domestication and foreignization in children literature translation

پایان نامه
چکیده

این پایان نامه به بررسی بومی سازی و بیگانه سازی در ادبیات کودکان مخصوصا زانر فانتزی می پردازد. در این پایان نامه ترجمه 14 کتاب داستان فانتزی برای سه گروه سنی کودکان بر اساس مدل ونوتی یعنی بومی سازی و بیگانه سازی مقاسه شدندکه در نتیجه برای سه گروه سنی از هر دو استراتزی توسط مترجمان در ترجمه کلمات فرهنگی استفاده شده است.

منابع مشابه

norms and ideology in translation of children literature in persian context

اهداف عمده ی این مطالعه دو دسته هستند:1) تعیین هنجار های اجتماعی فرهنگی مورد استفاده در ترجمه ی کتاب کودک برای کودکان ایرانی 2) بررسی مفهوم کودک در ایران و ائدئولوژی این جامعه در رابطه با کودک که مترجم را مجبور به بازسازی کتابهای داستان برای کودکان ایرانی میکند. به این منظور, ابتدا ,مجموعه ای از 30 کتاب داستان و ترجمه های فارسی انها بر اساس مدلlambert and van gorp(2006)مقایسه شد و سپس استراتژیه...

15 صفحه اول

Brief Study on Domestication and Foreignization in Translation

This essay gives a brief study of Domestication and Foreignization and the disputes over these two basic translation strategies which provide both linguistic and cultural guidance. Domestication designates the type of translation in which a transparent, fluent style is adopted to minimize the strangeness of the foreign text for target language readers; while foreignization means a target text i...

متن کامل

An Investigation into Norm Extraction with Regard to Domestication and Foreignization of Culture-Specific Items: A Case of Children’s Literature in the Past Four Years

The aim of this research was an investigation into norm extraction regarding the domestication and foreigni- zation of culture specific items (CSIs) in the children‟s literature in the last four years (from 1393 to 1396). The corpus of this study was 8 English children‟s books with their Persian translated versions. The theoreti- cal fra...

متن کامل

efl learners collocational knowledge in writing and translation

این مطالعه به بررسی دانش همنشین های دانشجویان زبان انگلیسی فارسی زبان می پردازد. در ابتدا، ارتباط یین دانش عمومی زبان و دانش همنشین های زبان آموزان مورد بررسی قرار می گیرد. دومین هدف این مطالعه بررسی استراتژیهای مورد استفاده در ترجمه همنشین های انگلیسی به فارسی است. در نهایت، خطا های زبان آموزان در تولید و درک همنشین ها مورد آنالیز و بررسی قرار می گیرد. دویست و بیست هفت دانشجوی زبان در این مطال...

the translators agency and ideological manipulation in translation: the case of political texts in translation classes in iran

در این تحقیق به نقش واسطه ای مترجم در ایجاد تغییرات ایدئولوژیک در ترجمه متون سیاسی پرداخته شده است. بدین منظور محقق متنی سیاسی در خصوص ادعاهای آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران را انتخاب کرد. این متن از سایت spacewar.com انتخاب شد که دارای ایدئولوژی مغرضانه در مورد برنامه هسته ای ایران است. سپس یک گروه 30 نفره از دانشجویان کارشناسی ارشدرشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه شیخ بهایی انتخاب شدند. ا...

15 صفحه اول

self-revision and third party revision in translation

اهمیت این پژوهش در آن بود که به گفت? بسیاری از پژوهشگرانِ حوز? بازبینی ترجمه، ادبیات موجود در این زمینه به لحاظ نظری و عملی چندان قوی نیست و بخش های موجود نیز برداشت مناسبی از این مرحل? فرایند ترجمه ندارند، اگرچه اخیراً توجه به آن به صورت نظام مند افزایش یافته است. در عین حال، پژوهش های موجود از یک سو بر دگربازبینی بیشتر از خودبازبینی تأکید دارند و از دیگر سو تنها به لحاظ نظری به این موضوع می پرد...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023