نام پژوهشگر:

علیرضا عدل

مقایسه میزان جابجایی اپیکالی کانالهای انحنادار ریشه های دندان به دنبال آماده سازی با روشهای balanced force, step-back و profile و بررسی ریزنشت اپیکالی آنها پس از پرکردن کانالها با روشهای تراکم عمودی و جانبی
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
    علیرضا عدل     اکبر خیاط

چکیده ندارد.

تأثیر حامل های مختلف هیدروکسید کلسیم بر میزان به جا ماندن ذرات هیدروکسید کلسیم بر دیواره کانال
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1389
    لیلا نیک پور     علیرضا عدل

چکیده ندارد.

مقایسه میزان اینترلوکین-8 در مایع شیار لثه دندان های با پالپیت برگشت ناپذیر علامت دار و بدون علامت
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1389
    محمدیار موسوی     علیرضا عدل

چکیده ندارد.

بررسی آزمایشگاهی میزان دقت سه اپکس یاب الکترونیکی در تعیین محل پرفوراسیون ریشه دندان
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1389
    علی صالح غلامی     علیرضا عدل

چکیده ندارد.

بررسی میزان شیوع و نوع ایسموسهای کانال ریشه در اولین مولرهای فک بالا و پایین در جمعیت شهر شیراز
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1388
    پولاد امامی     اکبر خیاط

چکیده ندارد.

بررسی رادیوگرافیک کیفیت درمان ریشه انجام شده توسط دانشجویان عمومی دانشکده دندانپزشکی شیراز
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1388
    احسان کرم نژاد     علیرضا عدل

چکیده ندارد.