synthesis of platinum nanostructures in two phase system

پایان نامه
چکیده

چکیده پلاتین، فلزی نجیب، پایدار و گران قیمت با خاصیت کاتالیزوری زیاد است که کاربرد های صنعتی فراوانی دارد. کمپلکس های پلاتین(ii) به عنوان دارو های ضد سرطان شناخته شدند و در شیمی درمانی بیماران سرطانی کاربرد دارند. خاصیت کاتالیزوری و عملکرد گزینشی پلاتین مستقیماً به اندازه و- شکل ماده ی پلاتینی بستگی دارد. بعضی از نانو ذرات فلزی در سطح مشترک مایع- مایع سنتز شده اند، اما نانو ساختار های پلاتین با چنین روش هایی سنتز نمی شوند. همچنین، کاربرد سطح مشترک مایع- مایع به عنوان محیطی برای سنتز لایه ها ی نازک محتوی نانو صفحات، بسیار کمیاب است. در این پژوهش، نانو ذرات پلاتین از احیای کمپلکس ptcl2(sme2)2 در سطح مشترک آب و تولوئن در دمای اتاق سنتز شده‍‍ اند. نانو صفحات پلاتین با استفاده از پُلی وینیل پیرولیدُن(pvp) به عنوان پایدار کننده، به دست آمده اند. نانو ساختار های درختی شکل دندریتی پلاتین- آمینو کِلی با استفاده از آمینو کِلی سنتز شده اند. در غیاب پایدار کننده ها، لایه ی نازک حاصل شامل زنجیره های متراکمی از نانو ذرات پلاتین است. این لایه های نازک با تفرق اشعه ایکس پودری(xrd)، میکروسکوپ الکترونی عبوری(tem)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(sem)، تفرق الکترونی ناحیه ی مشخص شده(saed) و تجزیه ی اشعه ی ایکس متفرق کننده ی انرژی(edax) شناسایی شده اند. فعالیت های کاتالیزوری نانو ساختار های پلاتین به دست آمده در واکنش احیای پارا نیترو فنل به پارا آمینو فنل مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه ی مطالعات سینتیکی، ثابت سرعت را برای لایه های نازک متفاوت به ترتیب زیرآشکار کرد: pt/aminoclay > pt/pvp > pt free stabilizer نتایج به دست آمده نشان می دهند که حضور مولکول های پایدار کننده در فاز آبی و حرکت آن ها به سطح مشترک دو فاز، در "خود تجمعی" نانو ذرات پلاتین موثر است. همچنین، خود تجمعی نانو ذرات پلاتین، به ماهیت گونه ی پایدار کننده نیز بستگی دارد.

منابع مشابه

synthesis of binuclear platinum complexes containing biphosphine ligand

هدف از این مطالعه طراحی یک روش کلی برای سنتز یک سری از کمپلکس های دو هسته ای متقارن سیکلومتاله شده پلاتین (ii) بوده که دارای یک لیگاند پل زن(1,2-bis[bis(pentafluoro-phenyl)phosphino]ethane),dfppe, است. از واکنش cis-[pt(r)2(sme2)2]، که در آنr= para-tolyl ، با یک اکی والان از لیگاند benzo[h]quinoline,bhq، در استون محصول [pt(r)(bhq)(sme2)] که در آن r= para-tolyl بدست می آید. همچنین از واکنش 5/0 اک...

Templated growth of platinum nanostructures

OF THESIS Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF SCIENCE CHEMICAL ENGINEERING The University of New Mexico Albuquerque, New Mexico

متن کامل

SYNTHESIS OF NEW PHASE- 1 METABOLITES OF TWO BARBITURATES

The new 4'- hydroxy and 3'- aldehyde phase- 1 metabolites of butobarbitone and pentobarbitone are fully synthesized for the first time. These metabolites were used to idenfity and quantify the natural metabolites in human urine after single and multiple doses of these drugs. The synthesized metobolites have spectral characterizations (IR, NMR, U.V. and mass spectroscopy) consisted with the ...

متن کامل

comparison of catalytic activity of heteropoly compounds in the synthesis of bis(indolyl)alkanes.

heteropoly acids (hpa) and their salts have advantages as catalysts which make them both economically and environmentally attractive, strong br?nsted acidity, exhibiting fast reversible multi-electron redox transformations under rather mild conditions, very high solubility in polar solvents, fairly high thermal stability in the solid states, and efficient oxidizing ability, so that they are imp...

15 صفحه اول

synthesis of 3-aryl-2h-benzo[b]-1,4-oxazines in [omim]bf4 and reduction of organic compounds in methylimidazolium formate

در این پروژه ترکیبات 3-آریل-2h-بنزو[b]-4،1-اکسازین ها از مواد اولیه تجاری مشتقات دو آمینو فنول و ?-هالو کتون های آروماتیک در مایع یونی 1-اکتیل-3-متیل ایمیدازولیوم تترا فلورو بورات([omim]bf4) سنتز شده است. این واکنش توسط باز پتاسیم کربنات محلول از طریق o-آلکیلاسیون و سپس یک واکنش آمیداسیون درون مولکولی خود بخود در مدت زمان کوتاه انجام می شود. ترکیبات 4،1-بنزوکسازین به این روش با بهره خوب تا آلی ...

15 صفحه اول

synthesis of sulfides from alcohols and thiols in solvent-freeconditions and deoxygenation of sulfoxides

کاتالیست یک سنتز جدید برای تیواترها توصیف شده است. واکنش الکل ها با آریل، هتروآریل و آلکیل تیو ل ها درحضور 1،3،5- تری آزو- 2،4،6- تری فسفرین-2،2،4،4،6،6 هگزاکلراید ((tapc به عنوان یک کاتالیست موُثر، بازده های خوب تا عالی از تیواترها را حاصل می کند. علاوه براین، واکنش تحت شرایط بدون فلز و بدون حلال پیش می رود، بنابراین یک مکمل جالب برای روش های شناخته شده سنتز تیواترها ارائه می دهد. یک مکانیسم ا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023