× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

investigation of single-user and multi-user detection methods in mc-cdma systems and comparison of their performances

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده برق و کامپیوتر

دانشجو : صفورا حیدری

استاد راهنما : mahmood farhang mostafa derakhtian

سال انتشار:1391

کلمات کلیدی : آشکارسازی تک کاربره- آشکارسازی چندکاربره-

چکیده

در این پایان نامه به بررسی روش های آشکارسازی در سیستم های mc-cdma می پردازیم. با توجه به ماهیت آشکارسازی در این سیستم ها، تکنیک های آشکارسازی را می توان به دو دسته ی اصلی تقسیم نمود: آشکارسازی سیگنال ارسالی یک کاربر مطلوب بدون در نظر گرفتن اطلاعاتی در مورد سایر کاربران تداخل کننده که از آن ها به عنوان آشکارساز های تک کاربره یاد می شود و همچنین آشکارسازی سیگنال ارسالی همه ی کاربران فعال موجود در سیستم که از آن ها به عنوان آشکارسازی چندکاربره یاد می شود. در این پایان نامه روش های متداول از هر دو دسته ی آشکارسازی مورد بررسی قرار می گیرد. در دسته ی اول، روش های موسوم به روش های ترکیبی از قبیل mrc، egc، orc و mmsec مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند و در دسته ی دوم، آشکارساز بهینه و الگوریتم دی کدینگ کروی را برای پیاده سازی آن معرفی می کنیم. سپس به بررسی روش های آشکارسازی زیربهینه می پردازیم و در این دسته، آشکارساز های zf، mmse، zf v-blast و mmse v-blast را معرفی می کنیم و همچنین برای مواردی که اطلاعاتی از کانال و کد های کاربران فعال در سیستم در دست نداریم آشکارساز های وفقی بر مبنای lms و rls را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس به بررسی سیستم های mc-cdma اصلاح شده پرداخته و تأثیر طول کد و تعداد زیرحامل ها را در یک سیستم mc-cdma مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و در آخر روشی ارائه خواهیم داد که با استفاده از الگوریتم دی کدینگ کروی، به بهبود عملکرد آشکارساز های خطی کمک می کند.

منابع مشابه

Recently, blind multi-user detection has become an important topic in code division multiple access (CDMA) systems. Direct-Sequence Spread Spectrum (DSSS) signals are well-known due to their low probability of detection, and secure communication. In this article, the problem of blind multi-user detection is studied in variable processing gain direct-sequence code division multiple access (VPG D...

Chaos based communications have drawn increasing attention over the past years. Chaotic signals are derived from non-linear dynamic systems. They are aperiodic, broadband and deterministic signals that appear random in the time domain. Because of these properties, chaotic signals have been proposed to generate spreading sequences for wide-band secure communication recently. Like conventional DS...

In CDMA (Code - Division Multiple - Access) systems multi - user accessing of a channel is possible. Under the assumptions of Optimum multi - user and decorrelating detector in CDMA systems. By using signals with zero and / or identical cross correlations, a simple and expandable decorrelating detector with optimum efficiency which can be easily implemented are proposed. Constructing these sign...

information systems (is) acquisition prescribes induction of information technologies (it) in the organization. at times, is is used for managing broader enterprise level issues like implementing e-business, e-commerce. enterprise level issues are addressed through adequate involvement of people in the organization which are termed as “user capabilities”. managing user capabilities is critical ...

Guiding vehicles to their destination under dynamic traffic conditions is an important topic in the field of Intelligent Transportation Systems (ITS). Nowadays, many complex systems can be controlled by using multi agent systems. Adaptation with the current condition is an important feature of the agents. In this research, formulation of dynamic guidance for vehicles has been investigated based...