× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

this study investigated the relationship between quality of work life and organization citizenship behavior from the viewpoint of teachers in high schools in tehran city.

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشجو : عرفان صفری

استاد راهنما : محمد رضا امام جمعه محمد حسن پرداختچی

سال انتشار:1392

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : کیفیت زندگی کاری-

چکیده

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در مدارس مقطع متوسطه پسرانه شهر تهران از دیدگاه دبیران بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. از بین دبیران مدارس شهر تهران تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و با تکمیل پرسشنامه ی کیفیت زندگی کاری والتون(1975) و پرسشنامه ی رفتار شهروندی سازمانی پودساکوف و همکاران(1990) در این پژوهش شرکت نمودند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون همزمان وتحلیل رگرسیون گام به گام صورت گرفت. نتایج رگرسیون همزمان نشان داد که از میان ابعاد هشت گانه ی کیفیت زندگی کاری، هفت بعد از ابعاد کیفیت زندگی کاری شامل (پرداخت منصفانه و کافی حقوق، محیط کار ایمن و بهداشتی، تأمین فرصت رشد و امنیت مداوم، فضای کلی زندگی، یکپارچگی وانسجام اجتماعی در سازمان، توسعه ی قابلیت-های انسانی، وابستگی اجتماعی زندگی کاری) به طور مثبت و معناداری می توانند رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی کند. و تنها بعد قانون گرایی در سازمان به طور منفی و معنی داری توانست رفتار شهروندی سازمانی را پیش بینی کند. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان دادکه بهترین پیش بینی کننده ی رفتار شهروندی سازمانی از میان ابعاد کیفیت زندگی کاری، وابستگی اجتماعی زندگی کاری بود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

the purpose of this study was to investigating the effect of organizational justice and organizational citizenship behavior mediated by the quality of work life. population of the study was all male and female staffs' mazandaran university (n=419). research sample was included 156 persons who were selected with random sampling method across staffs' mazandaran university. for data gath...

organizational spirituality is a new paradigm that has emerged in organizational behavior district and finds very advocates. spirituality in workplace is referred to an individual attempts for seeking purpose in working life, sense of solidarity with coworkers and alignment with organization's mission and values. spirituality could involve religion viewpoint or not, however, historically i...

organizational citizenship behavior is defined as completely voluntary behaviors which staffs conducted them beyond their vocation and task expectations and organizational justice is served as how to deal with staff so that they can feel fair action including understanding of justice in payments and equality in organizational procedures and intra-personal behaviors in organization. the principl...

organizational citizenship behavior (ocb) is based on the thought that contain the variety of the staff behavior like moral duties, voluntary assistance, doing duties without formal monitoring and endure adversity. enhancement of the ocb can be facilitated the movement of the traditional organizations into the new competitive environment and increased organizational effectiveness. the purpose o...

introduction: citizenship behaviors are behaviors which are not mentioned directly in the formal rewarding system of organization and often are forgotten and usually are regarded as voluntary; nonetheless, they affect the activities of organization. quality of work life is an important index which can provide enough and beneficial information for management from employees-related major issues a...