بررسی رابطه ی تعداد و نوع راهبردهای بی ادبی به کار برده شده توسط دانشجویان سیستانی با قدرت و جنسیت مخاطب

پایان نامه
چکیده

در سال های اخیر، پدیده ی بی ادبی زبانی موضوع بحث پژوهش های فراوانی بوده است. پژوهشگرانِ بسیاری این موضوع را از دیدگاه های متفاوتی مورد بررسی قرار داده اند و رویکردها و تعاریف زیادی در این زمینه ارئه داده اند. کال پپر (1996)، بی ادبی را اخلال گر ادب معرفی می کند و به همین دلیل، راهبردهای بی ادبی را در ارتباط با رویکرد ادب براون و لوینسون (1987) بیان می کند. در این پژوهش، سعی بر آن است که راهبردهای بی ادبی به کار برده شده توسط دانشجویان سیستانی در موقعیت کنش گفتاری درخواست بررسی شود. موارد بررسی شده در این پژوهش عبارتند از: 1- بررسی و تحلیل رابطه ی بین قدرت مخاطب و نوع راهبردهای بی ادبی به کار برده شده توسط دانشجویان سیستانی در موقعیت کنش گفتاری درخواست، 2- بررسی و تحلیل رابطه ی بین جنسیت مخاطب و نوع راهبردهای بی ادبی به کار برده شده توسط دانشجویان سیستانی در موقعیت کنش گفتاری درخواست، 3- بررسی و تحلیل رابطه ی بین قدرت مخاطب و تعداد راهبردهای بی ادبی به کار برده شده توسط دانشجویان سیستانی در موقعیت کنش گفتاری درخواست، و 4- بررسی و تحلیل رابطه ی بین جنسیت مخاطب و تعداد راهبردهای بی ادبی به کار برده شده توسط دانشجویان سیستانی در موقعیت کنش گفتاری درخواست. برای انجام این هدف، داده ها با استفاده از تست تکمیلی گفتمان جمع آوری شدند. این تست شامل پنج موقعیت بود که از جامعه آماری خواسته شد چیزی را از 6 مخاطب، دو مخاطب با قدرت اجتماعی پایین، دو مخاطب با قدرت اجتماعی برابر و دو مخاطب با قدرت اجتماعی بالا نسبت به قدرت اجتماعی گویشور، درخواست کنند. جامعه آماری شرکت کننده در این پژوهش شامل 100 دانشجوی گویشور سیستانی، 50 نفر زن و50 نفر مرد، بودند. داده های به دست آمده بر اساس رویکرد بی ادبی کال پپر (1996) طبقه بندی شدند. تحلیل داده ها نشان داد: 1- رابطه ی معنا داری بین قدرت مخاطب و نوع راهبردهای بی ادبی به کار برده شده توسط گویشوران سیستانی در موقعیت کنش گفتاری درخواست وجود دارد، 2- رابطه ی معناداری بین جنسیت مخاطب و نوع راهبردهای بی ادبی به کار برده شده توسط دانشجویان سیستانی در موقعیت کنش گفتاری درخواست وجود ندارد، 3- رابطه ی معنا داری بین قدرت مخاطب و تعداد راهبردهای بی ادبی به کار برده شده توسط دانشجویان سیستانی در موقعیت کنش گفتاری درخواست وجود دارد، 4- رابطه ی معنا داری بین جنسیت مخاطب و تعداد راهبردهای بی ادبی به کار برده شده توسط دانشجویان سیستانی در موقعیت کنش گفتاری درخواست وجود دارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر قدرت و جنسیت مخاطب بر نوع و تعداد راهبردهای عذرخواهی و رد کردن بکار برده شده توسط دانشجویان سراوانی

بر اساس بلام -کالکا و همکاران (1989)، در ارتباط اجتماعی میان افراد، فاصله ی اجتماعی (social distance) و قدرت یا تسلط اجتماعی (social dominance) در انتخاب راهبردهای ادب گوناگون توسط افراد نقش تعیین کننده ای دارد. علاوه بر این، بسیاری از پژوهشگران تاثیر جنسیت گویشوران را نیز بر انتخاب راهبردهای ادب مورد توجه قرار داده اند. هدف از پژوهش حاضر توصیف و تحلیل نوع و تعداد راهبردهای عذرخواهی (apology) و...

15 صفحه اول

بررسی رابطه ی خلاقیت با راهبرد های خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی، دانشجویان دانشگاه بیرجند سال تحصیلی90-91.

چکیده تحقیق حاضر به منظور شناسایی رابطه ی راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و خلاّقیّت، همچنین رابطه ی این دو مولفه با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه بیرجند انجام شده است، جامعه ی آماری در این پژوهش، شامل کلیه ی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند که در سال تحصیلی 90- 91 مشغول به تحصیل بودند، و تعداد آنها 1093 نفر است، می باشد. این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. تعداد افراد نمونه 288 نفر بو...

انتخاب راهبردهای کنش گفتاری تقاضا در زبان کردی بر اساس دو عامل اجتماعی جنسیت و قدرت

پژوهش حاضر که در حوزۀ کاربردشناسی و جامعه‌شناسی زبان انجام‌شده، به بررسی و تحلیل نوع و تعداد راهبردهای بیان تقاضا در زبان کردی-گویش مُکری- با در نظر گرفتن تأثیر یا عدم تأثیر عوامل اجتماعی نظیر جنسیت کاربر زبانی و سطح قدرت مخاطب می‌پردازد. بدین منظور، جهت گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامۀ آزمون تکمیل گفتمان حاوی 12 موقعیت میان 130 نفر از گویشوران کردزبان (زن و مرد به تعداد مساوی با محدودۀ سنی بین 25 تا ...

متن کامل

ارتباط انگیزه زبان آموزان ایرانی و استفاده آنها از راهکارهای یادگیری زبان انگلیسی

راهکاهای یادگیری که تحت عنوان "اعمال و رفتارهایی که توسط زبان آموزان بکار برده می شود جهت یادگیری موفق تر، هدفمندتر و جذاب تر زبان" (آکسفورد، 1989) تعریف شده است، نقش قابل توجهی در یادگیری زبان خارجی ایفا می کند. در مطالعات اخیر تأثیر عوامل مختلفی مانند سن، جنسیت، سطح بسندگی، فرهنگ، انگیزه، نوع نگرش، ویژگی های شخصیتی و... در استفاده و انتخاب راهکارهای یادگیری زبان بررسی شده است. در میان عوامل ب...

بازنمایی عناصر زن گرایانه (فمینستی) در سطح دستوری رمان سووشون

زنان همواره به عنوان شخصیت های داستانی در ادبیات حضور داشته اند، امّا تا قبل از نویسندگی آنان، چهره ای که در آثار ادبی از زنان ترسیم می شد، چهره ای بود که از منظر و دیدگاه مردانه به آن پرداخته شده بود. مهّم ترین هدف تحقیق حاضر، تلاش برای بازنمود هوّیتی زنانه در سطح دستـوری در رمان سووشون بوده است و به این منظور، به بررسی و تحلیل پرفروش ترین رمان سیمین دانشور یعنی سووشون از نظر عناصر دستوری (اسم، ف...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}