نام پژوهشگر: ابوالفضل تاج زاده نمین

تاثیر عوامل تصویر مقصد و رضایت گردشگر بر وفاداری به مقصد گردشگری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1390
  مروارید رجایی   ابوالفضل تاج زاده نمین

در این پایان نامه، موضوع وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری با تأکید بر تأثیر سه متغیر مستقل رضایت کلی، رضایت جزئی و تصویرمقصد بر متغیروابسته وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری شیراز موردتحقیق قرارگرفته است. همچنین به دلیل اهمیت موضوع تصویرمقصد، تأثیر این متغیر بر دو متغیر وابسته رضایت کلی و رضایت جزئی نیز آزمون شده است. مهم ترین هدف پژوهش حاضر تحلیل میزان تأثیر عوامل فوق بر وفاداری گردشگران داخلی به شهر شیراز به عنوان مقصدگردشگری است. نتایج حاصل شده با استفاده از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون خطی نشان داد که دو متغیر رضایت کلی و تصویرمقصد دارای تأثیری مثبت بر متغیر وابسته وفاداری گردشگران می باشند. هرچند که نتایج، تأثیر متغیر رضایت جزئی را بر وفاداری به مقصد تائید نکرد. از دیگر یافته های این پژوهش، تأثیر متغیر مستقل تصویرمقصد بر دو متغیر وابسته رضایت کلی و رضایت جزئی است. این نتایج به همراه دیگر نتایج تشریح شده در پایان نامه، می تواند زمینه های بالقوه علمی و کاربردی را برای مقصد موردمطالعه در راستای شناخت بیشتر رفتار آتی گردشگران و افزایش سهم بازار به همراه داشته باشد.

ارتباط عوامل جمعیت شناختی و رفتار خرید صنایع دستی گردشگران اروپایی در ایران (مطالعه موردی گردشگران اروپایی در مقصد اصفهان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1388
  بنفشه عطرسایی   حمید ضرغام

چکیده هدف این مطالعه شناخت رفتار خرید صنایع دستی گردشگران اروپایی در مقصد اصفهان و بررسی عواملی است که بر این فعالیت مصرفی اثر می گذارند. خرید گردشگر بر اساس مدل سه وجهی مفهومی اوه( 2007) بیان شده است که شامل ویژگی های جمعیت شناختی، ویژگی های سفر و ویژگی های محیطی/موقعیتی مقصد می باشد. در این مطالعه رابطه میان این سه ویژگی و هزینه کرد گردشگران برای خرید صنایع دستی با استفاده از آمار استنباطی (ضرایب همبستگی کرامر و کندال بی) مشخص شده و گزینه های هر یک از این متغیرها بر پایه رابطه با هزینه کرد رتبه بندی شده است. هم چنین، ترجیحات خرید صنایع دستی گردشگران و عوامل مهم در ارزیابی صنایع دستی از نظر آنها با استفاده از آمار توصیفی اولویت بندی گردیده و میزان هزینه کرد گردشگران برای خرید صنایع دستی مشخص شده است.

موانع فرهنگی توسعه گردشگری ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  مریم خانی   مهدی کروبی

توسعه تغییر مستمر و مثبت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زندگی مردم است و گردشگری از دهه 1970 به عنوان ابزاری برای توسعه مطرح بوده است. کیفیت فعالیت های یک جامعه توسط فرهنگ آن جامعه تعیین می گردد. جهت انتخاب و پرورش یک الگوی توسعه مطلوب، باورها و اعتقادات و آداب و رسوم فرهنگی باید همواره تصحیح و تعدیل گردند. با توجه به نقش اساسی فرهنگ در توسعه گردشگری، واضح است که برخی از اجزا و عناصر فرهنگی مانع توسعه گردشگری هستند و نمی توانند در زمینه سازی برای توسعه گردشگری مطلوب واقع شوند. بنابراین شناخت و بررسی این عناصر و موانع از پیش شرط های اصلی توسعه گردشگری است. یکی از عوامل عدم توسعه گردشگری در ایران برخی موانع فرهنگی می باشد، لذا در این پژوهش سعی بر آن است با توجه به تعریف تایلور از فرهنگ، بررسی کنیم که آیا در افکار و اعتقادات، قوانین و مقررات و آداب و رسوم ایران، موانعی بر سر راه توسعه گردشگری ایران وجود دارد؟ ابتدا با مروری بر ادبیات تحقیق، عوامل (متغیرهای) مرتبط با این موضوع شناسایی شد. در مرحله بعد با همکاری استاد راهنما پرسشنامه با 23 شاخص انتخاب شد و در اختیار مدیران و تورگردانان دفاتر خدمات مسافرتی قرار گرفت. در این پرسشنامه از 72 مدیر و تورگردان شاغل در دفاتر خدمات مسافرتی تهران خواسته شد نظر خود را در مورد موافقت یا مخالفت با هر کدام از شاخص ها، روی طیف لیکرت نمایش دهند . در نهایت با استفاده از اطلاعات پرسشنامه، 4 عامل ضوابط و قوانین اسلامی، باورها و اعتقادات مذهبی، آداب و رسوم و افکار عمومی مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری مورد استفاده، قضاوتی و خوشه ای بود. در تحلیل داده های تحقیق، از روش های توصیفی شامل جداول اکتشافی و آزمون دوجمله ای برای فرضیه ها استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل متغیرهای مختلف برای فرضیات ضوابط و قوانین اسلامی، باورها و اعتقادات مذهبی، آداب و رسوم مورد تایید قرار گرفت، و به عنوان مانع برای توسعه گردشگری ایران شناخته شدند، اما برای افکار عمومی مورد تایید قرار نگرفت. واژگان کلیدی: فرهنگ، توسعه، گردشگری، موانع فرهنگی.

اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب هتل در شهر تهران از دیدگاه گردشگران داخلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1389
  جواد یوسفی   ابوالفضل تاج زاده نمین

شناسایی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب هتل یکی از اولین موضوعاتی است که هتل‏ها برای تدوین استراتژی های بازاریابی خود باید آن را مطالعه کنند. نقطه ی عطف در فرایند خرید مصرف کنندگان مرحله‏ی انتخاب است زیرا در این مرحله است که مصرف کننده تصمیم می گیرد یک کالا یا خدمت را نسبت به کالا یا خدمات جانشین ترجیح دهد و اقدام به خرید آن نماید. بنابراین تحقیق و مطالعه روی این مرحله از فرایند خرید از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در تحقیق پیش رو پس از بررسی مطالعات پیشینه تحقیق عوامل تأثیرگذار بر انتخاب هتل شناسایی شد و سپس 59 عامل در 9 دسته‏ی کلی طبقه بندی شدند. این 9 دسته عبارتند از : کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان، خدمات غذا و نوشیدنی، خدمات پذیرش و خانه داری، قیمت و ارزش محصولات و خدمات، عوامل موقعیتی، بازاریابی، منابع اطلاعاتی، تسهیلات و امکانات هتل، و ایمنی و امنیت هتل. در پرسشنامه‏ی اول تحقیق از مدیران هتل‏ها و متخصصان درباره‏ی میزان اهمیت هر یک از این 59 عامل در انتخاب هتل گردشگران داخلی سوال شد. بر اساس نتایج این پرسشنامه 3 سوال از دیدگاه مدیران و متخصصان مناسب نبودند و بنابراین در پرسشنامه نهایی که همان سوالات از گردشگران داخلی مقیم در هتل‏ها سوال می شد، این 3 سوال حذف شدند. پرسشنامه‏ی نهایی در بین مهمانان ایرانی سه گروه هتل مورد بررسی توزیع شد و پس از گردآوری پرسشنامه ها و استخراج اطلاعات برای اولویت بندی عوامل از آزمون آماری فریدمن استفاده شد. نتایج این آزمون آماری مشخص کرد در هتل‏های ارزان قیمت (هتل‏های 1 و 2 ستاره)، عامل " خدمات پذیرش و خانه‏داری" اولویت اول را دارد و عوامل "قیمت و ارزش محصولات و خدمات"، "بازاریابی"، "کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان"، و "خدمات غذا ونوشیدنی" دارای اولویت‏های دوم تا پنجم هستند. در گروه هتل‏های متوسط قیمت (هتل‏های سه ستاره)، همانند هتل‏های ارزان قیمت 4 عامل "خدمات پذیرش و خانه داری"، "قیمت و ارزش محصولات و خدمات"، "بازاریابی"، و "کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان" اولویت‏های 1 تا 4 هستند و اولویت پنجم بجای خدمات غذا و نوشیدنی در این هتل‏ها "ایمنی و امنیت هتل" است. در گروه هتل‏های گران قیمت (هتل‏های 4 و 5 ستاره)، اولویت اول در انتخاب گردشگران داخلی"ایمنی و امنیت هتل" است و "خدمات پذیرش و خانه داری"، "بازاریابی"، "عوامل موقعیتی"، "قیمت و ارزش محصولات و خدمات"، و "کیفیت خدمات ارائه شده توسط کارکنان" به ترتیب اولویت‏های بعدی می باشند. پرسشنامه نهایی سوالات را از دو جنبه‏ی اهمیت هر یک از عوامل (متغیرها) و عملکرد هتل در مورد آن عامل از گردشگران داخلی سوال می کرد. بنابراین در این تحقیق مشخص شد از یک طرف اهمیت هر یک از عوامل از دیدگاه گردشگران داخلی چقدر است و از طرف دیگر عملکرد هتل‏ها از نظر مهمانان‏شان چگونه بوده است. به این ترتیب نقاط ضعف و قوت هر گروه هتل مشخص گردید و پیشنهاداتی به مدیران هتل‏ها ارائه گردید.

رابطه میان ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان ایرانی در هتلهای 4 ستاره شهر شیراز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388
  حامد باقری   مهدی حقیقی کفاش

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان ادراک میهمانان از کیفیت خدمات و وفاداری آن ها در هتل-های چهار ستاره شهر شیراز است. دیگر اهداف این تحقیق عبارتند از: 1) بررسی میزان کیفیت خدمات درک شده و میزان وفاداری مشتریان در هتل های چهار ستاره شهر شیراز؛ 2) بررسی روابط میان ابعاد کیفیت خدمات و وفاداری مشتریان؛ و 3) ارائـه پیشنهادهایی به منظور ارتقا و بهبود کیفیت خدمات و افزایش وفاداری مشتریان در هتـل های چهار ستاره شهر شیراز. در این تحقیق، کیفیت خدمات درک شده توسط مشتریان با استفاده از پنج بعد ابزار سروکوال (عوامل ملموس، اعتبار، اطمینان، پاسخگویی، و همدلی) که توسط پاراسورامان و همکاران (1988) طراحی شده، اندازه گیری شده است. وفاداری مشتریان نیز با استفاده از پرسشنامه طراحی شده توسط اسکوگلند وسیگوا (2004) اندازه گیری شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و بر حسب روش گردآوری داده ها، توصیفی (از نوع همبستگی) بوده و جامعه آماری آن از مشتریان دائم هتل های چهار ستاره شهر شیراز تشکیل شده است. برای نمونه گیری نیز از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شده است. پس از بررسی روایی پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور، پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت (مقدار به دست آمده برابر 10/84 % است که حاکی از پایایی نسبتاً خوب پرسشنامه است). حجم نمونه تحقیق حاضر 196 نفر بوده است که از بین مشتریان ایرانی هتل های چهار ستاره شهر شیراز (هتل های آریوبرزن، پارسه، جام جم، پارسیان، پارک، و پارک سعدی) انتخاب شده اند. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آزمون های کولوموگوروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی رتبه-ای اسپیرمن، و آزمون دوجمله ای است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین ادراک میهمانان از کیفیت خدمات و وفاداری آن ها رابطه مستقیم و قوی برقرار است و از میان پنج بعد کیفیت خدمات (عوامل ملموس، اعتبار، پاسخگویی، اطمینان، و همدلی)، بعد عوامل ملموس از کمترین ضریب همبستگی با وفاداری مشتریان برخوردار است. از این رو، نتایج تحقیق ضرورت توجه بیش از پیش به بعد انسانی کیفیت خدمات را نشان می دهد.

انتخاب الگوی برنامه‏ریزی توسعه مقصدهای گردشگری مورد مطالعه شهر شاندیز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  حامد هاجرپور شاندیز   حمید ضرغام بروجنی

گردشگری به عنوان یک فعالیت جامع و کلی می‏تواند به وسیله برنامه‏ریزی مدون که به سوی اهداف اصلی و مشخصی نشانه گرفته شده است، موجبات بهبود شرایط را در منطقه مقصد فراهم آورد. دست اندرکاران برنامه‏ریزی و توسعه‏ی گردشگری، بایستی با توجه به شرایط هر مقصد، نسبت به توسعه‏ی گونه ای از گردشگری که بیشترین تناسب را با ویژگی‏های آن مقصد داراست تلاش نمایند. شهر شاندیز که در فاصله‏ی 20 کیلومتری کلان شهر مذهبی مشهد قرار دارد، به خاطر نزدیکی به این شهر و برخورداری از جاذبه‏های طبیعی و آب‏وهوای مناسب همواره برای زائران و مجاوران حضرت امام رضا(ع) جایگاه ویژه ای داشته است. اما نشانه‏های توسعه گردشگری بدون برنامه‏ریزی و سیاست مشخص در حال حاضر در این منطقه مشاهده می‏شود. در این تحقیق سعی شده است تا رویکرد مناسب برنامه‏ریزی توسعه گردشگری در این منطقه مشخص شود. بدین منظور و با توجه به عوامل تبیین کننده‏ی سه رویکرد از رویکردهای برنامه‏ریزی توسعه گردشگری شامل رویکرد برنامه‏ریزی زیست محیطی، برنامه‏ریزی جامعه محور و برنامه‏ریزی استراتژیک، پرسشنامه ای متشکل از 27 عامل بر اساس نظر استادان و ادبیات تحقیق تنظیم شد. سپس پرسشنامه مذکور در اختیار 65 نفر از صاحبنظران دو حوزه‏ی دانشگاهی و مدیریت دولتی که نسبت به منطقه مورد مطالعه شناخت داشتند قرار گرفت و از آنان خواسته شد که شدت تاثیرگذاری هر یک از این عوامل در زمینه برنامه‏ریزی توسعه گردشگری مقصد گردشگری شاندیز را با دادن عددی بین 1 تا 5 مشخص نمایند. در نهایت میانگین پاسخ‏های داده شده به مجموع سوالات هر رویکرد مشخص گردید و نتیجه‏گیری انجام شد. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد که در جهت توسعه گردشگری در این منطقه به ترتیب رویکردهای برنامه‏ریزی زیست‏محیطی، رویکرد برنامه‏ریزی استراتژیک و رویکرد برنامه‏ریزی جامعه محور در نظر صاحبنظران و تصمیم‏گیران از اولویت بالاتری برخوردارند.

نقش نام های تجاری شناخته شده در انتخاب محصول از دیدگاه مصرف کننده (مورد مطالعه : تلفن همراه)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1390
  وحید رحمانی   ابوالفضل تاج زاده نمین

چکیده یکی از مهمترین وظایف مدیریت نام تجاری ، ایجاد تصویر ذهنی مطلوب از آن نام تجاری است. نام تجاری نقش بسیار عمده ای در متمایز ساختن کالاها و خدمات شرکت ها دارند. شرکت های بزرگ دنیا به دلیل اهمیت این موضوع سرمایه گذاری های زیادی را در ایجاد و توسعه نام تجاری انجام داده اند. فرایند تصمیم گیری ( انتخاب ) نام تجاری ممکن است با توجه به موقعیت و محتوا تغییر کند." نگرش به نام های تجاری " و " نگرش نسبت به شرکت " انتخاب مصرف کننده از میان نام های تجاری و میزان خرید دوباره وی را تحت تاثیر قرار می دهد. در پژوهش حاضر سعی شده است تا نقش نام های تجاری شناخته شده و عوامل موثر بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به تلفن همراه مورد بررسی قرار گیرد تا با کمک یافته های حاصله بتوان در جهت برآورده ساختن هر چه بیشتر نیازهای مصرف کنندگان، پیشنهادات کاربردی به شرکت های فعال در بخش تولید و عرضه و بازاریابی و فروش تلفن همراه، ارائه نمود. در این راستا با مطالعه ی مبانی نظری و نتایج حاصل از تحقیقات پیشین و با توجه به مدل نظری تحقیق، تأثیر سه متغیر اصلی شامل؛ دیدگاه مصرف کننده نسبت به شرکت، دیدگاه مصرف کننده نسبت به نام تجاری و نام های تجاری شناخته شده بر انتخاب محصول ( تلفن همراه )، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس و با توجه به مدل مفهومی تحقیق، 5 فرضیه مطرح شد. در این تحقیق توصیفی که از نوع پیمایشی است، برای جمع آوری داده های مورد نیاز، از پرسشنامه ای مشتمل بر 57 سوال استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق، شامل خریداران و دارندگان تلفن همراه درمراکز عرضه تلفن همراه شهر تهران می باشند. در این تحقیق ، اقدام به نمونه گیری شده و ترکیبی از نمونه گیری قضاوتی و خوشه ای چند مرحله ای، مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور شهر تهران به پنج منطقه ( خوشه ) شامل؛ شمال، جنوب، شرق ، غرب و مرکز تقسیم بندی شد و مراکز اصلی عرضه ی تلفن همراه در آنها شناسایی شد و طی چند مرحله با مراجعه به این مراکز، پرسشنامه ها بصورت در دسترس در میان خریداران و دارندگان تلفن همراه توزیع گردید. به این صورت که نظرات آن دسته از مصرف کنندگان تلفن همراه که در دسترس محقق بودند، مورد پیمایش قرار گرفت. تعداد کل پرسشنامه هایی که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، 385 عدد بود. پس از دریافت پاسخ های پرسشنامه، به کمک نرم افزارهای اس. پی. اس. اس و لیزرل ، در دو بخش توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و معادلات ساختاری پرداخته شد. یافته های تحقیق، وجود رابطه ی معنادار بین متغیرهای دیدگاه مصرف کننده نسبت به شرکت و نام تجاری را با متغیر انتخاب محصول ( تلفن همراه )، تأیید می کند. همچنین با توجه به نتایج تحقیق، وجود رابطه بین متغیر نام های تجاری شناخته شده ( هم بصورت مستقل و هم بصورت میانجی ) و متغیر انتخاب محصول، معنادار نشده است. در این تحقیق همچنین به اولویت بندی شاخص های تشکیل دهنده ی متغیرهای دیدگاه مصرف کننده نسبت به شرکت، دیدگاه مصرف کننده نسبت به نام تجاری و متغیر انتخاب محصول پرداخته شده است و بر این اساس پیشنهاداتی برای فعالان در عرصه ی تولید و بازاریابی تلفن همراه و محصولات مشابه ارائه شده است.

عوامل موثر بر وفاداری الکترونیکی کاربران اینترنتی داخل کشور نسبت به وب سایت دفاتر خدمات مسافرتی (مورد مطالعه:شرکت توسعه گردشگری مارکوپولو)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  گلنوشا اعتمادی   ابوالفضل تاج زاده نمین

در مقاله پیش رو، موضوع وفاداری الکترونیکی با تأکید بر تأثیر سه متغیر مستقل کیفیت الکترونیکی ادارک شده، ارزش الکترونیکی ادراک شده و نگرش نسبت به خرید الکترونیکی بر متغیر وابسته وفاداری الکترونیکی در میان کاربران وب سایت شرکت توسعه گردشگری ، مورد تحقیق قرار گرفته است. مهمترین هدف پژوهش حاضر تحلیل میزان تأثیر عوامل فوق بر وفاداری الکترونیکی کاربران اینترنتی است. نتایج حاصل شده با استفاده از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و رگرسیون خطی نشان داد که هر سه متغیر مورد تحقیق دارای تاثیر مستقیم و مثبت بر متغیر وابسته وفاداری الکترونیکی می باشند. در این میان کیفیت خدمات الکترونیکی ادراک شده دارای بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته بود. این نتایج به همراه دیگر نتایج تشریح شده در تحقیق می تواند زمینه های بالقوه علمی و کاربردی را در راستای شناخت بیشتر مشتریان و افزایش سهم بازار به همراه داشته باشد.

عوامل تاثیرگذار بر مدیریت بازده در مجموعه هتلهای شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1390
  مژده کاظمی   ابوالفضل تاج زاده نمین

چکیده برای بررسی میزان موفقیت کارکردی هریک از هتل ها و کسب مزیت رقابتی بهتر در ارائه خدمات و توجه به اصل بازدهی آنها، بحث مدیریت بازدهی به عنوان مبحث بنیادین در حداکثر سازی درآمد هتلها و رضایت مشتریان, مورد توجه این تحقیق می باشد و براین اساس سعی بر آن شده است که مهمترین عوامل موثر براساس پیشینه بدست آمده مد نظر قرار گرفته و تاثیر آنها بر مدیریت بازدهی در هتل مورد توجه قرار گیرد تا بتوان با توجه به اهداف تحقیق که مشخص نمودن عوامل موثر بر مدیریت بازدهی در مجموعه هتل های پارسیان شهر تهران و تعیین درجه اهمیت عوامل تاثیر گذار بر مدیریت بازدهی در مجموعه هتل های پارسیان نسبت به یکدیگر می باشد مجموعه شاخه های کلیدی اثر گذار در این حوزه را برای هتل مشخص نموده و زمینه بهبود را فراهم سازد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان و مدیران مجموعه هتل های پارسیان(حدود 200 نفر)، روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 86 نفر برآورد شد. برای جمع آوری داده ای اولیه (مستقیم)از پرسشنامه استفاده گردید. پس از اعتبار سنجی و محاسبه میزان همگنی واریانس ها و پایایی پرسش نامه که 0.858برآورد گردید، محقق مبادرت به توزیع و جمع آوری داده های پژوهش نمود که با استفاده از روش تحلیل عاملی با بهره گیری از نرم افزار spss و lisrel تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفت. پس از تحلیل داده ها مشخص شد که عوامل موثر بر مدیریت بازدهی در مجموعه هتلهای پارسیان بر اساس اولویت عبارت اند بخش بندی بازار، قیمت گذاری، پیش بینی تقاضا، تکنولوژی اطلاعات، ساختار سازمانی و آموزش. واژگان کلیدی: مدیریت بازدهی ، مدیریت بازدهی هتل

رفتار جستجوی اطلاعات گردشگران در فرایند برنامه ریزی در مرحله قبل از سفر- مورد مطالعه گردشگران پروازی تهران-کیش
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1390
  الهه نیری   ابوالفضل تاج زاده نمین

مدل نظری این تحقیق الهام گرفته از مدل رفتار جستجوی اطلاعات گردشگران فادنس و مورای است. داده های اولیه از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است. پرسشنامه ها در فاصله زمانی 21 تا 24 آذر ماه 1390 در میان تعدادی از مسافران پروازهای تهران-کیش توزیع شده است. برای بررسی رابطه میان متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. هدف بررسی وجود یا عدم وجود رابطه 8 متغیر موثر در تصمیم گیری سفر (افق برنامه ریزی، ترکیب گروههای سفر، هدف سفر، مرحله زندگی، درآمد، مدت اقامت، تعداد جاذبه های برنامه ریزی شده برای بازدید و هزینه سفر) با ابعاد استراتژی جستجوی اطلاعات است. یافته های تحقیق نشان می دهد از میان متغیرهای تحقیق دو متغیر افق برنامه ریزی و هزینه سفر با هر سه بعد استراتژی جستجوی اطلاعات همبستگی مثبت دارد. دو متغیر ترکیب گروههای سفر و درآمد هر کدام با ابعاد مکانی و عملکردی همبستگی منفی دارند. متغیر هدف سفر با هر سه بعد همبستگی منفی دارد. متغیر مرحله زندگی تنها با بعد مکانی همبستگی دارد و آن هم مثبت است. متغیر مدت اقامت با بعد زمانی همبستگی مثبت و با بعد عملکردی همبستگی منفی دارد. متغیر تعداد جاذبه های برنامه ریزی شده برای بازدید تنها با بعد عملکردی جستجوی اطلاعات همبستگی دارد و آن هم مثبت است.

نقش مدیریت اطلاعات و اینترنت در صنعت گردشگری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1391
  شیما رشیدی   ابوالفضل تاج زاده نمین

در جهان امروز زندگی بشر وارد عصر ارتباطات و اطلاعات شده و تسط بر اطلاعات به موضوع بسیار مهمی تبدیل شده است. ناملموس بودن خدمات گردشگری و پیچیده و متنوع بودن صنعت از نظر ارائه دهندگان خدمات و هم از نظر گردشگران باعث وابستگی شدید این صنعت به اطلاعات شده است. از آن جایی که ارتباط بین گردشگران و ارائه-دهندگان خدمات سفر یک جزء بسیار حیاتی در این صنعت است، استفاده از فناوری ها می تواند به تسهیل تبادل اطلاعات در این صنعت کمک کند. با ورود فناوری اطلاعات به صنعت گردشگری جهت تسهیل تبادل اطلاعات، مدیریت اطلاعات اهمیت زیادی پیدا می کند. بنابراین از چارچوب مدیریت اطلاعات پیکره دانش به عنوان نمونه ای از یک فرایند کسب و کار که در خدمت دو بخش ارائه دهنده خدمات گردشگری و گردشکران می باشد، برای مدیریت اطلاعات استفاده می کنیم. این چارچوب به بررسی ارتباط بین فرآیند کسب و کار (گردشگری) با فناوری های حمایتی(اینترنت)، و منافع افراد درگیر (گردشگران و ارائه دهندگان خدمات ) می پردازد. در این تحقیق دو پرسشنامه طراحی و به صورت نمونه گیری در دسترس در بین گردشگران داخلی و نمونه گیری تصادفی در بین آژانس های مسافرتی شهر تهران توزیع شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که گردشگران از اینترنت در آغاز چرخه سفر و فرایند کسب و کار گردشگری استفاده می کنند. آژانس های مسافرتی و سایر ارائه دهندگان خدمات گردشگری با بهبود زیر ساخت ها و سیستم های اینترنتی می توانند این امکان را برای گردشگران به وجود آورند که در فرایند کسب و کار گردشگری از اینترنت به نحو بهتری استفاده کنند و از این طریق نیز مزایایی برای خودشان به وجود بیاورند و در برقراری ارتباط با هم به صورت بهتری عمل کنند.

بررسی تأثیر کیفیت خدمات و تصویر نام تجاری(برند) بر قصد خرید مشتریان مورد مطالعه صنعت بیمه در شهر رشت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  احمد بی ازار   سعید صحت

موجودیت شرکت های بیمه و رشد آنها برای ایفای هرچه بهتر نقششان در صحنه اقتصادی کشور،تا حد زیادی به تمایل مشتریان به ارتباط با شرکت های بیمه بستگی دارد. کیفیت خدمات به عنوان یک اهرم استراتژیک، نقش ویژه ای در موفقیت شرکت های بیمه دارد. از طرف دیگر، توجه به برند، ایجاد و حفظ آن در فروش با قیمت بالاتر محصولات و خدمات به کسب و کارها کمک می کند و نیز به مشتریان در حین خرید احساس امنیت و آرامش می بخشد و می تواند برای سازمان ارزش آفرینی کند. بهبود کیفیت خدمات و تصویر برند بطور تاثیرگذاری می تواند مزایایی در محصولات و خدمات از جمله افزایش قصد خرید، هزینه های کمتر،افزایش فروش، اولویت بندی های قیمت و وفاداری مشتریان ایجاد کند. این تحقیق از نظر ماهیت و هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. همچنین این تحقیق از نظر روش جمع آوری داده ها برای پاسخگویی به سئوالها از نوع تحقیقات توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی مشتریان شرکت های بیمه ایست که حداقل 1 سال از تاریخ تاسیس شعب آنها در شهر رشت می گذرد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع تصادفی طبقه بندی شده است. از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده شد و حجم نمونه 384 نفر تعیین گردید. از طریق پرسشنامه پاسخ سوالات تحقیق بدست آمد. در تحقیق حاضر، به منظور توصیف و تحلیل دقیق داده ها، از نرم افزار lisrel استفاده شد. جهت توصیف آماری متغیرها و سوالات تحقیق از آماره های درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار استفاده شد. از آزمون نیکویی برازش جهت تعیین نرمال بودن نمونه، از تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه، از تحلیل رگرسیون برای سنجش فرضیه ها و از مدل یابی معادلات ساختاری برای سنجش مدل استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین تصویر برند و کیفیت خدمات رابطه همبستگی معنی داری وجود دارد. همچنین میزان اثر تصویر برند روی قصد خرید با کنترل اثر کیفیت خدمات، مثبت و برابر 0/028می باشد. همچنین اثر کیفیت خدمات روی قصد خرید با کنترل اثر تصویر برند مثبت و برابر 0/06است. کلمات کلیدی: کیفیت خدمات ، تصویر برند ، قصد خرید ، صنعت بیمه

نقش فیلمها و سریالها در بازاریابی گردشگری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  مهسا صالح دوست   ابوالفضل تاج زاده نمین

این تحقیق، به هدف شناسایی و اولویت بندی فعالیت های بازاریابی گردشگری فیلم در کشور ایران انجام شد. برای این منظور با استفاده از ادبیات پژوهش فعالیت های بازاریابی گردشگری فیلم شناسایی گردید. در این پژوهش که از نوع تحقیقات توصیفی ـ پیمایشی است جامع? آماری تهیه کنندگان فیلم وسریال شهر تهران و ابزار سنجش، پرسشنامه بود که به روش نمونه گیری در دسترس و گلوله برفی توزیع شد. از ?? پرسشنامه توزیع شده، ?? تا موثر بود ؛ داده ها با نرم افزار spss تحلیل شد و یافته های تحقیق بدین قرار بود: طبق نتایج آزمون تی تک گروهی، هم? شاخص ها از سطح اهمیت بسیار زیادی برخوردار بودند اما بر اساس نتایج آزمون تی دو گروهی همبسته، تمام شاخص ها وضعیت ضعیفی داشتند. اولویت بندی شاخص ها با استفاده از آزمون فریدمن بدین صورت بود: استفاده کردن از تأثیر فیلم، اطلاع رسانی به عموم با استفاده از رسانه، تشویق استودیوها/شرکت های فیلمسازی برای ساختن فیلم در لوکیشن، ترویج لوکیشن فیلم. مولفه های هر یک از شاخص ها نیز اولویت بندی شد. در نهایت، جهت ترویج گردشگری فیلم در کشور پیشنهادهای لازم ارائه گردید.

آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی در صنعت هتلداری ایران ( مورد مطالعه هتل های 4 و 5 ستاره تهران )
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  زهرا سادات سیدعلی روته   سید مجتبی محمودزاده

آسیب ها و مشکلات منابع انسانی در 5 حوزه جذب و استخدام، آموزش و توسعه، ارزیابی عملکرد، جبران خدمات و روابط کارکنان

اولویت بندی عوامل انگیزشی رانشی و کششی موثر بر انتخاب شهر شیراز به عنوان یک مقصد گردشگری از منظر گردشگران داخلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  ابوطالب غریبی   ابوالفضل تاج زاده نمین

در صنعت گردشگری، انگیزش را اصلی ترین مفهوم در شناخت رفتار مصرف کننده و فرآیند انتخاب مقصد می دانند. انگیزه ها مشخص می کنند که چرا گردشگران به سفر می روند و یا یک فعالیت خاص را انجام می دهند. ارزیابی انگیزه های گردشگران به ما اجازه می دهد که نیازها و ترجیهات گردشگران را بدانیم و درک کنیم. از این رو فهم و ادراک انگیزش های گردشگران می تواند به مدیران و بازاریابان مقاصد در ارتقای بهتر محصولات و خدماتشان، برنامه ریزی و بازاریابی جاذبه ها و حفظ گردشگران به آنها کمک نماید. مطالعات و تحقیقات تجربی صورت گرفته در گذشته بیان می دارند که دو نیروی غالب به نام کشش و رانش بر انگیزه ها تأثیر گذارند. عوامل رانشی، نیازهای اجتماعی- روانشناختی است که یک فرد را تشویق به سفر می کند. در حالی که عوامل کششی عواملی اند که در مقصد قرار دارند و فرد را تحریک می کنند و برمی انگیزانند تا به آن مقصد خاص برود. در واقع عوامل کششی بیشتر بیرونی و ناشی از جذابیت ها و ویژگی های مقاصدند در حالی که عوامل رانشی بیشتر درونی و مرتبط با جنبه های احساسی و عاطفی فرد هستند. تحقیق حاضر با استفاده از تئوری عوامل رانشی و کششی به اولویت بندی عوامل انگیزشی تأثیر گذار بر انتخاب شیراز به عنوان یک مقصد گردشگری از منظر گردشگران داخلی، می پردازد. این تحقیق به شیوه ی پیمایش و با استفاده از پرسشنامه بر روی گردشگرانی که در دوره ی زمانی تحقیق از شیراز دیدن نموده اند، صورت گرفته است. با بهره گیری از فرمول های مربوطه، حجم نمونه آماری 384 تعیین شد و محقق اقدام به توزیع 400 پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، نمود. پس از جمع آوری داده ها، سوال های پژوهش با استفاده از آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج بررسی ها نشان داد که در بین عوامل انگیزشی رانشی بالاترین رتبه ها به ترتیب مربوط به سلامتی روحی و تندرستی، استراحت فیزیکی و کسب آرامش روحی و روانی و با هم بودن خانواده و دوستان، می باشد. در بین عوامل انگیزشی کششی نیز جاذبه های برجسته تاریخی و فرهنگی، تنوع جاذبه ها و مهمان نوازی مردم شیراز به ترتیب از بالاترین اولویت ها برخوردار می باشند. در پایان نیز برای بهبود گردشگری شیراز و همچنین انجام تحقیقات در آینده، پیشنهاد هایی ارائه شده است.

رابطه آموزش نیروی انسانی با کیفیت خدمات؛ مطالعه موردی آژانس های مسافرتی استان یزد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حسابداری و مدیریت 1391
  سعید جهان بین   ابوالفضل تاج زاده نمین

در این تحقیق رابطه به آموزش نیروی انسانی و کیفیت خدمات در آژانس های مسافرتی شهر یزد مورد بررسی قرار گرفت. با بررسی ادبیات نظری و مدل های مختلف آموزش نیروی انسانی و کیفیت خدمات، با کسب نظر خبرگان تحقیق، مدل ltsi و مدل سروکوال به ترتیب به عنوان مدل های اندازه گیری آموزش نیروی انسانی و کیفیت خدمات در آژانس های خدمات گردشگری شهر یزد برگزیده شدند. مولفه های مدل آموزش عبارت بودند از؛ "توانایی استفاده از دانش و مهارت، "انگیزه استفاده از دانش و مهارت"، "محیط کاری مناسب" و "ویژگی های شخصیتی" و مولفه های مدل کیفیت خدمات عبارت بودند از؛ "قابلیت اعتماد"، "قابلیت اطمینان"، "ملموس بودن"، "همدلی" و "پاسخگویی". پس از تعیین روایی و پایایی، پرسشنامه در بین کارمندان آژانس های خدمات گردشگری یزد توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارspss و لیزرل نشان داد که رابطه معناداری به آموزش نیروی انسانی و کیفیت خدمات ارائه شده از سوی آژانس های خدمات گردشگری وجود دارد.

مقایسه شخصیت برند خطوط هواپیمایی دولتی و غیر دولتی از دیدگاه مدیران فنی آژانسهای مسافرتی. مورد مطالعه ماهان و ایران ایر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  سید احمد تقویان نوغان   مهدی کروبی

امروزه شرکت ها باید انحصار را نه در بازار که در توانایی ها و ویژگی های خود ایجاد کنند تا بتوانند از این طریق به تمایز دست یابند. اما ایجاد و حفظ تمایز به وسیله ی ویژگی های عملکردی دیگر تقریباً غیر ممکن شده است. بنابراین شرکت ها باید علاوه بر ویژگی های عملکردی به دارایی های ناملموس نیز توجه داشته باشند و برند یکی از مهم ترینِ این دارایی ها است. یکی از سازه هایی که محققان برای برند شناسایی کرده اند شخصیت است که می تواند باعث افزایش ترجیح و وفاداری مشتریان شود و بر فرایند تصمیم آن ها اثر گذارد. آثار شخصیت برند در بخش های خدماتی به دلیل ویژگی های خاص این بخش، مهم تر و پیچیده تر هم می شود و شرکت های هواپیمایی به عنوان یکی از صنایع خدماتی که یکی از ناملموس ترین محصولات را ارائه می دهند، از این امر مستثنی نیستند. در این پژوهش با استفاده از مدل پنج بعدی شخصیت برندخانم آکر (1997) به مقایسه ی وضعیت شخصیت برند شرکت های هواپیمایی دولتی (ایران ایر) و خصوصی (ماهان) از دیدگاه مدیران فنی آژانس های مسافرتی پرداخته. نمونه ای شامل 233 مدیر فنی انتخاب شدند و با توزیع پرسش نامه به بررسی دیدگاه آن ها راجع به شخصیت برند خطوط هوایی پرداخته شد. نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات از برتری شرکت هواپیمایی ماهان در تمام پنج بعد حکایت دارد.

تاثیر تجربه احساسی بازدیدکنندگان سایت موزه بر رضایت و وفاداری آن ها،مورد مطالعه شهر شیراز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  خاطره توانا   ابوالفضل تاج زاده نمین

برای توسعه و بهبود وضعیت گردشگری ، زیرساخت های متعددی نیاز است ، اما در این روند گاهی برخی عناصر مهم و کلیدی در حوزه گردشگری کمرنگ و نسبت به کارکرد آن غفلت می شود. در این میان می توان به نقش و جایگاه موزه ها در جذب گردشگر اشاره کرد که با توجه به کارکرد متنوعشان توجه چندانی به آن ها نشده است. پژوهش حاضر با هدف ، بررسی تاثیر تجربه احساسی بازدیدکنندگان سایت موزه ها بر رضایت و وفاداری آن ها در شهر شیراز انجام شد. به منظور نشان دادن این تاثیرات با استفاده از ادبیات پژوهش مدلی بر اساس مطالعات محرابیان و راسل و پارادایم های پاسخ-ارگانیسم-محرک مطرح شد. متغیرهای این مدل جو موزه ، احساسات بازدیدکنندگان پس از بازدید ، رضایت و وفاداری از بازدید موزه و در نهایت رضایت و وفاداری به شهر شیراز می باشد. تحقیق از نوع هدف کاربردی است ، و ابزار سنجش پرسش نامه است که چون جامعه نامحدود بود نمونه تحقیق 384 نفر از بازدیدکنندگان موزه عفیف آباد که در نیمه اول فروردین ماه به شیراز سفر کردند بودند. در تجزیه و تحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است. آماره های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین می باشد و در سطح استنباطی نیز از مدل معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تائیدی و تحلیل مسیر استفاده شده است. نرم افزار های مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل داده ها بسته نرم افزاری spss نسخه 19 و بسته نرم افزاری lisrel نسخه 72/8 و smartpls نسخه 2 تحت ویندوز می باشند. با توجه به یافته های تحقیق مشخص گردید که روابط معناداری بین محرک های محیطی ، احساسات بازدیدکنندگان و تاثیر آن بر رضایت و وفاداری آن ها می شود. بنابراین با تغییراتی در جو موزه می توان تجربه احساسی به یادماندنی را ایجاد کرد و از این طریق رضایت گردشگران و تمایل آن ها به بازدید مجدد و تبلیغات دهان به دهان مثبت را افزایش داد

جایگاه یابی خطوط هوایی داخلی ایران بر اساس مشخصه های کیفیت خدمات از نقطه نظر گردشگران داخلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  مریم نعمت الهی سروستانی   ابوالفضل تاج زاده نمین

هدف از این تحقیق به طور مشخص عبارت است از بررسیجایگاه شرکت های هواپیمایی داخلی ایران (ایران ایر،آسمانو ماهان )نسبت به یکدیگر با توجه به ابعاد کیفیت خدمات از نقطه نظرگردشگران دایمی می باشد.روش این تحقیق از جهت هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات ،توصیفی –پیمایشی می باشد.جامعه آماری تحقیق شامل مسافران خطوط هوایی مذکوردر سالن داخلی فرودگاه بین المللی شید آیت ا... دستغیب شیرازاست که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای در مجموع تعداد 386 نفر در نظر گرفته شد.آلفای کرونباخ در پرسش نامه کیفیت خدمات 92%و همچنین برای تک تک ابعاد نیز محاسبه گردید که میزان قابل قبولی داشت.پرسش نامه ها به صورت طبقه بندی با توجه به تعداد مسافران پرواز های این شرکت ها و به صورت در دسترس در دوره مورد نظر توزیع گردید.داده ها با استفاده از آزمون ها یکولموگروف-اسمیرنوف، تحلیل واریانس ،تحلیل عاملی تائیدیو همچنین آزمون مربوط به میانگین جهت ارائه جایگاه شرکت ها به کمک نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.همچنین جهت ترسیم جایگاه از فن نقشه ادراکی سه بعدی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که در میان ابعاد 5 گانه کیفیت خدمات از نقطه نظر مسافران داخلی ،اطمینان خاطر،قابلیت اعتماد و پاسخگویی به ترتیب اولویت مهم ترین تلقی شده اند که با توجه به این ابعاد سه گانه ،جایگاه شرکت ماهان بالاتر از آسمان و آسمان بالاتر از ایران ایر بر آورد شده است،اما در مجموع از نظر میانگین همه در حد متوسط و با اختلاف اندکی گزارش شده اند.لذا توجه بیش تر مسئولان به ارتقای کیفیت خدمات و در پی آن ارتقای جایگاه شرکت ها در ذهن مشتریان هدف امری ست که مستلزم تلاش بی وقفه می باشد.

هماهنگ سازی آمیزه ارتباطات با چرخه عمر دفاتر خدمات مسافرتی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پژوهشکده مدیریت،حقوق استانداردهای هوافضا 1392
  سعید سعادتی راد   ابوالفضل تاج زاده نمین

دشوارترین و سرنوشت سازترین تصمیمات در سازمان ها در حوزه بازاریابی سازمان ها اتخاذ می گردد. دفاتر خدمات مسافرتی نیز بدلیل محصول نامحسوسی چون سفر، در این حوزه نیازمند الگو و پایه هایی برای تصمیمات بازاریابی خویش هستند. لذا در این پژوهش با درک این سختی ها و اهمیت ها در راستای تسهیل چنین تصمیماتی در این حوزه از صنعت گردشگری ؛ تلاش گردیده که به یک الگوی هماهنگ از اولویت و اهمیت ابزار های ارتباطات بازاریابی (تبلیغات،فروش شخصی،روابط عمومی،پیشبرد فروش و تماس مستقیم )بر اساس دوره های مختلف از چرخه عمر یک دفتر خدمات مسافرتی(تولد یا معرفی،رشد،بلوغ یا اشباع،افول و احیاء مجدد)برسیم. این اولویت بندی به 5 بخش دوره های مختلف عمر تقسیم و ارائه می گردد.برای دستیابی به این نتایج ؛ پرسشنامه ای بر اساس ادبیات پژوهش و دسته بندی های علمی اندیشندان مختلف تهیه گردید و پس از توزیع از 175 پرسشنامه صحیح جمع آوری شده از دفاتر خدمات مسافرتی بعد از تحلیل های آماری صورت گرفته به اولویت بندی هایی به منظور استفاده هدف مند از آمیزه ارتباطات در دفاتر خدمات مسافرتی دست یافته شد.این الگو می تواند در شرایط مختلف طول عمر یک شرکت مسافرتی بعنوان یک راهنما برای تدوین برنامه بازاریابی دفاتر خدمات مسافرتی و تعیین بودجه و انتخاب کانال ارتباطی برای برقراری رابطه هدفمند با مشتری یا مسافر مورد استفاده قرار گیرد.

تاثیر بازاریابی داخلی بر بازاریابی رابطه ای در صنعت گردشگری(مطالعه موردی دفاتر خدمات مسافرتی)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1392
  مهسا سلطانی مقدم   ابوالفضل تاج زاده نمین

امروزه گردشگری به یکی از پردرآمدترین صنایع جهان تبدیل شده است؛ به طوری که همپای صنعتی مانند نفت درآمدزایی می کند و از این رو، نظر مناطق بسیاری به خود جلب کرده تا بتوانند از منافع حاصل از آن بهره مند شوند. اما در این صنعت نیز همانند بسیاری از صنایع دیگر جذب و حفظ مشتری اهمیت انکارناپذیری دارد و به دلیل رقابت شدید، بازارهای مجزا، عمر کوتاه محصولات و افزایش آگاهی و پیچیدگی مشتری، ضرورت پرداختن به رویکرد بازاریابی رابطه ای بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. بازاریابی رابطه ای شامل ایجاد، حفظ و ارتقا روابط قوی با مشتریان و دیگر سهام داران است. در واقع هدف فعالیت های بازاریابی رابطه ای توسعه و مدیریت روابط بلندمدت همراه با اعتماد متقابل بین مشتریان و شرکت است. عوامل بسیاری بر کیفیت انجام بازاریابی رابطه ای تأثیر گذارند که بازاریابی داخلی از جمله آنهاست؛ بنابراین، این پژوهش به بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازاریابی رابطه ای در صنعت گردشگری می پردازد. جامعه آماری این بررسی کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی شهر کرمان و مشتریانی است که از خدمات این دفاتر استفاده کرده اند. تعداد نمونه گروه اول 115 و گروه دوم 195 نفر می باشد. تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است. برای بررسی رابطه بین متغیرهای مکنون از تحلیل رگرسیون مبتنی بر نرم افزار spssو تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس بر اساس نرم افزار pls استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت بازاریابی داخلی بر بازاریابی رابطه ای(به عنوان فرضیه اصلی) و مولفه های آن شامل اعتماد، ایجاد پیوند، رابطه متقابل و همدلی است و فرضیه های تأثیر بازاریابی داخلی بر متغیر ارزش مشترک و ارتباط تأیید نگردید.