نام پژوهشگر: پرویز بهروزی

تاثیر تدریس لغات پرتکرار استفاده شده در فیلم ها بر درک شنوایی فیلم ها در میان دانش آموختگان ایرانی سطح پیشرفته.
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
  مرجان یوسف پور درین سو   پرویز بهروزی

مقدمه بسی جای شگفتی است که تعداد مقالات و تحقیقات مربوط به فیلم بسیارکم است زیراکه زبان آموزان علاقه بسیاری به یادگیری با فیلم ها دارند. در این پایان نامه سعی شده است که به بررسی یادگیری شنوایی بهتردر دانش اموزان پرداخته شود اما این بار با ابزاری متفاوت که همان لغات پرتکرار فیلم هاست که توسط نرم افزاری که بدین منظور طراحی شده به دست می آیند. طرح مسئله مدرسین معمولا علاقه ای به استفاده و بکارگیری فیلم های انگلیسی زبان در کلاس ندارند و دانشجویان را به تماشای فیلم در خارج از کلاس تشویق می کنند. و اینکه دانش آموزان بتوانند فیلم ها را متوجه شوند مد نظر آن ها نیست. یکی از دلایل طفره رفتن و یا کم کاری در این زمینه رامی توان نبود یا کمبود کتاب هایی دانست که لغات فیلم ها را در بر دارند. البته انجام این کار یعنی به دست آوردن لغات فیلم ها کار دشواری است و وقت گیر. با پیشرفت تکنولوزی دیگر این کار توسط ماشین صورت گرفته و بسیار دقیق تر است. اسکیریپت فیلم ها به برنامه نرم افزاری رنج داده می شود . این برنامه لغات پر کاربرد فیلم ها را دراختیار کاربر قرار می دهد. د ر این تحقیق محقق ار اسکریپت 62 فیلم استفاده کرده و لغات پرتکرار آن ها را به دست آورده و به دانش آموزان آموخته است. این کار به مدرسین این اجازه را می دهد که از بتوانند از فیلم های انگلیسی زبان به عنوان ابزاری موثر و مفید تر در کلاس ها استفاده کنند. ضرورت مطالعه هدف از این تحقیق این است که لغات پر تکرار فیلم ها شناسایی شده و به عنوان منبعی مطمئن در اختیار دانش آموزان قرار بگیرد . دانستن و فراگیری این لغات از اهمیت ویزه ای بر خوردار است . چرا که فراگیران معمولا به این دلیل از فیلم ها به عنوان یک ابزار آموزشی استفاده نمیکنند که در درک مطلب ان ها مشکل داشته و از فهم درست مطالب عاجزند. بنابراین دانستن این لغات می تواند هم برای مدرسی ن و هم زبان آموزان نقطه غطفی باشد تا فیلم ها را به منبع مهمی برای یادکیری زبان تبدیل کند. طرح سئوال آیا تدریس لغات پرتکرار فیلم ها تاثیری بر درک شنیداری فیلم هها ی آمریکایی در میان زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفته دارد یا خیر؟ فرضیه تدریس لغات پرتکرار فیلم ها تاثیر بسزایی بر درک شنیداری فیلم ها درمیان زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفته دارد. فرضیه نقض تدریس لغات پرتکرار فیلم هاد 9پهیج نوع تاثیر بسزایی بر درک شنیداری فیلم ها درمیان زبان آموزان ایرانی سطح پیشرفته دارد. واژگان کلیدی efl: فراگیران زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی american movie: فیلم های آمریکایی و انگلیسی زبان script: متن دیالوگ فیلم ها bnc: بیریتیش نشنال کرپس روش کار به منظور به آزمایش گذاشتن فرضیه 50 نفر دانش اموز سطح پیشرفته برای مطالعه برگزیده شدند که 38 نفر ان ها بعد از انجام تست یکسان سنجی در نتیجه تحقیق شرکت داده شدند (نتایج تست رامی توانید در جدول شماره یک ببیند). تست یکسان سنجی سطح عمومی زبان انگلیسی یک تست cae بود. به ترتیب پیش تست و پست تست هم که گرفته شد، که هر دو درک مطلب فیلم ها بودند. پیش تست قبل شروع آزمایش (جدول شماره دو) و پست تست ( جدول شماره سه) پس از انجام آن گرفته شد و نتایج توسط تی تست با هم مقایسه شد. طبق مقایسات به عمل آمده فرضیه نقض رد شده وفرضیه اصلی به اثبات می رسد. به کلاس کنترل طی 17 جلسه کلماتی که از همه کمتر در فیلم ها کاربرد داشتند آموزش داده شد و به گروه آزمایش 500 کلمه ای که بیش از همه تکرار شده بودند. descriptive statistics of homogenizing test n range minimum maximum sum mean std. deviation variance statistic statistic statistic statistic statistic statistic std. error statistic statistic var00001 50 14.00 15.00 29.00 1104.00 22.0800 .47795 3.37965 11.422 valid n (listwise) 50 جدول شماره یک paired samples test paired differences t df sig. (2-tailed) mean std. deviation std. error mean 95% confidence interval of the difference lower upper pair 1 pre-con - pre-exp 15.77778 2.46280 .58049 14.55306 17.00250 27.180 17 .000 جدول شماره دو paired samples test paired differences t df sig. (2-tailed) mean std. deviation std. error mean 95% confidence interval of the difference lower upper pair 1 post-con & post-exp -4.22222 3.28196 .77356 -5.85430 -2.59014 -5.458 17 .000 جدول شماره سه نتایج و یافته ها نتایج مقایسه های بین دو گروه حاکی از این است که تدریس و یادگیری لغات پر کاربرد فیلم ها تاثیر شگفتی بر درک شنوایی دانش آموزان زبان انگلیسی دارد. به خصوص استفاده از لیست لغاتی که توسط برنامه رنج تهیه شده می تواند به دانش اموزان کمک شایان توجهی بکند و در وقت و هزینه آن ها در ارتباط با یادگیری فیلم ها مثمر ثمر باشد.

تاثیر تدریس استراتژی های استنباط معنی لغات بر روی مهارت درک مطلب زبان آموزان سطح پیشرفته ایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده زبانهای خارجی 1389
  معصومه یغمایی   پرویز بهروزی

abstract this study examines the effect of teaching lexical inferencing strategies on developing reading comprehension skill of iranian advanced efl learners. participants were female students of meraj and shokouh institudes of garmsar a quasi-experimental design using two intact advanced classes of efl students at meraj and shokouh institutes. as the first step, a general toefl proficiency test was administered to the two classes comprising (63= subject) participants to be sure of the homogeneity of the students. afterward, both groups (54students) have a pre-test consisting of a multiple choice test of vocabulary, and reading comprehension test which were designed from toefl reading proficiency test (version 2005). consequently, the treatment started for experimental group through which, they practice three strategies (identifying, evaluating, and monitoring). selected for this study where as in the control group the same material was taught by, using conventional methods of teaching unknown words that are explained or translated by the teacher before reading. via 10 sessions of treatment, participants read the passages containing 8 or 10 unknown words and attempt to derive the meaning of unknown words from context. when the treatment phase was over, the participants in both groups participated in the post test (which was similar to the pre test, contained both vocabulary and reading comprehension tests). the finding obtained from the statistical results of pre and post test pointed to the significant difference between the groups. hence, the instructional procedure contributed to the improvement of efl advanced students reading comprehension in this study.

بررسی استراتژی های به کار رفته در ترجمه ی انگلیسی به فارسی اسامی خاص در ادبیات کودک
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  مرجان مرادیان   شعله کلاهی

چکیده پایان نامه : امروزه کتاب های کودک بیش از پیش چاپ می شوند. ترجمه آن ها به زبان های مختلف به داستان هاو شخصیت هایشان امکان میدهد در سراسر دنیا سفرکنند . اسامی خاص یکی از آن مقولاتی است که ترجمه شان برای مترجمان دردسرساز است.این تز بر روی ترجمه اسامی خاص متمرکز است.اصلی ترین هدف این تحقیق بررسی استراتژی های به کار رفته در ترجمه اسامی خاص از انگلیسی به فارسی در ادبیات کودک و شیوه های ترجمه ی این لغات است. در عین حال شیوه هایی که برای ترجمه آنها کاربردی تر می باشندمطرح میشوند.برای نیل به این هدف هفت کار ادبی در حوزه ادبیات کودک انتخاب و بررسی شده است.روند کاری این پایان نامه در اینجا عنوان می گردد.محقق پس از جستجو در بازار کتاب و اینترنت،هفت کار ادبی کودک راکه حاوی تعداد قابل توجهی اسامی خاص بودندانتخاب نمود.پس از آن ترجمه فارسی آن ها تهیه شد.سپس محقق به مرحله ی بعد رفت و آن بررسی آن اسامی از لحاظ ترجمه شان بوده است.محقق از مدل دیویس استفاده کرده است و این مدل را در ترجمه ی تمامی اسامی کاملا" مورد ارزیابی قرار داده است و مقایسه ای بین زبان مبدا و مقصد به عمل آورده است.محقق در این ارزیابی متوجه شده است که ترجمه پنج کتاب رولینگ تحت تاثیر زبان مبدا است. این بدین معنی است که از هفت استراتژی که عبارتند از حفظ،اضافه،حذف،جهانی کردن،محلی کردن،انتقال و خلق کردن، محلی کردن مورد استفاده ترین استراتژی در ترجمه ی اسامی خاص در کتاب های هری پاتر بوده است که ?????? مورد استفاده قرار گرفته است و پس از آن خلق کردن رتبه دوم را کسب کرده است و ?????مورد استفاده قرار گرفته است.سایر استراتژی ها در ترجمه ی این اسامی مورد استفاده قرار نگرفته اند. توجه :1. این فرم باید تایپ شده تحویل داده شود. 2. چکیده فوق ، همان چکیده داخل پایان نامه است . 3. ضروریست کلیه مشخصات پایان نامه که دراین فرم درج می گردد با مشخصات تصویبی پایان نامه در لیست کد شناسایی ( شامل اسامی اساتید ، عنوان درج شده در فرم الف ، کد شناسایی ) مطابقت داشته باشد .

تاثیر متون طنزبر روی به یادآوری لغات در میان زبان آموزان سطح متوسطه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1390
  سیده حوریه عزی   پرویز بهروزی

زبان آموزان وحتی مدرسین و محققین همواره به دنبال یافتن راهی موثر برای یادگیری لغت هستند. در گذشته لغت به طور کاملا سنتی به آنها ارایه می شده و آنها میبایست لغت را تنها با تکرار حفظ میکردند اما امروزه روشهای گوناگونی برای یادگیری لغت به کار میرود. از این جهت محقق سعی کرده تا با استفاده از متون طنز به تسهیل یادگیری و به خاطر سپاری لغات کمک کند. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر متون طنز بر روی به یادآوری لغات در میان زبان آموزان سطح متوسطه انجام شده. برای انجام این تحقیق چهار کلاس شامل 62 زبان آموز در موسسه سفیران انتخاب شد. بعد از انجام تست مهارت زبانی نلسون 44 زبان آمز هم سطح باقی ماندند.که به دو گروه یکی گروه آزمایش و دیگری گروه کنترل هر کدام شامل 22 زبان آموز ، تقسیم شدند.در مرحله بعد یک امتحان لغت گرفته شد تا لغاتی که زبان آموزان میدانستند از تحقیق حذف شوند. این تحقیق در 14 جلسه انجام شد . گروه آزمایش هر جلسه متن طنز کوتاهی را دریافت میکردند و گروه کنترل همان لغات را تنها از طزیق معانی و مثالهای استخراج شده از فرهنگ لغات می آموختند. در پایان 14 جلسه یک آزمون نهایی شامل سوءالات چند گزینه ای از هر دو گروه گرفته شد. بعد از محاسبه تی-تست (t-test) برای مقایسه میانگین نمره های دو گروه در آزمون نهایی ، محقق دریافت که تدریس لغات از طریق متون طنز تاثیر بهتری روی به یاد آوردن لغات دارد.

بررسی تاثیر استفاده از نرم افزار های چند رسانه ای بر یاد گیری واژگان زبان آموزان سطح پیش متوسط ایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391
  مرضیه طاهری   پرویز بهروزی

این تحقیق به بررسی استفاده از نرم افزارهای چند رسانه ای بر یادگیری واژگان زبان آموزان سطح پیش متوسط ایرانی میپردازد. نرم افزار استفاده شده در این تحقیق به کاربر این امکان را میدهد که بتواند واژگان ناشناخته متن را با کمک توضیحات مختلف که به صورت توضیح به همراه صدا (pronunciation) و توضیح به همراه ویدئو (video annotation) میباشد بخواند.این توضیحات اضافه که به همراه نرم افزار هستند به فرد در یادگیری واژگان جدید کمک میکند. تعداد شرکت کنندگان در این تحقیق40 نفر بودند. این شرکت کنندگان زبان آموزان سطح پیش متوسط ایرانی از در موسسه در ساری بودند. شرکت کنندگان به دو گروه تقسیم شدند هر دو گروه متن های مشابهی را بر اساس نرم افزار "tell me more" که حاوی واژگان جدید و ناشناخته بود را خواندند. گروه اول به توضیحات نرم افزاری دسترسی داشتند که در آن کلمات ناشناخته به صورت آوایی و یا ویدئویی توضیح داده شده بود. شرکت کنندگان این امکان را داشتند که با کلیک بر روی کلمه ناشناخته معنا و تصویری از آن را ببینید و همچنین به نحوه تلفظ آن گوش کنند. اما گروه دوم فقط به دیکشنری و توضیحات معلم دسترسی داشت. بعد از گذشت ده جلسه از تدریس, برای دریافت تاثیر استفاده از نرم افزار بر دانش آموزان, از تستهای چهارگزینه ای واژگان استفاده شد. نمره میانگین هر دو گروه با استفاده از نرم افزار spss و بر اساس t-test بررسی و تحلیل شد. نتیجه این تحقیق نشان داد که استفاده از نرم افزار چند رسانه ای تاثیر بسزایی در یادگیری واژگان زبان آموزان سطح پیش متوسط ایرانی دارد.

تاثیرسنجی بازخوردنوشتاری اصلاحی فرازبانی متمرکز بر روی توانایی مقاله نویسی زبان آموزان ایرانی سطح متوسطه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391
  الهه عبادی   پرویز بهروزی

مطالعه حاضر اقدام به بررسی برای نشان دادن اثراحتمالی بازخوردنوشتاری اصلاحی فرازبانی متمرکز بر روی توانایی مقاله نویسی زبان آموزان ایرانی سطح متوسطه می نماید. 47 شرکت کننده میان 65 دانشجوی از دانشگاه قائمشهر که به صورت تصادفی انتخاب شدند.در این مطالعه دو گروه بدون تغییر به صورت تصادفی انتخاب شدند. محقق یک گروه از این گروه روش تدریس بازخوردنوشتاری اصلاحی فرازبانی متمرکزرا بکار گرفته است و در گروه دیگر بازخورد سنتی در مقاله نویسی را بکار گرفته است. تستها توسط سه مصحح تصحیح شد و نتایج آن به منظور ارزیابی و اطمینان از سطح پیشرفت زبان آموزان و همچنین تاثیر روش تدریس مورد بررسی قرار گرفت.نتایج به دست آمده نشان داد که شرکت کنندگان در گروه فرازبانی متمرکزدر ارتباط با صحیح نوشتن پیشرفت داشتند.

the effect of using visual aids on the development of speech act of disagreement among iranian intermediate efl learners
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  علی قربی   پرویز بهروزی

abstract the present study tried to investigate the effect of visual aids (films) on the development of the speech act of disagreement among iranian efl intermediate learners. to this end, the researcher selected 40 homogeneous intermediate learners based on their scores on oxford placement test. .the subjects then divided into control group and experimental group. both classes were tested by a multiple-choice dct test. the researcher used authentic video in experimental group, for the students to work on the speech act of disagreement. in the other class, the teacher used the script of the films on the experimental group. the focus of the material in control group is on vocabulary and grammar. after the treatment both classes were tested by the same dct test. the final statistic results of the study revealed that applying visual aids developed the speech act of disagreement among intermediate learners. the results of this investigation indicate that instructional approach included the use of video, enabled the learners to perform better than the other group in acquiring the pragmatic competence of english disagreement. these results imply that instructional techniques may result in the development of pragmatic competence.

تاثیر یادگیری واژگان در حین متن در مقایسه با فراگیری قبلی بر روی پیشرفت مهارت خواندن زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  اکرم قدرت آبادی   پرویز بهروزی

چکیده: خواندن یکی از مهمترین مهارتها است. این مهارت یکی از زمینه هایی است که بیشتر زبان آموزان ایرانی در درک آن با مشکل مواجه هستند، بنابراین باید توجه بیشتری در آموزش آن مبذول داشت. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یادگیری واژگان درحین متن درمقایسه با فراگیری قبلی بر روی پیشرفت مهارت خواندن زبان آموزان سطح متوسط ایرانی می باشد.بدین منظور تعداد 60 نفر زبان آموز متوسط بر اساس آزمون nelt از بین 90 نفر زبان آموز از دبیرستان حضرت زینب، واقع در شهرستان دامغان، استان سمنان انتخاب شدند. این فراگیران به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. در مرحله نخست، دو گروه، تست پیش آزمون خواندن و درک مفاهیم را دریافت نمودند. سپس هر دو گروه در طی 16 جلسه آموزشی هشت متن خواندن را دریافت نمودند. در گروه a ، گروه کنترل، لیستی از تعاریف لغات جدید در بالای صفحه ارائه شده بود. ولی در گروه b ، گروه آزمایش، تعاریف لغات جدید ارائه نشده بود و فراگیران ملزم بودند از راهبردهای منفاوت یادگیری واژگان برای یادگرفتن معانی لغات جدید استفاده کنند. آنها همچنین سعی می کردند معانی لغات جدید را از طریق کار گروهی در کلاس حدس بزنند. در جلسه آخر، فراگیران تست پس آزمون خواندن و درک مفاهیم را دریافت نمودند. نتایج آزمون های مذکور نوسط spss مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت چنین نتیجه گیری شد که یادگیری واژگان در متن بر درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط ایرانی تاثیر فراوانی دارد.

تاثیر یادگیری مشارکتی بر مهارت درک مطلب دانش آموزام مقطع متوسطه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391
  فاطمه عصیری   پرویز بهروزی

چکیده این مطالعه به طور جامع تلاش بر تحقیق روی تاثیر تکنیک های یادگیری گروهی بر درک مطلب دانش آموزان دبیرستانی رادارد. بد ین منظورابتدا یک تست تعیین سطح( (pet,version2009 به100 دانش آموز دخترپایه سوم دبیرستان که در دو دبیرستا ن گرمسار در ایران مشغول به تحصیل بودند داده شد.سپس 64نفرپس از تست مهارت سنجی انتخاب شد ند.افراد مذکور به صورت تصادفی به دو گروه 32 نفره آزمایشی وکنترول تقسیم شدند.ِیک پیش آزمون خواندن ازهر دو گروه گرفته شد. با بررسی نتایج پیش آزمون مشخص گردید که تفاوت معنا داری بین دو گروه کنترول و آزمایش وجود ندارد.بنابراین 10 متن خواند نی طی 12 جلسه 90دقیقه ای با دو شیوه متفاوت توسط محقق ارائه گردید. در گروه کنترول متون خواندن به شیوه سنتی معلم محور تدریس گردید. اما درگروه آزمایشی دانش آموزان از تکنیک های یادگیری گروهی (جیگسا) بهره بردند. پس از دوازده جلسه آزمون پایانی برگزار گردید. نتایج امتحان پایانی فوق (مربوط به دو گروه ) جهت بررسی فرضیه مذکور در بالا توسط t-testمقایسه شد . به علت اینکه (t-value) کوچکتر از 5/ 0 بود می توان نتیجه گرفت که تدریس درک مطلب از طریق گروهی بر یاد سپاری زبان آموزان ایرانی سطح متوسطه موثر بوده و بنابراین تئوری null(بی تاثیری ) رد می شود.

مقایسه پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان آسیب دیده شنوائی سوم دبیرستان در محیط مدارس عادی با محیط مدارس استثنائی (ویژه)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  سعید روحی پور اسرمی   پرویز بهروزی

چکیده تحقیق حاضر کنکاشی است برمقایسه پیشرفت یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان آسیب دیده شنوائی سوم دبیرستان در محیط مدارس عادی با محیط مدارس استثنائی (ویژه) در استان مازندران. برای انجام این تحقیق دو گروه 25 نفره همگن از دانش آموزان (گروهی در مدارس عادی و گروه دیگر در مدارس ویژه ) بر اساس مقدار آسیب شنوائی و نمره آزمون عمومی انگلیسی که بر اساس کتاب درسی سال اول و دوم دبیرستان تدوین شده بود، انتخاب شدند. دانش آموزان در مدارس مختلف شهرهای استان مازندران پراکنده بوده و در کلاسهای عادی مدرسه مشغول تحصیل بودند. نه تنها دانش آموزان بلکه معلمان نیز از هدف تحقیق مطلع نبودند، چراکه احتمال داشت مطلع شدنشان تأثیر (جنبی) منفی بر نتیجه تحقیق بگذارد، بدین منظور و با این روش دانش آموزان فوق الذکر انتخاب و پس از تدریس و حتی مرور کل کتاب توسط معلمین و قبل از امتحان پایان سال، محقق یک آزمون کلی استاندارد زبان سوم دبیرستان را به طور یکسان از تمام دانش آموزان در مدارس و شهرهای مختلف استان چه عادی و چه ویژه به عمل آورد. البته لازم به ذکر است که محقق در طول سال تحصیلی بارها به طور سرزده از کلاسهای مختلف در شهرهای متفاوت بازدید به عمل آورد تا مطمئن شود که روش تدریس معلمین یکسان و بر اساس استاندارد آموزش و پرورش می باشد. همچنین در ارتباط مستمر با معلمین و مدیران و دیگر عوامل مدرسه از سلامت روحی و جسمی و حضور مستمر دانش آموزان منتخب اطلاع حاصل کرده تا مطمئن شود عوامل جانبی در یادگیری در کمترین حد خود باشد. پس از انجام آزمون نهائی، نمرات به دست آمده به وسیله برنامه spss تجزیه و تحلیل شد و این بررسی نشان داد که دانش آموزان آسیب دیده شنوائی در مدارس عادی بهتر عمل کرده و در نتیجه پیشرفت تحصیلی بهتری نسبت به همردیفان خود در مدارس ویژه داشتند. لذا محقق توصیه می کند که دانش آموزان آسبب دیده شنوائی از دانش آموزان عادی جدا نشده و در کنار آنها به ادامه تحصیل بپردازند مگر در مواردی که شدت آسیب شنوائی به حدی زیاد باشد که امکان حضور آنها در مدارس عادی وجود نداشته باشد. کلید واژه ها: آسیب دیده شنوائی، مدارس عادی، مدارس ویژه، زبان انگلیسی عمومی

رابطه بین سه متغیر:خودکارامدی ،سطح اضطراب و موفقیت زبان عمومی دانشجویان دانشگاههای ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391
  مجید غلامی   پرویز بهروزی

تحقیق موجود به بررسی رابطه خودکارآمدی و اضطراب دانشجویان زبان انگلیسی عمومی و موفقیت انها در این درس می پردازد. همچنین بررسی تفاوت های سطوح خودکارامدی. اضطراب و موفقیت دانشجویان زبان عمومی مهندسی علوم پایه و علوم انسانی مورد اهداف تحقیق حاضر بود. بدین منظور پرسشنامه خودکارآمدی ( قنسولی و الهی (2010)و اضطراب(سایتو و همکاران (1999) استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از رابطه مثبت و معنی دار بین خودکارآمدی دانشجویان زبان عمومی دانشگاه ها و نمره درس زبان انگلیسی آنها بود. همچنین رابطه منفی و معنی دار بین اضطراب آنها و نمره درس زبان انگلیسی انها پیدا شده به علاوه دانشجویان مهندسی و علوم پایه نسبت به دانشجویان علوم انسانی از سطح بالاتر خودکارآمدی و پایین تر اضطراب برخوردار بودند که این در موفقیت انها در درس زبان عمومی تاثیرگذار بود. نتایج مصاحبه ها نیز کاملا با نتایج بدست امده از پرسشنامه ها منطبق بود.نتایج بدست آمده اهمیت مباحث خودکارآمدی و اضطراب را در درس زبان عمومی برای اساتید زبان پررنگ می کند. این اساتید می توانند سطح خودکارآمدی و کاهش سطح اضطراب دانشجویان علوم انسانی موفقیت انها را در این درس تضمین کنند.

تاثیر تدریس مستقیم متون تخصصی هوانوردی از طریق تجزیه و تحلیل گونه ای بر افزایش مهارت خواندن و درک مفاهیم دانشجویان هوانوردی ایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  مجتبی تیمورتاش   سید رضا به آفرین

این تحقیق به بررسی تاثیر تاثیر تدریس مستقیم متون تخصصی هوانوردی از طریق تجزیه و تحلیل گونه ای بر افزایش مهارت خواندن و درک مفاهیم دانشجویان هوانوردی درایران پرداخته است. در دنیای پیچیده امروز دانشجویان دانشگاهها نیاز مبرمی به مطالعه دروس خود از کتابهای اصلی و مرجع دارند. مهندسین رشته هوانوردی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. کمبود کتابهای مرجع به علاوه نواقص عمده در مهارت درک مطلب مهندسین به ایجاد یک شکاف عمیق میان دانشگاه و صنعت میانجامد. این طرح تحقیق یک تحقیق آزمایشی در دو گروه متفاوت میباشد. محقق تعداد شصت دانشجو را از میان دویست و هشتاد دانشجوی مهندسی هوانوردی در دانشکدهای هوایی که دارای اطلاعات زبان عمومی و فنی مناسبی بودند را انتخاب کرد که این تعداد خود به دو گروه همگن آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. برای محقق کردن این تحقیق فرضیه تهی زیر بیان شد: تدریس مستقیم متون تخصصی هوانوردی از طریق تجزیه و تحلیل گونه ای تاثیر قابل ملاحظه ای بر افزایش مهارت خواندن و درک مفاهیم دانشجویان هوانوردی ایرانی ندارد. نتایج حاصله از این تحقیق این فرضیه تهی را رد کرد چرا که نمرات به دست آمده در گروه از گروه کنترل بیشتر بود. نتایج این تحقیق به ما پیشنهاد میکند که منطقی است که تاکید بیشتری روی تدریس مستقیم متون تخصصی هوانوردی از طریق تجزیه و تحلیل گونه ای داشته باشیم تا از این طریق بر افزایش مهارت خواندن و درک مفاهیم دانشجویان هوانوردی ایرانی کمک کنیم. امید است با کمک و یاری خداوند متعال و با استناد به مطالب این طرح تحقیق و طرحهای مشابه روزنه هایی به سوی ارتباط نزدیکتر میان دانشگاه و صنعت یافت شود.

بررسی تاثیر میزان علاقمندی به موضوع خواندن بر درک مطلب زبان اموزان بالاتر از سطح متوسطه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1391
  زهره رحیمی   پرویز بهروزی

چکیده اینچنین مشخص شده است که خواندن به عنوان یک فعالیت لذت بخش شامل فعال سازی دانش و تبادل اطلاعات میباشد. بنابراین علاقه دانش آموزان به عنوان یک متغیر مهم در درک مطلب است. این پژوهش به منظور نشان دادن تاثیرموضوعات مورد علاقه بر درک مطلب زبان آموزان ایرانی سطح بالاتر از متوسط انجام شده است. به منظور تحقق هدف این پژوهش، 45 نفر از زبان آموزان موسسه زبان انگلیسی افق واقع در شهرستان گرگان، پس از برگزاری آزمون سنجش مهارتهای عمومی (نلسون) به عنوان یک نمونه همگن انتخاب شده اند و محقق به طور تصادفی شرکت کنندگان را به دو گروه شاهد و آزمایش تقسیم کرده است. سپس دانش آموزان موضوعات مورد علاقه خواندن خود را از طریق یک مقیاس ( لیکرت) انتخاب و پس از آن محقق آزمون اولیه درک مطلب را در هر دو گروه برگزار میکند. در طول یک دوره ده هفته ای شرکت کنندگان هر گروه روی 16 متن کار کرده اند . زبان آموزان در گروه شاهد، متونی را بدون توجه به علاقمندی خود خوانده اند، در حالیکه زبان آموزان در گروه آزمایش متون با موضوعات مورد علاقه خود که قبلا انتخاب کرده اند را میخوانند. در پایان این دوره محقق برای به دست آوردن نتیجه پژوهش آزمون پایانی درک مطلب خواندن را در هر دو کلاس برگزار میکند. در نهایت نتیجه هر دو گروه مقایسه می شود و نتیجه آن چنین است که انتخاب مباحث مورد علاقه دانش آموزان می تواند منجر به درک بالاتر مفاهیم خواندن وپیشرفت در مهارت خواندن در مقایسه با روشهای سنتی شود. کلید واژه ها : خواندن و درک مفاهیم، علاقه به موضوع، زبان آموزان

تاثیر عوامل شخصیتی (متفکر/تکانشی) و تکنیک های بازخورد بر صحت گرامری در نوشتار
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1392
  شهره اکبرنتاج   بابک مهدوی

مطالعات اخیر نشان داده است با اینکه نوشتار امری سخت ومشکل برای یادگیرندگان زبان خارجی است،توسط دانش آموزان و معلمان مورد بی توجهی قرار گرفته است.بسیاری از معلمان از تیپ شخصیتی دانش آموزان خود آگاه نیستندو نمی دانند برای کمک به بهبود توانایی نوشتار دانش آموزان از چه تکنیک هایی استفاده کنند.ایجاد بازخوردهای اصلاحی متناسب با تیپ شخصیتی دانش آموزان امر بسیار مهمی است که اگر در اصلاح خطاهای آنها در صحت گرامری شان توجه شود کمک شایانی به نوشتار دانش آموزان می کند.این تحقیق تلاش دارد تا تاثیر عوامل شخصیتی (متفکر و تکانشی) و تکنیک های بازخورد (مستقیم و غیر مستقیم) را بر صحت گرامری در مهارت نوشتار بسنجد.به همین منظور، مطالعه حاضر اقدام به ارائه شواهدی کرده است که نشان دهدکه چه بازخورد هایی(مستقیم یا غیرمستقیم) مناسب دانش آموزان متفکر و چه بازخوردهایی (مستقیم یا غیرمستقیم) مناسب دانش آموزان تکانشی در امر صحت گرامری در نوشتارشان است.برای این کارابتدا تست روانشناسی از دانشجویان گرفته شد وچهارگروه مشخص شد.برای همگن بودن، تست خودارزیابی گرفته شد . در هر جلسه یک موضوع به دانشجویان داده شد.انشاء ها توسط سه مصحح تصحیح شد و بعد ازتصحیح ،بازخورد های مربوط به هر گروه با توجه به تیپ شخصیتی به آنها داده شد. نتایج آماری نشان داد که در میان این چهار گروه، فقط دانشجویان رفلکتیوی که بازخورد مستقیم دریافت کرده بودند بهترین اجرا را در نوشتار داشتند یعنی بازخوردمستقیم روی آنها خوب عمل کرد. اما دانشجویان رفلکتیوی که بازخورد غیر مستقیم دریافت کردند و دانشجویان ایمپالسیوی که بازخورد مستقیم دریافت کردند، بازخوردها در آنان تاثیر داشت ولی این تاثیر چشمگیر نبود.اما دانشجویان ایمپالسیوی که بازخورد غیرمستقیم دریافت کردند این بازخورد غیرمستقیم اصلا نتوانست کمکی به آنها کند.پس نتیجه می گیریم که بازخورد اصلاحی نوشتاری می تواند به بهبود صحت گرامری دانش آموزان در نوشتار کمک کند اما این تاثیر ممکن است مطابق با نوع بازخورد نوشتاری و نوع شخصیتی دانش آموزان متفاوت باشد.

تاثیر بازخورد اصلاحی نوشتاری بدون نشانه و متمرکز بر انسجام و پیوستگی نوشتار زبان آموزان ایرانی سطح متوسط
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1392
  پگاه صدیقی   پرویز بهروزی

نگرانی اصلی از مطالعه حاضر ، به منظور بررسی اثر احتمالی متمرکز بازخورد اصلاحی uncoded شده نوشته شده در نوشتن انسجام و انسجام از زبان آموزان متوسط ??ایران بود. پس از انتخاب 33 نفر همگن در میان از 52 زبان آموزان زن در سطح متوسط ??در موسسه زبان افق در گرگان و به طور تصادفی آنها را اختصاص به دو گروه دست نخورده ، محقق ساخته شوید آنها با نوشتن انسجام و انسجام آشنا هستند و اثر ربط و مراجع endophoric در آنها. قبل از شروع درمان ،آزمون نوشتن به هر دو گروه اجرا شد. در طول جلسه درمان ( 10 هفته ) ، گروه تجربی بازخورد uncoded شده بر روی اشتباهات ساخته شده در مقارنه و منابع endophoric را دریافت ، و در گروه کنترل بازخورد مستقیم سنتی در چنین خطاها را دریافت کرد . انجام تجزیه و تحلیل داده ها به دلیل نتایج نشان داد که گروه تجربی عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل در پس آزمون که در پایان اجرا شد . بر اساس نتایج ، بازخورد uncoded در مقایسه با بازخورد مستقیم موثر تر برای واکنش نشان می دهند به نوشتن انسجام و انسجام دانش آموزان است . یافته های این مطالعه می تواند پیامدهای برای مربیان معلم، زبان آموزان ، و معلمان را داشته باشد.

تأثیر دسته بندی معنایی بر بخاطر سپاری واژگان در زبان آموزان ایرانی سطوح مبتدی و متوسط
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1392
  مریم رمضانی   پرویز بهروزی

هدف تحقیق کنونی با طرحی نیمه تجربی، بررسی تاثیر دسته بندی معنایی بر بخاطر سپاری واژگان در فراگیران زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی بود. شرکت کنندگان به دو گروه مساوی 15 نفره در هر سطح تقسیم شدند و بطور تصادفی به گروههای آزمایشی و کنترل اختصاص یافتند. این فراگیران متشکل بودند از دخترانی با سنین 12 تا 15 سال که در موسسه امین، واقع در شاهرود، ایران، در سطوح مبتدی و متوسط به فراگیری زبان انگلیسی اشتغال داشتند. برای نیل به این مقصود این چهار آزمون بکار گرفته شد: آزمون کت، پیش آزمون واژگان، پس آزمون های یادآوری بدون تاخیر و پس آزمون های یاد آوری با تاخیر. به گروههای آزمایش دسته بندی معنایی واژگان ارائه شد که شامل شش لیست بود هر کدام شامل ده لغت که از نظر معنایی باهم مرتبط بودند. از طرف دیگر، به گروههای کنترل هم همان لیست ها با ترکیب تصادفی از جملات ارائه شد. مقایسه نتایج بدست آمده از پس آزمون های یاد آوری بدون تاخیر و پس آزمون های با تاخیر نشان داد که گروههای کنترل در دو سطح مبتدی و متوسط از همتایان خود در گروههای آزمایش بهتر عمل کردند و توانستند سهم بیشتری از واژگان را در یک دوره طولانی بخاطر سپارند. کاربرد این تحقیق در زمینه تدریس واژگان زبان خارجی و زبان دوم می باشد.

تاثیر بازخورد نوشتاری پس از متنی روی تسلط گرامری دانش آموزان سطح متوسط در مهارت نوشتاری
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  سیده مهوان ابراهیم زاده   پرویز بهروزی

طبق مطالعات انجام شد، استفاده از بازخورد نوشتاری میتواند به عملکرد زبان آموزان در تولید یک متن عاری از غلط کمک کند. در این مطالعه، محقق به بررسی یکی از انواع بازخوردهای نوشتاری پرداخته است که این بازخورد بازخورد پس از متنی نام دارد. در این بازخورد محقق بجای تصحیح غلط ، زیر غلط را خط کشیده و در انتهای متن توضیحی کوتاه در مورد آن ارایه مینماید . روش کار محقق در این تحقیق بدین صورت است که وی دو گروه بدون تغییر را به صورت تصادفی انتخاب کرده یکی را به عنوان گروه کنترل برگزیده و گروه دیگر را به عنوان گروه آزمایشی. گروه کنترل، بازخورد متداول که همان بازخورد مستقیم است دریافت مینن در حالی که گروه آزمایشی بازخورد پس از متنی دریافت میکنند. برای یکچارچه سازی زبان آموران، محقق ازتست نلسون استفاده نموده است. این تحقیق در 12 هفته صورت گرفتهاست که در هر هفته زبان آموز موظف به نوشتن یک انشاء بودند. شایان ذکر است که انشاهای زبان آموزان توسط سه مصحح تصحیح می شد.تحقیق حاضر نشان داده که گروهی که بازخورد پس از متنی دریافت نمودند از لحاظ گرامری پیشرفت چشمگیری داشتند اما پیشرفت گروهی که بازخورد مستقیم دریافت کردند چندان قابل توجه نبود.در نتیجه بازخورد پس از متنی که نوعی بازخورد غیر مستقیم است در کاهش غلط هایی گرامری زبان آموزان بسیار موثر میباشد.

تاثیر استفاده از پادکست تعاملی بر یادگیری واژگان سیاسی دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1391
  زهرا شهریاری اوریمی   رضا به آفرین

مهم نیست که در آن ما به نوبه خود، ما با شواهدی وجود دارد که فن آوری دیجیتال است که عملا موثر بر هر جنبه ای از زندگی ما محققان به رگبار . برای درک وضعیت فن آوری در یادگیری زبان امروز، نیاز به در نظر گرفتن راه های مختلفی است که فناوری می تواند تاثیر بر جنبه های مختلف زبان و آموزش هستند. پادکست ها نیرو راه را برای دانشجویان ایرانی برای بهبود مهارت های زبان انگلیسی خود . برای تقریبا بدون پول، دانش آموزان می توانند برنامه های انگلیسی یادگیری به کامپیوتر خود و یا دستگاه های گوش دادن قابل حمل دانلود کنید. پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی کارایی استفاده از پادکست در بهبود شرایط سیاسی زبان آموزان زبان آموزان ایرانی یادگیری است در واقع . برای این منظور، 60 دانش آموز انتخاب شدند و در دو گروه قرار گرفتند . گروه شاهد وگروه مورد . دانش آموزان در گروه شاهد به فایل های صوتی از اخبار در کلاس های عادی خود را از طریق روش های سنتی فعلی گوش ، در حالی که در گروه آزمون شد در درجه اول با تکنولوژی پادکست آشنا شده و سپس همان فایل های خبری صوتی و پادکست ها به روش پادکست داده شد. بعد از ده هفته ، هر دو گروه تست لغت داده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده ، آمار استنباطی ، یعنی ancova اجرا شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که گروه آزمون گروه کنترل در آزمون اداره بهتر عمل کرد. به عبارت دیگر، کسانی که ارائه شده توسط پادکست ها اخبار به عنوان مواد آموزشی اصلی یک نظر سیاسی بهتر نسبت به افراد گروه شاهد، یادگیری به طور قابل توجهی داشته است.

تاثیر سبک فکری معلمان بر انگیزه درونی یادگیرندگان زبان انگلیسی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی 1393
  زهره حسنی   احمد محسنی

این تحقیق به بررسی تاثیر سبک فکری معلمان بر روی انگیزه درونی یادگیرندگان زبان انگلیسی می پردازد. فرضیه های صفر نشان میدهد هیچ تفاوت قابل توجهی بین سبک فکری معلمان و انگیزه درونی بچه ها وجود ندارد. شرکت کنندگان در این تحقیق حدود 20 معلم و 200 دانش آموز در چهار موسسه در تهران بودند. داده ها از طریق پرسشنامه سبک فکری نظریه استرنبرگ و واگنر و مقیاس ارزیابی انگیزه درونی والرند بدست آمد. به منظور بررسی فرضیه های صفر داده ها تحت آزمون و تجزیه و تحلیل anova قرار گرفت. نتایج بیانگر این بود سبک فکری معلمان بر روی انگیزه درونی یادگیرندگان تاثیر به سزایی دارد. همچنین این تحقیق نشان داد آن دسته از معلمانی که سبک فکریشان قضاوتگر ، قانونگذار و اجرایی می باشد تاثیر مثبتی بر انگیزه درونی یادگیرندگان دارند . این بدان معناست که سبک تفکر قضاوتگر ، قانونگذار و اجرایی انگیزه درونی باعث افزایش انگیزه درونی یادگیرندگان می شود .

رابطه میان هوش عاطفی و بکارگیری استراتژی های یادگیری زبان توسط زبان آموزان ایرانی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1388
  پروانه حسنی   پرویز بهروزی

از دیر باز محققین برنامه ریزان درسی و معلما ن زبان های خارجی در پی یافتن ارتباطی منطقی میان هوش ویادگیری زبان خارجی بوده اند. هوش عاطفی یا هیجانی توانایی درک ،توصیف ،دریافت و کنترل هیجان هاست. هر شخص با برخورداری از میزانی از هوش عاطفی در مواجهه با وقایع مثبت یا منفی زندگی به موضع گیری پرداخته یا به سا زش با آنها می پردازد. انسان با برخورداری از هوش هیجانی به زندگی خود نظم و ثبات می بخشد به طوری که اصولا با هوش هیجانی بالا شخص وقایع منفی کمتری را در زندگی تجربه می کند. هدف این تحقیق بررسی رابطه میان هوش عاطفی و بکارگیری استراتژی های یادگیری زبان توسط زبان آموزان ایرانی در دو سطح مقدماتی وپیشرفته بوده است.در همین راستا چهار آزمون الف) تست هوش هیجانی بار ان ( bar-on emotional quotient )، ب)تست استراتژی های یادگیری زبان ( sill ) ، ج) تست مهارت زبان انگلیسی ( ielts ) برای سطح پیشرفته ، و د) تست مهارت زبان انگلیسی ( nelson ) برای سطح مقدماتی روی 301نفر دانشجو، 139نفر سطح پیشرفته و 162نفر سطح مقدماتی برگزار گردید.نتایج بدست آمده از تحلیل های آماری همبستگی و رگرسیون بر روی داده های تحقیق نشان داد که ارتباط معناداری میان هوش عاطفی زبان آموزان ایرانی و بکارگیری استراتژی های یادگیری زبان توسط آنان وجود دارد.همچنین بین هوش عاطفی این زبان آموزان و مهارت زبانی آن رابطه معناداری دیده شد.