بررسی بیان ایزوآنزیم های pkg (pkg i و pkg ii) در بافت توموری سرطان سینه

پایان نامه
چکیده

سرطان سینه یکی از بدخیمی های شایع در میان زنان است. پروتئین کیناز g متعلق به خانواده سرین/ ترئونین کینازها هستند و دارای ایزوآنزیم های pkgii, pkgi می باشد، که ایزوآنزیم pkgi دارای دو ایزوفرم pkgi?، pkgi ? می باشد. با توجه به اهمیت پروتئین کیناز g در مهار رشد تومور، تحقیق حاضر به بررسی بیان pkgi?، ? pkgi و pkgii در بافت بدخیم، خوش خیم و نرمال سینه از طریق real time pcr به وسیله شناساگر taqman پرداخته است. این روش نیاز به الکتروفورز و هیبریداسیون با مواد رادیواکتیو را حذف کرده است و استفاده از شناساگر taqman اختصاصیت واکنش را بالا برده است. با پیشرفت واکنش و تولید محصول، مقدار پروب بیشتری توسط آنزیم –dna پلیمراز تجزیه می شود و در نتیجه تابش فلورسانس افزایش می یابد و در نهایت توسط دستگاه real time pcr شناسایی می شود. پس از طراحی پرایمرها و پروب این تحقیق برروی10 نمونه بدخیم، 10 نمونه خوش خیم و 5 نمونه نرمال انجام شده است. نتایج تحقیق حاضر با محاسبه میانگین انحراف معیار برای مقایسه بیان هر آنزیم در دو گروه با یکدیگر که تست آماریmann-withney بر روی آن انجام شده است نشان داد که بیان آنزیم pkgi? در بافت بدخیم سینه نسبت به بافت نرمال آن و در بافت خوش خیم سینه نسبت به نرمال آن و در بافت بدخیم سینه نسبت به بافت خوش خیم به صورت معنی داری (05/0>p)کاهش می یابد. همچنین بیان آنزیم pkgi ? در بافت بدخیم سینه نسبت به بافت نرمال آن و در بافت خوش خیم سینه نسبت به نرمال آن و در بافت بدخیم سینه نسبت به بافت خوش خیم به صورت معنی داری (05/0>p) کاهش می یابد و بیان آنزیم pkgii در بافت بدخیم سینه نسبت به بافت نرمال آن و در بافت خوش خیم سینه نسبت به نرمال آن و در بافت بدخیم سینه نسبت به بافت خوش خیم به صورت معنی داری (05/0>p) کاهش می یابد. بنابراین می توان چنین نتیجه گیری کرد که شاید یکی از عوامل غیرطبیعی رشد سلولی در بافت های بدخیم و خوش خیم، کاهش بیان pkg باشد. واژگان کلیدی: سرطان سینه، پروتئین کیناز g، real time pcr، taqman

منابع مشابه

Role of PKG II in osteoblast mechanotransduction

Background Mechanical stress is a primary determinant of bone growth and remodeling: weight bearing and locomotion stimulate interstitial fluid flow through the bone canalicular system, and the resultant shear stress is a major mechanism whereby mechanical forces stimulate bone growth [1]. In response to fluid shear stress and other types of mechanical stimulation, osteoblasts produce large amo...

متن کامل

Multi-PKG ID based signcryption

Here we propose an identity based signcryption scheme in the multi-PKG environment where sender and receiver receive public key from different PKG. We also define security models for our scheme and give security proofs in random oracle model.

متن کامل

Scutellarin Reduces Endothelium Dysfunction through the PKG-I Pathway

Purpose. In this report, we investigated the protective mechanism of scutellarin (SCU) in vitro and in vivo which could be involved in endothelial cGMP-dependent protein kinase (PKG), vasodilator stimulated phosphoprotein (VASP) pathway, and vascular endothelium dysfunction (EtD). Method. Human brain microvascular endothelial cells (HBMECs) with hypoxia reoxygenation (HR) treatment and rats wit...

متن کامل

Efficient ID-based Signature Without Trusted PKG

In this paper, we introduce the exact concept of ID-based signature without trusted Private Key Generater(PKG), which solves the key escrow problem through binding two public key with a same identity. In this scheme, PKG is prevented from forging a legal user’s signature because he only generates the partially private key. Using Gap Diffie-Hellman (GDH) groups, we construct an efficient ID-base...

متن کامل

Role of cGMP/PKG in fat tissue

Background With more than half a billion adults world-wide being obese, obesity has reached pandemic dimensions. Thus, regulation of fat cell differentiation and function is of great interest for pharmacological research. The cyclic GMP (cGMP) signaling cascade plays an outstanding role in the cardiovascular system. Several studies demonstrate that cGMP signaling plays also an important role in...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پزشکی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023