برآورد در آمارگیری ها در شرایط غیرایده آل

پایان نامه
چکیده

فعالیت های مختلف یک آمارگیری به چهار زمینه ی اصلی تقسیم می شوند ساخت چارچوب نمونه گیری طراحی طرح نمونه گیری انتخاب واحدهای نمونه ای و جلب همکاری آنها و گردآوری داده ا و انتقال آنها به رایانه خطاهایی که ممکن است در هر یک از این مرحله ها رخ دهند عبارت اند از: خطای چارچوب خطای نمونه گیری خطای بی پاسخی و خطای اندازه گیری در این تقسیم بندی خطای چارچوب خطای بی پاسخی و خطای اندازه گیری خطاهای غیرنمونه گیری نامیده می شوند. چنانچه در آمارگیری ها خطاهای غیرنمونه گیری رخ ندهند شرایط آمارگیری شرایطی ایده آل نامیده می شود. وجود شرایط ایده آل در آمارگیری ها تقریبا غیرممکن است یعنی آمارگیری ها فارغ از خطاهای غیرنمونه گیری نیستند. بنابراین از آن جا که شرایط ایده آل در آمارگیری ها وجود ندارد نمی توان از فرمول های کلاسیک برآورد استفاده کرد. در صورت استفاده از این فرمول ها به دلیل وجود خطا آماره ها از اعتبار کافی برخوردار نخواهند بود. در این پایان نامه هدف معرفی شیوه به دست آوردن برآوردهادر حضور خطاهای غیرنمونه گیری می باشد. به دلیل گسترده بودن خطاهای غیرنمونه گیری بررسی تمام آنها در این پایان نامه ممکن نیست بنابراین از بین خطاهای غیرنمونه گیری خطای بی پاسخی و خطای پرسشگر مورد بررسی قرار خواهند گرفت. خطای بی پاسخی هنگامی رخ می دهد که شخص پاسخگو به بخشی یا تمام پرسشنامه پاسخ ندهد. خطای پرسشگر به دلیل عدم دقت پرسشگرها به وجود می آید و باعث تغییر پاسخ می شود. یک یکاربرد از شیوه معرفی شده برای برآورد آماره ها در حضور خطای پرسشگر ارایه خواهد شد که در آن از داده های شبیه سازی شده توسط نرم افزار r استفاده می شود. نتیجه های بدست آمده با استفاده از شیوه معرفی شده با برآوردهای کلاسیک مقایسه خواهند شد نتیجه این مطالعه نشان می دهد که هر چه بار کار پرسشگر بیشتر باشد دقت اماره ها کاسته می شود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

مدلسازی جذب سطحی دوجزئی غیرایده آل

در سیستمهای جذب سطحی چند جزئی غیرایده آل، مدلهای تئوری لانگمیر توسعه یافته، لانگمیر دو سایتی توسعه یافته، سیپس توسعه یافته، تئوری محلول جذب ایده آل (IAST)، تئوری محلول فضای خالی فلوری-هاگینز (FH-VST) از پیش بینی دقیق جذب تعادلی عاجزند. در اینگونه سیستمهای جذب، تئوری محلول جذب واقعی (RAST) می تواند با درنظر گرفتن ضرایب فعالیت ترمودینامیکی، پیش بینی دقیق تری ارائه کند به شرطی که ضرایب فعالیت توسط...

متن کامل

برآورد دقت برآوردگرهای غیرخطی در آمارگیری ها

در این مقاله مسئلهٔ برآورد دقت برای برآوردگرهای غیرخطی بررسی می شود و رابطه ای برای محاسبهٔ واریانس کل این نوع از برآوردگرها بر حسب واریانس های نمونه گیری و غیرنمونه گیری تحت فرضیاتی ارائه می شود. همچنین با در نظر گرفتن مدل خطای پاسخ در آمارگیری ها و ارائه ٔ برآوردگرهای مؤلفه های واریانس آن تحت فرضیات مدل از جمله نرمال بودن اثرهای تصادفی، روابطی برای محاسبهٔ دقت آماره های آمارگیری اثبات می شود. به ...

متن کامل

مدلسازی جذب سطحی دوجزئی غیرایده آل

در سیستمهای جذب سطحی چند جزئی غیرایده آل، مدلهای تئوری لانگمیر توسعه یافته، لانگمیر دو سایتی توسعه یافته، سیپس توسعه یافته، تئوری محلول جذب ایده آل (iast)، تئوری محلول فضای خالی فلوری-هاگینز (fh-vst) از پیش بینی دقیق جذب تعادلی عاجزند. در اینگونه سیستمهای جذب، تئوری محلول جذب واقعی (rast) می تواند با درنظر گرفتن ضرایب فعالیت ترمودینامیکی، پیش بینی دقیق تری ارائه کند به شرطی که ضرایب فعالیت توسط...

متن کامل

ارائه مدلهای ترمودینامیکی برای مخلوطهای غیرایده آل

دراین پروژه بایک بررسی جامع از ترمودینامیک محلولها و معادلات حالت مختلف موجود، معادله حالت phc7 بعنوان مناسبترین معادله جهت بررسی تعادل سیستمهای چند سازنده ای انتخاب می شود. این معادله دارای اساس ترمودینامیک آماری بوده و پارامترهای آن نیز از خواص ملکولی مواد قابل محاسبه می باشند. باکاربرد این معادله نتایج محاسبات برای تعادلات مارنی با نتایج تجربی موجود مقایسه و علت توافق ویاانحراف بطور دقیق مشخ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022