آزمایش در طول ترم در 15 دقیقه آخر کلاس به تمرین مهارت نوشتاری به صورت کنترل شده در زمینه های مختلف از جمله نوشتن نامه، کارت پستال و اطلاعات شخصی پرداختند، در حالیکه در گروه کنترل هیچگونه تمرین اضافه در زمینه مهارت نوشتاری صورت نگرفته و فقط طبق برنامه کلاسی عمل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که زبان آموزان گروه آزمایش در پایان ترم به صورت معناداری در مهارت شفاهی پیشرفت کرده بودند. علاوه بر این نتایج، این پژوهش در خلال یک مصاحبه به بررسی نگرش زبان آموزان گروه آزمایش نسبت به نقش این تمرین های نوشتاری بر مهارت شفاهی پرداخته است. نتایج این مصاحبه نشان داده است که اگرچه زبان آموزان در ابتدای ترم نگرش مثبتی نسبت به این تمرین های نوشتاری نداشتند، اما در پایان ترم نه تنها این نگرش تغییر کرده بود، بلکه زبان آموزان قادر به درک تأثیر تمرین این مهارت بر مهارت شفاهی خود نیز بودند.

ترویج استعمار الکترونیکی در آموزش زبان انگلیسی یه کمک اینترنت؛ بازنمایی ایران در چهار وب سایت آموزشی زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    خدیجه کریمی علویجه     سوسن مرندی

آموزش زبان انگلیسی به کمک اینترنت مورد اقبال روزافزون است و در سال های اخیر برنامه ها، خدمات و ابزار بسیاری به این منظور ایجاد شده اند. هرچند پژوهش های وسیعی در مورد تأثیرات مثبت استفاده از اینترنت در یادگیری و آموزش زبان انگلیسی انجام شده، بررسی انتقادی آن مبحث جدیدی است که به ندرت به آن پرداخته شده است. در راستای رفع این نیاز، پژوهش حاضر با استفاده از مبانی نظریه استعمار الکترونیکی (مک فیل، 1987، 2006) به عنوان خاستگاه نظری و شبکه کنش گران اجتماعی ون لیوون (1998، 2008) به عنوان رویکرد روش شناختی به بررسی برخی از برنامه های آموزش زبان انگلیسی می پردازد. در مرحله ی نخست، پژوهشی پیمایشی بین گروه هایی از مدرسان ایرانی و غیر ایرانی زبان انگلیسی صورت گرفت که طی آن از ایشان درخواست شد که بهترین برنامه های اینترنتی برای تقویت چهار مهارت زبان انگلیسی را در یادگیرندگان آن به عنوان زبان خارجی، صرف نظر از سطح تسلط و سن ایشان، معرفی نمایند. بر این اساس، برنامه های اینترنتی که بیش از سایرین معرفی شده بودند به ترتیب شامل: انگلیسی مخصوص صدای آمریکا (voa) برای زبان آموزان فارسی زبان، englishcentral، englishtips و یادگیری انگلیسی bbc مورد بررسی قرار گرفتند. در voa که هدف خود را آموزش زبان و فرهنگ آمریکایی معرفی کرده بود کلیدواژه ی "ایران" و یا هم معنی و هم ریشه های آن به ندرت یافت می شدند و به همین دلیل، شبکه ی کنش گران اجتماعی ون لیوون جهت تحلیل داده های آن قابل استفاده نبود. اما از آنجایی که این برنامه ادعا داشت که زبان انگلیسی ویژه ی فارسی زبانان را ارائه می نماید بررسی نظرات یادگیرندگان فارسی زبان درمورد تناسب محتوای آن با فرهنگ ایرانی اجتناب ناپذیر می نمود. بدین منظور، پرسشنامه ای با عنوان نظرسنجی درباره فرهنگ بومی ایرانی بر اساس محتوای این برنامه طراحی شد و 153 نفر آن را تکمیل نمودند. نتایج حاصل از این نظرسنجی حاکی از آن بود که محتوای این برنامه یا ناهماهنگ و یا متضاد با فرهنگ و ارزش های بومی پاسخ دهندگان ایرانی است. جستجو در سه تارنمای دیگر برای کلیدواژه ی ایران و هم معنی ها و هم ریشه های آن منجر به یافتن متون متعددی شد که در آنها سه گروه از کنش گران اجتماعی شامل: مقامات دولتی ایرانی، مردم ایران و مقامات دولتی و/یا مردم ایران به طور برجسته قابل شناسایی بودند. گزیده هایی از این متون از طریق شبکه کنش گران اجتماعی ون لیوون که توسط پژوهشگر مورد تغییر و تعدیل قرار گرفته بود تحلیل شدند. این تحلیل به طور خاص بر بازنمایی کنش گران اجتماعی ایرانی از طریق راهبردهای گفتمانی پیوندزنی و/یا پیوندزدایی، فعال‎سازی و/یا منفعل سازی و تشخص بخشی و/یا تشخص زدایی تمرکز داشت. نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل ها بیانگر آن بود که کنش گران اجتماعی ایرانی عموما? به صورت نامطلوبی بازنمایی شده اند. همچنین، یافته های این پژوهش بر نظریه استعمار الکترونیکی صحه می گذارد چرا که مواد آموزشی مورد بررسی می توانند به شکل گیری و تقویت رویکردی منفی نسبت به امور سیاسی ایران، و نیز هنجارهای اجتماعی و ارزش های اعتقادی آن بیانجامند.

آموزش کاربردشناسی بینازبان از طریق کامپیوتر: اثر بازیهای کامپیوتری بر تولید کاربردشناسی فراگیران انگلیسی به عنوان زبان بیگانه
   پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    مهسا مدنی     سوسن مرندی

با توجه به اثر مثبت آموزش کاربردشناسی بر فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه (کسپر و رز، 2001 ) و با توجه به این مطلب که کامپیوتر یادگیری کاربردشناسی بینازبان را تسهیل می کند (سیکس، 2013 ) تحقیق فعلی تلاش کرده که اثر دو روش آموزش متفاوت کاربردشناسی بینازبان را ارزیابی کند: آموزش از طریق کامپیوتر و آموزش با کاغذ و قلم. با این هدف چهار گروه همسان سازی شده از فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه شکل گرفتند: گروه تشریحی بازی کامپیوتری، گروه تلویحی بازی کامپیوتری، گروه تشریحی با کاغذ و قلم و گروه تلویحی با کاغذ و قلم. دو کنش کلامی درخواست و عذرخواهی از طریق دو نوع بازی کامپیوتری به دو گروه بازی کامپیوتری تدریس شد: بازی کامپیوتری تشریحی به گروه تشریحی بازی کامپیوتری، بازی کامپیوتری تلویحی به گروه تلویحی بازی کامپیوتری. این بازیهای کامپیوتری را محقق طراحی کردو ساخت. دو کنش کلامی درخواست و عذرخواهی از طریق دو نوع روش آموزشی تشریحی و تلویحی به ترتیب به دو گروه گروه تشریحی با کاغذ و قلم و گروه تلویحی با کاغذ و قلم تدریس شد. نتایج نشان داد دو گروه تشریحی (اعم از گروه تشریحی بازی کامپیوتری و گروه تشریحی با کاغذ و قلم) از تدریس کاربردشناسی بینازبان بیشتر از دو گروه تلویحی (اعم ازگروه تلویحی بازی کامپیوتری و گروه تلویحی با کاغذ و قلم) سود بردند. در مرحله ی بعد نتایج نشان داد که از میان دو گروه تشریحی گروه تشریحی بازی کامپیوتری به طور چشمگیری بر گروه تلویحی با کاغذ و قلم ارجعیت دارد. بنابراین اینگونه نتیجه گیری می شود که روش تشریحی کمک بیشتری به یادگیری کاربردشناسی می کند و بازیهای کامپیوتری هم یادگیری کاربردشناسی را بیش از پیش تسهیل می نماید. نتایج تحقیق فعلی می تواند به محققین یادگیری زبان دوم، مدرسین زبان، تهیه کنندگان برنامه ی درسی، طراحان تست و تهیه کنندگان مواد درسی کمک کند.

ارایه مدل برای دوره مجازی زبان انگلیسی عمومی eap دانشجویان دانشگاه های ایران
   پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    مریم آسودار     شهین واعظی

با توجه به زیاد شدن آموزشگاه ها و مراکز مجازی و بالا رفتن آمار مدارک تحصیلی اینترنتی، آموزش مجازی دارد جای خود را در جامعه پیدا میکند. اما هنوز نگرانی های زیادی در مورد نقش آموزگارها در یادگیری دانشجویان و تعامل دانشجویان در فضای مجازی و چگونگی تشویق دانشجویان در فضای مجازی وجود دارد. در این پژوهش، محققان 8 ترم به جمع آوری داده ها پرداختند تا به فضای مجازی و آموزش و یادگیری در این فضا نگاه جدیدی بیاندازند و آن را از شیوه های قدیمی تدریس جدا کنند. در این تحقیق هم از روش های کمی و هم از روش های کیفی برای تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل 600 دانشجو در مقطع کارشناسی در رشته های مهندسی صنایع و مهندسی فن آوری اطلاعات است که درس زبان عمومی را در دانشکده مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران اخذ کرده بودند. این تحقیق قصد بررسی عوامل موثر بر رضایت دانشجویان در تحصیل در دوره های مجازی را دارد. طی یک پرسشنامه و تحلیل رگرسیون چند متغیره داده ها تحلیل، و نتایج بررسی گردید. در قسمت کیفی این پژوهش، یک مدل برای آموزش مجازی طراحی شد. از این مدل میتوان برای طراحی و برنامه ریزی درسی دانشجویان استفاده کرد. همچنین این مدل میتواند به نویسندگان و جمع آوری کنندگان مطالب درسی کمک فراوانی کند تا بتوانند مواد آموزشی مورد نیاز را فراهم کنند. پرسشنامه استفاده شده بر گرفته از پرسشنامه سان (????) است. رگرسیون چند متغیره بر روی داده های جمع آوری شده اعمال شدتا مشخص شود کدامیک از متغیرهای وابسته بهتر از بقیه متغیرها میتواند متغیر مستقل را پیش بینی کند. نتایج تحلیل رگرسیون که بر روی داده های جمع آوری شده از این پرسشنامه انجام گرفت به صورت زیر میباشد، حضورو راهنمایهای مربی، توانایی مدرسان در دوره های مبتنی بر اینترنت، انعطاف پذیری دوره های یادگیری الکترونیکی، کیفیت تکنولوژی، ادراک سودمندی روش آموزشی، تنوع در ارزیابی، تعامل یادگیرنده با دیگران، پشتیبانی دانشگاه و خدمات، موارد پیش بینی کننده مثبت و قابل توجهی در جلب رضایت یادگیرنده ها در دوره های مجازی بودند. در بخش کیفی از این مطالعه، بر اساس یافته های مصاحبه نیمه ساخت یافته، مشاهدات مشارکتی، ثبت سوابق کلاس ها، گزارشهای پژوهشگر و یادداشت های نوشته شده، تکالیف دانش آموزان، بحث و تبادل مطالب، پیامهای ایمیلی ، پست های وبلاگ و نظرات، مدل طراحی آموزشی، طراحی و مورد آزمایش قرار گرفت. مدل طراحی آموزشی برای دوره های مجازی با تکیه بر محتوا، روش های و ابزار ارزیابی، ابزار و قالب آموزشی، تکلیف اجرایی، همکلاسیها، تسهیلات، بازتاب بر یادگیری خود، استراتژی های آموزشی، اهداف آموزشی، و همکاری و جامعه طراحی شد. این مدل برای کمک به ایجاد محیط آموزشی برای یادگیری بهتر دانشجویان و هدایت اساتید در فرآیند توسعه برنامه درسی و / یا طراحی برنامه آموزشی طراحی شده است. این مدل طراحی آموزشی برای دوره های مجازی همچنین می تواند توسط محققان برای تولید مواد آموزشی برای دوره های eap آنلاین استفاده شود. علاوه بر این، از آنجا که دوره های مجازی هنوز در ایران نسبتا نادرهستند، این مطالعه می تواند به کمک هموار کردن راه برای معلمان به آشنا شدن بیشتر با تکنیک های تدریس و همچنین برای زبان آموزان به صورت حرفه ای آموزش مورد استفاده قرار گیرد.

تاثیر کلاس های ارشد آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه برکارآمدی مدرسان آینده در ایران
   پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    مریم فخاری     الهه ستوده نما

اهمیت کارآمدی معلم و برنامه های پیشرفت حرفه ای در بالا بردن این پدیده مدت طولانی است که توجه محققین را در حیطه تربیت معلم به خود جلب کرده است. با این وجود، به نقش و تاثیر برنامه های آموزشی دانشگاه ها و کلاس های ارائه شده توسط آنها به دانشجویان ارشد، به ویژه در زمینه تربیت معلم برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه توجه کافی صورت نگرفته است.

تحلیل و بررسی کیفی تدریس فرهنگ زبان اول(فارسی) در یک کلاس ترکیبی زبان انگلیسی به عنوان زبان بیگانه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    مونا برهانی     سوسن مرندی

امروزه، زبان انگلیسی به عنوان زبان بین المللی شناخته می شود و تنها به کشورهای انگلیسی زبان تعلق ندارد. با این وجود، فرهنگ آمریکایی و بریتانیایی همراه زبان انگلیسی در کشورهای مختلف تدریس می شود. این مسئله منجر به امپریالیسم علمی و از بین رفتن عقاید و هویت زبان آموزان می گردد. در نتیجه، آمیختن فرهنگ زبان آموزان در برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی و نیز قدرت بخشیدن به آنها برای به اشتراک گذاشتن نگرششان با سایر مردم، در سراسر دنیا امری الزامی است. از این رو، این پژهش بر آن بوده تا معیارهای موثر در تبیین یک دوره درسی ترکیبی در زمینه ی فرهنگ ایرانی را شناسایی کرده و نقاط ضعف و قوت معیارهای به دست آمده را بررسی نماید.

بررسی تاثیر استراتژی نقشه گرافیکی واژگان بر یادگیری آنها توسط زبان آموزانِ دارای سبک های یادگیریِ ادراکی مختلف
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    سمیه حبیب زاده اردبیلی     سوسن مرندی

سبک ها و استراتژی های یادگیری جزو عوامل اصلی در یادگیری زبان محسوب می شوند. در دهه های گذشته روش های مختلفی برای یادگیری و به بیادسپاری بهتر واژگان معرفی شده اند. در این راستا، تفاوت های فردی در یادگیری نقش مهمی را ایفا می کنند. در حوزه یادگیری شناختی، سبک های یادگیری ادراکی عامل مهمی در اکتساب زبان محسوب می گردند. در این میان ادعا شده که استراتژی "تهیه نقشه لغت"، که نوعی استراتژی شناختی بر اساس سازمان دهنده های پیشرفته ی گرافیکی است، می تواند به منظور بهبود یادگیری لغات بکار رود. با این حال، اینکه آیا این استراتژی مناسب انواع زبان آموزان است یا خیر به اندازه کافی مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین، این مطالعه تاثیر تولید و استفاده از نقشه گرافیکی کلمه را در مقایسه با روش های مرسوم در یادگیری واژگان در زبان آموزان با سبک های ادراکی مختلف (بصری، شنیداری، لامسه ای، و چندحسی) مورد بررسی قرار داد. این مطالعه در طول هشت جلسه با شرکت چهل نفر از دانشجویان زبان انگلیسی زن در سطح بالای متوسط در کانون زبان ایران در تهران انجام شد. داده های کمی با استفاده ازاین ابزارها جمع آوری شد: پرسشنامه سبک های یادگیری بارش (1991) ، پیش آزمون مقیاس دانش واژگان (برگرفته از پریبخت و وشه، 1991)، پس آزمون دو قسمتیِ اندازه گیری دانش واژگان، و پرسشنامه درباره ایده های زبان آموزان در مورد استفاده از استراتژی فوق الذکر. در این مطالعه ی نیمه تجربی که براساس مدل شبه تجربی طراحی شده بود، یک گروه هر دو شرایط کنترل و درمان را به طور همزمان تجربه کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، آزمون های زوج/جفتی، و تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه صورت گرفت. نتایج نشان داد که با استفاده ازاستراتژی تهیه نقشه کلمه، در مقایسه با روش های متعارف یادگیری لغات، یادگیری به طور قابل توجهی در همه دانش آموزان با سبک های ادراکی مختلف پیشرفت حاصل کرد،هر چند سبک های بصری و شنوایی نسبت به گروه لامسه و چندحسی در استفاده از این استراتژی بهتر عمل کردند. علاوه بر این، نظرات دانش آموزان در مورد تولید و استفاده از نقشه لغات به طور مثبت ارزیابی شد.

بررسی تاثیر استفاده از فن آوری، تفکر، و تعامل بر دانش یادگیری آموزگاران زبان انگلیسی: ارائه ی مدل callpk
   پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1394
    فاطمه نامی     الهه ستوده نما

به موازات گسترش پژوهش ها در زمینه نقش فن آوری در آموزش زبان انگلیسی (elt)، اتفاق نظرها پیرامون ضرورت آماده سازی آموزگاران به عنوان یکی از نقش آفرینان اصلی در این زمینه برای آموزش تکنولوژی های پیشرفته زبان افزایش یافته است. بررسی دقیق منابع موجود، با این حال، نشان می دهد که نتایج حاصل از چنین تلاش هایی معمولا امیدوار کننده نبوده با توجه به این که اکثر این دوره های آموزشی صرفا بر معرفی فن آوری در محیط های آموزشی معلم-محور متمرکز هستند. این دوره های فن آوری-محور به دلیل ناقص بودن و عدم توجه به عوامل گوناگونی که به آماده سازی موثر آموزگاران در زمینه آموزش به کمک فن آوری می انجامند مورد انتقاد قرار گرفته اند. در این دوره ها، آموزگاران معمولا فرصتی برای استفاده ازفن آوری برای اهداف آموزشی پیدا نمی کنند، ویژگی ای که سبب می شود آن ها درک کافی از زمان، مکان، و چگونگی استفاده از فن آوری برای آموزش را نداشته باشند. به منظور پر کردن این فاصله، پووهش های پیشین به دقت مورد بررسی قرار گرفتند تا عوامل موثر در رشد حرفه ای آموزگاران شناسایی شوند. نتایج تجزیه و تحلیل چهار عامل اصلی را مشخص نمود. این عوامل عبارت بودند از استفاده از فن آوری، تجربه آموزش زبان به کمک فن آوری، تفکر بر تجربه یادگیری، و همکاری. با وجود پژوهش های فراوان انجام گرفته بر روی پتانسیل این عوامل برای بهبود دانش آموزشی معلمان در مورد فن آوری، داده های تجربی چندانی در مورد چگونگی اثرگذاری هر یک از این اجزا برای آماده سازی آموزگاران وجود ندارد. تاثیر هر یک از این چهار جزدر آماده سازی آموزگاران برای آموزش زبان انگلیسی به کمک فن آوری در 4 پرسش جداگانه و پس از بررسی تغییرات در دانش آموزش به کمک فن آوری شرکت کنندگان در پایان دوره ی آموزشی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. امکان نمایش رابطه بین این عوامل و تاثیر آنها بر دانش آموزگاران در یک مدل در پرسش ششم پژوهش بررسی شد. با بررسی پژوهش های قبلی، تعریفی برای دانش آموزش به کمک فن آوری به عنوان نتیجه اصلی رشد حرفه ای آموزگاران ارائه شد. بر اساس این تعریف، این دانش عبارت است از دانش (1) فن آوری، (2) نقات ضعف و قوت آن به طور کلی و برای آموزش به کمک فن آوری به طور خاص، (3) تهیه و تدوین مطالب درسی به کمک فن اوری، (4) ارزشیابی دانش زبانی زبان آموزان به کمک فن آوری، و (5) مدیریت کلاس هنگام استفاده از فن آوری (ارتمر و اتن برایت-لفتویچ، 2010). بر اساس طرح پژوهشی مطالعات موردی چندگانه، یک آزمایش کیفی برروی 12 آموزگار ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی که داوطلب شرکت در مطالعه بودند انجام شد. هر یک از اجزای مشخص شده در سه دوره آماده سازی آموزگاران جهت آموزش زبان به کمک فن آوری با استفاده از تمرین های مختلف عملیاتی شد. این تمرین ها عبارت بودند از: استفاده از فن آوری در کلاس و انجام پروژه ها به منظور استفاده از فن آوری، تجربه آموزش زبان انگلیسی در کلاس، نوشتن دیدگاه ها در مورد تجربه یادگیری به منظور پرورش مهارت تفکر، و تجربه یادگیری گروهی در کلاس و محیط وب به منظور تجربه کارگروهی. هدف اصلی در استفاده از سه دروه آموزشی، یعنی دوره ترکیبی، مجازی، و البته چهره به چهره،مقایسه داده ها درهر سه حالت ممکن دوره های آموزش آموزگاران بود. برای به دست آوردن درک جامع تر از نتایج و خصوصیات زمینه های پژوهشی با استفاده از روش تجزیه و تحلیل مقایسه ای پایدار داده ها مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که مشارکت در هر یک از انواع تمرین ها تاثیر متفاوتی بر دانش آموزش به کمک فن آوری آموزگاران می گذارد. اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از استفاده شرکت کنندگان از فن آوری و پروژه های آن ها حاکی از پتانسیل این نوع از تمرین برای افرایش دانش آن ها در زمینه فن آوری و نقاط قوت و ضعف آن بود. تجربه آموزش زبان انگلیسی به کمک فن آوری در کلاس، دانش آموزگاران در زمینه ی تهیه و تدوین مطالب آموزشی، ارزشیابی، و مدیریت کلاس را افزایش داد. تفکر بر تجربه یادگیری توجه آموزگاران را به تاثیر محیط آموزشی بر یادگیریشان مبذول کرد. در نتیجه، روایت هایی که در آن ها آموزگاران نقاط ضعف و قوت فن آوری، یادگیری شخصی، و احساس خود را در این زمینه بیان می کردند موضوعات اصلی شناسایی شده در نوشته های شرکت کنندگان بودند. کار گروهی، دانش آموزگاران در زمینه فن آوری، تهیه و تدوین مطالب درسی به کمک فن آوری، وارزشیابی را از راه قرار دادن آن ها در یک فضای یادگیری پرسش/پاسخ-محور افزایش داد. در نهایت، تاثیر آماده سازی آموزگاران برای آموزش زبان به کمک فن آوری از راه استفاده از فن آوری، آموزش به کمک آن، تفکر بر این تجربه، و کارگروهی در مدل callpkبه تصویر کشیده شد. این مدل نه تنها رابطه میان این عوامل و نتیجه مورد انتظار را نشان می دهد بلکه نقش فضای آموزشی، دسترسی به فن آوری و پشتیبانی را نیز پر رنگ می نماید. با وجود محدودیت های ذاتی در این تحقیق، نتایج می تواند برای طراحان دوره های آموزشی و پژوهش در زمینه آموزش آموزگاران برای تدریس به کمک فن آوری موثر باشد.

تاثیر استفاده از وبلاگ در کلاسهای نگارش بر روی مهارت نگارش داشجویان رشته زبان انگلیسی ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1386
    ملیحه فیاضی     سوسن مرندی

چکیده ندارد.

تأثیر تدریس مستقیم و غیر مستقیم در رشد خودارزیابی، آگاهی و کاربرد تعارف و پاسخ تعارف نوشتاری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    مهدیه فاعلی     اسماعیل فقیه

چکیده ندارد.

تفاوت های عملکرد در آزمون تشخیص نوشتاری براساس شیوه برگزاری آزمون، آشنایی با کامپیوتر و اضطراب ناشی از کامپیوتر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1387
    مریم آسودار     سوسن مرندی

امروزه رایانه بخشی از زندگی بشر شده است، اما تا چه حد مردم در استفاده از آزمونهای تطبیقی رایانه ای موفق بوده اند آزمونهای زبان انگلیسی از طریق رایانه ارائه می شوند و به گونه ای آماده می شوند که با سطح شرکت کنندگان قابل تطبیق باشند. این پژوهش میزان تاُثیر گذاری اضطراب ناشی از کار با رایانه و آشنایی با رایانه بر نتایج آزمونهای تطبیقی رایانه ای را بررسی کرده است. این پژوهش برروی 155 دانشجوی ایرانی رشته های مترجمی زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی انجام شد. توانایی دانشجویان بر یک آزمون تطبیقی رایانه ای (آزمون نگارش دایلنگ) ارزیابی شد و سطح آشنایی با رایانه و اضطراب ناشی از کار با رایانه آنان تخمین زده شد. از جایی که دایلنگ در سطح آزمون، تطبیقی می باشد، دانشجویان پس از انجام یک تست تعیین سطح دایلنگ، به سه گروه تقسیم شدند. نتایج نشان داد که در سطح 2 و 3 در آزمون نگارش دایلنگ تفاوت معنی داری میان نمرات دانشجویان در آزمون تطبیقی رایانه ای و آزمون کاغذ قلمی وجود دارد. همچنین این نتایج، دانشجویان سطح 2 را در سطوح متفاوت اضطراب ناشی از کار با رایانه نشان دادند. در سطح 2 دانشجویانی که اضطراب کمتری داشتند نمرات بالاتری نسبت به دانشجویان مضطرب تر در تست تطبیقی دایلنگ کسب کردند. اما میزان آشنایی آنان با کامپیوتر ( آشنایی زیاد و آشنایی کم) هیچ تفاوت معنی داری در نتیجه آزمون آنان در آزمون تطبیقی رایانه ای ندارد. برای دانشجویانی که در سطح 3 قرار داشتند، درجه آشنایی با رایانه و اضطراب ناشی از کار با رایانه درآنان بر نمراتی که در آزمون تطبیقی رایانه ای کسب کردند تفاوت معنی داری را موجب نمی شد. در کل، هدف این پژوهش بررسی نحو? عملکرد دانشجویان در آزمونهای تطبیقی رایانه ای بوده است. در مراحل بعدی این پژوهش مشخص شد که از آنجا که دایلنگ یک آزمون تطبیقی زبان است، برآوردهای پارامترهر سوال می تواند در داشتن قضاوتهای بهتر در مورد نتایج آزمونها و تواناییهای دانشجویان ما را یاری دهد. بنابراین سوالات پژوهش در مورد تحلیل سوال برای مطالعه توانایی شرکت کنندگان در هر سوال و درک اینکه هر کدام از سوالات در بخش نگارش آزمون دایلنگ چگونه عمل می کنند طرح شده اند.

تاثیر درس های آن-لاین نگارش روی پیوستگی، انسجام، و قابلیت اقناع مخاطب در مقالات زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    فاطمه نامی     سوسن مرندی

در محیط های آموزش زبان خارجی ایران، نگارش انگلیسی با انسجام، پیوستگی، وقابلیت اقناع مناسب یک چالش اساسی برای زبان آموزان است، چراکه معمولا نگارش به دلیل زمان بر بودن مهارتی فرعی یا ثانویه تلقی و به حاشیه ی کلاس های زبان رانده می شود. فن آوری رایانه و به طور خاص اینترنت فرصت هایی برای پرداختن به نگارش فراهم آورده اند. محیط های آن-لاین همانند ویکی و دروس مبتنی بر اینترنت، برای مثال علاوه برجذاب و ترغیب کننده بودن می توانند فضای مناسبی برای نگارش در محیط وب فراهم آورند. این پژوهش کمی/ کیفی تجربی به بررسی چگونگی تاثیر درس های آن لاین نگارش (به عنوان متغیر مستقل) بر انسجام، پیوستگی، و قابلیت اقناع مخاطب (به عنوان متغیر وابسته) در مقالات زبان آموزان پرداخته است. به منظور تحلیل پرسش های کمی پژوهش در رابطه با انسجام و پیوستگی، پیش و پس آزمون های نگارش تافل بر مبنای فراوانی نشانگرهای انسجام و پیوستگی مورد بررسی قرار گرفتند. برای تحلیل پرسش کیفی پژوهش در رابطه با قابلیت اقناع مخاطب، مقالاتی که زبان آموزان در طول ترم نوشته بودند، نظراتشان در مورد مقالات همکلاسی ها، بحث های صورت گرفته در ویکی، بحث های کلاسی، و مصاحبه ی شفاهی پایان ترم بررسی شدند. جامعه ی آماری در این تحقیق شامل چهل خانم زبان آموزایرانی بود که مشغول به تحصیل در یکی از آموزشگاه های زبان شهر تهران بودند. شرکت کنندگان به طور تصادفی به دو گروه مقایسه وآزمایشی تقسیم شدند. گروه آزمایشی با درس های آن-لاین با عنوان درس های آن- لاین نگارش برای زبان آموزان غیر انگلیسی زبان و یک محیط ویکی برای مطرح کردن نظرات و سوال هایشان کار می کردند. جلاسات کلاس نیز در سایت کامپیوتر آموزشگاه برگزار می- گردید. گروه مقایسه آموزش سنتی مبتنی بر کتاب را دریافت می کرد. نتایج پژوهش نشان داد که درمقالات گروه آزمایشی که با درس های آن-لاین نگارش کار می کردند، فراوانی و تنوع نشانگرهای انسجام و پیوستگی بیشتراست. به علاوه، زبان آموزان درکلاس مبتنی برآموزش از طریق رایانه مفهوم قابلیت اقناع را فراتر از آن چیزی که در مواد آموزشی مطرح گردیده بود تعریف می کردند. به عبارت دیگر، زبان آموزان توجه خاصی به ساختار پاراگراف ها، علائم نگارشی، و نشان گرهای انسجام و پیوستگی به عنوان دیگر شرایط نگارش با قابلیت اقناع مخاطب داشتند. بر مبنای نتایج این پژوهش، بنابراین، به نظر می رسد به کارگیری فن آوری های نوین در کلاس های زبان می تواند افق های نوینی برای آموزش نگارش انگلیسی باز کند.

بررسی ارتباط میان هوش عاطفی (هیجانی) و انتخاب فنون یادگیری زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    فا طمه مرادی     سوسن مرندی

چکیده: هوش عاطفی یکی از مباحث اصلی در زمینه روانشناسی می باشد.اما این مبحث در زمینه آموزش زبان، تا حدودی جدید تلقی می گردد. در مواقعی که زبان آموزان در زمینه یادگیری زبانی جدید توفیق نمی یابند، تصور می کنند که عدم موفقیت آنان مربوط به ضریب هوشی شان می باشد. این مساله منجر از این واقعیت است که نه زبان آموزان و نه معلمین آنان از این عامل مهم یعنی هوش عاطفی اطلاعی ندارند. بنابراین احساس شد که نیاز به معرفی این عامل و تاثیر آن در زمینه زبان آموزی وجود دارد. از طرفی دیگر نقش مهم فنون زبان آموزی پیش از این به اثبات رسیده است. بدین ترتیب محقق هدف خود را در راستای بررسی ارتباط میان هوش عاطفی و فنون زبان آموزی قرار داده است چرا که بسیار مفید خواهد بود اگر بتوان با معرفی و تقویت هوش عاطفی میزان و نحوه استفاده از فنون زبان آموزی را ارتقا بخشید. در این تحقیق، محقق سعی دارد به این چهار سوال پاسخ دهد: 1. آیا ارتباطی میان فنون زبان آموزی و زیر مجموعه های هوش عاطفی وجود دارد؟ 2. با توجه به آن که میزان مهارت زبان آموزان دریادگیری زبان متفاوت است آیا ارتباطی میان سطح مهارت زبان آموزان و عملکرد آنان در پاسخگویی به پرسشنامه هوش عاطفی وجود دارد؟ 3. با توجه به آن که میزان مهارت زبان آموزان دریادگیری زبان متفاوت است آیا ارتباطی میان سطح مهارت زبان آموزان و عملکرد آنان در پاسخگویی به پرسشنامه فنون زبان آموزی وجود دارد؟ 4. آیا میتوان نحوه عملکرد زبان آموزان در پاسخگویی به پرسشنامه فنون ز‍بان آموزی را از طریق نتایج حاصل از عملکرد آنان در پرسشنامه هوش عاطفی پیش بینی نمود؟ در مورد این سه سوال، این فرضیه ها وجود دارند: 1. هیچ ارتباطی میان فنون زبان آموزی و زیر مجموعه های هوش عاطفی وجود ندارد. 2. هیچ ارتباطی میان سطح مهارت زبان آموزان و عملکرد آنان در پاسخگویی به پرسشنامه هوش عاطفی وجود ندارد. 3. هیچ ارتباطی میان سطح مهارت زبان آموزان و عملکرد آنان در پاسخگویی به پرسشنامه فنون زبان آموزی وجود ندارد. 4. نمی توان نحوه عملکرد زبان آموزان در پاسخگویی به پرسشنامه فنون ز‍بان آموزی را از طریق نتایج حاصل از عملکرد آنان در پرسشنامه هوش عاطفی پیش بینی نمود. در این تحقیق 100 زبان آموز از دانشگاه آزاد شهریار- واحد شهر قدس شرکت خواهند کرد که تمامی آنان خانم و سن آنان میان 19 تا 26 سال خواهد بود. همجنین در این تحقیق از سه ابزار آزمون تافل، پرسشنامه فنون زبان آموزی و پرسشنامه هوش عاطفی استفاده می شود. پس از جمع آوری داده ها، جهت تجزیه و تحلیل آماری وارد نرم افزارspss می شوند. نتایج نشان داد که میان فنون زبان آموزی و زیر مجموعه های هوش عاطفی ارتباطی معناداروجود دارد. همچنین میان سطح مهارت زبان آموزان و عملکرد آنان در پاسخگویی به پرسشنامه هوش عاطفی و پاسخگویی به پرسشنامه فنون زبان آموزی ارتباط معنادار وجود دارد. در نهایت می توان نحوه عملکرد زبان آموزان در پاسخگویی به پرسشنامه فنون ز‍بان آموزی را از طریق نتایج حاصل از عملکرد آنان در پرسشنامه هوش عاطفی پیش بینی نمود. محقق بر آن است که نشان دهد آگاهی از هوش عاطفی به معلمین کمک می کند تا تفاوت های فردی زبان آموزان را در یافته و به آن ها توجه بیشتری نشان دهند و تنها ضریب هوشی را پایه یادگیری قرار ندهند؛ به زبان آموزان نیز کمک می کند تا از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار شوند.