× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

آزاده شریفی مقدم

تمایلات دانش آموزان و معلمان زبان ایرانی در مورد تصحیح غلط های گفتاری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان 1389
    سروا سالکی     جهانبخش لنگرودی

هدف از این مطالعه، بررسی گرایش زبان آموزان و معلمان ایرانی در مورد تصحیح غلط های گفتاری و برخی مشخصه های گفتارکلاسی معلم و پاسخ به پنج سوال این تحقیق، می باشد. که هدف از این سوالات، یافتن 1) گرایش زبان آموزان و معلمان مذکر و مونث ایرانی در برابر تصحیح غلط های گفتاری، تمایلات کلی ایشان درمورد 2) نوع غلط های مطلوبشان برای تصحیح، 3) روش های تصحیح غلط، 4) میزان صحبت های معلم، و 5) میزان سرعت صحبت های معلم. برای این منظور، دو نمونه پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت و 327 زبان آموز و معلم زبان مذکر و مونث دانشگاه های باهنر و آزاد و برخی زبانکده های شهر کرمان در این بررسی شرکت نمودند. 10 کلاس نیز بازدید شد. بعد از جمع آوری اطلاعات، ازspss برای محاسبه فراوانی و درصد داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، هم معلمان وهم زبان آموزان، گرایش مثبتی در برابر تصحیح غلط های گفتاری داشتند و غلط های تلفظی و گرامری را مهم تر از غلط های معنایی و گفتمانی بر شمردند. با این وجود، تفات کمی میان تمایلات معلمان و زبان آموزان در مورد روش مطلوبشان در تصحیح غلط ها وجود داشت، که البته اکثریت روش هایی را ترجیح می دادند که موجب شود زبان آموز خود غلط هایش را تصحیح نماید و تصحیح صریح و فوری معلم را نامطلوب دانستند. همچنین بر این باور بودند که سرعت گفتار معلم بایستی نه تند و نه آهسته بلکه طبیعی باشد و نیز میزان صحبت معلم زیاد نباشد، بطوریکه زبان آموز فرصت بیشتری برای تمرین در کلاس داشته باشد. در حالیکه بر اساس کلاس های بازدید شده، اکثر معلمان تنها از روش تصحیح صریح و فوری استفاده نموده، میزان صحبتشان خیلی بیشتر از زبان آموزان بوده وتقریبا در نصف کلاس ها سرعت صحبت معلم طبیعی نبود.

مقایسه ویژگیهای زبانی کودکان مبتلا به اوتیسم با کودکان سالم
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    مهدیه کرمی     رحیمه روح پرور

چکیده اوتیسم یا د ر خود ماندگی، نوعی اختلال رشدی-عصبی است که از جمله علائم آن می توان به مشکل در برقراری روابط اجتماعی، ارتباط، و نیز انجام فعالیت های محدود و تکراری اشاره کرد. به دلیل وجود تفاوت های فردی و شدت بیماری، طیفی از ناتوانایی ها، از اوتیسم خفیف تا شدیدتعریف شده است که به آن اختلالات طیف اوتیسم گفته می شود. مطالعه حاضر به مقایسه? ویژگی های زبانی کودکان فارسی زبان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم با کودکان سالم همسن آنها پرداخته است. با بررسی گفتار هفت دختر و سیزده پسر شش تا ده ساله? مبتلا به اوتیسم، ویژگی های زبانی آنها از جمله ویژگی های آوایی و واجی، صرفی و نحوی ، معنا شناسی و کاربرد شناسی با گروه کودکان سالم همسن آنها شامل هفت دختر و سیزده پسر شش تا ده ساله مقایسه شده است. حذف همخوان ها، درج آوا، جابه جایی آوا ها، قلب، تکیه، آهنگ کلام، زمان دستوری، تطابق میان فاعل و فعل، حروف اضافه، افعال منفی، اسامی جمع، ضمایر اشاره، جملات مرکب، درک اصطلاحات ، اصول گرایس، گفتار خودانگیز، انسجام کلام، و حرکات بدن ویژگی هایی هستند که در این مطاله به آنها پرداخته شده است. نتایج نشان داد حذف همخوان ها، جابه جایی آوا ها، تکیه، آهنگ کلام، زمان دستوری، حروف اضافه، اسامی جمع، ضمایر اشاره، درک اصطلاحات، اصول گرایس، گفتار خودانگیز، انسجام کلام، و حرکات بدن در کودکان مبتلا به اوتیسم و سالم تفاوت معناداری داشت(p=0/05). این در حالیست که درج آوا، قلب، تطابق میان فاعل و فعل، افعال منفی و ضمایر اشاره در کودکان مبتلا به اوتیسم و سالم تفاوت معناداری نداشت. کودکان مبتلا به اوتیسم در مقایسه با کودکان سالم همسن خود، در زمینه های معنایی و کاربرد شناسی با مشکلات بیشتری روبه رو بودند. واژه های کلیدی: اوتیسم، ویژگی های زبانی، ویژگی های آوایی و واجی، ویژگی های صرفی و نحوی، ویژگی های معنایی، ویژگی های کاربرد شناسی

a synchronic and diachronic approach to the change route of address terms in the two recent centuries of persian language
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    لیلا یزدان پناه     آزاده شریفی مقدم

terms of address as an important linguistics items provide valuable information about the interlocutors, their relationship and their circumstances. this study was done to investigate the change route of persian address terms in the two recent centuries including three historical periods of qajar, pahlavi and after the islamic revolution. data were extracted from a corpus consisting 24 novels which are considered to better reflect social realities and various interpersonal relationships in different situations. the results indicated that persian address terms and types change through time in line with changes in society. developing new address terms over time which is the characteristic of dynamic languages show that persian language is dynamic enough to comply with the sociocultural changes in its speech communities. also, address terms can be clearly divided into positive and negative politeness. during the time, all positive address terms have increased in frequency while negative address terms have decreased indicating persian language is moving from formality to intimacy in relationship. furthermore, the results showed that change in address terms and types to a large extent is affected by different social factors, from among the most influencing are; religion, politics, education, gender-equity, social situations and interpersonal relations.

تحلیل نقّادانه کلام: مطالعه موردی کاربرد نظریه چیلتون در سخنرانی های جرج بوش رئیس جمهور وقت آمریکا در مورد جنگ عراق و تروریسم
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    ناهید شفیعی نیک     مسعود شریفی فر

زبانشناسی سیاسی به عنوان یکی از زیرشاخه های زبانشناسی، به رابطه بین زبان و سیاست با دیدگاه تحلیل نقّادانه کلام می پردازد. با آگاهی از قدرت زبان، سیاستمداران در گفتمان های سیاسی خود از راهبرد های زبانشناسی خاصی جهت تاثیر بر روی مخاطب و تحمیل عقاید سیاسی شان به آنها استفاده می کنند. مطالعه حاضر به بررسی و تحلیل نقّادانه پنج نمونه از سخنرانی های جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، در مورد جنگ عراق و تروریسم بر اساس نظری? زبانشناسی چیلتون (2004) در مورد گفتمان سیاسی پرداخته است. به دلیل محدودیت فضای مطالعه، محقق چهار نظری? عاطفی، دوگانگی،وابسته دستوری و استعاری از دوازده نظری? پیشنهادی چیلتون را انتخاب و بررسی کرد. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی چگونگی کاربرد چهار نظریه مطرح شده در سخنرانی بوش بوده است. بررسی دلیل و فراوانی کاربرد چهار نظریه فوق از دیگر اهداف این تحقیق بوده است. سخنرانی های مورد نظر در بازه زمانی سه ساله 2001 الی 2003 ،دوره جنگ عراق، به طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد بوش از چهار نظری? زبانشناسی عاطفی، وابسته دستوری، دوگانگی و استعاری به ترتیب از فراوانی زیاد به کم به کار گرفته است. دلیل اصلی کاربرد نظریه های فوق، استفاده از راهبرد-های ویژه زبانشناسی جهت توجیه تصمیم جنگ و هدایت مردم به سوی جنگ علیه عراق و تروریسم بوده است. تحلیل داده ها حاکی از این بود که بوش از تئوری عاطفی جهت تحریک احساسات مرتبط با جنگ در مردم و در نتیجه کنترل تصمیم گیری آن ها و از تئوری دوگانگی جهت متمایز کردن دوستان و دشمنان خود به کار گرفت. بوش از تئوری وابسته دستوری جهت امر و نهی از انجام بعضی از اعمال سیاسی به کار گرفت و دلیل کاربرد تئوری استعاری توضیح و تبیین بعضی از مفاهیم و عقاید انتزاعی سیاسی بوده است. واژه های کلیدی: زبانشناسی سیاسی، عاطفی، دوگانگی، وابسته دستوری، استعاری.

بررسی اولویت های زبان آموزان برای تصحیح خطاها در کلاسهای زبان انگلیسی و ارتباط آن باانگیزه زدایی و مهارت زبانی بین دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    هاجر همایون     مینا رستگار

این تحقیق در نظر دارد به بررسی اولویت های خاص زبان آموزان برای تصحیح خطاها بپردازد. همچنین نیز روابط معنی دار ما بین اولویت های زبان آموزان برای تصحیح خطاها در کلاس های زبان انگلیسی، انگیزه زدایی و مهارت زبانی بررسی میگردد. یکصدوبیست دانشجوی ایرانی رشته زبان انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان ودانشگاه تهران در این تحقیق شرکت کردند. دانشجویان زن و مرد شرکت کننده به صورت نمونه گزینی موجود از میان دانشجویان سال سوم و چهارم رشته های زبان وادبیات انگلیسی و مترجمی انتخاب شدند. جهت به دست آوردن اطلاعات مورد نظر برای انجام این تحقیق دو پرسشنامه و یک آزمون مهارت زبانی مورد استفاده قرار گرفت: پرسشنامه ی اولویت های زبان آموزان برای تصحیح خطاها، پرسشنامه ی انگیزه زدایی و مدل خلاصه آزمون میشیگان برای مشخص کردن میزان مهارت زبانی دانشجویان. نتایج این تحقیق نشان داد اول اینکه دانشجویان مصربر وجود تصحیح خطاها در کلاس های زبان انگلیسی هستند. در عین حال دانشجویان ترجیح می دهند که این تصحیح خطاها پس از پایان صحبت های آنان و در مواردی چون خطاهای مهم، مکرر و فردی صورت پذیرد. تصحیح خطاها به صورت ضمنی، استنباطی و تکرار مجدد فرم صحیح سه روشی بودند که بیشترین میزان مقبولیت را در بین دانشجویان داشتند. دانشجویان همچنین ترجیح می دهند که خطاهای آنان توسط استاد تصحیح شوند. دوم اینکه، بین اولویت های زبان آموزان برای تصحیح خطاها و انگیزه زدایی رابطه معنی دارو منفی وجود داشت، و این بدان معناست که هرچه میزان رضایت زبان آموزان از تصحیح خطاها بیشتر باشد بی انگیزگی آنها کمتر است. سوم اینکه، رابطه معنا دار و مثبتی بین اولویت های زبان آموزان برای تصحیح خطاها و مهارت زبانی وجود داشت، یعنی هرچه میزان رضایت زبان آموزان از تصحیح خطاها بیشتر باشد مهارت زبانی آنها بیشتر است. در نهایت، رابطه معنا دارو منفی بین انگیزه زدایی و مهارت زبانی وجود داشت، یعنی هرچه بی انگیزگی زبان آموزان بیشتر باشد مهارت زبانی آنها کمتر است.

مقایسه عوامل انسجام درداستانهای جلال آل احمد و هوشنگ مرادی کرمانی در چارچوب فرا نقش متنی رویکرد نقش گرای هلیدی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    مرضیه رستمی زاده     رحیمه روحپرور

ادبیات همواره نقش مهمی در زندگی بشر ایفا کرده است. برخی به ادبیات به چشم یک هنر می نگرند. البته این دیدگاه، اشتباه نیست؛ اما نباید از تأثیرات اخلاقی ادبیات به عنوان یک هنر غافل ماند. به خصوص در جوامع صنعتی شده سرگردان امروز که به دنبال مرهمی برای زخم های روحی خود هستند. از سوی دیگر همان گونه که خطوط مهم ترین ابزار در خدمت نقاش برای به نمایش گذاشتن هنر خود است، زبان نیز مهم ترین ابزار یک نویسنده برای خلق داستان هایش است. رویکردهای زبان شناسی زیادی تا به امروز زبان را از جنبه های مختلف بررسی و توصیف کرده اند. از جمله این رویکردها، رویکرد نظام مند نقش گرای هلیدی است که مبنای پژوهش حاضر برای بررسی و مقایسه عوامل انسجام در تعدادی از داستان های مرادی کرمانی و جلال آل احمد است. داده های این پژوهش از 15 داستان از هوشنگ مرادی کرمانی و 15 داستان از جلال آل احمد جمع آوری شده اند. پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها با استفاده از نرم افزار 18spss ، مشاهده شد که الگوی خاصی برای کاربرد عوامل انسجام در داستان های هر یک از این نویسندگان وجود دارد. در واقع تفاوت معناداری در کاربرد عوامل انسجام در داستان های آل احمد و مرادی کرمانی مشاهده شد. با توجه به تفاوت موجود در شیوه نگارش این دو نویسنده می توان گفت یکی از عوامل تأثیرگذار بر شیوه نگارش دو نویسنده تفاوت های موجود در کاربرد عوامل انسجام در داستان های آن ها بوده است.

تاثیر هوش های چند گانه برروی عملکرد دانش آموزان در تستهای چهار جوابی وکوته پاسخ خواندن ودرک مطلب
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    منصور مارزی     محمد شریعتی

abstract the current research tried to examine the impact of multiple intelligence (mi) and its components on multiple choice (mc) and open ended (oe) reading comprehension tests. ninety six students of high school in grade four took part in this study. to collect data, participants completed multiple intelligence (mi) questionnaires along with a multiple choice (mc) and open ended (oe) forms of a reading comprehension tests. the effect of multiple intelligences on test takers’ performance on the mc and oe tests was measured by using multivariate regression. the findings revealed that test takers’ performance was affected significantly on the mc and oe forms of reading comprehension tests. it was also found that two of multiple intelligences, namely, interpersonal and kinesthetic affected mc and oe tests significantly. another finding of the study was that the male participants outperformed females on mc and oe reading

بررسی مشخصه های کمّی ریتم زبان فارسی و تأثیر آن بر موسیقیِ سنتیِ سازیِ ضربیِ ایران بر اساس نظریه گریب و لو
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
    نفیسه تقوی     وحیده ابوالحسنی زاده

ریتم گفتار یکی از ویژگی های واحدهای زبرزنجیری زبان می باشد که مورد توجه بسیاری از زبان شناسان بوده است. زبانشناسان بسیاری کوشیده اند تا ریتم زبان ها را بر اساس شاخصه های کمّی آن ها دسته بندی کنند. شاخص تغییرپذیری دوتایی(pvi) یکی از روش هایی است که برای این منظور بوجود آمده است. این مطالعه به منظورتعیین طبقه ریتم زبان فارسی به بررسی تجربی و آزمایشگاهی ریتم زبان فارسی بر اساس شاخصههای کمّی می پردازد. بدین صورت که با استفاده ازدوشاخصه کمّی ریتم زبان یعنیِ npvi و rpvi میزان تقابل دیرش واکه ها و میان واکه های هر جملات زبان فارسی و انگلیسی محاسبه شد. نتایج بدستآمده حاکی از این است که ریتم زبان فارسی در پیوستار ریتم زبان ها جایی بین تکیه زمانی و هجازمانی نزدیک به هجازمانی قرار می گیرد. تأثیر نوای زبان یک فرهنگ بر ریتم موسیقی آن فرهنگ موضوعی است که مورد توجه بسیاری از زبانشناسان و موسیقی دانان قرار گرفته است. npvi شاخصی است که برای مقایسه ریتم زبان و ریتم موسیقی مورداستفاده قرارگرفته است. در این مطالعه علاوه بر محاسبه میزان تقابل دیرش واکه ها در40 جمله زبان فارسی و40 جمله زبان انگلیسی، میزان تقابل دیرند تُن ها در40 جمله موسیقی سنتی ضربی سازی ایران و 40 جمله موسیقی سازی انگلیس با استفاده از معیار npvi محاسبه شد.نتایج بدست آمده نشان داد که ریتم موسیقیِ سنتیِ سازیِ ضربیِ ایران منعکس کنند? ریتم زبان فارسی است.

تحلیلی بر ترجمه عناصر و مفاهیم تبعیض جنسیتی از انگلیسی به فارسی: بر اساس چارچوب تحلیل گفتمان برگرفته از مدل پاک نهاد جبروتی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    نادیا غضنفری مقدم     آزاده شریفی مقدم

چکیده ترجمه ایدئولوژی همواره چالشهای متعددی را برای فن ترجمه به همراه داشته است. "جنسیت زدگی" از نمونه های ایدئولوژیست که جامعه را به طور ناعادلانه به دو دسته فرادست و فرودست تقسیم میکند و تنها ملاک این تقسیم بندی جنسیت افراد میباشد. مطالعه حاضر به بررسی چگونگی ترجمه و کیفیت انتقال "جنسیت زدگی" از زبان انگلیسی به فارسی پرداخت. سوال تحقیق این بود که آیا ترجمه و انتقال مفاهیم و عناصر جنسیت زده از انگلیسی به فارسی امکان پذیر است؟ و اگر بلی، ترجمه ی آن نسبت به خود مطلب جنسیت زده در بافت فرهنگی اولیه خود چگونه میباشد؟ رمان "ستاره ها بر زمین می درخشند" اثر سیدنی شلدون که بر مبنای جنسیت زدگی بنا شده پیکره این مطالعه قرار گرفت و در مطالعه ای از نوع مقایسه ای-کیفی با ترجمه ی این اثر، "پروانه آهنین" شریف الدین شرفی، بررسی شد . به جهت پاسخگویی به سوالات، مدل تحلیلی برمن ملاک قرارگرفت. نتایج حاکی از آن بود که متن مقصد به لحاظ ایدئولوژی اصلی و پیام نهایی با متن مبدا تطابق ندارد. نمونه های جنسیت زده بسیاری حذف، تعدیل، و یا تطبیق داده شده بودند.

تحلیل مقابله ای القاب خطاب در فارسی و انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    سمانه دادمهر     آزاده شریفی مقدم

چکیده القاب خطاب از زمره عناصر باارزش مورد استفاده حامعه شناسان زبان محسوب می شود از آن جهت که عناصری هستند که برای شروع روابط اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرند. تحلیل مقابله ای القاب خطاب در دو زبان متفاوت از این حیـث که در فرهنگ های متفاوت القاب خطاب متفاوتی به کار می روند دارای اهمیت بسیاری هستند.این پژوهش به منظور بررسی تفاوتها و شباهت های موجود در القاب خطاب هم از نظر نقش و کاربرد و هم بر اساس تقسیم بندی آنها به دو مقوله ادب مثبت و ادب منفی صورت گرفته است. داده ها بر اساس مشاهده شش فیلم انگلیسی و شش فیلم فارسی گردآوری شده اند.چرا که در فیلم ها موقعیتها و گفتگوها واقعی و ملموس هستند. نتایج نشان میدهد که شباهتها و تفاوتهای بسیاری از لحاظ نقش القاب خطاب وجود دارد. از دیگر نتایج این پژوهش این است که ادب مثبت در القاب خطاب انگلیسی بیشتر یافت میشود و ادب منفی بالعکس در زبان فارسی بیشتر مشاهده میگردد که نشان دهنده روابط صمیانه بیشتر میان گویشوران انگلیسی و روابط دورو رسمی تر میان گویشوران فارسی است.

ارتقاء انگیزه دانشجویان زبان انگلیسی از طریق گسترده خوانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    امین برهانی     جهانبخش لنگرودی

در آموزش و یادگیری یک زبان دوم/خارجی انگیزش از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین مدت مدیدی است که تلاش برای یافتن راههایی که به وسیله آنها بتوان انگیزش زبان آموزان را ارتقاء داد صورت گرفته است. هدف از این این تحقیق بررسی امکان ارتقاء انگیزش کاربردی و انسجامی زبان آموزان بوسیله ی خواندن گسترده بوده است. از دیگر اهداف این تحقیق بررسی تأثیر احتمالی جنسیت زبان آموزان و محدود کردن انتخواب آنها در گزیدن مطالب مطالعه بر روی چگونگی و میزان افزایش انگیرش آنها بوده است.دویست وپنجاه زبان آموز با سطح علمی بالاتر از میانی مذکر و مونث از شهر شیراز در این تحقیق شرکت داشتند. نتایج تحقیق نشانگر تأثیر مثبت خواندن گسترده بر امکان ارتقاء انگیزش انسجامی بودند? اما چنین تأثیری بر امکان ارتقاء انگیزش کاربردی زبان آموزان مشاهده نشد.جنسیت نقشی بر روی چگونگی و میزان افزایش انگیرش زبان آموزان نداشت اما اگر چه خواندن گسترده با محدود کردن انتخاب آنها در گزیدن مطالب مطالعه تأثیر مثبتی بر امکان ارتقاء انگیزش انسجامی زبان آموزان داشت انتخاب آزادانه تر اثری به مراتب مثبت تر داشت. شایان ذکر است رابطه ای میان خواندن گسترده و ارتقاء انگیزش کاربردی زبان آموزان مشاهده نشد.

تحلیلی نقش گرا بر تاثیر متغیر های "سن" و"جنسیت" بر بیان "درد" در زبان فارسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    عاطفه جدید الاسالامی     آزاده شریفی مقدم

درد پدیده ای است که همه انسان ها در طول زندگی خود آن را تجربه می کنند.انسان ها به دلیل شخصی بودن طبیعت درد، از زبان به عنوان کارامد ترین ابزار ارتباطی برای انتقال احساس ناخوشایند خود به دیگران بهره می گیرند. این مطلب، انجام تحقیقات روی بیان درد أن ها جهت دست یابی به نتایج مطلوب را میسر می سازد. متاسفانه زبان شناسی کاربردی توجه چندانی به این حوزه مطالعاتی نداشته است. تحقیق پیش رو در صدد بررسی شیوه بیان درد سخنگویان فارسی زبان می باشد. جهت پیشبرد تحقیق، روش اسلوب گرای نقش گرا که توسط هلیدی ارائه گردیده به عنوان چارچوب تحقیق انتخاب گشته است.در این چارچوب بیان درد از طریق سه قالب "فرآیند"، "اسم" و "صفت" صورت می گیرد.متغیر های اجتماعی در تحقیق حاضر شامل سه گروه سنی و دوگروه جنسی می شود. هدف محقق یافتن وجود رابطه بین استفاده از قالب های "واژگان دستوری "هلیدی و متغیر های اجتماعی سن و جنسیت می باشد. 48 مکالمه ضبط گشته و به نگارش در امده و بر اساس دستور زبان اسلوب گرای نقش گرا مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تفاوت معنا داری را در مورد سن نشان می دهد. در حالی که جنسیت تاثیر معنا داری بر روی انتخاب قالب های واژگانی دستوری اشخاص نداشته است. کلید واژه : زبان درد،دستور زبان اسلوب گرای نقش گرا، قالب های واژگانی دستوری، سن، جنسیت

بررسی ویژگیهای واجی، آوایی در لهجه ی کیسکانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - پژوهشکده ادبیات 1393
    حکیمه حمزه     وحیده ابوالحسینی زاده

هدف از این پژوهش مطالعه ی قوانین واج شناسی و بررسی کاهش واکه ای در لهجه ی کیسکانی است. کاهش واکه ای فرآیندی است که در هجاهای فاقد تکیه اتفاق می افتد و در طی آن واکه ها به واکه ای دیگر تبدیل میشوند و کاهش واکه ای مرکزگرا و گاهی نیز مرکزگریز رخ میدهد (هریس 2005). به منظور بررسی کاهش واکه ای در لهجه ی کیسکانی از 29 گویشور (12 زن و 5 مرد گویشور کیسکانی و هم چنین 6 مرد و 6 زن گویشور فارسی معیار) خواسته شد تا شش کلمه شامل واکه های /a, o, u/ را بیان کنند. داده ها توسط میکروفون shur و نرم افزار praat در محیطی آرام ضبط شد. سپس مفدار دیرش، مرکز ثقل، فرکانس پایه و فرکانس سازه های اول و دوم در واکه های مورد نظر اندازه گیری شد. نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار دیرش، انرژی، فرکانس سازه ی اول و فرکانس پایه در واکه های مذکور در فارسی معیار بیشتر از مقدار دیرش، انرژی، فرکانس سازه ی اول و فرکانس پایه ی آنها در لهجه ی کیسکانی است. اما مقدار فرکانس سازه ی دوم و مرکز ثقل در این سه واکه در لهجه ی کیسکانی بیشتر از فارسی معیار است. واکه ها در لهجه ی کیسکانی تمایل به کناره های زبان دارند؛ که نشان میدهد نوع کاهش واکه ای در این لهجه مرکزگریز است. همچنین تعدادی قانون واجی مانند همگونی و ادخال در لهجه ی کیسکانی به چشم میخورد.

تاثیر سبک کلام بر کاربرد ساختارهای حدنما توسط گروه های جنس در زبان فارسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    مریم حسنی     آزاده شریفی مقدم

چکیده ندارد.

مقایسه واژه ها و عبارات جنسیّت زده در داستان های بلند متعلق به دو بازه زمانی دهه 60 و 80
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    سمیرا تجرد     آزاده شریفی مقدم

زبان جنسیّت زده گونه و شکلی از زبان است که اعضای یک جنس را حقیر و کوچک می شمارد و به سمت یک جنس خاص سوگیری و تعصب دارد؛ بدین ترتیب جنس دیگر نادیده انگاشته می شود. از آنجا که ادبیات بازتاب فرهنگ و جهان بینی یک منطقه است، ابزار مناسبی جهت مطالعه انواع ویژگی های کلامی از جمله کاربرد زبان جنسیّت زده باشد.

رویکردی نقشگرا به مطالعه سکوت گویا درمتون داستانی زبان فارسی " با تاکید بر آثار زویا پیرزاد"
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    گلناز چاوشی     آزاده شریفی مقدم

این تحقیق با هدف ارزیابی سکوت گویا در زبان فارسی انجام گرفته است. مدل ارتباطی (1960) یاکوبسن چهارچوب نظری تحقیق را تشکیل می دهد. در این مطالعه، نقش های سکوت گویا درآثاری چند از زویا پیرزاد که شامل یک رمان و چندین داستان کوتاه است مورد مطالعه قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی سکوت گویا از نقطه نظر های مختلف کمی و کیفی می پردازد. نتایج این پژوهش سکوت عاطفی را پر بسامد ترین نوع سکوت گویا نشان داد.محاسبات آماری تفاوت چشمگیری را میان بسامد نقش ها در رمان و داستان کوتاه نشان نداد.علاوه بر این یکی از نتایج حائز اهمیت این تحقیق را می توان وجود سکوت های چند نقشی، و وابستگی تشخیص و تفسیر سکوت گویا را به بافت و فرهنگ برشمرد .

بررسی ادوات تکریم در متون دینی زرتشتی و مقایسه ی آن با متون دینی اسلامی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    مریم حاجی لو     آزاده شریفی مقدم

در این مطالعه به بررسی ادوات تکریم عام و تابو پرداخته شده و هم چنین مختصات آوایی، طبقه بندی و سلسله مراتب ادوات تکریم در متون دینی زرتشتی مشخص شده است؛ این کار به صورت مقایسه ای با ادوات تکریم اسلامی صورت گرفته است. داده های زبانی این پژوهش از میان متون دینی مکتوب و شفاهی جمع آوری شده اند. این پژوهش از نوع پژوهش های کتابخانه ای، کیفی و مقایسه-ای می باشد. از طریق بررسی و تحلیل داده های این پژوهش نتایج زیر حاصل شد: مختصات آوایی(کشش واکه-ای) ادوات تکریم اسلامی از فراوانی بیشتری نسبت به زرتشتی برخوردار می باشد. در متون دینی زرتشتی همانند متون دینی اسلامی ادوات تکریم عام و تابو وجود دارد، اما ادوات تکریم به کار رفته در اسلام فراوانی و بسامد تکرار بیشتری دارند و نوع و نحوه ی کاربرد تابوها در دو مذهب با هم متفاوت است. تعداد و فراوانی ادوات تکریم در اسلام به دلیل سهولت چاپ و کتابت گسترده تر متون مذهبی، نسبت به زرتشتی بیشتر است و نیز ادوات تکریم در اسلام از تنوع بیشتری برخوردارند به دلیل این که در اسلام تعداد شخصیت های مورد تکریم بیشتری وجود دارد. ادوات تکریم به کار رفته در اسلام ریشه ی عربی دارند و با عبارت های طولانی تری همراه هستند، اما ادوات تکریم زرتشتی ریشه در فارسی باستان دارند و با عبارت های کوتاه تری همراه هستند. هم چنین می توان طبقه بندی و سلسله مراتبی برای ادوات تکریم زرتشتی، همانند اسلام قائل شد.