× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

a synchronic and diachronic approach to the change route of address terms in the two recent centuries of persian language

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشجو : لیلا یزدان پناه

استاد راهنما : آزاده شریفی مقدم وحیده ابولحسنی زاده

سال انتشار:1391

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : نمایه ها:-

چکیده

terms of address as an important linguistics items provide valuable information about the interlocutors, their relationship and their circumstances. this study was done to investigate the change route of persian address terms in the two recent centuries including three historical periods of qajar, pahlavi and after the islamic revolution. data were extracted from a corpus consisting 24 novels which are considered to better reflect social realities and various interpersonal relationships in different situations. the results indicated that persian address terms and types change through time in line with changes in society. developing new address terms over time which is the characteristic of dynamic languages show that persian language is dynamic enough to comply with the sociocultural changes in its speech communities. also, address terms can be clearly divided into positive and negative politeness. during the time, all positive address terms have increased in frequency while negative address terms have decreased indicating persian language is moving from formality to intimacy in relationship. furthermore, the results showed that change in address terms and types to a large extent is affected by different social factors, from among the most influencing are; religion, politics, education, gender-equity, social situations and interpersonal relations.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

1- introduction the literature review of persian suffixes show that “-i, -in, -ineh, -gan, -ganeh, -aneh, and -iyeh/yeh” are attributive suffixes. linguistic evidences show that once these suffixes are added to a word, in addition to the central senses of “related to” and “attributed to”, they add peripheral sense such as possession, similarity, possibility, obligation, origin, direction, goal,...

metathesis as a phonological phenomenon in order to reverse segments has been focus of many studies. metathesis according to the range of application can be sporadic or regular. it links synchronic studies of language to diachronic ones and thereby has some consequences for phonological theory. the central goal of this paper is to elucidate the conditions under which metathesis occurs synchroni...

the domain of the study of myths and its evaluation in literary criticism has always been in the process of development. however, myth critics sometimes put theme, symbol, and motive into one structure so that what is considered as a theme in one case can considered as a myth, in another. nevertheless, there is a vast difference between these words, atlthough there is no consensus among the cri...

abstract the present study is concerned with the syntactic deviation in hafezs poetry. poems are known to be accompanied with various linguistic deviations. these deviations may be phonological, morphological and/or syntactic. the relatively high frequency of the cases of the syntactic deviation in hafezs poems makes this rhetorical feature as a main characteristic of his poetry. this thesis, ...

the 6th and 7th hijri centuries were two of the very brilliant periods of persian language and literature, especially in the field of mystical poetry which emerged and developed by three of iranian-islamic great mystics: sanāie, attar and mowlavi. their same and close understanding and feeling toward god, universe and … resulted in an intellectual system on which realizing the effect of each de...