نام پژوهشگر: فریبرز عباسیان

جمع آوری و تحلیل گرافیکی نقوش حجاریهای طاق بستان کرمانشاه – دوره «ساسانیان» - پروژه پروژه عملی: آرمها و پوسترهای تبلیغاتی برای موزه طاق بستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1382
  فریبرز عباسیان   جواد پویان

طاقبستان نمونه ایی شگفت انگیز از اسناد بجا مانده ازدوران پرارج هنر وتمدن ایرانی ،یعنی ساسانیان است .تخته سنگ های حجاری شده بردل کوه که در سایه سلسله جبال زاگرس آرام گرفته اند.این اثر زیبا ودیدنی با عمری 1800سالهدیدگان بسیاری را در خود خیره نگاه داشته ورازهای بسیاری در پیداوپنهان دارد وهمین خیرگی پر اسرارسبب ساز تحقیقات ،پژوهشهای باستانی ومطالعات بسیاری ازمستشرقین وغربیان جستجوگر گشته ونگاه محقق ایرانی نیز کمتر از آنان نبوده است.

جمع آوری و تحلیل گرافیکی نقوش حجاری های طاق بستان کرمانشاه "دوره ساسانیان" پروژه عملی: آرم ها و پوسترهای تبلیغاتی برای موزه طاق بستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر و معماری 1382
  فریبرز عباسیان   جواد پویان

مطالعه و بررسی تاریخی اقوام و گذشتگان نیازمند اسناد و مدارکی ست که آنان به شیوه های گوناگون و متناسب با موقعیت فرهنگی و تمدن آن دوره از خود بجای گذارده اند . انسان با استفاده از سطوح مصالحی همچون فلز ، سنگ ، چوب ، پارچه ، گچ و ... به اسامی و تصویر کردن وقایع پیرامون خود پرداخت و همزمان با دفع نیازهای روزمره ، نقشی از دل بر این صفحات انداخت . از میان مصالح یاد شده سنگ و حجاری بر آن ، استفاده گسترده تری یافت چرا که سنگ از مزایای بسیاری همچون در دسترس بودن ، مقاونت در برابر بلایای طبیعی و تعرض دشمنان ، پرداخت بهتر و آسانتر آن ، و همچنین بهره برداری تصویری بیشتر در ابعاد گوناگون برخوردار بود . طاق بستان نمونه ای شگفت انگیز از اسناد بجا مانده از دوران پراوج هنر و تمدن ایرانی معینی ساسانیان است ، تخته سنگهای حجاری شده بر دل سنگ ، که در سایه سلسله جبال زاگرس آرام گرفته اند . این اثر زیبا و دیدنی با عمری 1800 ساله دیدگان بسیاری را در خود خیره نگاه داشته و رازهای بسیاری در خود پیدا و پنهان دارد و همین خیرگی پر اسرار سبب ساز تحقیقات ، پژوهشهای باستانی و مطالعات بسیاری از مشرقین و مغربیان جستجوگر گشته و نگاه محقق ایرانی نیز کمتر از آنان نبوده است . با اینحال حق مطلب هنوز بخوبی ادا نشده و همه در روشن نمودن بخشهای از آن در این تلاش ضمن معرفی مطالعات انجام شده ، به عوامل فرهنگی ، جغرافیایی آن دوره، مذهب و سازمان فکری ساسانیان ، تأثیر و تأثر تمدنهای پیشین در شکل گیری این نقوش پرداخته شده است . مهمترین بخش این تحقیق ، مستند سازی و تحلیل گرافیکی نقوش سرستونهای موجود در طاق بستان است که درباره آن سخن کمتر گفته شده ، شاید این هم راهی درجهت نگه داری نقوش باقیمانده برروی این سرستونهاباشدتاحداقل همانند بخشهایی از آن محو و نابود نگردد . در پایان پیشتهاداتی برای نگهداری و حفاظت هر چه بهتر این آثار ارائه گردیده است .