تحلیل عوامل موثر بر توسعه ی ورزش همگانی از دیدگاه مدیران و کارشناسان ورزش شهری تهران

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  • نویسنده وحید چوپانکاره
  • استاد راهنما فرزاد غفوری سارا کشکر
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

این تحقیق با در نظر گرفتن مولفه های موثر بر ورزش همگانی، راه های توسعه ی آن را مورد بررسی قرار داد و به دنبال این بود که شاخص ها و عوامل اثر گذار بر توسعه ی ورزش همگانی را مشخص سازد.همچنین محقق درصدد بود که این شاخص ها و عوامل را رتبه بندی کند و برای توسعه ی ورزش همگانی راهکار مناسبی را ارائه دهدجامعه ی آماری این تحقیق مدیران ورزش شهری تهران بودند که شامل مدیران ورزش شهرداری های مناطق 22 گانه ی تهران، کارشناسان ورزشی شاغل در شهرداری مناطق 22 گانه ی تهران و همچنین اساتید تربیت بدنی در دانشگاه ها بوده اند که در زمینه ی ورزش همگانی دارای تالیفات و تحقیقاتی می باشند که تعداد کل آن ها بالغ بر 150 نفر بود که با توجه به اینکه نمونه ی آماری برابر با جامعه ی آماری بود پرسش نامه بین همه ی این افراد توزیع گردید و 110 پرسشنامه برگشتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تهیه پرسشنامه با مبنا قرار دادن تحقیقات داخلی و خارجی کلیه عوامل مهم و دخیل در ورزش همگانی که وجود آن ها در توسعه ورزش همگانی قابل ملاحظه می باشد ذکرگردید.این عوامل در گروه ها مختلفی تقسیم شدند و پرسش نامه اولیه فراهم شد.برای تعیین پرسشنامه به 15 نفر از متخصصین تربیت بدنی ارجاع داده شد.با توجه به نظرات متخصصین و مدنظر قرار دادن شرایط و وضعیت داخلی تغییراتی در پرسش نامه داده شد و بعضی موارد اضافه یا حذف گردید و در انتها شاخص های توسعه ی ورزش همگانی به 8 گروه تقسیم شد و بعضی از عوامل اثر گذار در هم ادغام گردیدند و 35مورد به عنوان مهم ترین عوامل مطرح شدندو پرسش نامه به صورت یک پیوستار 10 ارزشی که در آن 1 بیانگر کمترین اهمیت و 10 بیانگر بیشترین میزان اهمیت بود ارائه شد و بایستی نمونه های آماری میزان اهمیت عوامل ذکر شده را برای توسعه ورزش همگانی مشخص می نمودند. پرسش نامه ی محقق ساخته ی این تحقیق نیز با اتکا به تحقیقات محققان داخلی و خارجی و نیز مبانی نظری ورزش تهیه گردید سپس این پرسش نامه در اختیار متخصصان داخلی قرار گرفت و پس از اعمال تغییرات لازم، از نظر محتوایی (روایی)مورد تایید نهایی قرار گرفت. سپس پرسشنامه در بین قسمت کوچکی از جامعه ی آماری توزیع و جمع آوری گردید ،40 پرسشنامه به دست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و آلفای کرونباخ آن 96% به دست آمد که بیانگر اعتبار قابل قبول پرسش نامه می باشد.از آمار توصیفی نیز برای نشان دادن ویژگی های فردی آزمودنی ها و از آمار استنباطی برای بررسی سوالات تحقیق مانند آزمون فریدمن برای رتبه بندی کردن و تعیین میزان اهمیت شاخص ها و عوامل اثر گذار بر توسعه ورزش همگانی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارspss نسخه 18 استفاده شد. 8 شاخص کلی که جهت توسعه ی ورزش همگانی به عنوان عوامل اثر گذار تعیین گردیدند عبارتند از: عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، نیروی انسانی، عوامل سیاسی، تبلیغات و رسانه های گروهی، عوامل آموزشی، عوامل بین فردی (اجتماعی) و زیر ساخت ها (کالبدی و برنامه ای). با توجه به این 8 شاخص کلی،35 عامل نیز به عنوان زیر مجموعه برای این شاخص ها مطرح،تعیین و سر انجام براساس اهمیت از دید جامعه ی آماری این تحقیق، اولویت بندی گردیدند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی عوامل موثر بر توسعه فرهنگ ورزش همگانی در ایران

هدف از تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر در توسعه فرهنگ ورزش همگانی بوده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است که به شیوه توصیفی تحلیلی و به شکل میدانی به مرحله اجرا درآمده است. جامعه پژوهش حاضر تعداد 800 نفر از کارشناسان و مدیران و دست اندرکاران ورزش همگانی کشور بودندکه از این میان و با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 260 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ضریب پایایی پرسشنامه...

متن کامل

نقش برنامه خصوصی سازی بر توسعه ورزش های همگانی از دیدگاه کارشناسان

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اجرای برنامه خصوصی­سازی و توسعه ورزش­های همگانی از دیدگاه کارشناسان انجام گرفت. مواد و روش­ها: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر استراتژی توصیفی و از نظر مسیر اجرا همبستگی بود که به روش میدانی انجام گرفت. ابزار اندازه­گیری، پرسشنامه محقق ساخته بود که با توجه به تحقیقات مختلف و اهداف خصوصی­سازی و توسعه ورزش همگانی تهیه شد. روایی پرسشنامه به­وسیله تعد...

متن کامل

دیدگاه مدیران ،کارشناسان و اصحاب رسانه در خصوص نقش تلویزیون در توسعه ی ورزش استان کرمان

رسانه ها نقش چند جانبه­ای را در توسعه­ی عرصه های مختلف اجتماعی از جمله ورزش دارند. در این میان، تلویزیون به دلایل متعدّدی جایگاه ویژه ای را در بین اقشار مختلف جامعه کسب کرده است. هدف از تحقیق حاضر آن است که نقش تلویزیون را در توسعه­ی ورزش بررسی نماییم. روش تحقیق پیمایشی، نوع تحقیق کاربردی، و روش جمع آوری اطّلاعات میدانی است. جهت تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق از روش های آمار توصیفی و استنباطی با اس...

متن کامل

شناسایی عوامل موثر ورزش همگانی ایران

فعالیت‌های ورزش همگانی به‌صورت ذاتی منجر به تقویت و ارتقاء سلامت در جامعه می شوند. هدف از پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر ورزش همگانی ایران می‌باشد. پژوهش حاضر دارای پارادایم پست مدرن و رویکرد تحقیق آمیخته(کیفی-کمی) و روش نمونه‌گیری انتخاب خبرگان هدفمند و گلوله برفی بوده است. در تجزیه و تحلیل پژوهش، با کد گذاری و تحلیل محتوای20 مصاحبه عمیق با خبرگان، تعداد 169 کد باز استخراج و در 53 شاخص‌ حاصل از تجم...

متن کامل

مقایسه و الویت بندی راهکارهای توسعه ورزش همگانی از دیدگاه مدیران،صاحبنظران و کارشناسان

هدف از پژوهش حاضر چگونگی توسعه ورزش همگانی کشور از دیدگاه مدیران ،کارشناسان و صاحبنظران بود. روش تحقیق توصیفی–مقایسه ای بود. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران فدراسیون ورزش همگانی (5نفر) ، کارشناسان اداره کل ورزش همگانی (5نفر) مدیران هیئت های همگانی استان ها (30نفر) ، روسای انجمن های ورزش همگانی (20نفر) ، کارشناسان ورزش همگانی مراکز استان های کشور در سال 1389 (30نفر) و صاحبنظران در حوزه ی ور...

15 صفحه اول

تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش برای رویارویی و مدیریت بحران‌های ورزش قهرمانی ایران

هدف‎ ‎از‎ ‎پژوهش‎ ‎حاضر تحلیل عوامل موثر بر رفتار مدیران ورزش ‏در رویارویی و مدیریت بحران‌های ورزش قهرمانی ایران بود.‏‎ ‎جامعه ‏آماری پژوهش مدیران‎ ‎و‎ ‎متخصصان‎ ‎حوزة‎ ‎ورزش‎ ‎قهرمانی‎ ‎و‎ ‎اعضای‎ ‎هیأت‎ ‎علمی‎ ‎رشته‌های‎ ‎تربیت‎ ‎بدنی‎ ‎دانشگاه‌های‎ ‎کشور به تعداد تقریبی ‏‏800 نفر بود، که بر اساس جدول‎ ‎مورگان‎ ‎‏262 نفر‎ ‎به‎ ‎طور‎ ‎تصادفی-‏طبقه‌ای‎ ‎برای‎ ‎نمونة‎ ‎تحقیق‎ ‎برگزیده‎ ‎شدند. بر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023