نام پژوهشگر:

مهوش غلامی

مطالعه دانش هم آیی دانشجویان زیان و رابطه ان با نوشتارشان
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
    عیسی عطاردی     عصمت بابایی

چکیده: پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین دانش هم ایی دانشجویانی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان بیگانه می اموزند و نوشتار انها می پردازد. این مطالعه همچنین سعی داشت تا کشف کند که ایا رابطه معنا داری بین دانش دریافتی هم ایی لغوی و دانش تولیدی دانش هم ایی لغوی و به همین منوال بین دانش دریافتی هم ایی قواعدی و دانش تولیدی هم ایی قواعدی وجود دارد . ضمنا سعی شد تا رابطه بین دانش هم ایی دانشجویان ایرانی و سطح علمی زبانی انها مطالعه شود. بدین منظور 80 دانشجوی سطح متوسط بالا از دانشگاه های دولتی قم، دانشگاه علامه طباطبائئ و دانشگاه تربیت معلم تهران از طریق نمونه برداری راحتی انتخاب شدند. ابزار استفاده شده برای جمع اوری اطلاعات پژوهش عبادتند از: ازمون تعین توانایی هم ایی توسط دکتر سلیمی ، ازمون تعین سطح اکسفورد و ازمون تعین سطح نوشتار دانشجویان. داده توسط تکنیک های متفاوت اماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج مطالعه نشان داد که یک رابطه معناداری مثبت بین دانش هم ایی و نوشتار دانشجویان به طور عام و بین هم ایی لغوی و نوشتار باالاخص وجود داشت. و همچنین نتایج تحقیق نشان داد که رابطه معناداری بین هم ایی لغوی دانش دریافتی و هم ایی لغوی دانش تولیدی و بین هم ایی قواعدی دانش دریافتی و هم ایی قواعدی دانش تولیدی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که دانش دریافتی دانشجویان وسیع تر از دانش تولیدی انها بوده است. و همچنین نتایج اشکار کرد که رابطه مثبت معناداری بین دانش هم ایی و سطح زبانی انها وجود دارد. و در نهایت نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین استفاده هم ایی لغوی و قواعدی به لحاظ نوع و تعداد هم ایی هایی که در نوشتار استفاده کرده اند وجود دارد. نتایج این پژوهش کاربردهای اموزشی برای تهیه و تدوین برنامه ریزی درسی، تهیه مطالب و طراحی درس دارا می باشد. و همچنین نتایج اشاره به اهمیت تقویت دانش هم ایی دانشجویان ایرانی برای افزایش سطح زبانی و نوشتارشان در زبان مقصد دارد.

the washback effect of discretepoint vs. integrative tests on the retention of content in knowledge tests
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    صادق غفاری     ضیاالدین تاج الدین

در این پایان نامه تاثیر دو نوع تست جزیی نگر و کلی نگر بر به یادسپاری محتوا ارزیابی شده که نتایج نشان دهندهکارایی تستهای کلی نگر بیشتر از سایر آزمونها است

بررسی استراتژی های بومی سازی و خارجی سازی در ترجمه های انگلیسی به فارسی رمان ها بر اساس نظریه تحلیل منفی برمن
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    احسان غلامحسین پور     مهوش غلامی

چکیده ترجمه متون ادبی همواره کاری هنری و حساس محسوب شده است. در ترجمه رمان، به عنوان یک نوع ادبی، هر مترجم سبک خاصی دارد و استراتژی های متفاوتی را در ترجمه به کار می گیرد. این پژوهش بر ان بود که سه رمان ترجمه شده از مترجم مجرب، صالح حسینی، را مورد بررسی قرار دهد. مطالعه حاضر با به کارگیری نظریه تحلیل منفی انتوان برمن (1985) سبک مترجم و در نهایت استراتژی های (بومی سازی/خارجی سازی) به کار گرفته شده توسط مترجم در خلال ترجمه سه رمان را بررسی کرد. این نظریه متشکل از دوازده گرایش تغییر دهنده متن اصلی است که به نحوی در اثار مترجم ظاهر می شوند. طبق این نظریه هر چه تعداد این گرایش ها در ترجمه بیشتر باشد متن ترجمه بیشتر بومی سازی شده است. تمرکز عمده این پژوهش بررسی گرایش مترجم به سوی بومی سازی و خارجی سازی و همچنین یافتن غالب ترین گرایش تغییر دهنده توسط مترجم بود که به سبک مترجم اشاره داشت. سه رمان مورد تحقیق عبارت بودند از به سوی فانوس دریایی اثر ویرجینیا وولف، لرد جیم اثر جوزف کنراد و 1984 نوشته جورج اورول. نتایج مشخص کرد گرایش تغییر "ساختار جمله" غالب ترین گرایش در ترجمه سه رمان بوده که نشان می داد سبک مترجم به این گرایش تغییر دهنده متمایل بوده است و همچنین مترجم در ترجمه سه رمان به سمت بومی سازی متن پیش رفته است.

ارزیابی ترجمه در پرتو روایت شناسی: بررسی موردی رمان خانم دالووی اثر ویرجینیا وولف
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    صنعان صدیقی     عصمت بابایی

روایت شناسی تئوری روایت ها، متون روایی، تصاویر، مناظر، و رخدادها؛ یا همان سازه های فرهنگی ای است که "داستانی را بازگو می کنند". چنین نظریه ای ما را در فهم، تجزیه و تحلیل، و ارزشیابی روایت ها یاری می کند. یکی از مهمترین مفاهیمی که در این حوزه مطرح شده است گفتار/ذهنیت غیر مستقیم آزاد( free indirect discourse) است . گفتار/ذهنیت غیرمستقیم آزاد) (fid شکلی از روایت است که در آن پرسپکتیو (دیدگاه) عینی و دانای کلی راوی جای خود را به لحن و نواخت زبانی یکی از شخصیت داستان می دهد. به عبارتی دیگر، گفتار غیر مستقیم آزاد به تکنیکی اطلاق می شود که راوی برای ارائه نقطه نظر( point of view ) شخصیت های داستان از آن بهره می گیرد. از آنجایی که این تکنیک روایت شناختی یکی از عناصر کلیدی در سبک نوشتاری شماری از نویسنده های ادبی (بالاخص نویسنده های مدرن) به شمار می رود، می توان از آن به عنوان ابزار مفیدی در ارزیابی ترجمه های ادبی موجود بهره برد. به همین دلیل،در این تحقیق تعدادی از شاخص های متنی این تکنیک روایت شناختی در قالب مدلی برای ارزیابی کیفی ترجمه( translation quality assessment) استفاده شده تا بدینوسیله سه تا از ترجمه های فارسی (پرویز داریوش، خجسته کیهان، فرزانه ظاهری) از رمان خانم دالووی اثر ویرجینیا وولف مورد ارزیابی قرار بگیرند. در نهایت، نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر نشان می دهد که برای برگردان هر یک از شاخص های متنی این تکنیک در متن مبدأ هر یک از مترجم ها از طیف متنوعی از معادلهای فارسی در متن مقصد استفاده کرده اند. اغلب روایت شناسان بر این باورند که برای بازتولید کارکردهای این تکنیک نوشتاری و همچنین برای تضمین انسجام واژگانی در متن مقصد می بایست از معادل های مشخص (و البته محدودی) استفاده کرد. از آنجایی که در زبان فارسی مدل مشخصی برای این تکنیک روایت شناختی وجود ندارد و همین امر سبب سردرگمی مترجم ها در برگردان رمان هایی با چنین ویژگی های سبکی ای می شود، محقق تلاش کرده است تا طیفی از معادل های فارسی را برای برگردان هر کدام از این شاخص ها پیشنهاد کند به این امید که منجر به شکل گیری مدلی در زبان فارسی برای این مفهوم روایت شناختی شود.

ترجمه اسامی خاص در رمان
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    لبلا یوسف مصر     مهوش غلامی

.بر اساس مدل طبقه بندی بردارت و مدل ترجمه ورمس برای اسامی خاص، هفت نوع اسم خاص و چهار روش ترجمه یافت شده است.مترجمان کتاب سلاح خانه شماره پنج و داستان دو شهر بیشتر روشهای انتقال و جایگزینی را برای ترجمه اسامی خاص بکار برده اند.در صد بکارگیری روش ترجمه و تعدیل نسبتا پایین بود.در نهایت پژوهشگر به این نتیجه رسیده است که مترجمان فارسی در بیشتر موارد از روش انتقال برای ترجمه اسامی خاص استفاده کرده اند.در ترجمه اسامی اشخاص و اسامی مکان مترجمان روش های انتقال و جایگزینی را بکار برده اند و در ترجمه اسامی موسسات و عنوان بیشترازروش ترجمه استفاده کرده اند.

بررسی استراتژی های بکار رفته در ترجمه عناصر فرهنگی در ادبیات طنز کودک
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    مهسا صفاری     کامران احمدگلی

در این تحقیق به بررسی آثار طنز در ادبیات کودک و ترجمه عناصر فرهنگی در این حوزه ادبی پرداخته شده است. آثاری که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است کتاب هایی از شل سیلور استاین، دکتر سوس و اندی استاتون هستند. در این پژوهش شیوه ها و راه کارهایی که مترجم برای ترجمه عناصر فرهنگی دراین زمینه ادبی بکار گرفته است، مورد توجه قرار گرفته است. این عناصر ریشه در پیش زمینه فرهنگی زبان مبدا دارند و ما می خواهیم بدانیم که مترجم چگونه این عناصر را در زبان مقصد برای مخاطبان کودک که خوانندگان و شنوندگان این آثار هستند، ارائه می دهد. در این تحقیق موضوعاتی مانند ادبیات کودک و تشریح این حوزه ادبی، نظریات مختلف پیشنهاد شده برای دسته بندی عناصر فرهنگی و جنبه های گوناگون در ترجمه ادبیات طنز مورد بررسی قرار گرفته است. تمام آثار برگزیده شده در حوزه ادبیات طنز کودک و از نویسندگان مطرحی هستند. این کتاب ها توسط یک مترجم شناخته شده ترجمه شده اند. در این تحقیق با استفاده از نظریه های پیتر نیومارک و گوته کلینگ برگ به بررسی این عناصر در ادبیات طنز کودک پرداخته ایم و راهکارها و شیوه هایی را که مترجم برای ترجمه این عناصر بکار گرفته است، بررسی کردیم. .

اثر دخیل کردن بلاگ در آموزش نگارش پیشرفته روی مهارت تفکر انتفادی فراگیران ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    مریم رستمی     محمدرضا عنانی سراب

نقش و سهم یادگیری مشارکتی در پرورش نگارش زبان دوم و مهارتهای تفکر انتقادی به خوبی نمایان است. بر اساس تئوری ویگوستکی، نگارش، نقش مهمی در درونی کردن تعاملات اجتماعی دارد. در ارتباط با مهارتهای تفکر انتقادی، استدلال شده است که دانش آموزان زمانی که از آنها خواسته شود در شرایط مشارکتی کار کنند نسبت به کار به صورت فردی قادر به انجام سطح بالاتر فکری هستند. با در نظر گرفتن مکتب ساختارگرایی اجتماعی به عنوان منبع ارجاع، مطالعه حاضر در صدد بررسی اثر یادگیری مشارکتی به وسیله بحث و گفتگو در دو شرایط رو در رو و محیط دارای بلاگ بر روی موفقیت در نگارش و تفکر انتقادی دانش آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی می باشد. علاوه بر این احتمال امکان ارتباط بین نتایج مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان و موفقیت آنها در نگارش را بررسی می کند. شرکت کنندگان این مطالعه را 36 دانش آموز مونث ایرانی فراگیر انگلیسی در سطح پیشرفته تشکیل داده اند. آنها همگی دانشجویان دانشگاه و در گروه سنی 20 الی 28 سال بوده اند. همچنین آنها سه گروه را تشکیل می دادند:گروه مشــــارکتی رو در رو و مشارکتی رو در روی ادغام شده با بلاگ، گروه های تجربی و گروه فردی سنتی بعنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. شرایط مشارکتی یادگیری با دوسطح تبادل نظرات توسط بحث و گفتگوی گروه های کوچک در محیط رودرروی کلاسی و یا محیط ادغام شده، متغیر مستقل و موفقیت نگارش دانش آموزان و مهارتهای تفکر انتقادی از متغیرهای وابسته بودند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای تحقیق حاضر از سه نوع ابزار مختلف استفاده شده است. اولا برای اطمینان از اینکه همه شرکت کنندگان دقیقا در یک سطح مهارت هستند آزمون تعیین سطح تافل برگزار گردید. دوما، آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا ( فرم ب ) برای تعیین میزان تغییر مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان، هم در ابتدا و هم در انتهای ترم برگزار گردید. ثالثا، برای اطمینان از اینکه دانش آموزان به اهداف تعیین شده برای دوره دست یافته اند دو آزمون تافل پیشرفت تحصیلی در نگارش بعنوان پیش آزمون و پس از آزمون برگزار گردید. نتایج نشان داد که شرایط مشارکتی بوسیله بحث و گفتگو اثر معنا داری روی موفقیت نگارش دانش آموزان و نمرات مهارت تفکر انتقادی آنها داشته است. افزایش سطح همکاری در نتیجه اضافه کردن بلاگ به مشارکت رو در رو نیز معنا دار بود. علاوه بر این نتایج بدست آمده ارتباط معناداری را بین مهارتهای تفکر انتقادی دانش آموزان ایرانی فراگیر انگلیسی به عنوان زبان خارجی و نتایج موفقیت نگارش آنها نشان داد.

میزان تاثیر دانش زبانی،دانش متنی،آگاهی فرهنگی و دانش ترجمه ای بر روی کیفیت ترجمه ادبی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    رضا خرمیان     مهوش غلامی

هدف این مطالعه بررسی رابطه میان دانش های موجود در توانش ترجمه، یعنی دانش زبانی، دانش متنی، دانش فرهنگی، دانش ترجمه ای، و کیفیت ترجمه ادبی در میان دانشجویان کارشناسی و ارشد ترجمه می بود. برای این منظور آزمون های مناسب برای سنجش هر یک دانش های موجود در توانش ترجمه تهیه و یک زانر خاص انتخاب گردید. بس از آن، تمامی ابزار های تحقیق مورد بازنگری، پایلوت و ویرایش مجدد قرار گرفتند. در نهایت، متن مبدا که یک داستان کوتاه بود به همراه چهار آزمون به 60 دانشجوی کارشناسی و ارشد دادده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون رگراسیون خطی برای تحقیق در مورد رابطه میان دانش های موجود در توانش ترجمه و کیفیت ترجمه ادبی بکار گرفته شد. از نتایج تحقیق موارد زیر بدست آمد: (الف) دانش متنی رابطه ی معنادارتری با کیفیت ترجمه ادبی در میان دانشجویان کارشناسی و ارشد دارد ، (ب) تفاوت معناداری در دانش های زبانی و متنی در میان دانشجویان کارشناسی و ارشد وجود دارد، (پ) تفاوت معناداری در کیفیت تر جمه ادبی در میان دانشجویان کارشناسی و ارشد وجود دارد. براین اساس، این تحقیق به آموزش دهندگان ترجمه پیشنهاد می دهد تا مدل توانش ترجمه را در برنامه درسی بکار برده و از تمام توانش های زیرین مرتبط در توانش ترجمه ای را بر اساس اهداف کلاس درسی مورد استفاده قرار دهند.

فرهنگ مقصد و معلمان زبان خارجی ایرانی: آشنایی سازی, ارتقاء و یا کنارگذاری؟
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
    ابوالفضل احمدوند     عصمت بابایی

حیطه آموزش زبان به ویژه آموزش زبان انگلیسی در گذر زمان از جنبه های مختلف به تکامل رسیده است. جزء فرهنگی این آموزش یکی از مهم ترین مسائلی است که در آموزش زبان انگلیسی اهمیتی در خور و شایسته دریافت نکرده است. این تحقیق به منظور بررسی چگونگی برخورد معلمان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در ایران با فرهنگ هدف در فرایند تدریس آنها شکل گرفت که در سطحی عمیق تر به بررسی دیدگاه های آنان نسبت به فرهنگ هدف و همینطور فرهنگ خودی می پردازد. بدین منظور محقق پس از انتخاب شش معلم زبان انگلیسی در تعدادی از آموزشگاه های استان البرز با استفاده از ابزار تحقیقی مختلف به بررسی روش های برخورد آنها با فرهنگ هدف در کلاسهایشان پرداخت. سه نفر از این معلم ها خانم و سه نفر آقا بودند که هر یک تجربه کاری و سابقه کاری متفاوت از یکدیگر داشتند. این تحقیق واقعیت هایی را آشکار کرد. نکته اول اینکه معلم های زبان انگلیسی در کلاس های مشاهده شده از دانش کافی در مورد فرهنگ هدف برخوردار نبودند. نکته دوم اینکه شیوه برخورد آنها با فرهنگ هدف بیشتر بصورت بی برنامه و بی هدف بود و از پیش برنامه ای برای آن در نظر گرفته نشده بود. نکته سوم اینکه این معلم ها کمبود و یا نبود دانش کافی خود در زمینه فرهنک هدف را به تعدادی از عوامل شخصی و یا بیرونی از قبیل محدودیت های آموزشی تحمیل شده از سوی مدیران آموزش و صاحبان آموزشگاه ها مربوط می دانستند. نکته چهارم و در نهایت اینکه تقریبا همه این معلم ها به اهمیت پرداختن به فرهنگ هدف در کلاس های آموزش زبان اذعان داشتند. با این وجود , تنها یک نفر از آنها برنامه ای منظم برای توضیح و یا تشریح شباهت ها و تفاوت های موجود بین فرهنگ خودی و فرهنگ هدف ارئه کرد. نتایج این تحقیق می تواند در زمینه های زیر کاربرد داشته باشد: معلمین آموزش زبان انگلیسی می بایست با وسواس بیشتری به مقوله فرهنگ هدف در کلاس های خویش پرداخته و به شیوه های به دست آوردن دانش مورد نیاز خود توجه نمایند. همچنین مربیان و افرادی که به تربیت و یا آموزش معلم های زبان اشتغال دارند باید تمام تلاش خود را در شناسایی و هدفمند کردن دیدگاه های معلمان آینده نسبت به فرهنگ به کار گیرند به طوریکه آنها را افرادی عاری از تعصبات قومی و فرهنگی مخرب پرورش دهند. نویسندگان و ناشران متون آموزشی انگلیسی نیز میبایست تلاش خود را در جهت ارائه بی طرفانه مطالب فرهنگی بکار گیرند.

تاثیر خواندن متون اقتصادی فارسی و لغات اقتصادی انگلیسی و معادل های فارسی آنها بر ارتقای مقبولیت ترجمه های انگلیسی به فارسی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
    نازنین شادمان     فاضل اسدی

مطالعه حاضر در پی بررسی تاثیر خواندن متون اقتصادی انگلیسی و همچنین لغات اقتصادی انگلیسی و معادل های آنها بر ارتقای مقبولیت ترجمه های اقتصادی است. به همین منظور، 64 دانشجوی فن ترجمه در آموزشگاه زبان سروش، شهر سنندج، به سه گروه تقسیم شدند. تمامی شرکت کنندگان برای مراحل پیش آزمون و پس آزمون، دو متن اقتصادی را ترجمه کردند. سپس ترجمه ها بررسی شدند. از شرکت کنندگان گروه آزمایشی ۱، خواسته شد 30 متن اقتصادی فارسی را مطالعه کنند و از شرکت کنندگان گروه آزمایشی 2 خواسته شد 300 لغت اقتصادی انگلیسی و معادل هایشان را حفظ کنند. در عین حال، هیچ آموزش خاصی به افراد حاضر در گروه کنترل داده نشد. طبق نتایج حاصله، مشخص شد خواندن متون اقتصادی فارسی، به همراه مطالعه لغات اقتصادی انگلیسی و معادل های انها، کیفیت ترجمه های اقتصادی را ارتقا می دهد. به علاوه، مشخص شد خواندن متون اقتصادی فارسی –نسبت به مطالعه لغات اقتصادی انگلیسی و معادل های آنها- نقش مهم تری در ارتقای مقبولیت ترجمه های اقتصادی دارد. به همین خاطر، پیشنهاد می شود اساتید ترجمه، خواندن متون و اخبار اقتصادی را به عنوان بخشی از برنامه درسی در نظر بگیرند و تاکید ویژه ای بر خواندن متون اقتصادی فارسی داشته باشند.

بررسی استراتژی های شفاف سازی و تضمین در ترجمه ی متون مطبوعاتی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    مریم دلپذیر     مهوش غلامی

این پایانامه مطالعه ای بر استراتژی های شفاف سازی و تضمین ارایه می کند. تغییرات شفاف سازی و تضمین به صورت دستی در متن ها ی مورد مطالعه تعیین شدند. متون مورد مطالعه شامل 22 مقاله ی روزنامه ای انگلیسی و ترجمه های فارسی آنها بود. به منظور تعیین تغییرات ، پژوهشگر از مدل طبقه بندی تغییرات که توسط بشر (2010) ارایه گردیده ، بهره جست. این تغییرات از منظر تعداد تکرارشان مورد محاسبه و مقایسه قرار گرفتند. پس از انجام بررسی ها، مشخص شد که ترجمه فارسی متون روزنامه ای اانگلیسی از متون مبداشان شفاف ترند.

بررسی مقابله ای مطالعه ساختار اطلاعاتی در ترجمه عناوین کتابهای انگلیسی به فارسی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    ضحی بیاتی دوستی     مهوش غلامی

حوزه ساخت اطلاعی جمله، که از زیر شاخه های منظورشناسی گفتمان در زبانشناسی محسوب می شود، از اهمیت ویژه ای در ترجمه برخوردار است. یکی از مهم ترین مفاهیم مطرح شده در این حوزه مفهومی است به نام نشانداری که در سطوح مختلف تحلیل زبانشناختی ( از جمله سطح واژگانی، نحوی و ...) به آن پرداخته اند. بی شک استفاده از ساخت های نشاندار یکی از ابزاری است که گویشوران هر زبان به منظور ساماندهی پیام و افزایش معنا از آن بهره می برند، به این معنی که با استفاده از جمله ای نشاندار به جای جمله ای بی نشان، جزء یا اجزای معنایی تازه ای به معنای گزاره ای موجود افزوده می شود که به ایجاد معنای ارتباطی متفاوت با معنای ارتباطی جمله بی نشان منجر می شود. از آنجا که مترجمان عموماً تلاش می کنند به معنای مورد نظر نویسنده/گوینده دست یابند و آن را به خواننده/شنونده منتقل کنند، آشنایی با مفهوم نشانداری، ساخت های نشاندار، خصوصیات و کار کردهای هر یک از این ساخت ها برای مترجمان ضروری می نماید. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نحوه انتقال جملات نشاندار در ترجمه فارسی عناوین کتب انگلیسی زبان و میزان مطابقت جملات متن مبدا و مقصد از منظر ساخت اطلاعاتی و معنای ارتباطی است. در فصل دوم پژوهش حاضر مروری بر پیشینه تاریخی مطالعات مربوط به ساخت اطلاعاتی صورت گرفت سپس آرای نظریه پردازان برجسته این حوزه (هلیدی، لمبرکت، و والدووی) مورد کنکاش قرار گرفت. در بخش دیگری از این فصل به توضیح مفهوم نشانداری و ترتیب ( نشاندار و بی نشان) اجزای جمله، و نیز سه طبقه بندی از بین طبقه بندی های مختلف موجود از ساختهای نشاندار در زبان انگلیسی (طبقه بندی بیکر، بل، و اشمید) پرداختیم. و در نهایت نیز پژوهش های انجام شده به دست هفت تن از پژوهشگران ایرانی در زمینه ساخت اطلاعی به اختصار ذکر شد. از میان سه چارچوب نظری اصلی برای انجام تحقیق در مطالعات ترجمه ( که چسترمن و ویلیامز در کتاب معروف خود " the map"مطرح کرده اند)، پژوهش حاضر در چارچوب الگوی مقایسه ای صورت گرفته است. از حیث چهارچوب زبانشناختی نیز این پژوهش در چهارچوب زبانشناختی نقش گرایی انجام گرفته است. این پژوهش در صدد یافتن پاسخ برای سه پرسش زیر بوده است: 1. نسبت جملات نشاندار به جملات بی نشان در بخش انگلیسی پیکره موجود چیست؟ 2. آیا میان جملات متن مبدا و ترجمه آنها از حیث نشانداری انطباق وجود دارد؟ 3. تا چه میزان معنای ارتباطی جملات متن مقصد ( فارسی ) با معنای ارتباطی جملات نشاندار متن مبدا ( انگلیسی ) مطابقت دارد؟ پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی_تحلیلی و پیکره_محور است که با استفاده از داده های به دست آمده از پیکره زبانی موجود، به توصیف و تحلیل موضوع تحقیق ( ساخت اطلاعی در ترجمه) می پردازد. پیکره ای که به منظور انجام این پژوهش ایجاد شد شامل دو بخش انگلیسی و فارسی است. بخش انگلیسی پیکره متشکل از1744عنوان کتاب در قالب واحدهایی به اندازه یک جمله کامل دستور است که از میان آنها 141 جمله ی نشاندار استخراج شده و بخش فارسی پیکره شامل ترجمه آنها می باشد. پس از استخراج جملات از فهرست کتابهای فارسی شده چاپی از آغاز تا سال 1383 که توسط آستان قدس رضوی انتشار یافته و نیز پایگاههای کتابخانه ای مختلف، جملات نشاندار انگلیسی بر مبنای طبقه بندی بیکر، در گروه های مختلف قرار داده شدند. در مرحله بعد، ترجمه فارسی هر یک از این جملات در مقابل جمله اصلی قرار داده شد. سپس جملات انگلیسی با ترجمه های فارسی شان مقایسه و بررسی شدند. جملات نشانداری که دارای ترجمه نشاندار بودند، جزو موارد مطابقت نشانداری و جملات نشانداری که دارای ترجمه بی نشان بودند، جزو موارد عدم مطابقت نشانداری به شمار آورده شدند. نتایج به دست آمده در خصوص نسبت جملات نشاندار به جملات بی نشان حاکی از آن بود که نزدیک به 92% درصد از جملات موجود در بخش انگلیسی پیکره، جملات بی نشان بودند و تنها 8% درصد را جملات نشاندار تشکیل می داد. در خصوص میزان مطابقت جملات متن مبدا و مقصد از نظر نشانداری، یافته ها بیانگر آن بود که 56.7% درصد از جملات نشاندار انگلیسی دارای ترجمه نشاندار و 43.3% درصد از آنها دارای ترجمه بی نشان بودند. البته شایان ذکر است میزان مطابقت نشانداری و نسبت ترجمه های نشاندار به ترجمه های بی نشان در گروه های مختلف جملات نشاندار با یکدیگر یکسان نبود و تفاوت هایی در بین آنها وجود داشت که به تفصیل در فصل چهارم مورد بحث گرفته است. عدم آگاهی مترجم از ساخت های نشاندار و کارکردهای کلامی آنها چه در زبان مبدا و چه در زبان مقصد ممکن منجر به تبدیل شدن این ساخت ها به ساخت های بی نشان در فرآیند ترجمه شود که در این صورت بخشی از معنای ارتباطی این جملات در ترجمه از بین می رود. آشنایی با ساخت اطلاعی، آگاهی از تفاوت بین معنای گزاره ای و معنای ارتباطی، آشنایی با ساخت های نشاندار و بی نشان و ویژگیها و کارکردهای کلامی در هر یک، و نیز تسلط بر نحوه توزیع اطلاعات در سطح جمله مواردی مهم از مهارت های زبانی مورد نیاز مترجمان است که طراحان دروس دوره های تربیت مترجم باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند. این ویژگی میتواند بعنوان معیاری برای ارزیابی کیفیت ترجمه نیز مورد استفاده قرار گیرد. طبیعتا توانایی مترجم در حفظ ساخت اطلاعی جمله نشانه آگاهی و دانش اوست و در کیفیت ترجمه وی نیز اثرگزار است.

تأثیر روشهای تحت اللفظی و معنایی ترجمه در مقایسه با تکالیف نوشتاری بر مهارت یادگیری واژگانی دانش آموزان در آموزشگاه های زبان در ایران
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
    وحید قربانی     مهوش غلامی

این تحقیق به بررسی تاثیر روش تحت الفظی و معنایی ترجمه در مقایسه با تکالیف نوشتاری بر یادگیری مهارت واژگانی دانش اموزان مذکر ایرانی میپردازد.از طرفی دیگر،به بررسی رابطه بین روشهای معنایی و تحت الفظی ترجمه در افزایش یادگیری واژگانی این دانش اموزان میپردازد.بدین منظور 120 دانش اموز از یک اموزشگاه زبان انگلیسی در استان گلستان بصورت تصادفی انتخاب شدندو سپس به چهار گروه 30 نفره تقسیم شدند.سطح توانایی تمام دانش اموزان متوسط میباشدوقبل از شروع جلسات تدریس ازمون تعیین سطح دانشگاه اکسفورد بر انها اجرا شد تا سطح توانایی انها بررسی شود.سپس صد واژه از لیست واژگان اکادمیک کاکس هد(2000) انتخاب شد و این لغات از طریق هفت متن ترجمه معنایی و تحت الفظی به گروه ترجمه طی یک هفته تدریس شد و همچنین این لغات از طریق تکالیف پارگراف نویسی و جمله سازی به گروه نوشتاری طی یک هفته تدریس شد.پس از اتمام جلسات تدریس یک پس ازمون اجرا شد تا سطح دانش واژگانی دانش اموزان سنجیده شود.نتایج این تحقیق نشان داد که روشهای ترجمه معنایی و تحت الفظی ترجمه نسبت به تکالیف نوشتاری در افزایش مهارت یادگیری واژگان دانش اموزان مذکر ایرانی بسیار کارامدترومفیدتر بودند.همچنین نتایج نشان داد که بین روشهای معنایی و تحت الفظی ترجمه رابطه زیادی وجود دارد.این تحقیق میتواند برای معلمان،دانش اموزان و نویسندگان کتب اموزشی حایز اهمیت باشد زیرا انها میتوانند دریابند که تکالیف ترجمه در اموزش واژگان جدید میتوانند موثر باشند خصوصا در موسسات و دبیرستانهای ایران.

خواندن بینامتنی: درک مفاهیم و ترکیب اطلاعات در حین خواندن متن های متعدد
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    الهام ایرجی     مهوش غلامی

مواجهات روزمره با متون متعدد برای کسب اطلاعات خوانندگان این متون را بر آن داشته که دانش لازم را برای رویارویی با چالش درک بینا متنی به دست آورند.از اینرو تسلط کامل بر مهارتها و استراتژیهایی که منجر به درک بینا متنی عمیق تر میشوند، در میان بقیه چیزها، نقش برجسته ای دارد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین پردازش استراتژیک سطحی و عمیق (به ترتیب: جمع آوری اطلاعات از متون و دریافت جزییات بینا متنی) و درک بینا متنی؛ و همچنین ارتباط بین نوشتن متن (استدلال و خلاصه) و درک بینا متنی انجام گرفته است. بعلاوه، در این تحقیق بررسی میشود که آیا نوشتن متون استدلالی یا خلاصه ای از متون متعدد توسط فارغ التحصیلان رشته زبان انگلیسی که این زبان را به عنوان یک زبان خارجی(در مقابل زبان دوم) یاد گرفته اند تغییری در درک سطحی از یک متن منفرد، درک عمیق از یک متن منفرد،و یا درک عمیق بینا متنی ایجاد میکند یا خیر. برای دستیابی به این هدف 50 (10 مرد و 40 زن) فارغ التحصیل ایرانی به یک آزمون سنجش دانش اولیه، یک آزمون استنتاجی از درک جملات، یک آزمون استنتاجی از درک عمیق یک متن، یک آزمون استنتاجی از درک بینا متنی، و یک پرسشنامه در خصوص استراتژیهای مورد استفاده در خواندن متون متعدد پس از خواندن 7 متن در مورد تغییرات آب و هوایی پاسخ دادند. همچنین، از 25 نفر از شرکت کنندگان در این مطالعه به صورت تصادفی درخواست شد که یک متن استدلالی در مورد این هفت متن بنویسند، و از25 نفردیگر درخواست شد تا خلاصه ای از این هفت متن تهیه کنند.نتایج تحلیل آماری نشاندهنده ارتباط مثبت بین پردازش استراتژیک (سطحی و عمیق) شرکت کنندگان و درک عمیق بینا متنی آنها بود. همچنین، بر اساس نتایج، نوشتن متون استدلالی و خلاصه ای ارتباط مثبتی با درک عمیق شرکت کنندگان از متون متعدد در مورد یک موضوع دارد. بعلاوه، نتایج تحلیل آماری بیان کننده این بود که نوشتن متون استدلالی ارتباط مثبت قابل توجهی با درک بینا متنی متون در مقایسه با نوشتن خلاصه متون دارند. در نهایت، یافته های این مطالعه نشان دهنده این بود که نوشتن متون استدلالی و خلاصه متون تفاوت قابل توجهی با در نظرگرفتن درک سطحی از متون متعدد، درک عمیق از متون مجزا، و درک عمیق بینا متنی ایجاد نمیکنند. یافته های این تحقیق مفاهیم نظری و عملی برای برای دانشجویان، اساتید، مولفان کتب آموزشی، و تهیه کنندگان برنامه های آموزشی در حوزه انگلیسی بعنوان یک زبان خارجی دارند. بعلاوه، نتایج مبتنی بر اهمیت پردازش استراتژیک و نوشتن متون استدلالی و خلاصه ای در درک عمیق بینا متنی میباشند.

مقایسه تأثیرات چارجوب سازی معلم، همسان و خودفراگیر در درک شنیداری فراگیران ایرانی که انگلیسی را به عنوان زبان خارجی یاد می گیرند
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    بهنام جوان دل     محمدرضا هاشمی

روند همیشه در حال تکامل آموزش زبان انگلیسی تاکید بیشتری بر تسهیل یادگیری زبان انگلیسی هم در محیط یادگیری به عنوان زبان خارجه وهم به عنوان زبان دوم دارد بنابراین در این فرایند نقش مهارت شنیداری که زمانی مورد غفلت قرار گرفته بود اکنون از توجه خاصی برخوردار می باشد. بدین ترتیب مطالعات زیادی در مورد نقش راهکارهای مختلف برای تدریس مهارت شنیداری بکار برده شده است. بیشتر محققین به بیان نقش این راهکارای گوناگون پرداخته اند. درنتیجه مطاله فعلی تلاش می کند به بررسی و مقایسه تاثیرات سه نوع چهارچوب سازی یعنی معلم، همسان و خود دانش آموز بپردازد. بدین ترتیب بعد از اطمینان حاصل از همسانی گروه از طریق تست تعیین سطح آکسفورد، 69 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و به مدت دو ماه در معرض فعالیت های شنیداری قرار گرفتند. سپس آنها از طریق fce (اولین مدرک زبان انگلیسی) و msrt به عنوان یک گام نهایی مورد آزمایش قرار گرفتند. همچنین آنها از نظر احتباس طولانی مدت مورد مقایسه قرار گرفتند که دوباره چهارچوب سازی معلم نسبت به همسان و خود دانش آموزپیشی گرفت. یافته ها نشان داد که دانش آموزان که از چهارچوب سازی معلم استفاده کردند در آزمون شنیداری عملکرد بهتری داشتند هرچند دانش آموزانی که از چهارچوب سازی همسان استفاده کردند نتایج نزدیکی به چهارچوب سازی معلم داشتند. این مطالعه راهبردهایی برای معلمان به طور کلی و برای زبان آموزان به طور ویژه دارد و با توجه به این واقعیت ممکن است آنها را با برخی از استراتژی ها در بهبود توانایی شنیداری یاری دهد.

مقایسه اثر تمرکز ادراک محور و تولید محور پیش فعال بر فرم یادگیری لغات زبان دوم
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    علی جهانی     محمد نبی کریمی

یادگیری لغت همیشه مانند یک کار بزرگ برای دانش آموزان زبان انگلیسی بوده است. هدف این تحقیق مقایسه اثر (یا اثرات) چهار نوع روش آموزش فرم-محور بر یادگیری لغت زبان دوم است. در این راستا این مطالعه طرح شبه آزمایشی همراه با پیش آزمون- پس آزمون با پنج گروه که هر کدام روش خاصی دریافت می کنند را اتخاذ کرده است. شرکت کنندگان در این مطالعه 80 دانش اموز پسر کلاس چهارم دبیرستان در محدوده سنی 17-19 بودند. قبل از مرحله آزمایش شرکت کنندگان ازمون محقق ساخته واژگان را به عنوان پیش ازمونی که برای اندازه گیری دانش قبلی شرکت کنندگان از کلمات مورد هدف بود را دادند. بعد از مرحله ازمایش شرکت کنندگان ازمون محقق ساخته واژگان را به عنوان پس ازمونی که برای اندازه گیری میزان دستیابیشان از کلمات مورد هدف بود را دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نمرات شرکت کنندگان در پیش ازمون و پس ازمون نمونه آزمون t مستقل و آزمون anova یک طرفه اجرا شد. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دو گروه cpfonf و crfonf از نظر ارتقای یادگیری لغات وجود نداشت. همچنین تفاوت معنی داری بین دو گروه ppfonf و prfonf از نظر ارتقای یادگیری لغات وجود نداشت. با این حال، از نظر آماری اختلاف معنی داری بین cbfonf و pbfonf به لحاظ ارتقای یادگیری لغات وجود داشت. این نتایج نشان دادد که روش آموزش فرم-محور ممکن است در زمینه آموزش لغات سودمند باشد. همچنین نتایج تایید کردند که استفاده از تمرینات تولید-محورنسبت به تمرینات درک-محور ممکن است به یادگیری بهتر لغات منجر شود.

تاثیر تمرکز بر برنامه ریزی راهبردی بر کلام تولید شده زبان اموزان در متون مباحثه ای
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    شهرام خالقی عباس ابادی     سید محمدرضا هاشمی

در محیط پویا و رقابتی اموزش زبان انگلیسی در طول دهه های اخیر تمرکز پژوهشگران اموزشی بهبود اموزش نگارش بوده است.بر این اساس این پژوهش با هدف بررسی تاثیر برنامه ریزی راهبردی بر توان نگارشی زبان اموزان پیشرفته ایرانی انجام شده است.به این منظور59 زبان اموز پیشرفته از موسسه زبان سفیر به عنوان شرکت کننده در مطالعه انتخاب شدند.شرکت کنندگان قبلا در کلاس خود ثبت نام کرده بودند و انتخاب تصادفی امکان پذیر نبود.در نتیجه این پژوهش از طرح شبه تجربی استفاده نمود. به منظور اطمینان حاصل کردن از مهارت کلی زبانی دانش اموزان ازمون مهارت toefl قبل از شروع پژوهش اجرا شد.سپس با بکارگیری نسخه 20 نرم افزار spss از anova برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد که نشان داد که تشابهی در میان دانش اموزان در مورد مهارت زبانی انها وجود دارد.پس از ان در اغاز پژوهش از دانش اموزان ازمون نگارش به منظور اشکار سازی همگنی انها و همچنین سطح عملکردشان در مهارت نگارش به عمل امد.پس از حصول اطمینان از همگنی دانش اموزان در مورد مهارت نگارش انها در سه کلاس به طور تصادفی به عنوان گروه ازمایشی 1 (تمرکز بر شکل)، گروه ازمایشی 2 (تمرکز بر معنا) و گروه شاهد انتخاب شدند. سپس از اموزش بر مبنای برنامه ریزی راهبردی برای گروه های ازمایشی استفاده شد در حالی که در کلاس های گروه شاهد روش سنتی بکار گرفته شد.در پایان ازمایش نیز یک ازمون نگارش اجرا شد و اطلاعات بدست امده مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که برنامه ریزی راهبردی تاثیر قابل توجهی بر بهبود توانایی نگارش زبان اموزان(?=.05). دارد.

بررسی ماهیت بحث کلاسی در کلاس های گرامر: مورد معلمان باتجربه تدریس و بدون تجربه
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    محمدرضا فرنگی     مهوش غلامی

با استفاده از چهارچوب تم و رایم گرامر کاربردی سیستماتیک، این مطالعه فرایند گفتمان کلاس درس در محیط یادگیری زبان انگیسی را مورد بررسی قرار می دهد. محیط دو کلاس گرامر می باشد برای بررسی گفتمان معلم ها در کلاس درس و راه هایی که آنها در بیان معنی با هم تفاوت دارند. بدین منظور، دو معلم که یکی از آنها با تجربه و دیگری بی تجربه می باشد بر اساس چهارچوب تئوری گرامر کاربردی سیستماتیک اجینز (2004) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که تفاوت های معناداری بین معلم ها در رابطه با تم ساده، تم چندگانه، تم تاکید شده و الگوهای تم وجود دارد. از نتایج این مطالعه می تواند برای ارتقا سطح معنی سازی در کلاس درس بین معلم و دانش آموز استفاده کرد.

رویکردی مقصدمدار به ترجمه فارسی رمان "تصویر یک زن" اثر هنری جیمز با توجه به نظریه مطالعات توصیفی ترجمه گیدون توری
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    رافه مطوری پور محرزی     مهوش غلامی

abstract target-oriented approaches to translation studies are regarded as recent theories of translation. one of the most famous theories among these approaches is descriptive translation studies presented by toury (1995). this theory gives a new dimension to translation studies and gives importance to the descriptive rather than prescriptive studies. it also identifies three sets of translational norms which can change during the course of time to contribute to the description of translations. this research, setting dts as its main framework, mingles this theory of translation studies with debates over gender linguistics. this study concentrated on the function- and product-oriented branches of dts and studied the aspect of gender and language in the translation of henry jamess the portrait of a lady by majid massoudi. the function-oriented branch was investigated through performing four questionnaires based on fischers (2000) feminist identity composite (fic) on an iranian sample. the result was compared with the persian novel, i put off the lights, by zoya pirzad. it is concluded that they fulfill the same function. the product-oriented branch was investigated through a comparison between tt and st, and an attempt at discovering norms had been made. the findings manifested that the translation is source-oriented, and adequate, tending to show interference from the st, without the translators major interference with gender discussions.

بررسی ترجمه تلمیحات مذهبی شامل آیات قرآنی و حدیث در نرجمه های انگلیسی گلستان سعدی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده علوم انسانی 1393
    نرگس حسینی     مهوش غلامی

this study investigates the problem of translating religious allusions in persian literature, namely the ones borrowed from quranic verses and hadiths. the purpose of this study is to shed light on how different translators dealt with such a task and also to provide guidelines for translators in coping with religious allusions.

پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی محدوده ساری -کیاسر)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393
    مهوش غلامی     سید رمضان موسوی

زمین لغزش به عنوان یکی از مخاطرات طبیعی مهم هر ساله موجب خسارت های فراوان مالی، جانی و تخریب منابع طبیعی می شود. از این رو بررسی هر چه بیشتر این مخاطرات از الزام های اجتناب ناپذیر حیات آینده بشری می باشد. در پژوهش حاضر، چگونگی بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش و تولید نقشه حساسیت زمین لغزش در سیستم اطلاعات جغرافیایی گرد آوری گشته و به عنوان مطالعه موردی، جاده ساری - کیاسر در نظر گرفته شد و هفده پارامتر دخیل در وقوع لغزش شامل: ارتفاع، شیب، جهت شیب، لیتولوژی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، بارش، دما، پارامترهای هیدرولوژیکی مانند اندیس قدرت رودخانه (spi)، اندیس انتقال رسوب (sti)، پارامترهای ژئومورفیکی مانند انحنای افقی (pc)، انحنای نیمرخ (pc) و انحنای مماسی (tc)، فاصله از گسل ها، راه ها و آبراهه ها، تراکم سکونتگاه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تولید و آماده شد. با بکارگیری هفت روش فازی گاما (fuzzy gamma)، روش نسبت فراوانی (frequency ratio)، روش ایندکس زمین لغزش (landslide index method)، وزن شواهد (weight of evidence)، روش دمپستر-شیفر (dempster-shafer)، روش تحلیل سلسله مراتبی (analitical haierarchy process)، نقشه حساسیت زمین لغزش منطقه تولید شد.

بررسی استراتژی های فمنیستی ترجمه در ترجمه ی اتاق خود اثر ویرجینیا وولف
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
    مژده رضائی     مهوش غلامی

این پایان نامه به بررسی استراتژی های فمنیستی مورد استفاده توسط مترجم کتاب اتاقی از آن خود می پردازد.

بررسی پیدایی مترجم در رمان های ترجمه شده از انگلیسی به فارسی
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    حمیدرضا هدایتی     مهوش غلامی

پیدایی مترجم، که اساسی ترین مبحث مطالعات ترجمه در دهه ی 90 بوده است، یکی از مباحت بحث برانگیزی است که همواره توسط خبرگان مطالعات ترجمه به بحث گذارده می شود. مضاف بر علاقه ی شخصی محقق به مبحث پیدایی مترجم، تحقیقات ناکافی و اندکی که در مورد پیدایی مترجمان ادبی ایرانی انجام شده بود، الهام بخش انجام تحقیق حاضر بوده است. از آنجا که انجام تحقیقی جامع در مورد پیدایی متنی، فرامتنی و اجتماعی مترجم در انواع متون خارج از مرزهای امکان بود، تمرکز تحقیق صرفا بر پیدایی فرامتنی مترجمان ایرانی رمان های ادبی از طریق پیشگفتار تنظیم شده است.

بررسی فاکتورهای سیاسی، اجتماعی و ایدئولوژیک دخیل در ترجمه قرآن کریم
   پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
    ناهید عبادی     مهوش غلامی

چکیده ندارد.