مطالعه سیستماتیکی برخی از گونه های جنس tanacetum l. با تأکید بر تنوع زیستی گونه های .schultz-bip polycephalum tanacetumو parthenium tanacetum (l.) schultz-bip.

پایان نامه
چکیده

خواص بسیار متنوع و مهمی مانند خاصیت داروئی، حشره کشی، زینتی و خوراکی در گیاهان تیره asteraceae وجود دارد. tanacetum l. از جنس های مهم این تیره محسوب میشود که در طایفه anthemideae قرار دارد. این گیاهان این جنس کاربردهای زیادی در صنایع دارد و از گیاهان دارویی ایران به شمار می آید. این پژوهش با هدف مطالعه و بررسی سیستماتیکی جنس tanacetum l. در ایران (بررسی مورفولوژیک، گرده شناسی) وهمچنین بررسی وجود تنوع درون وبین گونه ای در دو گونه t. polycephalum و t. parthenium در استان همدان بااستفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه (d.s.s) استفاده انجام شد. بر این اساس با مراجعه به فلورها، منابع موجود، متخصصین و مراکز تحقیقاتی لوکالیته های گونه های مورد بررسی مشخص شدند. به طوری که ?? زیستگاه ویژه برای parthenium t. و?2 زیستگاه ویژه برای t. polycephalum تعیین گردید. در این بررسی زیستگاه های ویژه گونه های همباش شناسایی شدند. سپس با استفاده از نرم افزار anaphyto داده-های فلوریستیک، به روش fca آنالیز گردید و گروه بندی زیستگاه های ویژه با استفاده از مارکر فلوریستیک انجام شد. سپس بررسی شرایط اکولوژیکی زیستگاه های مورد مطالعه و چگونگی تأثیر عوامل اکولوژیک مورد بررسی، در گروه بندی زیستگاه ها انجام شد. داده های اکولوژیک با استفاده از نرم افزار mvsp و با روش cca و نرم افزار anaphyto آنالیز گردید. به منظور تعیین سطح و نوع تنوع زیستی گروه های حاصل از بررسی های فوق، از مطالعات الکتروفورزی پروتئین-های ذخیره ای بذر، سیتولوژیک و مورفولوژیک، آناتومیک و گرده شناسی استفاده شد. سپس آنالیز داده های حاصله با استفاده از نرم افزارntsys با روش coefficient و نرم افزار mvsp با روش های upgmaو pcoانجام گرفت. نتایج مطالعات کروموزومی درجمعیت زیستگاه های مورد بررسی نشان داد درهر دو گونه t. polycephalum و parthenium t. عدد کروموزومی پایه x=9 می باشد. داده های حاصل از شمارش کروموزوم های متافازی بدست آمده از زیستگاه های ویژه گونه-های مورد بررسی با نرم افزارmvsp به روش upgma مورد آنالیز قرار گرفتند و منجر به تعیین سه سیتوتیپ 2n=4x=36، 2n=5x=45 و 2n=6x=54 برای گونه t. polycephalum، همچنین سه سیتوتیپ 2n=4x=36، 2n=2x=18 و 2n=5x=45 برای گونه parthenium.t تعیین گردید. نتایج الکتروفورزی پروتئین های ذخیره ای بذر با گروه بندی های فلوریستیک، اکولوژیک و سیتولوژیک ونتیجه حاصل از بررسی گرده شناسی هم خوانی دارد. بررسی های بیشتر برای هر گروه چند صفت متمایزکننده نشان می دهد که می توان وجود آن را در اثر تنوع دانست. در مطالعات آناتومیک ساقه درون گونه ای تفاوت چشمگیری مشاهده نشد. اما در بررسی های بین گونه ای اختلاف هایی بین دو گونه مشاهده شد. همچنین علیرغم وجود باندهای مشترک حاصل از الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر گونه های مورد بررسی، تفاوت در شدت و تعداد باندها مشاهده شد که می تواند بیانگر تفاوت ژنتیکی درون گونه ای و بین گونه ای آن ها باشد.

منابع مشابه

بررسی بیوسیستماتیکی و تنوع زیستی tanacetum pinnatum boiss. و tanacetum parthenium schultz bip.(l.) در استان همدان

پژوهش حاضر با هدف بررسی تنوع زیستی و بیوسیستماتیکی tanacetum parthenium و t. pinnatum با استفاده از روش تعیین زیستگاه ویژه (d.s.s) انجام شد. بر این اساس از بین لوکالیته های مورد بررسی، 7 زیستگاه ویژه برای گیاه t.parthenium و 7 زیستگاه ویژه برای گیاه t. pinnatum تعیین گردید. در این راستا، به همراه تاکسون-های مورد بررسی، گونه های همباش نیز در هر یک از زیستگاه های ویژه جمع آوری و شناسایی شدند. سپس...

بررسی کمی وکیفی روغن اسانسی مینای پرکپه Tanacetum polycephalum Schultz-Bip Subsp. polycephalum

گونه گیاهی مینای پرکپه (Schultz-Bip Subsp. polycephalum Tanacetum polycephalum) دراوایل خردادماه 1380 از دره لار- لاسم جمع‌آوری گردیده و از 88گرم گل خشک آن به روش تقطیر با آب اسانس‌گیری به‌عمل آمد (وزن اسانس حاصل معادل0.65گرم و بازده اسانس‌گیری 0.7%تعیین گردید). پس ازتزریق این اسانس به دستگاه‌های GC-FIDوGC/MSتعداد30ترکیب مورد شناسائی کمی وکیفی قرار گرفتند که درمیان آنها پنج ترکیب کامفر(46.3%)،...

متن کامل

Tanacetum polycephalum (L.) Schultz-Bip. induces mitochondrial-mediated apoptosis and inhibits migration and invasion in MCF7 cells.

Tanacetum polycephalum (L.) Schultz-Bip (Mokhaleseh) has been traditionally used in the treatment of headaches, migraines, hyperlipidemia and diabetes. The present study aimed to evaluate its anticancer properties and possible mechanism of action using MCF7 as an in vitro model. T. polycephalum leaves were extracted using hexane, chloroform and methanol solvents and the cytotoxicity was evaluat...

متن کامل

بررسی صفات ریخت‌شناختی و عملکرد اسانس در شماری از جمعیت‌های گونۀ بابونۀ کبیر Tanacetum parthenium (L) Schultz-bip.

به‌منظور بررسی صفات ریخت‌شناختی (مورفولوژیکی) و عملکرد اسانس، شمار 61 جمعیت گونۀ بابونۀ کبیرTanacetum parthenium (L) Schultz-bip. در شرایط مزرعه در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی البرز مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در سال 1392-1391 کشت شدند. صفات قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و شمار گل در بوته، زمان گلدهی و برداشت، وزن تر و خشک سرشاخه ، درصد ...

متن کامل

بررسی و مطالعه میزان ماده موثره گیاه tanacetum parthenium (l.) schultz-bip. (feverfew)_ در رویشگاههای مختلف

استفاد مستقیم از گیاهان داروئی و صنعتی حاصل از دسترنج طبیعیت از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست ، مثلا برای اینکه بعضی از مواد داروئی را از گیاهان رویشی طبیعت به دست آوریم، گاهی برای چند میلی گرم ماده داروئی باید همه رویشگاههای طبیعی را درو کنیم. از اینجا دو نکته معلوم می شود اولا، طبیعیت محل استخراج دارو نیست بلکه بیشتر جای ردیابی، شناسایی و مدل بندی برای استفاده اصولی از آن است که باید به عنوا...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - انتخاب کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023