بررسی تأثیر آموزش برنامه غنی سازی ارتباط بر کاهش تعارضات والد- نوجوان

پایان نامه
  • دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
  • نویسنده عادل عبداله زاده
  • استاد راهنما علی محمد نظری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

روش پژ‍وهش، نیمه تجربی و طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش، شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم مقطع راهنمایی مدارس شهرستان شهریار می باشد که در سال90-91 مشغول به تحصیل بوده و دامنه سنی آنها بین 14 الی 16 می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای استفاده شد. 20 نفر از دانش آموزان را که بیشترین تعارض را با والدینشان در پرسشنامه نشان داده بودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل(10نفر) و آزمایش(10نفر) جایگزین شدند. برنامه غنی سازی ارتباط در طول 8 جلسه1 ساعته به صورت هفتگی به گروه آزمایش آموزش داده شد و گروه کنترل آموزشی دریافت نکرد. ابزار پژوهش مقیاس تاکتیک های تعارض بین والدین و فرزندان بود که هر دو گروه در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون آن را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار spss و آزمون آماری تحلیل کوواریانس انجام شد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر برنامه غنی سازی ارتباط بر کاهش تعارضات والد- نوجوان

زمینه و هدف: اغلب والدین و نوجوانان نگرش ها، دیدگاه ها و انتظارات کاملاً متفاوتی درباره قواعد خانوادگی، قدرت و روابط میان فردی دارند که این تفاوت نگرش منجر به بروز تعارض میان والد و فرزند می شود. پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر برنامه غنی سازی ارتباط بر کاهش تعارضات والد- نوجوان طراحی شد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و با بهره گیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می­باشد. جامعه ...

متن کامل

تاثیر برنامه غنی سازی ارتباط بر کاهش تعارضات زناشویی زوج‌های هر دو شاغل

Abstract Background & Aim: One of the most important factors that lead to maladjustment and conflict in marital life is relationship problem of couples, which is the result of lacking appropriate and necessary skills for establishing healthy and intimate relationships. The present research was conducted by the aim of investigating the effect of relationship enhancement program on reducing ma...

متن کامل

تأثیر آموزش برنامه تحول نوجوان به والدین بر ارتباط والد- فرزند و کارکرد خانوادگی

زمینه و هدف: نوجوانی مرحله مهمی از تحول هر فرد است و امروزه توجه ویژه ­ای در پژوهش­ های مختلف به این دوره می‌شود. پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر برنامه آموزشی تحول نوجوان به والدین بر ارتباط والد- فرزند و کارکرد خانوادگی انجام شد. روش: این پژوهش از نوع شبه ­آزمایشی با طرح پیش ­آزمون- پس‌آزمون تک گروهی است. روش نمونه‌گیری به‌ صورت در دسترس و شامل 40 نفر از مادران دانش ­آموزان مدارس غیرانتفاعی شه...

متن کامل

کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزه‌های دینی بر کاهش تعارضات والد - نوجوان در دختران پایه دهم خمینی‌شهر

هدف از پژوهش حاضر، بررسی کارآمدی مشاوره مبتنی بر آموزه‌های دینی بر کاهش تعارضات والد- نوجوان در دختران پایه دهم خمینی‌شهر بود. این پژوهش شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، دختران پایه دهم خمینی‌شهر بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند، 30 دانش‌آموز انتخاب شدند و والدین این دانش‌آموزان به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند، به ‌طوری‌ که هر گروه شامل ...

متن کامل

بررسی تاثیر برنامه آموزش مهارت های زندگی بر تعارضات والد نوجوان

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی برنامه آموزش مهارت های زندگی بر تعارضات الد نوجوان انجام شده است. روش: این پژوهش به شیوه نیمه آزمایشی با طرح پیش آمزمون پس آزمون با گروه کنترل انجام شد جامعه مورد مطالعه راهمه دانش آموزان پسر پایه اول مقطع متوسطه دبیرستان های شهرستان ملارد در سال تحصلی 88-89 تشکیل می داد که دامنه ی سنی آنها بین 17-16 سال بود نمنونه اولیه شامل کلیه ی دانش آموزان پایه اول ...

15 صفحه اول

اثربخشی آموزش مهارت حل مسئله و مدیریت خشم بر کاهش تعارضات والد – نوجوان در بین دانش‌آموزان پسر

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مهارت حل مسئله و مدیریت خشم بر کاهش تعارض والد- نوجوان در بین دانش‌آموزان پسر بود. نمونه پژوهش 40 نفر (گروه آزمایش و گواه هرکدام 20 نفر) از دانش‌آموزان پایه نهم بود که به‌صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. روش پژوهش آزمایشی بود. قبل از شروع آموزش، هر دو گروه پیش‌آزمون را دریافت کردند. سپس، گروه آزمایش 10 جلسه آموزش مهارت حل مسئله و مدیریت خشم دریافت نمود و گروه گو...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022