نام پژوهشگر: مسعود یزدانی مقدم

تاثیر تدریس لغات پرتکرار استفاده شده در فیلم ها بر درک شنوایی فیلم ها در میان دانش آموختگان ایرانی سطح پیشرفته.
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
  مرجان یوسف پور درین سو   پرویز بهروزی

مقدمه بسی جای شگفتی است که تعداد مقالات و تحقیقات مربوط به فیلم بسیارکم است زیراکه زبان آموزان علاقه بسیاری به یادگیری با فیلم ها دارند. در این پایان نامه سعی شده است که به بررسی یادگیری شنوایی بهتردر دانش اموزان پرداخته شود اما این بار با ابزاری متفاوت که همان لغات پرتکرار فیلم هاست که توسط نرم افزاری که بدین منظور طراحی شده به دست می آیند. طرح مسئله مدرسین معمولا علاقه ای به استفاده و بکارگیری فیلم های انگلیسی زبان در کلاس ندارند و دانشجویان را به تماشای فیلم در خارج از کلاس تشویق می کنند. و اینکه دانش آموزان بتوانند فیلم ها را متوجه شوند مد نظر آن ها نیست. یکی از دلایل طفره رفتن و یا کم کاری در این زمینه رامی توان نبود یا کمبود کتاب هایی دانست که لغات فیلم ها را در بر دارند. البته انجام این کار یعنی به دست آوردن لغات فیلم ها کار دشواری است و وقت گیر. با پیشرفت تکنولوزی دیگر این کار توسط ماشین صورت گرفته و بسیار دقیق تر است. اسکیریپت فیلم ها به برنامه نرم افزاری رنج داده می شود . این برنامه لغات پر کاربرد فیلم ها را دراختیار کاربر قرار می دهد. د ر این تحقیق محقق ار اسکریپت 62 فیلم استفاده کرده و لغات پرتکرار آن ها را به دست آورده و به دانش آموزان آموخته است. این کار به مدرسین این اجازه را می دهد که از بتوانند از فیلم های انگلیسی زبان به عنوان ابزاری موثر و مفید تر در کلاس ها استفاده کنند. ضرورت مطالعه هدف از این تحقیق این است که لغات پر تکرار فیلم ها شناسایی شده و به عنوان منبعی مطمئن در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد . دانستن و فراگیری این لغات از اهمیت ویزه ای بر خوردار است . چرا که فراگیران معمولا به این دلیل از فیلم ها به عنوان یک ابزار آموزشی استفاده نمیکنند که در درک مطلب ان ها مشکل داشته و از فهم درست مطالب عاجزند. بنابراین دانستن این لغات می تواند هم برای مدرسی ن و هم زبان آموزان نقطه غطفی باشد تا فیلم ها را به منبع مهمی برای یادکیری زبان تبدیل کند. طرح سئوال آیا تدریس لغات پرتکرار فیلم ها تاثیری بر درک شنیداری فیلم هها ی آمریکایی در میان زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفته دارد یا خیر؟ فرضیه تدریس لغات پرتکرار فیلم ها تاثیر بسزایی بر درک شنیداری فیلم ها درمیان زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفته دارد. فرضیه نقض تدریس لغات پرتکرار فیلم هاد 9پهیج نوع تاثیر بسزایی بر درک شنیداری فیلم ها درمیان زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفته دارد. واژگان کلیدی efl: فراگیران زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی american movie: فیلم های آمریکایی و انگلیسی زبان script: متن دیالوگ فیلم ها bnc: بیریتیش نشنال کرپس روش کار به منظور به آزمایش گذاشتن فرضیه 50 نفر دانش اموز سطح پیشرفته برای مطالعه برگزیده شدند که 38 نفر ان ها بعد از انجام تست یکسان سنجی در نتیجه تحقیق شرکت داده شدند (نتایج تست رامی توانید در جدول شماره یک ببیند). تست یکسان سنجی سطح عمومی زبان انگلیسی یک تست cae بود. به ترتیب پیش تست و پست تست هم که گرفته شد، که هر دو درک مطلب فیلم ها بودند. پیش تست قبل شروع آزمایش (جدول شماره دو) و پست تست ( جدول شماره سه) پس از انجام آن گرفته شد و نتایج توسط تی تست با هم مقایسه شد. طبق مقایسات به عمل آمده فرضیه نقض رد شده وفرضیه اصلی به اثبات می رسد. به کلاس کنترل طی 17 جلسه کلماتی که از همه کمتر در فیلم ها کاربرد داشتند آموزش داده شد و به گروه آزمایش 500 کلمه ای که بیش از همه تکرار شده بودند. descriptive statistics of homogenizing test n range minimum maximum sum mean std. deviation variance statistic statistic statistic statistic statistic statistic std. error statistic statistic var00001 50 14.00 15.00 29.00 1104.00 22.0800 .47795 3.37965 11.422 valid n (listwise) 50 جدول شماره یک paired samples test paired differences t df sig. (2-tailed) mean std. deviation std. error mean 95% confidence interval of the difference lower upper pair 1 pre-con - pre-exp 15.77778 2.46280 .58049 14.55306 17.00250 27.180 17 .000 جدول شماره دو paired samples test paired differences t df sig. (2-tailed) mean std. deviation std. error mean 95% confidence interval of the difference lower upper pair 1 post-con & post-exp -4.22222 3.28196 .77356 -5.85430 -2.59014 -5.458 17 .000 جدول شماره سه نتایج و یافته ها نتایج مقایسه های بین دو گروه حاکی از این است که تدریس و یادگیری لغات پر کاربرد فیلم ها تاثیر شگفتی بر درک شنوایی دانش آموزان زبان انگلیسی دارد. به خصوص استفاده از لیست لغاتی که توسط برنامه رنج تهیه شده می تواند به دانش اموزان کمک شایان توجهی بکند و در وقت و هزینه آن ها در ارتباط با یادگیری فیلم ها مثمر ثمر باشد.

the effect of lexical inferencing and concept mapping on the vocabulary retention among iranian intermediate efl learners
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  بنفشه آریانژاد   غلامرضا عباسیان

this study was an attempt to investigate and compare the effect of lexical inferencing and concept mapping on developing vocabulary retention of iranian language learners. sixty homogeneous students from different intact classes who were being taught as intermediate learners in sokhan english institute participated in this study. they were in different classes. a teacher made test as a pre-test was administrated to evaluate their knowledge about the selected words. pearson correlation showed a significance correlation between teacher-made test and pet test which administrated to select homogeneous participants. on the other hand, leven’s test verified the similar variances between two experimental groups. after treating two different strategies, another teacher made test, post-test, measured the participants’ vocabulary promotion and retention of the selected and taught items. the results of post-test pointed out that both groups had significant progress but the concept mapping group outperformed the lexical inferencing group.

بررسی یک دوره متعارف تربیت مدرس در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  ستاره حاجی طاهری   رامین اکبری

هدف از تحقیق ارائه شده بررسی یک دوره تربیت مدرسی در ایران می باشد تا نقاط قوت و ضعف ان را برشمرد. از ابزار استفاده شده در این تحقیق می توان به مصاحبه ها? مشاهده جلسات و مصاحبه گروهی اشاره کرد. در بخش مشاهدات? محقق به مشاهده جلسات ورودی متقاضیان تدریس پرداخت و در ?? جلسه یک دوره تربیت مدرسی موسسه زبان سفیر شرکت کرد. در بخش مصاحبه ها، محقق با ? متقاضی تدریس زبان? ? مدرس دوره های تربیت مدرسی? ? مدیر شعبه و ? مدرس موسسه مذکور مصاحبه فردی انجام داد. تمامی مصاحبه ها ضبط صوتی و یا تصویری شد و سپس رونویسی شد. در مرحله پایانی تحقیق? از ?? دانشجوی زبان در موسسه مذکور خواسته شد در جلسات گرهی گروهی شرکت کنند. این داشجویان براساس جنسیت و سپس سطح زبانی خود به ? گروه پیشرفته? متوسطه و مقدماتی تقسیم شدند. تجزیه و تحلیل موضوعی برای انالیز داده ها انجام شد و در انتهای تحقیق نقاط قوت و ضعف و قابل اصلاح دوره تربیت مدرسی برشمرده شد.

تاثیر متون طنزبر روی به یادآوری لغات در میان زبان آموزان سطح متوسطه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1390
  سیده حوریه عزی   پرویز بهروزی

زبان آموزان وحتی مدرسین و محققین همواره به دنبال یافتن راهی موثر برای یادگیری لغت هستند. در گذشته لغت به طور کاملا سنتی به آنها ارایه می شده و آنها میبایست لغت را تنها با تکرار حفظ میکردند اما امروزه روشهای گوناگونی برای یادگیری لغت به کار میرود. از این جهت محقق سعی کرده تا با استفاده از متون طنز به تسهیل یادگیری و به خاطر سپاری لغات کمک کند. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر متون طنز بر روی به یادآوری لغات در میان زبان آموزان سطح متوسطه انجام شده. برای انجام این تحقیق چهار کلاس شامل 62 زبان آموز در موسسه سفیران انتخاب شد. بعد از انجام تست مهارت زبانی نلسون 44 زبان آمز هم سطح باقی ماندند.که به دو گروه یکی گروه آزمایش و دیگری گروه کنترل هر کدام شامل 22 زبان آموز ، تقسیم شدند.در مرحله بعد یک امتحان لغت گرفته شد تا لغاتی که زبان آموزان میدانستند از تحقیق حذف شوند. این تحقیق در 14 جلسه انجام شد . گروه آزمایش هر جلسه متن طنز کوتاهی را دریافت میکردند و گروه کنترل همان لغات را تنها از طزیق معانی و مثالهای استخراج شده از فرهنگ لغات می آموختند. در پایان 14 جلسه یک آزمون نهایی شامل سوءالات چند گزینه ای از هر دو گروه گرفته شد. بعد از محاسبه تی-تست (t-test) برای مقایسه میانگین نمره های دو گروه در آزمون نهایی ، محقق دریافت که تدریس لغات از طریق متون طنز تاثیر بهتری روی به یاد آوردن لغات دارد.

نقش آموزش دستور زبان محاوره ای از طریق فیلم در ارتقاء توانایی شنیداری زبان آموزان ایران سطح متوسط زبان انگلیسی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1390
  ابراهیم قنواتی   مسعود یزدانی مقدم

موضوع آموزش دستور زبان محاوره ای در پرتو ویژگیهای مندرج در خود این عنوان به وضوح حاکی از اصالت در تصمیم گیریهای آموزشی است تا یک برنامه آموزشی تصنعی و غیر اصیل. بر این اساس دغدغه اصلی این پژوهشگر اجرای یک فرایند بدیع در این عرصه بوده است بدین معنا که تکوین توامان مهارتهای زبان قابل اجرا باشد؛ یعنی برانگیختن توانش دستور زبان محاوره ای از طریق بکارگیری فیلم به عنوان ابزار و ماده آموزشی (همانند یک فضای اصیل) در راستای ارتقا توامان توانایی شنیداری و دستور زبانی. بدین منظور، 76 زبان آموز ایرانی زبان انگلیسی بر اساس آزمون استاندارد (ket) از میان 140 نفر انتخاب و سپس به صورت تصادفی در دو گروه تقریبا برابر تحت عنوان گروه آزمایش و گروه شاهد تقسیم بندی شدند. متعاقبا هر دو گروه در معرض آزمون های سنجش توانایی دستور زبانی و شنیداری قرار گرفتند که به دنبال آن دو نوع آموزش متفاوت یعنی آموزش توانایی شنیداری فیلم-مدار برای گروه اول و آموزش متعارف برای گروه شاهد به اجرا درآمد.در پایان آزمون سنجش دانش تحصیلی به اجرا در آمد که بر این اساس تجزیه و تحلیل داده های آماری حاصله نشانگر دستاوردهای جالبی شد: آموزش فیلم- مدار منجر به پیشرفت معناداری در تواناییهای شنیداری و دستور زباتی زبان آموزان گردید. این دستاوردها پیامهای نوید بخشی را عمدتا برای مدرسین و برنامه ریزان آموزش زبانهای خارجی به ارمغان می آورد تا اینکه بر این اساس مواردی نظیر اصالت مواد آموزشی، برانگیختن سطح آگاهی زبان آموزان و آموزش توامان مهارتها و عناصر زبانی را در دستور کار حرفه ای و آموزش کلاسی خود قرار دهند.

تاثیر یادگیری واژگان در حین متن در مقایسه با فراگیری قبلی بر روی پیشرفت مهارت خواندن زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  اکرم قدرت آبادی   پرویز بهروزی

چکیده: خواندن یکی از مهمترین مهارتها است. این مهارت یکی از زمینه هایی است که بیشتر زبان آموزان ایرانی در درک آن با مشکل مواجه هستند، بنابراین باید توجه بیشتری در آموزش آن مبذول داشت. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یادگیری واژگان درحین متن درمقایسه با فراگیری قبلی بر روی پیشرفت مهارت خواندن زبان آموزان سطح متوسط ایرانی می باشد.بدین منظور تعداد 60 نفر زبان آموز متوسط بر اساس آزمون nelt از بین 90 نفر زبان آموز از دبیرستان حضرت زینب، واقع در شهرستان دامغان، استان سمنان انتخاب شدند. این فراگیران به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. در مرحله نخست، دو گروه، تست پیش آزمون خواندن و درک مفاهیم را دریافت نمودند. سپس هر دو گروه در طی 16 جلسه آموزشی هشت متن خواندن را دریافت نمودند. در گروه a ، گروه کنترل، لیستی از تعاریف لغات جدید در بالای صفحه ارائه شده بود. ولی در گروه b ، گروه آزمایش، تعاریف لغات جدید ارائه نشده بود و فراگیران ملزم بودند از راهبردهای منفاوت یادگیری واژگان برای یادگرفتن معانی لغات جدید استفاده کنند. آنها همچنین سعی می کردند معانی لغات جدید را از طریق کار گروهی در کلاس حدس بزنند. در جلسه آخر، فراگیران تست پس آزمون خواندن و درک مفاهیم را دریافت نمودند. نتایج آزمون های مذکور نوسط spss مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت چنین نتیجه گیری شد که یادگیری واژگان در متن بر درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط ایرانی تاثیر فراوانی دارد.

رابطه میان آگاهی فراشناختی دانشجویان مترجمی و کیفیت ترجمه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  مهرنوش غلامی هتمابادی   مسعود یزدانی مقدم

هدف از انجام این تحقیق مطرح نمودن راهکارهای فراشناختی به عنوان یکی از ویژگی های مهم مترجمان بود که بر کیفیت ترجمه آنها تأثیرگذار است. بر همین اساس، محقق برانگیخته شد تا دریابد که آیا رابطه معناداری میان آگاهی از راهکارهای فراشناختی در میان دانشجویان ایرانی رشته مترجمی و کیفیت ترجمه آنها از انگلیسی به فارسی وجود دارد یا خیر. بدین منظور، صد و شصت و پنج دانشجوی سال آخر مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی انتخاب شدند تا در این تحقیق شرکت نمایند و در ادامه این ابزارها به کار گرفته شد: اول، آزمون تافل از نسخه اصلی آن انجام شد. دوم، از دانشجویان خواسته شد تا پرسشنامه آگاهی فراشناختی را پاسخ دهند. سوم، به دانشجویان متنی داده شد تا آن را از انگلیسی به فارسی ترجمه کنند. چهارم، یک مدل ارزیابی ترجمه برای تعیین سطح کیفیت ترجمه به کار گرفته شد. در آخر، نتایج به دست آمده از تحلیل رابطه ای داده ها حاکی از آن بود که رابطه معناداری میان آگاهی فراشناختی دانشجویان مترجمی و کیفیت ترجمه آنها وجود دارد. تحلیل رگرسیون نیز نشانگر آن بود که آگاهی از راهکارهای فراشناختی به طور چشمگیری می تواند کیفیت ترجمه را پیش بینی نماید. با توجه به یافته های حاصل از این تحقیق می توان نتیجه گرفت آن دسته از دانشجویان مترجمی که از راهکارهای فراشناختی آگاه بودند، عملکرد بهتری در ترجمه نسبت به دانشجویان ناآگاه داشتند.

تاثیر بازی تکنیک جاسوسی بر روی توان گفتاری دانش آموزان سطح متوسط زبان انگلیسی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1388
  حامد محمودی   بهروز به آفرین

در این تکنیک که برای قوی کردن مهارت دانش آموزان در گفتگو می باشد، به تعداد دانش آموزان حاضر در کلاس کارتهایی را تهیه می کنیم که روی کارتها کلمه بله و خیر به تعداد مساوی درج شده باشد مثلآ اگر در کلاس سی دانش آموز داشته باشیم پانزده عدد کارت با نوشته بله و پانزده کارت با نوشته خیر را مهیا می کنیم. کارتها را بین دانش آموزان به طور اتفاقی تقسیم می کنیم و تاکید می کنیم که دانش آموزان نباید به دیگران اجازه بدهند تا از محتویات کارت آنها اطلاع پیدا کنند، سپس دانش آموزان را به گروههای سه یا چهار نفری تقسیم می کنیم، تا در گروه فعالیت کنند، سپس از آنها می خواهیم تا در مورد یک موضوع واحد یک مطلب تتهیه کنند ولی فرق آن این است که کسانی که کارت بله دارند درباره آن موضوع مطلب و داستانی واقعی بسازند و آن کسانی که کارت خیر دارند درباره آن موضوع، مطلب و یا داستانی خیالی و ساختگی بسازند. سپس از دانش آموزان به طور اتفاقی، می خواهیم که در برابر بقیه دانش آموزان مطلبشان و یا داستانشان را بخوانند، وقتی مطلب تمام شد از دانش آموزان دیگر می خواهیم تا حدس بزنند که درون کارت دانش آموزی که مطلبش را خواند چه چیز درج شده بوده، بله یا خیر، وقتی که دانش آموزان نظراتشان را درباره واقعی بودن یا خیالی بودن مطلب ارایه شده اعلام کردند از دانش آموزی که مطلبش را ارایه کرده می خواهیم تا کارت خود را به دانش آموزان دیگر نشان دهد سپس به درست بودن یا نبودن نظرات دیگر دانش آموزان امتیاز مثبت یا منفی می دهیم تا حس رقابت در بین آنها ایجاد شود و در آخر اشکالات موجود در صحبت کردن دانش آموزی که مطلب یا داستانش را ارایه داده را برای تمام دانش آموزان مطرح می کنیم. این عمل باعث تقویت حس گروهی و همکاری بین دانش آموزان شده و همچنین موانع روانی برای صحبت کردن در برابر دیگران اعم از استرس و ترس صحبت کردن در برابر دیگران را از بین می برد و باعث می شود تا اشکالات دانش آموزان در تلفظ و در طرز ادای کلمات اصلاح شود.

بررسی تاثیر میزان علاقمندی به موضوع خواندن بر درک مطلب زبان اموزان بالاتر از سطح متوسطه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391
  زهره رحیمی   پرویز بهروزی

چکیده اینچنین مشخص شده است که خواندن به عنوان یک فعالیت لذت بخش شامل فعال سازی دانش و تبادل اطلاعات میباشد. بنابراین علاقه دانش آموزان به عنوان یک متغیر مهم در درک مطلب است. این پژوهش به منظور نشان دادن تاثیرموضوعات مورد علاقه بر درک مطلب زبان آموزان ایرانی سطح بالاتر از متوسط انجام شده است. به منظور تحقق هدف این پژوهش، 45 نفر از زبان آموزان موسسه زبان انگلیسی افق واقع در شهرستان گرگان، پس از برگزاری آزمون سنجش مهارتهای عمومی (نلسون) به عنوان یک نمونه همگن انتخاب شده اند و محقق به طور تصادفی شرکت کنندگان را به دو گروه شاهد و آزمایش تقسیم کرده است. سپس دانش آموزان موضوعات مورد علاقه خواندن خود را از طریق یک مقیاس ( لیکرت) انتخاب و پس از آن محقق آزمون اولیه درک مطلب را در هر دو گروه برگزار میکند. در طول یک دوره ده هفته ای شرکت کنندگان هر گروه روی 16 متن کار کرده اند . زبان آموزان در گروه شاهد، متونی را بدون توجه به علاقمندی خود خوانده اند، در حالیکه زبان آموزان در گروه آزمایش متون با موضوعات مورد علاقه خود که قبلا انتخاب کرده اند را میخوانند. در پایان این دوره محقق برای به دست آوردن نتیجه پژوهش آزمون پایانی درک مطلب خواندن را در هر دو کلاس برگزار میکند. در نهایت نتیجه هر دو گروه مقایسه می شود و نتیجه آن چنین است که انتخاب مباحث مورد علاقه دانش آموزان می تواند منجر به درک بالاتر مفاهیم خواندن وپیشرفت در مهارت خواندن در مقایسه با روشهای سنتی شود. کلید واژه ها : خواندن و درک مفاهیم، علاقه به موضوع، زبان آموزان

رابطه بین هوش هیجانی و موفقیت دبیران زبان انگلیسی دردبیرستان های شهرستان سرخس
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391
  مهدی علیمیرزایی   مسعود یزدانی مقدم

دراین تحقیق یکی از مهمترین دغذغه های محقق این است که بفهمد ایا هوش هیجانی (eq) میتواند معلمان را باانگیزه بهتری پرورش دهد. بنابراین در یک دوره طولانی یک آزمایش با استفاده از طرح expost facto درخراسان رضوی در شهر سرخس انجام شد شرکت کنندگان از بین معلمان مرد وزن انتخاب شدند . تعداد آنها چهل نفر بود و همچنین دانش آموزانشان نیز انتخاب شدند تا بازخوردی به آنها بدهند . د رحقیقت دو آزمون مختلف دراین تحقیق استفاده شده است .آزمون bar-on و آزمون ویژگی های معلمان موفق زبان انگلیسی . بعد از اینکه این دو آزمون اخذ شد بااستفاده از آمار توصیفی و همچنینone-way anova محقق تلاش کرد تا ارتباط موجود بین هوش هیجانی و موفقیت معلمان را پیدا نماید. در آخر اثبات گردید که هوش هیجانی با موفقیت دبیران رابطه مستقیم داشته بنابراین یکی از فرضیه ها رد گردید و دیگر فرضیه مورد قبول واقع شده است.

تاثیر آگاهی از استراتژی های فرا شناختی بر درک شنیداری زبان آموزان بالاتر از سطح متوسط ایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391
  فاطمه کمالی   محمدعلی رباط جزی

گوش دادن است که در واقع یکی از چهار مهارت اصلی هر زبان ( صحبت کردن ، گوش دادن ، خواندن و نوشتن ) ، اما آن را احساس می کندفعالیت های استرس زا برای زبان آموزان که اغلب قادر به پردازش اطلاعات به سرعت به اندازه کافی به درک بهتری از آنچه گفته شده است . معلمان زبان وظیفه به چالش کشیدن کمک به بهبود زبان آموزان درمهارت که شامل فرایندهایی که قابل مشاهده نبوده است ، به طوری که آنها ، هر چند با اکراه ، آنها را نادیده گرفت . برای حل این مشکل، یادگیرندگان باید به وضوح تشویق و ارائه شده با فرصت . بنابراین محقق در استراتژی که می تواند به طور بالقوه و به supportively توسط شنوندگان استفاده می شود متمرکز شده است. مطالعه حاضر اثر آگاهی از راهبردهای فراشناختی بر درک شنیداری زبان آموزان بالای متوسط ??ایران پرداخته شده است. در این مطالعه محقق شصت دانش آموزان در سطح بالاتر از متوسط ??در 2 کلاس به عنوان گروه کنترل و تجربی انتخاب ، انجام تحقیقات به مدت ده هفته در موسسه پژواک زبان بجنورد . اول از همه، او یک آزمون برای ارزیابی مهارت گوش دادن خود و آنها را همگن اداره می شود. سه ابزار اصلی برای انجام این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت . pbt آزمون تافل ، آیتم malq و طرح درس calla است . pbt آزمون تافل ، کهآزمون فهم گوش دادن ، به عنوانپیش آزمون مورد استفاده قرار گرفت و پس از درمان به عنوان پس آزمون در مطالعه دوباره اجرا شد . آزمون نشان داد تفاوت آماری معنیداری بین عملکرد دو گروه است . میانگین نمرات گروه های تجربی و کنترل در پیش آزمون در گروه کنترل 15.38 و 15.30 برای تجربی بودند. درمان، آموزش گوش دادن استراتژی های درک مطلب ، آغاز شده در گروه تجربی که در زمان ده هفته . malq و calla در درمان استفاده شد. در پایان، پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. تجزیه و تحلیل آماری نتایجشواهدی در حمایت از اثر راهبردهای فراشناختی بر درک مطلب گوش دادن ارائه شده است. میانگین نمره گروه شاهد 17.06 بود و در گروه شاهد15.9 بود و آن را می توان ادعا کرد که آگاهی از راهبردهای فراشناختیاثر معنی داری در گروه تجربی بود . یافته ها نشان داد که آموزش راهبرد فراشناختی می تواند گوش دادن مهارت درک مطلب دانش آموزان efl را بالا ببرد .

the effect of using model essays on the develpment of writing proficiency of iranina pre-intermediate efl learners
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  منصوره کریمی   مسعود یزدانی مقدم

abstract the present study was conducted to investigate the effect of using model essays on the development of writing proficiency of iranian pre-intermediate efl learners. to fulfill the purpose of the study, 55 pre- intermediate learners of parsa language institute were chosen by means of administering proficiency test. based on the results of the pretest, two matched groups, one as the experimental group and the other as the control group were formed. these learners, were pre tested through a writing task. each participant was asked to write about a topic. then, participants in the experimental group studied a model essay about the writing task and they underlined or took notes about those aspects of language that they noticed in the model essay written about the same topic. it means that, model essays were accompanied by the teachers explanations. after seven sessions of treatment, the two groups were post tested through a writing task, the same as pretest. the scores of the participants demonstrated that the experimental group outperformed the control group. after running a t-test for comparing the mean score of two groups, it was concluded that using model essays has a significant effect on the development of writing proficiency.

تاثیر بکارگیری روش جیک سا بر توانایی خواندن دانش آموزان ایرانی مقطع دبیرستان به عنوان زبان خارجه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1392
  سیده معصومه ادهمی امریی   امیر مرزبان

خواندن درک مطلب جزء اصلی یادگیری زبان است و یافتن یک روش مناسب موثر برای تدریس آن به وسیله محققان زیادی در نظر گرفته شده است. محققان زیادی در این زمینه کار کردند به هر حال یک روش کارآمد و موثر برای دست یابی به هدف ممکن است فعالیت های مختلفی را در برداشته باشد. مطالعه و تحقیق حاضر قصد دارد تا تاثیربکارگیری روش جیک سا بر توانایی خواندن دانش آموزان ایرانی مقطع دبیرستان به عنوان زبان خارجه را مورد بررسی قرار داد. به منظور همگن سازی ، بصورت رندوم یا اتفاقی از 120 دانش آموز دختر تست نلسون گرفته شد. 60 دانش آموز از بین 120 دانشجو دختر انتخاب شدند و آنان در دو گروه قرار گرفتند. آنها به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول به عنوان گروه ازمایش g1 و گروه دوم به عنوان گروه گواه g2. هر گروه شامل 30 دانش آموز بود. سن آنها بین 15 تا 19 سال بود.از هر دو گروه جلسه اول پیش ازمون گرفته شد. گروه آزمایش طی شش جلسه تحت شرایط تدریس جیک سا قرار گرفت و بعد از آن گروه گواه با همان روش سنتی گرامر، تدریس با محوریت مدرس تحت تاثیر قرار گرفتند. جلسه آخر از هر دو گروه آزمون پایانی گرفته شد تا توانمندی آنان را در درک مفاهیم خواندن زبان خارجه مورد بررسی قرار دهد. تجزیه و تحلیل آماری آشکار ساخت که گروه ?زمایش خیلی بهتر از گروه گواه عمل کرد و در نتیجه تاثیربکارگیری روش جیک سا تاثیر مثبتی بر توانایی خواندن دانش آموزان ایرانی مقطع دبیرستان به عنوان زبان خارجه داشت.

تأثیر تدریس استراتژیهای فراشناختی بر مهارت صحبت کردن فراگیران سطح متوسطه ایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  مهدی یزدانی   مسعود یزدانی مقدم

this study was an attempt to investigate the effect of teaching meta cognitive strategies on iranian intermediate efl students speaking proficiency. in this study the researcher has employed metacognitive strategies taken from brown (2000) to teach speaking strategies to number of participants. the participants were intermediate students of shokouh language institute; they were divided into an experimental and a control groups. group b benefited from metacognitive strategies, and no specific treatment was applied for group a. based on the definition of meta cognitive strategies, the researcher tried to manipulate the teaching speaking and prosper the fluency of speaking of the participants. the results of this study, indicated that the use of metacognitive strategies was more helpful in development of the speaking ability of experimental group . the findings of this study suggest that the teachers should take advantage of the metacognitive strategies more effectively in their classes while teaching speaking skill.

مطالعه تطبیقی چکیده های پایان نامه های آموزش زبان انگلیسی وادبیات انگلیسی بر اساس تجزیه تحلیل مرحله ای
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  طاهره قاسمی   سید محمد علوی

این تحقیق در چارچوب تجزیه و تحلیل ژانر، تصویر جامع تری از مرحله ها moves)) را در بخش چکیده ی پایان نامه ها فراهم می سازد که به بهبود آموزش نگارش مقالات علمی کمک خواهد کرد. اگر چه محققان با استفاده از مدلهای مختلف به تجزیه و تحلیل مرحله ای اجزاء مختلف مقالات پژوهشی پرداخته اند، اما تحقیقات اندکی در مورد تجزیه و تحلیل مرحله ای چکیده پایان نامه ها انجام شده است. بنابراین، تحقیق حاضر از طریق مطالعه ی تطبیقی به تجزیه و تحلیل مرحله ای چکیده پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته های آموزش زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی پرداخته است. در این مطالعه، بر روی 100چکیده پایان نامه نوشته دانشجویان ایرانی (50مرد و 50 زن) تحقیق شده است. برای مشخص کردن نوع مراحل وتکرار آنها در چکیده پایان نامه ها از مدل دادلی- ایوان (1989) استفاده شده است. دو مصحح داده های این تحقیق را که از شش دانشگاه در ایران به صورت تصادفی جمع آوری شده بودند تجزیه و تحلیل کردند. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون غیر پارامتریک من ویتنی یو انجام گرفته است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که تفاوت بارزی درکاربرد مرحله ها وبسامد آنها در بین چکیده های نوشته شده در این دو رشته وجود دارد. این تحقیق اثر جزئی جنسیت را نیزدر کاربرد برخی از مرحله ها نشان می دهد. همچنین در تحلیل چکیده ها برخی مرحله های اضافی مشاهده شد که در مدل دادلی-ایوان اشاره ای به آنها نشده است.

ارتباط بین دانش لغوی زبان آموزان و استفاده آنها از راهبردهای یادگیری لغات
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1392
  اتنا احمدزاده   مسعود یزدانی مقدم

هدف تحقیق موردنظر بررسی ارتباط بین دانش لغوی زبان آموزان و استفاده آنها از راهبردهای یادگیری لغت می باشد. این تحقیق اساساً در نظر دارد علاوه بر راهبردهای یادگیری اثرگذار بر دامنه لغات، راهبردهای موثر در فهم لغات را هم شناسایی نماید. به عبارت دیگر هدف از این پژوهش پیدا کردن راهبردهای یادگیری لغاتی است که بهترین پیش بینی را بر دامنه ی لغات و فهم آن می کنند. راهبردهای یادگیری لغت به کار گرفته شده در این تحقیق براساس دسته بندی اشمیت (schmitt) شامل راهبردهای معرف (determination)، راهبردهای معاشرتی (social)، راهبردهای به یادسپاری (memory)، راهبردهای شناختی (cognitive) و راهبردهای فراشناختی (metacognitive) می باشند. برای جمع آوری اطلاعات ابتدا یک آزمون مهارت (تافل) برای دویست و شش دانشجوی مشغول به تحصیل در دوره کارشناسی ارشد در رشته آموزش زبان انگلیسی دانشگاه های علوم و تحقیقات، تهران شمال، تهران جنوب و گرمسار برگزار شد؛ سپس در مورد راهبردهای یادگیری لغت، یک پرسش نامه راهبردهای یادگیری لغت طراحی شده طبق دسته بندی اشمیت مورد استفاده قرار گرفت و برای جمع آوری اطلاعات در مورد دانش لغوی دو آزمون برگزار گردید که یکی از آنها برای تعیین دامنه لغات زبان آموزان به نام آزمون سطوح لغات (vlt) و دیگری آزمون لغات هم طراز (wat) برای تعیین میزان فهم زبان آموزان از لغات به کار گرفته شد. بعد از تجزیه و تحلیل آمار، نتایج به دست آمده حاکی از این می باشند که راهبردهای فراشناختی (metacognitive) به عنوان بهترین پیش گویی کننده و سپس راهبردهای معاشرتی (social) و معرف (determination) به ترتیب قدرت پیش گویی را در دامنه و فهم لغات افزایش می دهند. نتایج به دست آمده از این پژوهش می تواند الهام بخش معلمان، زبان آموزان و همچنین مولفان کتاب های درسی باشد تا نقش مهم راهبردهای یادگیری لغت را در بالا بردن میزان لغات و همین طور فهم و درک لغات مورد توجه قرار دهند و در زمینه آموزش و یادگیری لغات به کار بگیرند.

نگرش معلمین زبان نسبت به بکارگیری شیوههای تصحیح خطا ضمنی و غیر ضمنی در بر طرف کردن خطاهای دستوری فراگیران زبان سطوح متوسطه و پیش متوسطه ایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی و پایه 1392
  کیمیا لطفعلیان   مسعود یزدانی مقدم

مطالعات زیادی اثربخشی انواع شیوه تصحیح خطا را بررسی کرده اند، اما مطالعات اندکی وجود دارد که بررسی کرده اند نظرات معلمین را یا به طور دقیق تر تقریبا هیچکدام از آنها نگرش های معلمین را نسبت به بکارگیری انواع مختلف شیوه تصحیح خطا در مدیریت کردن خطاهای دستوری زبان آموزان را بررسی نکرده است. این تحقیق این موضوع را بررسی کرده است با در نظر گرفتن تجربهتدریس. به طور دقیق تر علاوه بر بررسی کردن نگرش های معلمین نسبت به بکارگیری شیوه های تصحیح خطا ضمنی و غیر ضمنی در بر طرف کردن خطاهای دستوری فراگیران زبان سطوح متوسطه و پیش متوسطه، این تحقیق همچنین کوشش کرده است تا دریابد که آیا هیچ رابطه معنا داری بین تجربه تدریس و انتخاب شیوه تصحیح خطا معلمین وجود دارد یا نه.تحقیق حاضر کوشش کرده است تا این موضوع مهم را بررسی کند با انجام دادن یک نظر خواهی و چهار مصاحبه نیمه ساختار یافته. در روند انجام دادن تحقیق حاضر نود و سه پرسشنامه در میان معلمین زبانی که سابقه تدریس زبان آموزان سطوح متوسطه و پیش متوسطه را داشتند پخش شدو گام دوم این روند انجام دادن چهار مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. بعد از انجام دادن مصاحبه های نیمه ساختار یافته داده های جمع آوری شده به صورت توصیفی تجزیه و تحلیل شدند به منظور به دست آوردن فهم دقیق تر(عمیق تر)نگرش های معلمین.