× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

لیلا یزدان پناه

بررسی عوامل موثر بر ساختار قدرت در خانواده های شهر نی ریز
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
    سید هدایت هاشم زاده     سعیده گروسی

چکیده: پدیده ساختار قدرت در خانواده به ویژو روابط زناشویی موضوعی است که همواره توجه صاحبنظران جامعه شناسی را به خود معطوف داشته است. پژوهش حاضر ضمن پرداختن به سیر تحول ساختار قدرت در روابط زناشویی به بررسی عوامل موثر بر آن نیز می پردازد.این پژوهش که به شیوه پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه با یک نمونه 380تایی در شهر نی ریز فارس صورت گرفته با بهره گیری از نظریات بوردیو، کالینز، چافتزو بلود و ولف طراحی شده است. یافته های پژوهش رابطه مثبت میان میزان دسترس پذیری زنان به منابع شامل درآمد، اشتغال، تحصیلات همچنین ایدئولوژی جنسیتی و جامعه پذیری جنسیتی زوجین رابا ساختار قدرت در خانواده تاًیید نمود. واژگان کلیدی: ساختار قدرت، منابع در دسترس، جامعه پذیری جنسیتی، ایدئولوژی جنسیتی، خانواده

(بررسی سلسله مراتب ارزشی دانش آموزان مقطع دببرستان شهر بوشهر وعوامل موثر بر آن)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان 1388
    عباس دهقان     محمد حسن مقدس جعفری

چکیده : نظام ارزشی یک عقیده مجزا درباره یک چیز یا یک شخص است. برای هر جامعه نظام ارزشی مهم است و انحراف از این مسئله می تواند هویت فرهنگی آن را تغییر دهد. بنابراین تمام افراد جامعه سعی می کنند این نظام ارزشی را حفظ و تقویت کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی سلسله مراتب ارزشی دانش آموزان شهر بوشهر می باشد .به عبارت دیگر سوال این است که چه عواملی بر سلسله مراتب ارزشی دانش آموزان تاثیر دارد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق دانش آموزان دبیرستانهای بوشهر در سال تحصیلی 78-79 بودند. که با استفاده از روش نمونه گیری – خوشه ای تعداد 221 نفر از آنان انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. در تحقیق حاضر پرسشنامه محقق ساخته بوده است که پس از بررسی اعتبار و روایی آنان مورد استفاده قرار گرفت .نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان داد که رابطه معنی دار و معکوس بین ارزشهای معنوی و پایگاه اقتصادی – اجتماعی و بین سطح تحصیلات والدین و نوع ارزش های دانش آموزان وجود داشت. همچنین رابطه معنی داری بین سن و نوع ارزش های دانش آموزان مشاهده نگردید. بطور کلی، نتایج بدست آمده در این تحقیق نشان دهنده اهمیت ارزش ها در رفع نیازهای اساسی نوجوانان بوده و در سایر مطالعات نیز این موضوع مورد تایید قرار گرفته است.

بررسی عوامل موثر بر میزان سلامت اجتماعی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شهید باهنر کرمان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    طیبه نیک ورز     لیلا یزدان پناه

سلامت اجتماعی در کنار سلامت جسمی و روانی یکی از ارکان تشکیل دهنده ی سلامت است،که در واقع بیانگرارزیابی فرد از زندگی اجتماعی اش می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی و مقایسه میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان می باشد که براساس تئوری کییز پنج بعد، یکپارچگی اجتماعی ، پذیرش اجتماعی، سهم داشت اجتماعی، شکوفایی اجتماعی و پیوستگی اجتماعی را در بر می گیرد. همچنین تعیین ارتباط متغیرهایی چون اعتماد، حمایت اجتماعی ادراک شده ،رضایت کلی از زندگی،مشارکت اجتماعی،دسترسی به امکانات و خدمات محیطی، ارزیابی فرد از طبقه اجتماعی خود و خانواده، میزان استفاده از رسانه های جمعی و متغیر های دموگرافیک نظیر سن،جنس، وضعیت تاهل، محل تولد، درآمد و... با سلامت اجتماعی از دیگر اهداف این پژوهش است. به منظور انجام پژوهش فوق 375 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss بوسیله آزمون های تی تست ،آنوا، گاما، tbکندال و ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل شدند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تمامی متغیر های مستقل بجز میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی با سلامت اجتماعی رابطه معناداری دارند و از بین متغیر های پیشینه ای وضعیت تاهل ،وضعیت شغلی ، محل تولد و نوع دانشکده با سلامت اجتماعی رابطه داشتند. به منظور سنجش تاثیر جمعی متغیر ها ی مستقل بر متغیر وابسته(سلامت اجتماعی) از رگرسیون به روش قدم به قدم استفاده شد و نتایج بدست آمده نشان دادکه 59 درصد از تغییرات واریانس سلامت اجتماعی بوسیله ی سه متغیر اعتماد، رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی تبیین می شود. همچنین مشخص شد میزان سلامت اجتماعی دانشجویان در حد متوسط است، بطوریکه سلامت اجتماعی دانشجویان پسر(7/99) اندکی بیشتر از سلامت اجتماعی دانشجویان دختر(8/98) می باشد.

بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت ورزشی (مطالعه زنان و دختران 16 سال به بالای حاجی آباد فارس)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    اسماء رمضانی     لیلا یزدان پناه

رساله حاضر، پژوهشی در زمینه بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت ورزشی است که با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را زنان و دختران 16 سال به بالای ساکن شهر حاجی آباد فارس تشکیل داده اند. هدف اصلی پژوهش شناخت بسترها و زمینه های مناسب و امکانات و شرایط لازم جهت حصول هرچه بیشتر مشارکت ورزشی در ابعاد مختلف بوده است. جهت رسیدن به هدف پژوهش، توجه به مشارکت ورزشی زنان در بستر تاریخی و بررسی مطالعات و تحقیقات و تئوریهای مناسب جهت تبیین مشارکت ورزشی در ابتدا و تبیین موضوع اصلی مورد بررسی در ادامه و نهایتا نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات مورد توجه واقع شده است. پدیده مشارکت ورزشی زنان موضوعی است که همواره توجه صاحب نظران تربیت بدنی و همچنین جامعه شناسی را به خود معطوف داشته است. پژوهش حاضر ضمن پرداختن به میزان مشا رکت ورزشی زنان در دوبعد رسمی و غیر رسمی به بررسی عوامل موثر بر آن مانند حمایت اجتماعی، منافع، نگرش جنسیتی و موانع مشارکت ورزشی زنان می پردازد. این پژوهش که با استفاده از ابزار پرسشنامه با یک نمونه 380 تایی در شهر حاجی آباد فارس صورت گرفته با بهره گیری از نظریات کنش متقابل،هینی و اسرائیل ، تبیین های فرهنگی نابرابری های جنسیتی، وبوردیو طراحی شده است. کلید واژگان: مشارکت ورزشی، حاجی آباد، زنان، حمایت اجتماعی، موانع

(بررسی نگرش نسبت به فساد اداری و عوامل اجتماعی موثر بر آن با تأکید بر سرمایه اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان سال تحصیلی 90 _91)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    هادی حسن دوست فرخانی     لیلا یزدان پناه

چکیده امروزه مبارزه با فساد در حوزه های مختلف بویژه عرصه اداری یکی از مهم ترین دغدغه های مجریان و گردانندگان نظام اجتماعی است. فساد اداری که در تعریفی اجمالی می توان آن را تلاش برای کسب منفعت شخصی به شکل نامشروع از موقعیت اداری کسب شده تعریف کرد با توجه به پیامدها و بازخوردهای ناگوار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که دارد سبب شده تا لزوم پرداختن بنیادی و ریشه ای به این معضل اجتماعی از دیدگاه های مختلف علمی، بویژه جامعه شناختی روز به روز بیشتر احساس گردد. از این رو در این پایان نامه سعی بر آن است تا نگرش دانشجویان به عنوان تنها قشری که بالقوه دارای پتانسیل کسب موقعیت های مختلف اداری و سازمانی در آینده نزدیک را دارند به پدیده فساد اداری بررسی کنیم و خاصه عوامل اجتماعی تأثیر گذار بر این مسئله اجتماعی را مورد شناسایی و بررسی قرار دهیم. برای تبیین فساد اداری به عنوان شکلی نوین از انحرافات اجتماعی از نظریات آنومی دورکیم، فشار ساختاری مرتون، کنش اجتماعی و آنومی، ناکامی منزلتی آلبرت کوهن، محرومیت نسبی، کنترل تراوس هیرشی و گات فردسان، نظام گسیختگی، انتقال فرهنگی ادوین ساترلند، انتخاب عقلانی، و نهایتاً نظریه تضاد مارکس و انگلس استفاده شد. روش تحقیق در این پایان نامه از نوع پیمایشی بوده و تکنیک جمع آوری داده ها به طریق پرسشنامه ای می باشد. برای تحلیل داده ها نیز از آنالیز واریانس و رگرسیون چند متغیره متناسب با فرضیات تحقیق استفاده شده است. نتایج این تحقیق که از یک نمونه 406 نفری، به صورت نمونه گیری طبقه ای سیستماتیک و از طریق فرمول کوکران از جامعه آماری 15215 نفری دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال تحصیلی90_91 انتخاب شده اند، نشان می دهد که متغیرهای عدم تناسب بین اهداف و وسایل، تعهد اجتماعی، سرمایه اجتماعی، تعلق اجتماعی، پایبندی به ارزش های مذهبی، خود پنداره، وضعیت تأهل و جنسیت، بیشترین تأثیر را بر روی متغیر وابسته (نگرش به فساد اداری)داشته اند. تحلیل چند متغیره نیز نشان می دهد که از میان متغیرهای مستقل عدم تناسب بین اهداف و وسایل، تعلق اجتماعی، تعهد اجتماعی، وضعیت تأهل، ناکامی منزلتی، سرمایه اجتماعی و خود پنداره پاسخگویان بیشترین پیش بینی را از متغیر وابسته داشته است.

بررسی عوامل موثر بر میزان احساس امنیت اجتماعی زنان 15 سال به بالای شهر گرگان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    زینب نوملی     لیلا یزدان پناه

پژوهش حاضر به بررسی میزان امنیت اجتماعی زنان 15 سال به بالای شهر گرگان می پردازد. احساس امنیت اجتماعی در تحقیق حاضر به سه بعد امنیت جانی ،مالی ،شغلی تقسیم شده و تعیین رابطه آن ها با نگرش نسبت به عملکرد پلیس ، تأمین نیازهای اساسی ،امکان مشارکت اجتماعی ، امکان مشارکت سیاسی،نگرش نسبت به طبقه اجتماعی خود ،امنیت محل سکونت ، تأثیر وسایل ارتباط جمعی بر حسب کسب آگاهی ، حمایت اجتماعی وضعیت میزان تحصیلات ، وضعیت تأهل ، درآمد ،میزان رضایت از شغل ،وضعیت فعالیت در رابطه میزان احساس امنیت اجتماعی، اولویت بندی و پیش بینی رابطه مولفه های احساس امنیت اجتماعی و در نهایت ارائه یک مدل مورد تحقیق قرار گرفت . تحقیق حاضر از نوع پیمایشی است و جامعه آماری این پژوهش را زنان 15 سال به بالای شهر گرگان با تعداد 120516 تشکیل می دهند و حجم نمونه شامل 400 نفر می باشد که از طریق نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند . روایی ابزار پژوهش با محاسبه آلفای کرونباخ به تایید رسیده است و برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss و از جداول نمودارها آمارهای توصیفی (میانگین ، میانه و آمارهای استنباطی پیر سون ، اسپیرمن ، تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه آزمون t ، anova ، آمارهای کای دو استفاده گردید) . یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که بین میزان احساس امنیت اجتماعی زنان با نگرش به عملکرد پلیس رابطه معناداری ضعیفی وجود دارد ، همچنین بین میزان احساس امنیت اجتماعی با تأمین نیازهای اساسی ، امکان مشارکت اجتماعی ، تاثیر وسایل ارتباط جمعی جهت کسب آگاهی و نگرش نسبت به طبقه اجتماعی خود و میزان تحصیلات رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد .

بررسی کیفی خشونت علیه زنان در میان زنان بلوچ ایرانشهر: کاربرد روش شناسی نظریه زمینه ای
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    سمیه رییسی     داریوش بوستانی

چکیده این تحقیق به دنبال این است که با بهره گیری از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی به بررسی خشونت علیه زنان در میان زنان بلوچ در شهرستان ایرانشهر بپردازد. داده های پژوهش با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گرد آوری شده است، برای تجزیه و تحلیل داده ها و رسیدن به نظریه نهایی از روش شناسی نظریه زمینه ای بهره گرفته شده است. روش نمونه گیری کیفی هدفمند و نمونه گیری نظری است. بااستفاده از معیار اشباع نظری 18 نفر از زنان خشونت دیده که به دادگاه ایرانشهر مراجعه کرده اند، در این پژوهش شرکت کردند، یافته های به دست آمده در شانزده مقوله ی عمده شامل 1- مردسالاری، 2- سایه ی طلاق، 3-اعتیاد، 4- پدرمکانی، 5 – ننگ طلاق، 6-انواع خشونت ها علیه زنان، 7-خشونت خانوا ده ی شوهر، 8- سیاست محتاطانه ی خانواده ی مشارکت کننده، 9- مشکلات شخصیتی و اخلاقی شوهر، 10-اعتقاد به سحر و جادو، 11-ازدواج اجباری، 12- ازدواج مجدد و تهدید به آن، 13- تحمل خشونت، 14- مقاومت، 15- انزوا و کناره گیری، 16- طلاق: ابزار قدرت مردان، قرار گرفته اند و مقوله هسته این تحقیق مردسالاری، گفتمان قدرت و خشونت علیه زنان می باشد. کلید واژه خشونت خانگی علیه زنان، زنان بلوچ، تفسیرگرایی اجتماعی، نظریه زمینه ای، ایرانشهر، نظام مردسالاری، گفتمان قدرت

a synchronic and diachronic approach to the change route of address terms in the two recent centuries of persian language
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    لیلا یزدان پناه     آزاده شریفی مقدم

terms of address as an important linguistics items provide valuable information about the interlocutors, their relationship and their circumstances. this study was done to investigate the change route of persian address terms in the two recent centuries including three historical periods of qajar, pahlavi and after the islamic revolution. data were extracted from a corpus consisting 24 novels which are considered to better reflect social realities and various interpersonal relationships in different situations. the results indicated that persian address terms and types change through time in line with changes in society. developing new address terms over time which is the characteristic of dynamic languages show that persian language is dynamic enough to comply with the sociocultural changes in its speech communities. also, address terms can be clearly divided into positive and negative politeness. during the time, all positive address terms have increased in frequency while negative address terms have decreased indicating persian language is moving from formality to intimacy in relationship. furthermore, the results showed that change in address terms and types to a large extent is affected by different social factors, from among the most influencing are; religion, politics, education, gender-equity, social situations and interpersonal relations.

کندوکاو کیفی فرآیند پدیده ی رینوپلاستی (جرّاحی زیبایی بینی): مطالعه ی موردی زنان و مردان جرّاحی شده ی شهر آستارا در سال 91-90.
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    ثریا پورنصیری     داریوش بوستانی

ما در جامعه ی مدرن کنونی شاهد تغییر و تحوّلات زیادی در عرصه های مختلف هستیم. بدن تغییر شکل یافته از جمله ی این حیطه هاست که در خصوص آن مطالب زیادی را از روزنامه ها و مجلات گرفته تا تحقیقاتی در این حوزه می خوانیم و یا در شبکه های مختلف تلویزیونی شاهد تبلیغات و برنامه هایی درباره ی چاقی، چین و چروک های صورت و بطور کلی انواع جرّاحی های زیبایی در بدن افراد هستیم. جرّاحی زیبایی بینی نیز یکی از انواع جرّاحی های زیبایی است که در سال های اخیر افزایش یافته است. جامعه شناسان در رشته ای تحت عنوان جامعه شناسی بدن،که مبحث جدیدی در این رشته می باشد، به این تغییر و تحولات بنیادیِ بوجود آمده، می پردازند. آنتونی گیدنز می نویسد: "جامعه شناسی بدن به کاوش در چگونگی تأثیر پذیری بدن ما از عوامل و نیروهای اجتماعی می پردازد. هر انسانی جسمیت دارد؛ یعنی صاحب پیکر است. امّا بدن چیزی نیست که فقط به سادگی صاحب آن باشیم، و چیزی هم نیست که فقط جنبه ی مادی داشته باشد و بیرون از جامعه {و مستقل از آن} موجود باشد. بدن ما تأثیر ژرفی از تجربه های اجتماعی ما می پذیرد، همچنین از هنجارها و ارزش های گروه هایی که به آنها تعلق داریم. (گیدنز، 1386: ص 211). افزایش توجه به بدن و در پی آن افزایش جرّاحی های زیبایی یکی از مشخصه های جامعه ی مدرن و پست مدرن است. این تحولات در تصوّرات معمول مردم اینگونه جلوه می کند که تغییرات در بدن و جرّاحی زیبایی؛ بیشتر زنان را در بر می گیرد. امّا در جوامع حاضر و در اقصا نقاط جهان، ما شاهد جرّاحی های زیبایی در بین مردان نیز هستیم. این پژوهش در پی کندوکاو و فهم شرایط، بسترها و پیامدهای فرآیند پدیده ی رینوپلاستی در شهر آستارا می باشد که با روش کیفی و به وسیله ی مصاحبه با 20 مشارکت کننده (45 - 18) شامل 10 زن و 10 مرد صورت پذیرفته است. مقولات استخراج شده در این پژوهش کیفی، در یک مدل پارادایمی تنظیم گردید که شامل 21 مقوله می باشد. تحلیل داده ها نشان داد که دلایلی از جمله اثرپذیری از تبلیغات رسانه ای، همذات پنداری با مدل های نقش، اهمیّت زیبایی برای نسل جوان، ادراک زیبایی ناشی از عمل بینی، اثرپذیری از عمل بینی سایرین، انگیزه ی همسریابی، علاقمندی به عمل، تصمیم طولانی مدّت به عمل به عنوان شرایط علّی شناخته شد. فراگیری عمل و فشار هنجاری جمع، شرایط زمینه ای در خصوص عمل بینی می باشند. راهبردهای کنش / کنش متقابل نیز عبارتند از: بازاندیشی، جستجو و انتخاب پزشک. نتیجه ی حاصله از سوی مشارکت کنندگان، مطلوب و مثبت ارزیابی شد. افزایش اعتماد به نفس و تقویت روحیه، رضایت مندی از عمل، تسهیل روابط اجتماعی، اثرگذاری بر دیگران و تأیید اجتماعی، پی آمد این عمل برای بخش عمده ای از مشارکت کنندگان بوده است. سرانجام، رینوپلاستی به مثابه ی بازاندیشی و تغییر رضایت بخش به عنوان مقوله ی هسته ارائه شد. با توجه به نتایج بدست آمده در این پژوهش که برای اکثر مشارکت کننده ها مطلوبیت و رضایت مندی به همراه داشت، برخورد درست و منطقی با این پدیدهاز سوی مسولان توصیه گردید.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نگرش نسبت به خودکشی در میان نوجوانان شهرستان آبدانان در سال 1391
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    وحید چشفر     لیلا یزدان پناه

چکیده: مسئله: خودکشی وضعیت و رفتاری فوق العاده پیچیده است. همچنین شدیدترین شکل خشونت نسبت به خود است که به صورت آگاهانه و به شکل مستقیم یا غیرمستقیم انجام می پذیرد. در این وضعیت، یک انسان به این نتیجه ی بسیار دشوار می رسد که بایستی خود را از میان بردارد. تلاش برای پاسخ به این پرسش که چگونه یک فرد به این نتیجه می رسد که نسبت به خود خشونت روا دارد در جامعه شناسی سابقه ای دیرین و جایگاه ویژه ای دارد. در این پایان نامه سعی بر آن بوده است تا عوامل اجتماعی موثر بر نگرش نسبت به خودکشی را در میان نوجوانان شهرستان آبدانان مورد شناسایی و بررسی قرار دهیم. برای تبیین نگرش نسبت به خودکشی از نظریه-ی خودکشی دورکیم ، نظریه ناکامی منزلتی آلبرت کوهن، نظریه کنترل تراویس هیرشی، نظریه کنش اجتماعی پارسونز، نظریه پدیدارشناسی هوسرل و شوتز و نظریه پیر بوردیو استفاده شده است. روش شناسی: روش تحقیق در این پایان نامه از نوع پیمایشی بوده و تکنیک جمع آوری داده ها به طریق پرسشنامه ای می باشد. برای تحلیل داده ها نیز از آنالیز واریانس و رگرسیون چند متغیره متناسب با فرضیات تحقیق استفاده شده است. در این تحقیق جامعه مورد مطالعه شامل 3196 نفر بوده که بصورت نمونه گیری و از طریق فرمول کوکران تعداد 357 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتیجه گیری: نتایج بدست آمده از تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای ناکامی منزلتی، نگرش به ارزشها، پایبندی به رعایت هنجارهای اجتماعی، شیوه فرزندپروری، شبکه روابط اجتماعی، حمایت اجتماعی و اعتماد و امید به آینده بیشترین تأثیر را بر روی نگرش نوجوانان نسبت به مسئله ی خودکشی داشته اند. کلیدواژه ها: نگرش، خودکشی، نوجوانان، آبدانان، ایلام

بررسی عوامل موثر بر هویت یابی فرهنگی و ابعاد آن در میان دانش آموزان دبیرستانی و هنرستانی شهر شیراز با تاًکید بر میزان استفاده از فضای مجازی اینترنت
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    محمد علی مرادی پور     لیلا یزدان پناه

این تحقیق در پی پاسخ به میزان هویت یابی فرهنگی و ابعاد آن در میان دانش آموزان جوان و عوامل تأثیر گذار بر آن با تأکید بر میزان استفاده از فضای مجازی اینترنت است. در این راستا نظریه های مختلف هویت در دو رویکرد مدرن و پسا مدرن بررسی شد.در چارچوب نظری پژوهش در بخش متغیر وابسته، از نظریات جنکینر و گیدنز استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و از طریق پرسشنامه در چهار ناحیه آموزش و پرورش شهر شیراز و با یک نمونه 426 نفری شامل 231 دختر و 195 پسر اجرا شده است. با توجه به یافته های تحقیق دریافتیم که میزان هویت یابی فرهنگی (سنتی و مدرن) بیش از نیمی از دانش آموزان مورد بررسی در حد متوسط است. بنابراین، دانش آموزان جوان تواًمان نگاهی رو به گذشته و نگاهی رو به آینده دارند و به عبارت دیگر پایی در هویت فرهنگی سنتی و پایی در هویت فرهنگی مدرن دارند در نتیجه در یک حالت بینابین و برزخی به سر می برند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که شش متغیر مستقل «انتخاب گروه مرجع بزرگان دین، پذیرش ارزشهای معنوی، نیاز شناختی در فضای مجازی اینترنت، انتخاب گروه مرجع روحانیون، مطالعه روزنامه ها و تماشای کانال های تلویزیون ایران» به میزان (62/=r) با متغیر وابسته هویت یابی فرهنگی همبستگی دارند. ضریب تعیین حاصله، نیز بیانگر آن است که 38 درصد از تغییرات موجود در هویت یابی فرهنگی، تابع متغیرهای مستقل مزبور است. بررسی متغیرهای مستقل «پذیرش ارزش های معنوی، انتخاب گروه مرجع بزرگان دین، انتخاب گروه مرجع روحانیون، تماشای کانال های تلویزیون ایران و مطالعه روزنامه ها» به میزان (66/=r) با هویت فرهنگی سنتی همبستگی دارند. ضریب تعیین حاصله، نیز بیانگر آن است که 43 درصد از تغییرات موجود در هویت فرهنگی سنتی، تابع متغیرهای مستقل مزبور است. بررسی متغیرهای مستقل نشان می دهد که پنج متغیر «انگیزه استفاده و خشنودی در فضای مجازی اینترنت، نیاز فراغتی در فضای مجازی اینترنت، مکان دسترسی به فضای مجازی اینترنت، طول مدت استفاده از فضای مجازی اینترنت و هنر پیشه های خارجی» به میزان (51/=r) با هویت فرهنگی مدرن همبستگی دارند. ضریب تعیین حاصله، نیز بیانگر آن است که 26 درصد از تغییرات موجود در هویت فرهنگی مدرن، تابع متغیرهای مستقل مزبور است. در نتیجه می توان گفت این دانش آموزان جوان از همه منابع با درجات مختلف تاًثیر می پذیرند.

بررسی رابطه بین میزان استفاده از بازیهای کامپیوتری و انزوای اجتماعی در بین دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه شهر کرمان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    ناهید یلانی     لیلا یزدان پناه

این پژوهش با هدف بررسی رابطه میزان استفاده از بازیهای کامپیوتری با انزوای اجتماعی در بین دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه در شهر کرمان انجام شده است0 فرضیات این پژوهش از تئوریهای مختلف رسانه ها و تئوری تحلیل شبکه استخراج و مورد آزمون قرار گرفته اند0روش بررسی روش پیمایش است که با یک نمونه 361 نفری از دانش آموزان پسر متوسطه دوره اول که در سال 93-1392 به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند0نتایج به دست آمده نشان داد سابقه استفاده از بازیهای کامپیوتری برای اکثریت پاسخگویان ( 3/46 درصد ) بیش از سه سال بوده است و میانگین میزان استفاده از بازیهای کامپیوتری برای دانش آموزان حدود3 ساعت در روز است0 انزوای اجتماعی دارای دوبعد عینی و ذهنی است که در این تحقیق بعد عینی آن مورد بررسی قرار گرفت0 انزوای اجتماعی اکثر دانش آموزان در حد متوسط به دست آمد0 با استفاده از آزمونهای آماری مناسب بین میزان استفاده و طول مدت استفاده از بازیهای کامپیوتری ، نیاز فراغتی و نیاز انسجام بخش شخصی به استفاده از بازیهای کامپیوتری ، نحوه گذران اوقات فراغت ، آشنایی با بازیهای بومی و محلی ، انجام بازیهای بومی و محلی ، تحصیلات والدین و ارزیابی از طبقه اقتصادی اجتماعی دانش آموزان با انزوای اجتماعی آنها رابطه معنادار آماری به اثبات رسید0 نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیزنشان داد که شش متغیر ( نیاز فراغتی ، انجام بازیهای بومی و محلی ، نیاز انسجام بخش ، میزان استفاده از بازیهای کامپیوتری ،گذران اوقات فراغت غیررسانه ای و گذران اوقات فراغت رسانه ای ) به میزان (82/0=r) با متغیر وابسته ( انزوای اجتماعی) همبستگی دارند0 ضریب تعیین حاصله نیز بیانگر آن است که 67 درصد از تغییرات انزوای اجتماعی تابع متغیرهای مستقل مزبور است0 کلید واژه ها : بازیهای کامپیوتری ، انزوای اجتماعی ، رسانه ها ، تحلیل شبکه ، دانش آموزان

تحلیل داده های ژئوشیمیایی در کانسار مس دره زار: همراه با بهره گیری از نرم افزار gis و سنجش از دور
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده علوم 1390
    لیلا یزدان پناه     سارا درگاهی

استوک نیمه عمیق دره زار با سن الیگومیوسن در 12 کیلومتری جنوب شرق کانسار مس سرچشمه واقع شده و متعلق به مجموعه ماگمایی ارومیه دختر می باشد. این توده نفوذی به داخل سنگ های آتشفشانی- رسوبی ائوسن که اساسا شامل آندزیت، بازالتیک آندزیت، آگلومرا و توف می باشد نفوذ کرده است. دایک های میکرودیوریتی- دیوریتی در قسمت های جنوبی منطقه، مجموعه فوق الذکر را قطع کرده است. در منطقه دره زار انواع دگرسانی های شاخص کانسارهای مس پورفیری مشاهده شده است. دگرسانی پتاسیک در واحد دره زار پورفیری دیده می شود. دگرسانی فیلیک بخش وسیعی از توده دره زار پورفیری، سنگ های دیواره و دایک های میکرودیوریتی- دیوریتی را تحت تأثیر قرار داده است. دگرسانی آرژیلیک در بخشهایی از توده نفوذی و سنگ های آتشفشانی اطراف دیده می شود. دگرسانی پروپیلیتیک سنگ های آتشفشانی، آذرآواری و همچنین دایک های اطراف را تحت تأثیر قرار داده است. کانسارسازی در زون های درون زاد، برین زاد و اکسیدی دیده می شود. پاراژنز کانی ها در زون درون زاد شامل پیریت، کالکوپیریت، مولیبدنیت و مگنتیت است. در منطقه برین زاد حضور کوولیت، کالکوسیت و بورنیت به ثبت رسیده است.کانی های منطقه اکسیدی شامل گوتیت، هماتیت، ژاروسیت، مالاکیت و آزوریت می باشد. مطالعات ژئوشیمیایی در عمقهای مختلف در منطقه دره زار نشان می دهد که کانسارسازی اصلی مس در بخش سطحی و برین زاد منطبق بر گسل اصلی دره زار می باشد؛ اما در مناطق عمقی تر، کمی به سمت غرب متمایل می شود که این مسئله احتمالا به علت تغییر ساختارهای زیرسطحی منطقه می باشد. تلفیق نقشه های هم عیار ژئوشیمیایی در محیط gis برای عناصر مس، مولیبدن، سرب، روی و اکسیدهای اصلی نشان می دهد که آنومالی مس و مولیبدن با تهی شدگی سدیم،کلسیم و منیزیم و غنی شدگی از پتاسیم همراهی می شود و منطبق بر رخنمون نفوذی منطقه می باشد؛ اما آنومالی سرب و روی عمدتاً در بخش های حاشیه ای کانسار رخ داده است. روش نقشه برداری زاویه طیفی بر روی داده های سنجنده aster قادر است که نواحی دگرسانی های مختلف را در کانسار مس دره زار از یکدیگر تفکیک نماید و کانی های شاخص در طول دگرسانی را بارز کند؛ همچنین با استفاده از ساخت ترکیبات رنگی کاذب می توان دگرسانی های موجود در کانسارهای مس پورفیری را بارز کرد.

بررسی عوامل موثر بر الگوهای رفتار انتخاباتی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان (مطالعه تطبیقی دانشجویان دختر و پسر)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
    زهره فریدونیان     لیلا یزدان پناه

رفتار یا مشارکت انتخاباتی یکی از انواع مشارکت سیاسی است که اشاره به فعالیت انتخاباتی رأی دهندگان و تاثیرات آن بر تصمیمات افراد دارد. در اینجا منظور ما از رفتار انتخاباتی فعالیت هایی است که فرد قبل از حضور در پای صندوق رأی در راستای حمایت از کاندیدای مورد نظر انجام می دهد و الگوهای رفتار انتخاباتی شامل الگوی رفتاری فعالانه، بینابین و منفعلانه می باشد. جامعه شناسان، روان شناسان، اقتصاد دانان و عالمان علوم سیاسی روی جنبه های مختلف رأی دادن تحقیق کرده اند و الگوهای مختلفی برای رفتار انتخاباتی افراد ارائه کرده اند که با استفاده از این نظریات و دیدگاهها در این تحقیق تأکید ما بر بررسی تاثیر عواملی چون شبکه ارتباطات اجتماعی(شبکه تبادل اطلاعات افراد و گروهها و کانون های مرجع)، هویت یا دلبستگی حزبی-جناحی، ویژگی های فردی واجتماعی نامزدها، فرهنگ سیاسی، منافع حاصل ار رأی دادن و ویژگی های اجتماعی و فردی رأی دهنده بر الگوی رفتار انتخاباتی فرد است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار spss بوسیله آزمون های تی تست ، آنوا،پیرسن و رگرسیون تحلیل شده اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیر های مستقل شبکه ارتباطات اجتماعی و فرهنگ سیاسی با الگوی رفتار انتخاباتی رابطه معنی داری دارند و از بین متغیر های پیشینه ای، جنس و سال ورود به دانشگاه با الگوی رفتار انتخاباتی رابطه داشته اند.

تأثیر هشت هفته تمرین اینتروال هوازی برسطوح آدیپونکتین پلاسما، نیمرخ لیپیدی و hs-crp زنان دیابتی نوع دو
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی 1394
    فرزانه ابوالفتحی     روح اله رنجبر

مقدمه: علی رغم ارتباط مثبت بین التهاب و مقاومت به انسولین، نشان داده شده است که تمرینات ورزشی با کاهش فاکتورهای التهابی سبب بهبود مقاومت به انسولین می شود، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیرهشت هفته تمرین اینتروال هوازی بر سطوح آدیپونکتین پلاسما، نیمرخ لیپیدی و hs-crp زنان دیابتی نوع دو انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 18 زن مبتلا به دیابت نوع دو شهر اهواز به طور تصادفی به دو گروه تجربی (10n=) و کنترل (8n=) تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته به تمرین اینتروال هوازی، رکاب زدن روی دوچرخه کارسنج با شدت 65 تا 80 درصد حداکثر توان پا پرداختند. نمونه های خون جهت اندازه گیری سطوح سرمی آدیپونکتین و hs-crp به روش الایزا و نیمرخ لیپیدی به روش بیوشیمی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تهیه شد. یافته ها: تحلیل های آماری نشان داد پس از هشت هفته تمرین اینتروال هوازی سطوح پلاسمایی آدیپونکتین، نیمرخ لیپیدی و hs-crp در گروه تجربی درمقایسه با گروه کنترل تغییر معنی داری پیدا نکرد ( 05/0<p). نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که انجام هشت هفته تمرین اینتروال هوازی سه جلسه در هفته و با شدت 65 تا 80 درصد حداکثر توان پا صرف نظر از بهبود مقاومت به انسولین اثری بر سطوح آدیپونکتین پلاسما، نیمرخ لیپیدی و hs-crp زنان دیابتی نوع دو ندارد.

بررسی عوامل موثر بر نوع و سابقه خشونت ( با تاکید بر ضرب و جرح و قتل عمد ) در میان جوانان 35-18 سال زندان کرمان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
    فاطمه عرب نژادخانوکی     لیلا یزدان پناه

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر قومیت بر مشارکت سیاسی افراد بالای پانزده سال شهر قروه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
    زاهد طاریمرادی     لیلا یزدان پناه

چکیده ندارد.

بررسی ارتباط برخی عوامل اجتماعی با تعارض زناشویی از نظر زنان متأهل شهر کرمان سال 1387
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
    مژده شیخ سیه بنوییه     سعیده گروسی

چکیده ندارد.