بررسی مقایسه ای اثر ضدمیکروبی برخی عصاره های گیاهی بر باکتری های پاتوژن به صورت منفرد و بیوفیلم

پایان نامه
چکیده

قرارگیری میکروارگانیسم ها در ساختاری به نام بیوفیلم موجب حفاظت سلول ها در برابر ترکیبات ضد میکروبی شده و مقابله با این ساختار ها را دشوار می نماید. از آن جا که میکروارگانیسم های مولد بیوفیلم عامل بسیاری از مشکلات در صنعت و پزشکی می باشند، دستیابی به شیوه های جدید برای حذف و مهار این ساختار ها ضروری است. در این پژوهش 17 گیاه انتخاب و تاثیر عصاره های الکلی آن ها بر باکتری های staphylococcus aureus ،bacillus cereus ،streptococcus pneumonia ،psudomonas aueroginosa، escherichia coli ،klebsiella pneumonia به روش انتشار دیسک بررسی گردید. بر اساس نتایج شش گیاه فرفیون، گل گندم، اسپند، انار، اکالیپتوس و گز برای بررسی های بعدی انتخاب شد. در آزمون mic و mbc به روش ماکروبراث دایلوشن، عصاره های گیاه فرفیون موثرترین عصاره بر فرم منفرد شناخته شد. در بررسی توانایی تشکیل بیوفیلم با آزمون های bath و میکروتیتر پلیت streptococcus pneumonia قوی ترین و bacillus cereus ضعیف ترین بیوفیلم را تشکیل دادند. در مهار تشکیل بیوفیلم، بیشترین اثر مهاری مربوط به عصاره ی فرفیون بر staphylococcus aureus (%5/99) بوده و عصاره ی گل گندم بر bacillus cereus (%94/97) بیشترین قدرت را در حذف ساختار های بیوفیلمی نشان داد. بیشترین کاهش فعالیت آنزیم دهیدروژناز نیز در تیمار bacillus cereus با عصاره ی متانولی گز (%58/98) مشاهده گردید. در این پژوهش قابلیت عصاره های گیاهی در مقابله با ساختارهای بیوفیلمی اثبات و این عصاره ها به عنوان گزینه مناسبی در مقابله با سویه های تشکیل دهنده بیوفیلم پیشنهاد شدند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی و متانولی فلفل سیاه بر روی باکتری های مقاوم به آنتی بیوتیک به شکل منفرد و بیوفیلم

زمینه و هدف: با افزایش مقاومت باکتریایی نسبت به داروهای شیمیایی و عوارض جانبی کم داروهای گیاهی، امروزه گیاهان دارویی مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره های الکلی فلفل سیاه علیه 6 سویه ی بالینی مقاوم به آنتی بیوتیک مورد ارزیابی قرار گرفت.مواد و روش ها: استخراج عصاره الکلی به روش ماسراسیون تغییریافته انجام گردید. حداقل غلظت ممانعت‌کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) ...

متن کامل

بررسی اثر ضد‏میکروبی عصاره ‏های الکلی گیاه اسپند (Peganum harmala) بر فرم منفرد و بیوفیلمی 6 باکتری پاتوژن

مقدمه: در سال‏های اخیر توجه به بیوفیلم‏های میکروبی به علت نقش ویژه این ساختار‏ها در بروز عفونت‏های بیمارستانی، چشمگیر بوده است. این پژوهش به منظور بررسی اثر ضد‏میکروبی عصاره‏های گیاه اسپند بر فرم منفرد و ساختار‏های بیوفیلمی 6 باکتری پاتوژن انجام شد. باکتری‏های مورد بررسی شامل استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، استرپتوکوکوس پنومونیه، سودوموناس آئروژینوزا، اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه بودند. ...

متن کامل

بررسی اثر ضد میکروبی سه گونه اسفنج دریایی Dysidea sp. جمع‌آوری شده از خلیج فارس بر روی برخی باکتری‌های پاتوژن به صورت منفرد و بیوفیلم

زمینه و اهداف: بیوفیلم­های میکروبی، ساختارهای ایجاد شده توسط میکروارگانیسم­ها هستند. اسفنج­های دریایی با بقاء در شرایط پیچیده و پر استرس دریایی، توانایی خاصی در مقابله با میکروارگانیسم­ها دارندکه این توانایی را با تولید برخی متابولیت­های ثانویه بدست آورده­اند. مواد و روش ها:  در این مطالعه، اثر ضد میکروبی عصاره متانولی: دی کلرومتانی (۱:۱) سه گونه اسفنج دریایی از جنس Dysidea sp. جمع­آوری شده از ...

متن کامل

بررسی خواص ضد میکروبی گیاه زوفا (Hyssopus officinalisis) علیه باکتری‌های بیماریزای مقاوم به انتی بیوتیک در فرم منفرد و بیوفیلم

مقدمه: استفاده از عصاره های گیاهی تهیه شده از گیاهان دارویی در کشورهای در حال توسعه بصورت گسترده‌ای متداول است. گیاه زوفا (Hyssopus officinalisis) به خانواده Lamiaceae متعلق است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی فعالیت مهاری و ضد باکتریایی گیاه زوفا بر روی شش باکتری مقاوم به انتی بیوتیک است. مواد و روش‏‏ها: در این پژوهش عصاره های متانولی و اتانولی گیاه زوفا تهیه شد. اثر ضدمیکروبی عصاره‌های اتانولی و ...

متن کامل

مقایسه اثر ضد‌میکروبی عصاره‌های الکلی گیاه انار بر فرم منفرد و بیوفیلمی شش باکتری پاتوژن

سابقه و هدف: در طب سنتی از میوه انار برای برخی از بیماریها استفاده می شود. این مطالعه خواص ضد میکروبی عصاره های پوست انار بر فرم منفرد و بیوفیلمی شش باکتری پاتوژن بررسی گردید. مواد و روشها: اثر ­بخشی عصاره­ها بر فرم منفرد با آزمون انتشار دیسک تعیین گردید. مقادیر حداقل مهارکنندگی با غلظت  mg/ml02/0 و مقادیر حداکثر مهار کنندگی با غلظت mg/ml 50 به روش ماکروبراث دایلوشن محاسبه شد. اثرات ضد­بیوفی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده علوم

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023