تأثیر رسانه و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان

پایان نامه
چکیده

بزهکاری پدیده ای اجتماعی-انسانی است که همه جوامع بشری از دیرباز با آن روبرو بوده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال تحول پدیده های سنتی و ظهور مولفه های جدید در زیست انسانی، روند رو به رشدی را دنبال کرده است. روی آوردن نوجوانان به استفاده بیش از حد از رسانه های صوتی و تصویری، امری است که بر هیچ کس پوشیده نیست. این در حالی است که محصولات رایانه ای، فیلم ها و مجموعه های پخش شده از تلویزیون، مملو از صحنه های خشن توام با بدآموزی هستند و به طور غیر مستقیم می توانند مروج بزه در بین نوجوانان باشند. هدف از انجام این مطالعه بررسی رابطه تاثیر رسانه و نقش آن در پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان می باشد. پس از مطالعه نظریات مختلف نظریه یادگیری اجتماعی را به عنوان چارچوب نظری انتخاب نمودیم. جامعه آماری تحقیق، دو گروه افراد کانونی و غیرکانونی شهر شیراز بوده و حجم نمونه 90 نفر است. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و به وسیله نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است. در بخش آمار استنباطی نتایج نشان می دهد در مجموع، تلویزیون ارتباط معکوس و ماهواره ارتباط مستقیم با تمایل به بزهکاری داشته است. همچنین بین ترجیح فیلم های همراه با خشونت و میزان تاثیر پذیری از شخصیت های منفی فیلم با تمایل به بزهکاری رابطه مستقیم وجود دارد. به نظر می رسد هر چه استفاده از رسانه های داخلی بیشتر باشد. تمایل به بزهکاری نیز کاهش یافته است و استفاده از رسانه های خارجی و الگوپذیری از شخصیت های این رسانه ها باعث افزایش تمایل به بزهکاری شده است. نظارت بیشتر والدین بر روی فرزندان و آگاهی دادن به نوجوانان توسط رسانه ها می تواند سبب پیشگیری از بزهکاری در بین این افراد شود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی نقش دوگانه ی رسانه های جمعی با تاکید بر نقش کودکان و نوجوانان

?در عصر حاضر که به عصر ارتباطات و اطلاعات معروف است مهمترین ابزار فعالیت های فرهنگی رسانه های جمعی است که نقش آنها در وقوع جرم و پیشگیری از آن مورد توجه جرم شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است و از آنجا که بیشترین مخاطبان رسانه های جمعی کودکان و نوجوانان هستند، لذا نقش موثر رسانه ها در آموزش و تاثیری که بر ذهن کودکان و نوجوانان دارد در مورد مسئله بزهکاری و مقابله با آن نیز مورد توجه...

نقش رسانه های جمعی بر بزهکاری کودکان و نوجوانان

در بین تمامی عوامل فردی و محیطی بزهکاری اطفال و نوجوانان می توان به نقش رسانه های جمعی نیز به عنوان یک عامل محیطی اشاره نمود.رسانه های جمعی همان قدر که مفیدند می توانند مضر نیز باشند.جنبه های مثبت رسانه ها مثل رسانه های جمعی بر کسی پوشیده نیست اما کارکرد منفی برخی از رسانه ها مثل ارائه مطالب و فیلم های خشونت آمیز و سرشار از جنایت و مسائل جنسی و غیره می تواند در انحراف رفتار کودکان و نوجوانان مو...

15 صفحه اول

پیشگیری زودرس در سیاست جنایی ایران با نگرشی بر تعالیم فقهی

کودکان و نوجوانان ناسازگار یا بزهکار از مشکلات مختلفی با ماهیت اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و غیره رنج می‌برند. شناخت عوامل موجد ناسازگاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابیر صحیح پیشگیرانه عمومی و خصوصی در گستره جامعه، اعضا و گروه‌های آسیب‌پذیر آن و افراد و گروه‌های در معرض خطر بزهکاری در کاهش جرایم این گروه سنی تأثیر مستقیم و غیرقابل‌انکاری دارد. پیشگیری رشدمدار به‌معنای مداخله در دوره‌ها...

متن کامل

نقش رسانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان (مقایسه دو گروه مددجویان کانون اصلاح و تربیت و شهروندان غیرکانونی 13-18 ساله شهر شیراز)

بزهکاری نوجوانان با پیامدهای متعدد اجتماعی، اقتصادی، روانی، جسمانی و غیره یکی از مسائل موجود در جامعه ماست. زیرا نوجوانان، آتیه سازان هر جامعه و پایه‌های اصلی خانواده در آینده هستند. بنابراین سلامت آنان از هر حیث موضوعی بسیار مهم تلقی می‌شود. با توجه به تأثیرات عمیق رسانه بر روی این قشر، مطالعه حاضر نیز نقش رسانه در بزهکاری کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار داده است. با روش کمی، تکنیک پیمایش و ...

متن کامل

پیشگیری خانواده محور از بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران

افزایش روز افزون جرم و بزهکاری نشان می دهد که رویکردهای سنتی پیشگیری قضایی و پیشگیری وضعی از کارایی لازم برخوردار نبوده اند. یافته های نوین علوم جرم شناسی، جامعه شناسی ... در زمینه علل گرایش افراد به بزهکاری ضرورت تلاش برای پیشگیری زودرس و رشدمدار از بزهکاری را ثابت کرده است. این پژوهش با هدف شناخت علل بزهکاری اطفال و نوجوانان و ارایه راهکارهای عملی مناسب جهت پیشگیری زودرس از طریق خانواده از گر...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}