the role of teachers explicit corrective feedback in grammar learning of the intrinsically and the extrinsically motivated advanced english female learners

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی
  • نویسنده نجمه رستگار چالشتری
  • استاد راهنما غلامرضا زارعی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1392
چکیده

در تحقیق حاضر تلاش شد تا از سویی رابطه بین تصحیح مستقیم خطاهای گرامری زبان آموزان توسط معلم بررسی شود و از سوی دیگر رابطه میان این تصحیح ها و انگیزه زبان آموز مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور تعداد 45 زبان آموز دختر سطح پیشرفته در نظر گرفته شد که بعد از جمع آوری پرسش نامه هایی در ارتباط با انگیزه آنه نسبت به یادگیری زبان انگلیسی 20 نفر از آنها در گروه انگیزه درونی و 15 نفر در گروه انگیزه بیرونی و 10 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. به تمامی گروه ها گرامر مربوط به جملات شرطی ساده و چند زمانی توسط یک معلم و به طور تقریبا همزمان تدریس شد و بعد از پنج روز و طی یک هفته (3 جلسه) خطاهای گرامری دو گروه آزمایش در جملات شرطی مدام و مستقیما از سوی معلم تصحیح می شدو گروه کنترل هیچ تصحیح مستقیمی دریافت نکرد. در آخر اطلاعات مربوط به زبان آموزان از طریق پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شدو با استفاده از آزمون های کراسکال والیس و من ویتنی و استفاده از نرم افزار بررسی شد. نتایج نشان داد که تصحیح مستقیم خطا توسط معلم تاثیر مثبتی در یادگیری گرامر در هر دو گروه آزمایش داشته یعنی 31.76% افزایش درمیانگین نمرات گروه انگیزه درونی و 35.3% افزایش در میانگین نمرات گوه انگیزه بیرونی. و به ویژه این تاثیر در گروهی که انگیزه زبان آموزان نسبت به یادگیری بیرونی بوده بیشتر از گروه انگیزه درونی بوده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the analysis of the role of the speech acts theory in translating and dubbing hollywood films

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

15 صفحه اول

the impact of attending efl classes on the level of depression of iranian female learners and their attributional complexity

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یاد...

learners’ attitudes toward the effectiveness of mobile-assisted language learning (mall) in vocabulary acquisition in the iranian efl context: the case of word lists, audiobooks and dictionary use

رشد انفجاری تکنولوژی فرصت های آموزشی مهیج و جدیدی را پیش روی فراگیران و آموزش دهندگان گذاشته است. امروزه معلمان برای اینکه در امر آموزش زبان بروز باشند باید روش هایی را اتخاذ نمایند که درآن ها از تکنولوژی جهت کمک در یادگیری زبان دوم و چندم استفاده شده باشد. با در نظر گرفتن تحولاتی که رشته ی آموزش زبان در حال رخ دادن است هم اکنون زمان مناسبی برای ارزشیابی نگرش های موجود نسبت به تکنولوژی های جدید...

15 صفحه اول

the effect of recast and direct focused written corrective feedback on the grammatical accuracy of iranian efl learners’ writing achievement and retention

the extent to which written corrective feedback on linguistic errors can play a role in helping l2 writers improve the accuracy of their writing continues to be an issue of interest to researchers and teachers since truscott (1996) mounted a case for its abolition. while there is growing empirical evidence that written corrective feedback can successfully target some types of linguistic error (...

investigating the effect of motivation and attitude towards learning english, learning style preferences and gender on iranian efl learners proficiency

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی، ترجیحات سبک یادگیری و جنسیت بر بسندگی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی انجام شد. برای این منظور، 154 فراگیر ایرانی زبان انگلیسی در این تحقیق شرکت کردند. سه ابزار جمع آوری داده ها شامل آزمون تعیین سطح بسندگی زبان انگلیسی آکسفورد، پرسشنامه ترجیحات سبک یادگیری براچ و پرسشنامه انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی به م...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیخ بهایی - دانشکده زبانهای خارجی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023