استانداردسازی و کنترل های کیفی و کمی فرآورده ی سنتی چهار تخمه

پایان نامه
چکیده

مخلوط گیاهی چهارتخمه را از ایام قدیم به عنوان ترکیبی موثر جهت برطرف نمودن سرفه، التیام بخش سینه و خلط آور استفاده نموده اند. این ترکیب در عطاری ها و کتاب های سنتی ثابت نبوده و شامل گیاهان مختلفی می باشد. از این رو در این تحقیق به منظور استانداردسازی آن اقدام به انتخاب چهار جزء کاربردی تر گردید. در ابتدای کار کتاب های سنتی و عطاری های شهر تهران به صورت رندوم در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز مورد بررسی قرار گرفت. سپس تعداد 10 گیاه که در عطاری ها، از مخلوط آنها به عنوان چهارتخمه استفاده می کنند، تهیه گردید. با انجام آزمایش تعیین ضریب تورم روی این گیاهان، دانه های چهار گیاه با نام های علمی : lallementia iberica , alyssum homolucarpum , salvia macrosiphon , ocimum basilicum ، را که بیشترین مقدار ضریب تورم را داشتند به عنوان چهار جزء اصلی انتخاب کرده و اندازه گیری موسیلاژ هرکدام و همچنین ترکیب آن ها انجام شد. جهت بهبود طعم و بوی فراورده توسط دستگاه دراژه سازی به ترکیب نهایی اسانس زده شد. همچنین عسل نیز برای پوشش دهی دانه ها فرموله شد.

منابع مشابه

استانداردسازی و کنترل های کمی و کیفی فراورده سنتی چهار گل

ترکیب گیاهی چهارگل، به عنوان ضد سرفه و خلط آور در بازار سنتی مصرف دارد. در روش سنتی، گل های 4 گیاه مختلف به صورت دم کرده مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به عدم وجود شکل دارویی این ترکیب و به منظور استاندارد سازی آن، در این تحقیق اقدام به معرفی 4 جزء اصلی ترکیب و ساخت شربت آن شد. جهت انتخاب 4 جزء اصلی، کتاب های سنتی و عطاری های شهر تهران در نقاط مختلف، به صورت رندوم، مورد بررسی قرار گرفتند،...

Survey of the nutritional status and relationship between physical activity and nutritional attitude with index of BMI-for-age in Semnan girl secondary school, winter and spring, 2004

دیکچ ه باس فده و هق : ب یناوجون نارود رد هیذغت تیعضو یسررب ه زا ،نارود نیا رد یراتفر و یکیزیف تارییغت تعسو لیلد ب تیمها ه تسا رادروخرب ییازس . یذغتءوس نزو هفاضا ،یرغلا ،یقاچ زا معا ه هیذغت یدق هاتوک و یناوـجون نارود رد یا صخاش نییعت رد ب نارود رد یرامیب عون و ریم و گرم یاه م یلاسگرز ؤ تـسا رث . لماوـع تاـعلاطم زا یرایسـب لـثم ی هتسناد طبترم هیذغت عضو اب بسانم ییاذغ تاداع داجیا و یتفایرد یفاضا...

متن کامل

Survey of cancer incidence during a 5-year (1998-2002) period in Semnan province

هدیکچ هقباس و فده : ناطرس زا بسانم تاعلاطا اب یم صاخ یئایفارغج هیحان رد فلتخم یاه همانرب ناوت ار یبط یاه یارب لابرغ و نامرد یرگ ) Screening ( هورگ دومن صخشم رطخرپ یاه . نآ زا هک اج گرم نازیم نانمس ناتسا تشادهب زکرم لااب ریم و ی زکرم رد یناقوف شراوگ هاگتسد ناطرس رثا رب ار ی ا هدرک شرازگ ناریا تس . یماـمت تـبث و یـسررب یارـب تفریذپ ماجنا یعماج قیقحت نانمس ناتسا یموب تیعمج نیب رد ناطرس دراوم ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

The Effect of Astrocytic S100B Protein on Memory Conolidation Rats

همدقم : نیئتورپ S100B ورون طابترا لرتنک رد و دوش یم دازآ اه تیسورتسآ زا هک تسا ینیئتورپ ، لگ ی یلا دراد شـقن یسپانیس يریذپ لکش و هظفاح رد لاامتحا و . هـعلاطم ادروخرب یصاخ تیمها زا نورون و تیسورتسآ لولس ود يدرکلمع طابترا تسا ر . ياـه شوـم رد يریگداـی يور رـب پـماکوپیه نورد هـب نیئتورـپ نیا قیرزت رثا رضاح هعلاطم رد تفرگ رارق یسررب دروم ییارحص . شور اه : زا قیقحت نیا رد 40 دش هدافتسا رن ییا...

متن کامل

Larp _icee 2009_

کچ ی هد هکبش هکبش رگسح یاه رگسح زا یا هنیزه مک و دودمح یژرنا اب ،کچوک یاه دنتسه یا یم شخپ رظن دروم هقطنم رد هک هداد ات دنوش عجم طیمح زا ار ییاه شزادرپ یارب و هدونم یروآ یزکرم هرگ هب ١ دننک لاسرا . م نینچهم ی هب و هداد صیخشت طیمح رد ار یدادخر عوقو دنناوت دنناسرب یزکرم هرگ علاطا . هکبش هنوگنیا ریخا یالهاس رد هنیمز رد اه یاهدربراک فلتمخ یاه هدرک ادیپ یدایز دنا . زا دنترابع اهدربراک نیا هلجم زا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی - دانشکده داروسازی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023