روش های مجاب کننده فراکلامی در نگارش مقالات زبانشناسی کاربردی

پایان نامه
چکیده

با توجه به اوضاع کنونی چاپ مقاله در مجلات برتر بین المللی که در آن آماری بالغ بر هفتاد درصد دست نوشته های متقاضی چاپ پذیرفته نمی شوند (هاروود، 2005)، موضوع نگارش دانشگاهی انگلیسی توجه بسیاری از محققان در رشته ی زبانشناسی کاربردی را به منظور کشف جنبه های ساختاری، کلامی و فراکلامی موثر در روند پذیرش و یا عدم پذیرش دست نوشته های فوق الذکر به خود معطوف داشته است. گرچه خودنمایی (به عنوان فاکتوری مهم در این راستا) توجه محققان بی شماری [به عنوان مثال: افروز و شرایر (2009)؛ هاروود (2005a and 2005b)؛ هایلند (1998?2004? و2006)] را به خود معطوف داشته است، مطالعات چشمگیری در راستای مقایسه روش های تبلیغاتی موجود در مقالات ایرانی و مقالات معتبر بین المللی صورت نپذیرفته است. بنابراین، به منظور فائق آمدن بر این کمبود، این مطالعه ی کیفی که به تجزیه وتحلیل متن در چهارچوب شاخص های مجاب کننده فراکلام [که عبارتند از: تقویت کننده های کلام ((boosters، تعدیل کننده های کلام (hedges)، نمایانگرهای گرایشات نویسنده (attitude markers)، و بیان خویشتن(self-mentions)] و همچنین در چهارچوب ?حرکت های بلاغی?، به جستجوو مقایسه ی روش های مجاب کننده بکار رفته در شماری از مقدمه های مقالات زبانشناسی کاربردی چاپ شده در مجله ی ایرانی tell و مجله بین المللی jeap می پردازد. نتایج حاکی از تفاوت های آماری و کاربردی بسیاری در استعمال شاخص های تبلیغاتی نویسنده های دو گروه می باشد. این مطالعه همچنین توصیه هایی آموزشی در زمینه نگارش دانشگاهی انگلیسی دارد که می تواند سطح آگاهی نویسندگان تازه کار از شیوه های مجاب کننده ی مورد نیاز درنگارش مقدمه های رشته ی زبانشناسی کاربردی را افزایش دهد..

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تطبیقی نشانگرهای مجاب کننده در نگارش بخش نتایج مقالات زبانشناسی کاربردی در نشریه های ایرانی و غیر ایرانی به زبان انگلیسی

این پایان نامه به بررسی نشانگرهای مجاب کننده فراکلامی در نگارش بخش نتایج مقالات نشریه های زبانشناسی ایرانی و غیر ایرانی به زبان انگلیسی می پردازد. برای گردآوری اطلاعاتtellsi بخش نتایج 16مقاله زبانشناسی کاربردی انتخاب شده است که 8 تا از این مقالات در ایران و هشت تا دیگر در خارج از کشور چاپ شده اند. اگرچه آنالیز کمی نشان داده است که تفاوت معناداری در استفاده نشانگرهای مجاب کننده فراکلامی وجود ندا...

15 صفحه اول

بررسی مقابله ای استفاده از عناصر فراکلامی در مقالات نوشته شده در رشته زبانشناسی کاربردی توسط نویسند گان انگلیسی زبان زن و مرد

نوشتار مانند مکالمه و گونه های دیگر ارتباطی وسیله ای غنی برای نشان دادن جنسیت نویسنده است. علیرغم اهمیت جنسیت نویسنده بعنوان یک بعد ساختاری در هر نوشته، حضور آن مورد غفلت و کم توجهی واقع  شده است. عناصر فرا کلامی یکی از ابزارهای عمده  برای نشان دادن جنسیت نویسنده می باشند. هدف از تحقیق حاضر بررسی مقابله ای عناصر فرا کلامی در مقالات نوشته شده در رشته زبانشناسی کاربردی توسط نویسند گان انگلیسی زبا...

متن کامل

بررسی کاربرد تعدیل کننده ها در بخش های بحث مقالات رشته ی زبانشناسی کاربردی، در حوزه پژوهش های کمی، کیفی و تلفیقی

مقلات پژوهشی برای ارائه ی عمومی نظرات جدید مورد استفاده قرار میگیرند و استفاده از زبان ملاحظه کارانه عامل مهمی است که بر پذیرش سهم علمی این مقالات اثر می گذارد (نیوالس، 2011). سویلز (1990) بیان می کند که "آگاهی از روابط معنایی" یکی از موضوعات مهم در نگارش آکادمیک میباشد. عدم آگاهی از مفاهیمی چون تعدیل کننده ها می تواند یکی از دلایل اصلی رد مقالات پژوهشگران باشد (سیونیس، 1995). هایلند (1999) بر ...

بررسی عملکرد های بلاغی زبان در مقاله های علمی پژوهشی محققان ایرانی در حوزه زبانشناسی کاربردی

مطالعه حاضر به بررسی ویژگی های بلاغی مقاله های انگلیسی که توسط صاحبنظران ایرانی در حوزه زبانشناسی کاربردی نگارش یافته است، می پردازد. عمده ترین عامل مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی الگوی اهداف ارتباطی یا به عبارتی بیان عملکرد هایی (moves) است که به منظور نگارش بخش های مختلف مقاله های علمی بکار گرفته می شوند. در دستیابی به این هدف، تعداد 30 مقاله به طور تصادفی از چهار مجله ایرانی در حوزه زبانشنا...

15 صفحه اول

مطالعه ی تطبیقی سرفصل های درون متنی پایان نامه ها و مقاله ها در حوزه ی زبانشناسی کاربردی

نظر به نقش تعیین کننده ی نگارش دانشگاهی در تحصیلات تکمیلی، و نیز فقدان پژوهشی چشمگیر در خصوص شیوه ی نگارش سرفصل های درون متنی که جزء جدایی ناپذیر تمامی ژانرهای نوشتاری دانشگاهی محسوب می شوند، پژوهش حاضر سعی بر آن داشت که در یک پژوهش تطبیقی بین ژانری به تحلیل سرفصل های داخلی پایان نامه ها و مقاله های چاپ شده در حوزه ی زبانشناسی کاربردی بپردازد. در این راستا، سرفصل های درون متنی 110 پایان نامه و ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}