نام پژوهشگر:

غلامرضا عباسیان

تاثیر تدریس نرم افزار محور گرامر بر یادگیری گرامر فراگیران پسر پایه سوم راهنمایی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389
    مهدی تاجیک     حسن ایروانی

چکیده نوشته هایی که درباره یادگیری زبان انگلیسی به کمک کامپیوترهستند به منظورتشخیص توانایی کامل توسعه های صنعتی، نیاز به تحقیق با ساختارهای ابتکاری در یادگیری را مطرح میکنند. رویکردهای جدید ضرورت افزایش فهم ودرک مارا در مورد استقلال فراگیران ونقش آن در یادگیری و فن آوری را نشان میدهند. در این تحقیق سوال تحقیق این بود که آیا تدریس گرامربه کمک کامپیوتربر یادگیری گرامر تاثیری دارد. برای پاسخ به این سوال از تحقیق تجربی وآزمون تی برای تجزیه وتحلیل داده ها وآزمایش فرضیه صفر استفاده شده است. برای همگن سازی نمونه ها آزمون نلسون برگزار شده و50 فراگیر پسراز میان 70 محصل در مدرسه راهنمایی نمونه دولتی نور در شهرستان پاکدشت انتخاب شدند. شرکت کنندگان همگی از یک مدرسه انتخاب شدند وحدود چهارده سال داشتند. شرکت کنندگان به طور تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. قبل از تدریس گرامر آزمون گرامری 30 سوالی به عنوان پیش آزمون از دو گروه گرفته شد. این تست گرامر بیست وسه سوال از کتاب آزمون های نلسون وهفت سوال که توسط آزمون گر طراحی شده بودند را شامل میشد. مقایسه نمرات دو گروه تجربی و شاهد نشان داد که میانگین نمرات گروه شاهد وگروه تجربی تفاوت محسوسی ندارند. ده نکته گرامری به دو صورت ارائه شد. یکی با نرم افزار پاور پوینت و دیگری بدون آن.نکات گرامری از طریق پاور پوینت به گروه تجربی تدریس شد که شامل دو قسمت آموزش و تمرین میشد. در حالی که همان نکات گرامری از طریق شیوه قدیمی گچ و تخته به گروه شاهد تدریس شد. سپس از فراگیران خواسته شد تا به همان آزمون گرامرسی سوالی به عنوان پس آزمون پاسخ دهند. پس از تشریح کامل نتایج و نمرات دوگروه مشخص شد که فراگیرانی که نکات گرامری را از طریق نرم افزار پاور پوینت دریافت کرده بودند از فراگیرانی که نکات گرامری را از طریق گچ و تخته دریافت کرده بودند عملکرد بهتری داشتند. نتایج تحقیق نشان میدهد که برای افزایش یادگیری گرامر فراگیران مقطع راهنمای سال سوم ایرانی معلمان، تدوین کنندگان مواد آموزشی و طراحان آزمون باید از نرم افزارهایی استفاده کنند که برای تدریس گرامر طراحی شده اند. درخصوص دلایل احتمالی برای اجرای بهتر در فصل 5 بحث خواهد شد.

تاثیر ارزیابی پویا بر عملکرد زبان آموزان سطح متوسط ایرانی یادگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی در مهارت نگارش
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1390
    شهریار قربانی هرسین     غلامرضا عباسیان

تحقیق در زمینه ارزیابی زبان در مقوله های مرتبط با تدریس و یادگیری زبان حائز اهمیت و دارای نقش محوری است. تحقیقات مربوطه موجب ارتقا جنبه های فنی سنجش توانایی زبانی و برنامه های مربوط به زبان آموزی شده است. هدف از این مطالعه کندو کاو درباره رابطه بین بکارگیری تکنیک های ارزیابی پویا و توانایی و مهارت نگارش زبان آموزان زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی سطح پیش متوسط ایرانی بود. به منظور انجام این مهم، دانش آموزان ایرانی مقطع دبیرستان در این تحقیق شرکت نمودند. دانش آموزان بر اساس آزمون استاندارد "pet" به پنج سطح تقسیم گردیده سپس گروه پیش متوسط ( دانش آموزان این سطح زبانی از لحاظ سطح علمی شبیه دانش آموزان کل کشور بودند) انتخاب شده به دو گروه تقسیم گردیدند. رفتار پژوهشی حین انجام تحقیق بصورت توضیح نکات ودادن برگه هایی به دو گروه آزمایش و بازخورد مثبت مدرس (نسبت به انجام آزمون های کلاسی بود) پیگیری شد.همچنین جهت بررسی تاثیر بکارگیری ارزیابی پویا بر انگیزه و رویکرد شرکت کنندگان نسبت به یادگیری زبان انگلیسی آزمون انگیزه استاندارد گاردنر (amt)در ابتدا و انتهای تحقیق بعمل آمد . بعد از ده جلسه رفتار پژوهی (شامل بکارگیری تکنیک های ارزیابی پویا ) یک نسخه دیگر از آزمون استاندارد پت شبیه ازمون نخستین ولی متفاوت از لحاظ محتوا از شرکت کنندگان گرفته شدتامشخص که آیا ارزیابی پویا بر عملکرد آنها در نگارش تاثیر داشته یا خیر. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین نتایج پیش آزمون و پس آزمون از لحاظ آماری وجود ندارد. بنابراین فرضیه خنثی رد نشد.لیکن نتایج ارزیابی انگیزه نشان داد که تفاوت معنی داری بین پیش آزمون و پس آزمون وجود داردو بکارگیری راهبردهای ارزیابی پویا تاثیرات مثبتی بر انگیزه شرکت کنندگان دارد. بنظر میرسد اگر زمان رفتار پژوهی طولانی تر می بود، نتایج متفاوت می شد بدین معنا که ارزیابی پویا هم می توانست همانطوریکه بر جنبه های عاطفی زبان آموزان انگلیسی بعنوان زبان خارجی تاثیر داشت ، بر جنبه های شناختی هم تاثیر داشته باشد. این تحقیق در نمونه جامعه آماری دانش آموزان مذکر سطح متوسط انگلیسی در مدارس غیر دولتی تهران انجام گرفته جهت دستیابی به نتایج جامع تر می توان تحقیق فوق را در نمونه جامع تری بطور مثال در محیط های آموزشی مختلط یا مونث با سطوح آموزشی متفاوت انجام داد.

the effect of lexical inferencing and concept mapping on the vocabulary retention among iranian intermediate efl learners
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
    بنفشه آریانژاد     غلامرضا عباسیان

this study was an attempt to investigate and compare the effect of lexical inferencing and concept mapping on developing vocabulary retention of iranian language learners. sixty homogeneous students from different intact classes who were being taught as intermediate learners in sokhan english institute participated in this study. they were in different classes. a teacher made test as a pre-test was administrated to evaluate their knowledge about the selected words. pearson correlation showed a significance correlation between teacher-made test and pet test which administrated to select homogeneous participants. on the other hand, leven’s test verified the similar variances between two experimental groups. after treating two different strategies, another teacher made test, post-test, measured the participants’ vocabulary promotion and retention of the selected and taught items. the results of post-test pointed out that both groups had significant progress but the concept mapping group outperformed the lexical inferencing group.

بررسی اثرات تحریر گزارش روزانه بازخورد سازنده محور زبان آموزان انگلیسی بر استفاده از راهبردهای یادگیری زبان خارجی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1390
    سید مجید وکیلی     غلامرضا عباسیان

در حالیکه از مدتها پیش تا به حال بازخورد معلم در یادگیری یک زبان خارجی توجه زیادی را به خود جلب کرده است. اخیراً یک تغییر تدریجی اما مداوم در رشته اموزشی اتفاق افتاده است که منجر به تأکید بیشتر بر روی زبان آموزان و یادگیری و تأکید کمتر بر روی معلم و تدریس شده است (هیسمانگلو 2000 ). نتیجه این رویداد تأکید بیشتری را بر روی راهبردهای یادگیری زبان باعث شده است(اکسفورد1990) بعنوان نشانه دیگری از تأکید زیاد بر روی زبان آموزان مطالعات زیادی بر روی استفاده از تحریر گزارش روزانه در کلاسهای انگلیسی انجام شده است. (پارک 2003) به هر حال محقق مورد نظر قادر نبود تحقیقی پیدا کند در مورد اینکه چگونه بازخورد معلم بر روی تحریر گزارش روزانه بر زبان آموزان انگلیسی می تواند راهبردهایی که برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده می کنند را افزایش دهد. بنابراین این تحقیق انجام شد تا تأثیر بازخورد سازنده محور معلم را بر روی تحریر گزارش روزانه زبان آموزان انگلیسی ایرانی در استفاده از راهبردهای یادگیری زبان را نشان دهد. دو گروه آزمایشی از زبان آموزان انگلیسی به مدت سه ماه گزارش روزانه بازخورد سازنده محور می نوشتند و گروه کنترل هیچگونه گزارش روزانه ای ننوشتند. در ابتدا و در پایان دوره پرسشنامه سیل توسط گروهها تکمیل شد. سپس از آنها تقاضا شد تا به مدت هشت جلسه گزارش روزانه ای بنویسند که با بازخورد سازنده معلم همراه بود. تست تی و کای اس کوار نشان داد که تحریر گزارش روزانه بازخورد سازنده محور زبان آموزان هیچ تاثیری بر روی استفاده از راهبردهای یادگیری زبان خارجی ندارد. به هر حال مطالعات بلند مدت پیشنهاد می شود تا واقعیتهای پردازش ذهنی بتواند کشف شود.

بررسی تاثیر تستهای متنی در مقابل تستهای چهارگزینهای در پیشرفت درک مطلب زبان اموزان ایرانی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    پروین قربانی     ÷رویز بهروزی

چکیده هدف از این مطالعه بررسی تاثیر تست های متنی در مقابل تست های چهار گزینه ای در پیشرفت درک مطلب زبان آموزان ایرانی در سطح متوسطه یادگیری است . در این بررسی 96 دانشجوی سال دوم از سنین مختلف 25-19 سال در دانشگاه علمی کاربردی مورد مطالعه قرار گرفتند در این مطالعه شرکت کنندگان به دو گروه آزمایشی و یک گروه شاهد تقسیم شدند توانایی درک مطلب قبل از آموزش و پس از آن از طریق بخش خواندن تست پت مورد آزمون قرار گرفت. در 12 جلسه متوالی آموزشی گروه ها تست های چهارگزینه ای و متنی دریافت نموده و گروه شاهد تستی به روش معمولی دریافت نمود. داده ها از پیش آزمون و پس آزمون t-test و anova یک طرفه وارد و از طریقspss به نرم افزار نتایج نشان داد که هر دو گروه پیشرفت قابل توجهی به نسبت پیش آزمون و پس آزمون داشتند ولی عملکرد گروه مبتنی بر تست های متنی به طور قابل توجهی بهتر از گروه تست های چهار گزینه ایی داشته است.

بررسی تاثیر مواد آموزشی صوتی ریتم دار بر توانش شنیداری زبان آموزان ایرانی سطح متوسطه زبان انگلیسی با سطح هوش موسیقیایی بالا
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    امیر کارگر حسین آباد     غلامرضا عباسیان

این مطالعه کوششی بود برای تحقیق در مورد تاثیر مواد آموزشی صوتی ریتم دار بر مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی سطح متوسطه که از هوش موسیقایی بالایی برخوردارند. برای آزمایش فرضیه صفر مربوطه، 60 دانش آموز از یک موسسه آموزش زبان انگلیسی در تهران انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این آزمایش زبان آموزان سطح متوسطه بالغ بودند که به دو گروه تقسیم شدند، گروه شاهد که اعضای آن پرسشنامه midas راپر کرده و به آنها نسخه ای از آزمون pet به عنوان ابزار پیش سنجش داده شد. سپس به اعضای این گروه برنامه اصلی آموزشی موسسه آموزش داده شد در حالی که به اعضای گروه آزمایش ترانه های آموزشی به عنوان ابزار آموزش تدریس شد. در انتهای دوره آموزشی توسط نسخه دیگری از آزمون pet موفقیت علمی آنها سنجیده شد.تحلیلها نشان دادند که استفاده از مواد آموزشی صوتی ریتم دار بر روی پیشرفت مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی سطح متوسطه که از هوش موسیقایی بالایی برخوردارند تاثیر آماری معناداری دارد.

ارتباط بین دانش لغوی زبان آموزان و استفاده آنها از راهبردهای یادگیری لغات
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1392
    اتنا احمدزاده     مسعود یزدانی مقدم

هدف تحقیق موردنظر بررسی ارتباط بین دانش لغوی زبان آموزان و استفاده آنها از راهبردهای یادگیری لغت می باشد. این تحقیق اساساً در نظر دارد علاوه بر راهبردهای یادگیری اثرگذار بر دامنه لغات، راهبردهای موثر در فهم لغات را هم شناسایی نماید. به عبارت دیگر هدف از این پژوهش پیدا کردن راهبردهای یادگیری لغاتی است که بهترین پیش بینی را بر دامنه ی لغات و فهم آن می کنند. راهبردهای یادگیری لغت به کار گرفته شده در این تحقیق براساس دسته بندی اشمیت (schmitt) شامل راهبردهای معرف (determination)، راهبردهای معاشرتی (social)، راهبردهای به یادسپاری (memory)، راهبردهای شناختی (cognitive) و راهبردهای فراشناختی (metacognitive) می باشند. برای جمع آوری اطلاعات ابتدا یک آزمون مهارت (تافل) برای دویست و شش دانشجوی مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه های علوم و تحقیقات، تهران شمال، تهران جنوب و گرمسار برگزار شد؛ سپس در مورد راهبردهای یادگیری لغت، یک پرسش نامه راهبردهای یادگیری لغت طراحی شده طبق دسته بندی اشمیت مورد استفاده قرار گرفت و برای جمع آوری اطلاعات در مورد دانش لغوی دو آزمون برگزار گردید که یکی از آنها برای تعیین دامنه لغات زبان آموزان به نام آزمون سطوح لغات (vlt) و دیگری آزمون لغات هم طراز (wat) برای تعیین میزان فهم زبان آموزان از لغات به کار گرفته شد. بعد از تجزیه و تحلیل آمار، نتایج به دست آمده حاکی از این می باشند که راهبردهای فراشناختی (metacognitive) به عنوان بهترین پیش گویی کننده و سپس راهبردهای معاشرتی (social) و معرف (determination) به ترتیب قدرت پیش گویی را در دامنه و فهم لغات افزایش می دهند. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند الهام بخش معلمان، زبان آموزان و همچنین مولفان کتاب های درسی باشد تا نقش مهم راهبردهای یادگیری لغت را در بالا بردن میزان لغات و همین طور فهم و درک لغات مورد توجه قرار دهند و در زمینه آموزش و یادگیری لغات به کار بگیرند.

بررسی تأثیر متقابل استفاده راهکارهای شناختی و فراشناخت بر خودکارآمدی خواندن و مهارت درک مطلب زبان آموزان سطح بالای متوسط ایرانی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    المیرا برزگر     رضا برزگر

تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متقابل راهکارهای شناختی و فراشناخت بر خودکارآمدیِ خواندن و مهارت خواندن زبان آموزان زبان انگلیسی در ایران می پردازد. بدین منظور، آزمون درک مطلب و دو پرسشنامه از 93 زبان آموز انگلیسی سطح بالای متوسط در آموزشگاه زبان کاواندیش در چهار مرحله به عمل آمد. در مرحله نخست، پس از تعیین سه گروه، یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش، آزمون خواندن و درک مطلب به عمل آمد و نتایج به دست آمده از این آزمون به منظور مشاهدۀ اختلاف سطح بین سه گروه مورد بررسی قرار گرفت. پیرو این مرحله تمامی گروه ها پرسشنامۀ خودکارآمدی را تکمیل نمودند. در مرحله بعد پرسشنامۀ راهبردهای یادگیری زبان آکسفورد 1990 به منظور فعال سازی دانش پیش زمینۀ فراگیران دو گروه آزمایش در مرحله اول آموزش بر اساسcalla مورد استفاده قرار گرفت. سپس در سومین مرحله راهکارهای شناختی و فراشناخت بر اساس روش آموزشیcalla به طور جداگانه به هر گروه آزمایش تدریس شدند. پس از اتمام دورۀ آموزش، در مرحله چهارم، آزمون خواندن و پرسشنامۀ خودکارآمدی از تمامی گروه ها به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها تاثیر آماری معنا داری را در استفاده از هر دو راهبرد شناختی و فراشناختی بر مهارت خواندن و خودکارآمدی زبان آموزان نشان داد. اگر چه گروه فراشناختی از نظر تاثیر بر خودکارآمدی خواندن زبان آموزان عملکرد بهتری نسبت به گروه شناختی داشت. در حالیکه اختلاف معنا داری بین راهکارهای شناختی و فراشناختی از نظر تاثیر بر مهارت خواندن زبان آموزان وجود نداشت.