آنالیز فیلوژنتیکی گونه های جنس l. stachys در ناحیه زاگرس مرکزی ایران با بهره گیری از توالی یابی نواحی its dna ریبوزومی و trnl -trnf کلروپلاستی

پایان نامه
چکیده

چکیده جنسstachys l. (تیره lamiaceae، زیرتیره lamioideae) به طور تقریبی با داشتن 300 گونه در زمره بزرگ ترین و ارزشمندترین جنس های خانواده نعناعیان (lamiaceae) محسوب می شود که هر یک از گونه های آن از لحاظ دارویی و اقتصادی دارای اثرات مثبت فراوانی می باشند. ایران با داشتن 34 تا 35 گونه از این جنس که 17 گونه آن بومی این کشور بوده به عنوان یکی از مراکز اصلی پراکنش این گیاه محسوب می شود که پراکنش آن بیشتر در سمت شمال غربی کشور است. stachys تک پایه و شامل گیاهان چند ساله و یک ساله می باشد و تغییرات گسترده-ای را در خصوصیات مورفولوژیکی و سیتولوژیکی از خود نشان می دهند. گونه های این جنس به صورت خزنده تا بالا رونده یا درختچه های پشته ای رشد می نمایند. این گیاهان در شرایط اکولوژیکی مختلفی می رویند. بیشتر گونه های این جنس ترجیح می دهند که در مناطق با ارتفاع زیاد و دامنه کوه ها زندگی کنند. به دلیل مقدار زیاد ترکیبات ثانویه، چندین گونه ی آن از قدیم الایام به طور سنتی به عنوان دارو مورد مصرف قرار می گرفته است. برخی از گونه های آن در ایران به دلیل از بین بردن و دست کاری زمین های دست نخورده در معرض خطر نابودی قرار گرفته اند درحالی که برخی دیگر به دلیل مقاومت نسبت به چرا گسترش یافته اند. وضعیت موجود در این جنس به لحاظ پراکنش و تاکسونومی پیچیده گونه های آن در ایران نا مشخص بوده و حدود گونه های آن به دلیل خویشاوندی بالا و تبادلات ژنی مخدوش گردیده است. شناسایی گونه ها و زیرگونه های این جنس بر اساس علائم فنوتیپی کاری دشوار است. از این رو در این مطالعه پس از جمع آوری 280 جمعیت از مناطق مختلف زیستگاه های طبیعی زاگرس مرکزی ایران به منظور شناسایی گونه های موجود این جنس در این ناحیه از طریق بررسی های مورفولوژیکی، 13 گونه به همراه 3 زیر گونه شناسایی شد که در شش بخش ambleia، aucheriana، eriostomum، fragilicaulis، setifolia وzeitenia قرار گرفته اند. به منظور بررسی روابط فیلوژنی موجود در بین گونه ها، از روش قدرتمند توالی یابی نواحی its (internal transcribed spacer) هسته ای وtrnl-f کلروپلاستی بهره گرفته شد. علاوه بر وجود توالی های به دست آمده از گونه های شناسایی شده، پنج توالی دیگر مربوط به هر یک از این نواحی نیز از بانک ژن ncbi گرفته شد و تمامی آنالیزها به همراه این توالی ها صورت گرفت. در این بررسی همچنین (lamiaceae) marrubium crassidens boiss به عنوانout-group انتخاب شد. فیلوگرام های مربوطه توسط نرم افزار mega5. و paup4.0b4 بر اساس روش maximum parsimony با استفاده از مدلkimura 2-parameter رسم گردید. نتایج حاصل نشان داد نواحی کلروپلاستی همچون trnl intron و trnl-trnf intergenic spacer می توانند در جداسازی گونه های این جنس در سطح بخش نسبت به ناحیه its هسته ای بهتر عمل نمایند، به طوری که توانسته اند گونه های دو بخش fragilicaulis و eristomum را به خوبی جدا نمایند و تفاوت های موجود درون بخش های non-monophyletic را نشان دهند. علاوه بر آن مشخص شد که بخش setifolia یک بخش non-monophyletic می باشد و همچنین هیبریداسیون شدیدی ما بین اجداد گونه های متعلق به بخش های setifolia و ambleia و zeitenia می تواند رخ داده باشد. اما به منظور تأیید قطعی تغییرات تاکسونومیکی گفته شده، از نظر فیلوژنتیکی نیازمند انجام آنالیزهای گسترده ای در سطح مولکولی می باشد که به طور کامل تمامی تاکسون های stachys متعلق به ناحیه زاگرس مرکزی ایران را شامل شود. کلمات کلیدی: stachys، lamiaceae، its، trnl-f، زاگرس مرکزی ایران، فیلوژنی مولکولی

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبارزایی جنس ononis براساس توالی های dna ریبوزومی هسته ای و کلروپلاستی در ایران

جنس ononis (باقلاییان)، دارای بیش از 85 گونه در سرتاسر دنیا می باشد. در مطالعه حاضر، مواد دو زیرگونه از نقاط متفاوت ایران به همراه تعدادی از گونه های بومی دیگر جنس مورد تحلیل فیلوژنتیکی قرار گرفتند. به علاوه، بیش از 50 توالی نیز از بانک ژن به دست آمد. به منظور تعیین تعداد دقیق زیرگونه های o. spinosa در ایران، مجموعه داده های حاصل از توالی یابی نواحی آی.تی.اس. از دی.ان.ای. ریبوزومی هسته ای و ناح...

متن کامل

بررسی اجمالی روابط فیلوژنتیکی Bromus pumilio (Poaceae) و خویشاوندان براساس توالی‌های nrDNA ITS و trnL-F

برپایه مطالعات تاکسونومیک متعدد جنس Bromus به 8 تا 9 بخش، زیرجنس و یا جنس‌های مجزا تقسیم‌بندی می‌شود. مدت مدیدی است که رابطه بین گونهBromus pumilio (syn: Boissiera squarrosa)  با گونه‌های دیگر جنس Bromus موضوع بحث است. جهت بازسازی روابط فیلوژنی و آشکارسازی مرزهای درون جنسی از 31 توالی ریبوزومی هسته‌ای ITS و 28 توالی کلروپلاستی trnL-F استفاده شد. تحلیل‌های مولکولی به‌وسیله روش پارسیمونی و بایسین...

متن کامل

بـررسی رابطه فـیلوژنتـیکی بین گونه هــای وحشی بــادام ایران بــا استفاده از تـوالـی هــای its1-5.8s rdna-its2 و توالی های trnl کلروپلاستی

رابطه فیلوژنی بین 12 گونه وحشی prunus ، یک رقم زراعی بادام و یک رقم هلو، با استفاده از توالی های ناحیه its1-5.8s rdna-its2 ژن ریبوزومی و ناحیه trnl dna کلروپلاستی مورد ارزیابی قرار گرفت. توالی های نوکلئوتیدی حاصل از این بررسی در بانک ژن ncbi به کمک nucleotide blast مورد شناسایی قرار گرفتند. داده ها توسط برنامه clustal x هم ردیف شدند. میزان تناسب هم ردیفی ها با آنالیز فیلوژنیک به کمک روش آنالیز ...

بررسی تنوع ژنتیکی لور (carpinus orientalis) در جنگل های هیرکانی شمال ایران با استفاده از مارکر مولکولیtrnl-f

این تحقیق به منظور بررسی تمایز ژنتیکی و ارتباط فیلوژنتیکی لور(carpinus orientalis) جنگل های هیرکانی شمال ایران (10 جمعیت، 10 پایه) با استفاده از ناحیه trnl-f از dnaی کلروپلاستی انجام پذیرفت. برای این منظور dna کلروپلاستی برگ با استفاده از روش ترکیبی ctab و sds- پتاسیم استات استخراج و pcr گردید، سپس محصولات pcr قطعه trnl-f، توالی یابی شدند. طول قطعه trnl-f در بین کل نمونه های توالی یابی شده با ت...

موقعیت سیستماتیکی leonurus cardiaca (lamiaceae) براساس توالی نوکلئوتیدی ژنوم rrna هسته ای

در این پژوهش، نواحی dna ریبوزوم هسته¬ای، (ناحیه nrdna its) در گونه leonurus cardiaca از تیره lamiaceae توالی یابی شد. برای یافتن رابطه خویشاوندی بین گونه¬ی مذکور و سایر گونه¬های جنس leonurus، توالی ناحیه nrdna its، شش گونه دیگر این جنس از سایت ncbi اخذ و با استفاده از روش¬های maximum likelihood و maximum parsimony آنالیز گردید. شش گونه مورد استفاده از جنس leonurus بنام¬هایleonurus chaituroides,...

15 صفحه اول

بررسی تنوع ژنتیکی برخی شقایق های غرب ایران با استفاده از نشانگرهای مولکولی its

چکیده گیاهان تیره خشخاش (papaveraceae) از جمله گیاهان دارویی هستند که مجاری شیرابه¬ای ویژگی برجسته ساختمانی این خانواده است. این خانواده شامل 260 گونه متعلق به 23 جنس می¬باشد. در میان این جنس¬ها، جنس پاپاور مهم¬ترین و در برگیرنده 100 گونه و دارای سطح بالایی از مواد دارویی قابل تنظیم است. فن های مولکولی ابزارهای موثری برای مطالعه تکامل و فیلوژنی فراهم می¬آورند و بیشترین اطلاعات مربوط به مطالعه ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}