نام پژوهشگر:

محمد محمدی

ارزیابی جریان ها ناشی از جزرومد و امواج با استفاده از مدل عددی mike21 در خور موسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی 1389
    محمد محمدی     علی کرمی خانیکی

تحقیق حاضر به منظور ارزیابی جریان های ناشی از جزرومد و امواج با استفاده از روش عددی sw و hd از بسته نرم افزاری mike21 در منطقه خور موسی، جنوب غربی ایران طراحی شده است. برای رسیدن به این هدف، داده های 10 سال باد (حدود 87600 داده) و 2 سال داده های جزرومد که به ترتیب توسط سازمان هواشناسی و سازمان جغرافیایی ابران جمع آوری شده بود برای پیش بینی امواج و جریانات جزرومدی در این منطقه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین توزیع فراوانی از نظر سرعت مربوط به بادهایی با سرعت متوسط بین m/s12-8 بوده است که %36/34 کل بادهای 10 ساله را به خود اختصاص داده است. از نظر مدت زمان تداوم، بیشترین فراوانی مربوط به بادهایی با زمان تداوم وزش 3 ساعته که %43/74 کل بادها را به خود اختصاص داده اند. %97/31 کل بادها مربوط به بادهایی با جهت شمال غربی هستند. همچنین میانگین ارتفاع امواج و دوره تناوب از طریق روش sw، 53/0 متر و 23/2 ثانیه به ترتیب می باشد. از روش hd میانگین سرعت جریان بین 5/0 تا 6/0متر مربوط به جریانات ناشی از جزرومد می باشد و هم چنین سرعت جریان ناشی از جزرومد نسبت به سرعت جریان ناشی از موج بیشتر است. بیشترین تغییرات تراز سطح آب 2.7 ناشی از جزرومد در شاخه های خور موسی دیده شد.

the effect of teaching reading as whole text task and paragraph task on efl learners speaking
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
    محمد محمدی     نسیم شنگرف فام

abstract the present study was conducted to investigate the effectiveness of a rather newly developed method in language teaching that is the use of paragraph reading task and whole reading task and their effects on improving efl learner’s speaking ability. to fulfill the purpose of the study, first 90 participants studying their course at sa eedi high school in tehran were chosen by means of administering a standard pet test. then after homogenization, 60 learners were randomly assigned to two experimental groups of 30participants each.the intervention for the two experimental groups was using paragraph reading task and whole reading task for improving the speaking skill. after 15 sessions of instruction, the subjects took part in a speaking posttest. the analysis of the data was done through t-test. it revealed that there was no significant difference in the effectiveness of using paragraph reading task over whole reading task on speaking ability of efl learners. the scores of participants in the speaking posttest demonstrated that both groups outperformed their previous speaking ability results though the difference between them was not significant.